Hoppa till innehåll

Veckorapport v 5 om forskningspeng, konkurrensdebatter, den nya boken, …

Måndagen ägnades för min del åt försäkringslagstiftning och bland annat frågorna om hur vi undviker att Solvency II, den nya försäkringslagstiftning som kommisionen föreslagit, blir till en mur för försäkringsföretag från tredje land. På tisdagen var det dags för en andra omgång diskussion kring frågorna om det nya energipaketet.

Telekomfrågorna ligger nu högt uppe på verksamhetsagendan i Bryssel och i parlamentet. Det nya telekompaketet presenterades för industriutskottet på tisdagen och på kvällen var jag värd för en debattmiddag med ECTA, de nya telekomkonkurenternas europeiska organisation, med en lång rad bra inlägg från företrädare för industri, utredningsinstitut, konsumentorganisationer, regleringsmyndigheter och kommissionen. Som vanligt blev denna middagsdebatt för lång och för sen, men likväl nyttig och bra.

Under veckan, på onsdagkvällen, presenterade jag min bok ”Världen väntar inte” för svenskar i Bryssel. Det blev en trivsam tillställning på mitt stamlokus Bretagne med deltagande av svenskar från både parlament, kommission, rådet, Nato, parlamentet och den svenska representationen. Det som slår mig vid alla dessa tillfällen är att det är en stor svensk community som verkar i Bryssel och som det är både roligt och nyttigt att träffa.

Under onsdagen kom också handläggarna på moderaternas riksdagskansli ner för att mer direkt bekanta sig med verksamheten i detta andra svenska parlament. Det var roligt att dels träffa dem och dels se dem på ”vernisagen” för boken.

Onsdag kväll var jag värd för en middagsdiskussion om konkurrens och vad konkurrensen har gett Europa, där Johnny Munkhammar utifrån sin skrift ”What Competition has done for Europe” inledde diskussionen. Motsvarande diskussion hade vi på en EEI frukost med närmare 50 deltagare på torsdagmorgonen.

På torsdagen röstade parlamentet igenom en rapport om det europeiska forskningsområdet med stöd för mitt förslag om en europeisk forskningspeng.

Därefter talade jag inför en grupp brittiska studenter, telekom med branschen samt for hem till Sverige med ankomst hem vid 23-tiden.

Fredagsmorgonen ägnades åt diskussioner med den svenska energibranschen samt med styrelsesammanträde för Dina Försäkringar och sedan förberedelser inför Tjänstepensionsdagen på onsdag nästa vecka. Lite annat hand det också bli.

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 5

2008-02-01

Europaparlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel. Under sessionen antogs ett betänkande om forskning, med bland annat förslag från Gunnar Hökmark om inrättande av en europeisk forskningspeng, som ska underlätta för forskare att söka sig till forskningsinstitutioner i andra länder än deras egna. I ett annat betänkande avhandlades fortsatt avreglering av posttjänster. Från och med 2011 ska den europeiska postmarknaden vara helt öppen för konkurrens. Och så vill parlamentet förbjuda terassvärmare. Allt för att spara energi, även om det innebär att sommaren kommer att bli kortare för nordeuropéer. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Session

Industri – Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter

Europaparlamentets ledamöter antog under sessionen Guidonis (GUE/NGL, IT) initiativbetänkande ”Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter” (A6-0005/2008). Det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA) omfattar tre viktiga aspekter: en inre marknad för forskning med fri rörlighet forskare, teknik och kunskap; effektiv samordning på EU-nivå av forskningsverksamhet av nationell och regional omfattning samt initiativ som genomförs och finansieras på EU-nivå. Avsikten med KOM:s grönbok är att kunna utarbeta initiativ till 2008 för att till fullo kunna bidra till den förnyade Lissabonstrategin genom att bland annat minska den fragmentisering som präglar verksamhet, program och politik på forskningsområdet i Europa. I betänkandet framhålls vikten av en gemensam utformning av forskarkarriären, forskares fria rörlighet och att de öka genomsnittliga utgiftsramarna i vissa medlemsstaterna. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Transport – Inre marknad för posttjänster

EP röstade i veckan med stor majoritet i andra läsningen igenom Ferbers (EPP-ED, DE) rapport (A6-505/07) om slutförandet av den inre marknaden för posttjänster i EU. Detta nya direktiv berör inte i någon större utsträckning Sverige då den svenska postmarknaden liberaliserades redan 1993. Men för många andra MS innebär det att man fram till 2011 (2013 i vissa undantagsfall) ska ha fullt ut öppnat upp postmarknaden för konkurrens.

Rapportör Ferbers rekommendation var att EP utan ändringar skulle godta den kompromiss som uppnåtts med rådet efter att direktivet röstats igenom av EP vid första läsningen i juli. Detta då kompromissen i allt väsentligt är densamma som EP:s första version. Moderaterna och EPP-ED valde därför att utan ändringar rösta igenom förslaget, som även antogs med stor majoritet i plenum. /PB

Industri – Energieffektivitet

Under session antog parlamentet Halls (ALDE, UK) initiativbetänkande ”Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna” (A6-0003/2008). Betänkandet kommer efter kommissionens handlingsplan, följande Europeiska rådets slutsatser att förbättra energieffektiviteten i EU med 20 procent till år 2020. Detta genom en mängd kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder som ska implementeras under de sex kommande åren. Två prioriteringar är att förbättra energieffektiviteten i byggnadssektorn och i transportsektorn. Därtill är syftet att mobilisera allmänheten och beslutsfattare på samtliga nivåer tillsammans med marknadsaktörer och att stöpa om den inre energimarknaden på ett sådant sätt att EU:s medborgare får tillgång till världens mest energieffektiva infrastruktur, byggnader, apparater, processer, transportmedel och energisystem.

Rapportören delar KOM:s uppfattning att det är fullt möjligt att förbättra energieffektiviteten med över 20 procent till 2020. Hon förslår också ett ytterligare antal åtgärder där hon går längre än KOM, syftande till att höja energieffektiviteten. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Medborgerliga – Samarbete vid krissituationer

Europaparlamentet gav i veckan sitt samtycke till det förslag till rådsbeslut (Franca, PSE, PL) som skall underlätta samarbete medlemsstaterna emellan i fall av en krissituation (A6-507/2007). Beslutet skall fungera som en rättslig ram, medan detaljerna vid varje insats beslutas bilateralt. Det är upp till en drabbad medlemsstat att begära hjälp, och det tillfrågade landet har möjlighet att säga nej till att skicka bistånd. Moderaterna röstade, i likhet med en överväldigande majoritet av parlamentarikerna, för förslaget. /CT

Medborgerliga – Erkännande av handlingar

Rumänien och Bulgarien förväntas i och med medlemskapet unilateralt erkänna handlingar utfärdade i Schengenländerna såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier, något som så gott som alla Europaparlamentariker, däribland moderaterna, höll med om under omröstningen i plenum (Cashman, PSE, UK, A6-511/2007). /CT

Medborgerliga – Erkännande av uppehållstillstånd

Medlemsstaterna kommer framgent att erkänna vissa uppehållstillstånd som utfärdats av Schweiz och Liechtenstein för genomresa vid deras territorier, något som huvuddelen av parlamentarikerna, och också moderaterna, ställde sig bakom i veckan (Demetriou, EPP-ED, CY, A6-509/2007). /CT

Fiske – Oönskade bifångster och bruket att kasta fångst överbord

Under veckans session i Bryssel antog Europaparlamentet ett betänkande av Carl Schlyter (Gröna/ALE, SE) om en politik för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fångst överbord inom EU:s fiske. Moderaterna röstade för rapporten, som inte innehåller särskilt många konkreta förslag på lösningar utan snarare problembeskrivningar och beskrivningar om varför fenomenet uppstått. Bland lösningarna återfinns dock förbud av vissa fiskemetoder och ett – eventuellt – förbud mot att överhuvudtaget kasta fick överbord. Moderaterna röstade emot sådana förslag som fanns på att sätta upp CCTV-kameror på alla fiskebåtar och om att öka subventionerna och bidragen till vissa fisken. Rapporten var en initiativrapport. /GZ

Fiske – Inlämning av statistik över vattenbruket från medlemsstaterna

Under sessionen antogs även ett betänkande av Morillon (ALDE, FR) om inlämning av statistik över vattenbruket. Syftet är att ersätta en gammal förordning med ett nytt förslag och gemenskapslagstiftning har funnits på detta område sedan mer än tio år tillbaka. Enligt förslaget ska medlemsländerna översända årliga uppgifter om produktionsvolymen inom vattenbruket. Betänkandet antogs enligt medbeslutandeförfarandet (första läsningen) med förenklat förfarande. /GZ

Resolution om situationen i Iran

EP antog i veckan en gemensam resolution från EPP-ED, ALDE, UEN och PSE (RC-B6-48/2008) om situationen i Iran. De två huvudämnen som behandlas är Irans kärnkraftsprogram och situationen för de mänskliga rättigheterna i landet. Vad gäller Irans atomprogram noterar EP att den amerikanska underrättelsetjänsten i november slog fast att Iran avbrutit sitt kärnvapenprogram redan 2003. Inte desto mindre bryter Iran fortfarande mot två resolutioner från FN:s säkerhetsråd som kräver att Iran ska avbryta all anrikning av kärnbränsle. EP noterar vidare att respekten för de mänskliga rättigheterna i Iran har stadigt sjunkit de senaste åren. EP uppmanar därför Iran att upphöra med avrättningar av minderåriga, stening och tortyr samt förföljelser av dissidenter. /PB

Utskott

Ekonomiska – Den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning

Utskottet har denna vecka antagit ett betänkande av Starkevičiūtė (ALDE, LT) som är ett svar på KOMs strategiska rapport om den förnyade Lissabonstrategien för tillväxt och sysselsättning. Betänkandet uppmanar till säkerställande av den makroekonomiska stabiliteten, efterlyser sunda finansiella marknader och mer entreprenörskap. /JA

Ekonomiska – Finansiella redovisningsstandarder (IFRS) och ledningen av IASB

Alexander Radwan (EPP-ED, DE) har lagt fram ett betänkande om de internationella finansiella redovisningsstandarderna och ledningen av International Accounting Standards Board som antogs i utskottet denna vecka. Bland annat förordas en konsekvent användning av internationella redovisningsstandarder i EU och man anser att denna måste beaktas starkare inom ramen för IASB:s arbete. /JA

Ekonomiska – Beskattning av blyfri bensin och diesel

Utskottet har enats kring en kompromiss vad gäller rekommendationen till rådet om minimiskattesatser på blyfri bensin och diesel för yrkesmässig användning. Syftet med KOMs förslag som ligger inom ramen för ändring av energiskattedirektivet är att minska snedvridningen av konkurrensen på vägtransportmarknaden samt begränsa ”bränsleturismen”. Kompromissen innebär att man ställer sig bakom en höjning av minimisatsen till 359 euro/m3, vilket inte påverkar Sverige eftersom den svenska skattesatsen i dagsläget är 399 euro/m3. Föredragande var Schmidt (ALDE, SE). /JA

Jämställdhet – Kvinnors situation på landsbygden

Jämställdhetsutskottet är oroligt för att landsbygden ska ”maskuliniseras” när kvinnor i ekonomisk aktiv ålder lämnar bygden. Jämställdhetsintegrering i landsbygdssektorn är en nyckelstrategi för att främja jämställdheten och den ekonomiska tillväxten. Lokala myndigheter bör skapa fler incitament för kvinnors deltagande i arbetslivet och det sociala livet. Moderaterna är positiva till medlemsländernas övergång från jordbruksbaserad verksamhet till bredare ekonomisk sysselsättning. Däribland genom att främja kvinnligt företagande och uppmuntra till inrättandet av regionala resurscentrum för kvinnor som drabbats av arbetslöshet. Det är ett sätt att stödja kvinnor till egenanställning eller utveckling av tjänster inom deras egna samhällen genom gräsrotskonsultation. Genom att investera i bättre transportinfrastruktur och att stötta företag som investerar i landsbygdsområden kan landsbygden utvecklas och jämställdheten främjas. Moderaterna är positiva till de åtgärder som föreslås i betänkandet av Klass (EPP-ED, DE). Utskottet röstade enhälligt igenom rapporten. /CH

Industri – Forskningsfond för kol och stål

Industriutskottet röstade i veckan Giereks (PSE, PL) betänkande om förslaget till rådets beslut om de fleråriga tekniska riktlinjerna för Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram. Rapportören stöder kommissionens beslut att forskningsfonden, som etablerades efter fördraget om Kol- och stålgemenskapen, ska fortsätta. Rapportören menar att fonden fortfarande har betydelse för ekonomisk utveckling i EU, framför allt i de nya medlemsstaterna. Stål är fortfarande det viktigaste konstruktionsmaterialet inom maskinindustrin och byggnadsbranschen och det finns stora tekniska möjligheter att förbättra dess kvalitet samt att förbättra effektiviteten vid stålframställningen. Samrådsförfarandet. /HH

Industri – Genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen

Industriutskottet har röstat Barsi-Patakys (EPP-ED, HU) betänkande om det fortsatta genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo). Kommissionens ändringsförslag till rådets och Europaparlamentets förordning kommer mot bakgrund av hur Galileoprojektet och Egnos-programmet utvecklats. I kommissionens ändringsförlag fastställs att Egnos, tillsammans med Galileo, utgör hörnstenarna i EU:s satellitnavigeringspolitik. Därtill föreslås ramar för den fortsatta finansiering samt vilken rättslig grund projekten fortsatt ska ha. Rapportören begär större insyn, att godkännande från parlamentet ska inhämtas på ett flertal punkter samt klarlägganden vad gäller projektens ramar och finansiering, och därtill att offentlig upphandling genomgående ska vara ett krav. /HH

Miljö – Marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken

Under sitt sammanträde i veckan antog Miljöutskottet ett betänkande skrivet av Ferreira (PSE, FR) om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden. Det är en initiativrapport som bygger på en grönbok ifrån kommissionen. Rapporten är spretigt och pekar på ett flertal åtgärder och förslag. Den tar bl.a. polluters pay-principen och miljöproblem som en konsekvens av vissa subventioner. /GZ

Utveckling – Kvinnor i utvecklingssamarabetet

Utvecklingsutskottet antog i veckan Ucas (GUE/NGL, DE) rapport om kvinnor i utvecklingssamarbetet. Rapporten är en kommentar till KOM:s tidigare strategi för hur man ska anlägga ett jämställdhetsperspektiv i EU:s utvecklingsarbete. Rapportör Uca vill att det tydligare ska framgå i EU:s utvecklingsprojekt vad man har gjort för att främja kvinnors roll och rättigheter. Vidare vill Uca att man mer specifikt ska fokusera på det ökande antalet hiv-smittade kvinnor, hedersvåld, samt kvinnors upplevelser av och roll i krig. Rapporten innehåller även ett antal paragrafer som är starkt kritiska mot de ekonomiska partnerskapsavtalen, eller mot handel i största allmänhet, då kvinnor i utvecklingsländer här betraktas som särskilt stora förlorare av ökad frihandel. Det behöver knappast påpekas att moderaterna ställer sig kritiska till detta synsätt. /PB

Utveckling – Planering av den 10:e Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

Utvecklingsutskottet antog i veckan även Carlottis (PSE, FR) rapport om planering och genomförande av den 10:e Europeiska utvecklingsfonden. EUF är en i huvudsak mellanstatlig fond som sedan förvaltas av EU och används i unionens utvecklingsarbete. Då EUF formellt sett inte är en del av EU:s budget har dock EP t.ex. inte något större konkret inflytande över hur pengarna används. Detta i synnerhet är något rapportör Carlotti finner beklagansvärt, och vill därför att det planerade arbetet med att fullt ut integrera EUF i EU-budgeten fortskrider samt att EP ges större utrymme att tycka till om hur pengarna ska användas. Enligt rapportör Carlotti skulle ett införande av EUF under EU-budgeten även medföra fördelar som ökad samordning och en mindre administrativ börda.

Vad gäller själva innehållet i och prioriteringarna inom EUF vill Carlotti se att fokus läggs på utbildning och hälsovård, ett tydligare jämställdhetsperspektiv samt att man inte använder EUF-pengar till fredsbevarande insatser inom ramen för CFSP, vilket ska finansieras ur egen budget. /PB

Jordbruk – Hållbart jordbruk och biogas

Jordbruksutskottet röstade i veckan igenom Tabajdis (PSE, HU) 2007/2107 (INI) betänkande om ”om hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen”. Rapporten behandlar biogasens fördelar och betonar vikten av hållbart jordbruk och även vikten av att stödfinansiera detta. EPP-ED röstade för förslaget. /IL

Nästa vecka

Nästa vecka befinner sig ledamöterna i valkretsen. Veckan därpå är det grupp- och utskottsmöten i Bryssel och därefter session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 22 februari.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sysselsättning = Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED = Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE = Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE = Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE = Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL = Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN = Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM = Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
NI = Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
PB Petter Bryman, +32 2 283 77 75, petter.bryman@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 15 64, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
HH Helena Hånell, +32 2 283 78 22, helena.hanell@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
GZ Gabriel Zsiga, +32 2 283 75 36, gabriel.zsiga@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu