Hoppa till innehåll

Veckorapport v 36 om nya skärmar, bättre lagstiftning med mera

Veckorapport Europaparlamentet[Marker]

Vecka: 36

2007-09-07

Europaparlamentet har i veckan haft höstens första session i Strasbourg. En rapport om bättre lagstiftning behandlades, där Gunnar Hökmark, i det ekonomiska utskottet, fått igenom en rad olika förslag som konkret ska bidra till regelförenklingar. Dessutom antogs en resolution om vätskor ombord på flygplan. Parlamentet anser att kostnaderna för den skärpta kontrollen inte står i proportion till syftet och uppmanar kommissionen att, om inga ytterligare avgörande uppgifter framkommer, upphäva förordningen. /GL

Gabriel Zsiga och Helena Hånell har börjat på Brysselkansliet. Gabriel har tidigare arbetat på riksdagskansliet och Helena har senast gjort praktik på kommissionen. De hälsas båda varmt välkomna.

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Rättsliga – Programmet ”Bättre lagstiftning”

Europaparlamentet röstade i veckan för Katalin Lévais (PSE, HU) initiativbetänkande (A6 -273/2007) baserat på ett meddelande från kommissionen om programmet ”Bättre lagstiftning”. Syftet med initiativet är att minska mängden byråkrati och den administrativa bördan samt förenkla befintlig lagstiftning alternativt avreglera. Syftet är även att garantera att samtliga berörda statliga och icke-statliga aktörer på alla nivåer deltar i lagstiftningsprocessen. Rapporten tar upp vikten av att bättre lagstiftning är en prioriteringsfråga samt vikten av att göra effektiva konsekvensbedömningar. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet i dess helhet./LE

Transport – Bättre godslogistik -nyckeln till hållbar rörlighet?

Senders (PSE, ES) rapport om godslogistik i Europa -nyckeln till hållbar rörlighet A6-0286/2007 antogs av parlamentet i veckan. Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten som syftar till att lägga fram en handlingsplan för godslogistik under hösten 2007 och avlägsna befintliga flaskhalsar. Genom att kommissionen lyfter frågan om godslogistik, särskilt om utbildning, statistik och användning av infrastruktur en kan Lissabonmålen och översynen av transportpolitiken förbättras. Lagstiftning är inte nödvändigtvis lösningen på allt även då kommissionen på vissa områden, ex utbildningsnormer, kommer att agera direkt.

Moderaterna röstade mot det förslag som innebär att fordon med en lastkapacitet över 60 ton ska tvingas körda på särskilda rutter vilka ska vara godkända av kommissionen. /CH

Transport – Farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar

Dagens regler om transport av farligt gods bygger på FN:s rekommendationer. Nästan alla medlemsstater, däribland Sverige, har ratificerat överenskommelserna om internationell transport av farligt gods på väg och järnväg. Däremot har transport på inre vattenvägar ännu inte trätt ikraft. Syftet med rapporten av Liberadzki är dels att utvidga gemenskapsreglerna till att omfatta transport på inre vattenvägar samt att tidigare bestämmelser samlas till en enda rättsakt (direktiv) och att nationel l transport också omfattas. Direktivet ska träda i kraft senast 1 januari 2009.

Medlemsländerna har möjlighet att göra undantag från reglerna, t.ex. för att transportera små mängder av farligt gods eller för lokala transporter över korta sträckor under förutsättning att säkerheten inte äventyras. Moderaterna följde EPP-ED och röstade för Liberadzkis (PSE, PL) förslag som godtogs av Europaparlamentet. /CH

Utrikes – Dialoger och samråd om mänskliga rättigheter med tredje länder

I betänkandet av Valenciano Martinez-Oroxco (PSE, ES) finns en strävan till ökad transparens och samstämmighet i dialogerna med tredje länder om mänskliga rättigheter. Det handlar om att konkretisera kraven och följa upp de krav vi ställer med hjälp av övervakningsmekanismer. Rapporten är strukturerad så att man skiljer på politisk dialog, på olika avtal med tredje länder och på grannskapspolitiken.

Diskussionen som förts handlar o m huruvida EP varit tillräckligt kritiska mot t.ex. Kina, Iran och Ryssland. Anna Ibrisagic anser att vi på ett tidigare stadie kunde larmat och framfört kritik på vissa områden. Moderaterna tillsammans med EPP-ED är nöjda med betänkandet som med ett karaktärsfast språk försöker strama upp samarbetet. Parlamentet, med stöd av moderaterna och EPP-ED, godtog rapporten under torsdagens omröstning. /CH

Budget – Justering av 2007 års budget

Europaparlamentet har röstat för en rapport, Ändringsbudget 5/2007 för budgetåret 2007, som stödjer kommissionens justering av budgeten för 2007, Elles (EPP-ED, UK), A6 – 300/07. Prognoserna för tullar, jordbrukstullar och sockeravgifter ses över liksom mervärdesskatt och BNI-underlag. Dessutom föreslås nya värden för korrigering av Englands avgift. Sammanlagt innebär det en viss förändring av fördelning mellan de olika MS. Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Regionala – NUTS

Rapporten (Galeote, EPP-ED, ES) har, trots namnet, inget att göra med nötter. Istället handlar det om ett gemensamt klassificeringssystem av territoriella enheter för statistik, som bl.a. används för att avgöra vilka regioner som är berättigade till strukturstöd och statsstöd. Europaparlamentet hade under veckans omröstning inga problem med att även Rumänien och Bulgarien nu skall anslutas till databasen. /CT

Inre Marknaden – Översynen av den inre marknaden

Rapporten är ett bidrag till kommissionens pågående arbete med översynen av den inre marknaden. Europaparlamentet manifesterar genom denna rapport sin tro på den inre marknadens fortsatt viktiga betydelse för att stärka Europas konkurrenskraft och att skapa välfärd för medborgarna, och parlamentet, med den franske rapportören Toubon (EPP-ED) i spetsen understryker vikten av att marknaden fungerar än bättre och att medborgarnas förtroende för densamma stärks. En av de enskilt viktigaste segrarna är de inre-marknadstest som Europaparlamentet vill skall inkluderas framöver i samtliga konsekvensutredningar inför ny lagstiftning. Moderaterna röstade med sin partigrupp och bidrog på så sätt till att samtliga socialistiska ändringsförslag föll. /CT

Inre marknaden – Översynen av konsumentpolitiken

Kommissionen kommer framöver att genomföra en översyn och företa en uppdatering av de 8 existerande direktiv som utgör EU:s konsumentlagstiftning. Parlamentet förordade i veckan (Patrie, PSE, FR) ett mixat angreppssätt, vilket innebär att de sektoriella direktiven (minimiharmonisering + ömsesidigt erkännande) kompletteras med ett ramdirektiv som samlar de regler som är gemensamma för samtliga direktiv. På så sätt ska medborgare och företagare få en mer översiktlig och enhetlig konsumentlagstiftning att förhålla sig till. /CT

Miljö – Alkoholrelaterade skador

Europaparlamentet har röstat om en initiativrapport (A6-0303/2007) av Foglietta (UEN, IT) om en EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med de alkoholrelaterade skadorna. Moderaternas linje i omröstningen var att värna subsidiaritetsprincipen. Gröna/ALE hade lagt flera ändringsförslag som gick betydligt längre än rapporten vad gällde regleringar, men dessa röstades huvudsakligen ner. Moderaterna var bland annat emot förslag om att införa varningstexter för gravida på alkohol samt om att reglera reklamen ytterligare. Moderaterna – och EPP-ED – röstade för rapporten. /GZ

Miljö – Internationella hälsoreglementet

Europaparlamentet har antagit en initiativrapport (A6-0263/2007) av Ouzký (EPP-ED, CZ) som fastslår synpunkter på implementeringen av det internationella hälsoreglementet. Det internationella hälsoreglementet – som fastslås av Världshälsoförsamlingen – syftar till att förebygga, skydda ifrån och förhindra spridningen av sjukdomar. Moderaterna – liksom EPP-ED röstade för rapporten. Däremot röstade man emot ett ändringsförslag ifrån ALDE om att skapa ett centralt lager i EU av antivirala medel och vacciner. /GZ

Fiske – Maximal hållbar avkastning inom EU:s fiske

Europaparlamentet har antagit en initiativrapport (A6-0298/2007) av Fraga Estévez (EPP-ED, ES) som svarar på ett meddelande ifrån kommissionen om en ny fiskeriförvaltningsmodell. Denna modell skulle bygga på principen om maximal hållbar avkastning, som syftar till att minska fångsterna av de fiskearter som är mest hotade. Moderaterna ansåg att kommissionens förslag till ny modell är bättre än dagens situation. Eftersom rapporten däremot var starkt kritisk till kommissionens förslag röstade moderaterna emot rapporten. EPP-ED röstade för rapporten, som antogs genom handuppräckning. /GZ

Fiske – Medlemsstaternas ansträngningar under 2005 för ett hållbart fiske

Europaparlamentet har antagit en initiativrapport (A6-0297/2007) av Casaca (PSE, PT) som behandlade en rapport ifrån kommissionen som utvärderat medlemsstaternas ansträngningar under 2005 för att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och -möjligheter. Moderaterna – liksom EPP-ED – röstade för rapporten. /GZ

Rättsliga – Bättre lagstiftning 2005

Europaparlamentet röstade i veckan för Bert Doorns (EPP-ED, NL) initiativbetänkande
(A6-280/2007) om kommissionens årsrapport om bättre lagstiftning. I denna rapport läggs betoning vid vikten av att alltid beakta subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna vid lagstiftande. Doorns betänkande stödjer kommissionens initiativ till en allmän förstärkning av EU-lagstiftningens effektivitet och införlivande samt det stora behovet att minska den administrativa bördan för medlemsstaterna. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet i dess helhet./LE

Rättsliga – Strategin för förenkling av lagstiftningen

Europaparlamentet röstade i veckan för den tredje i raden av rapporter på temat bättre lagstiftning. Det aktuella initiativbetänkandet (A6-271/2007) skrevs av Guiseppe Gargani (EPP-ED, IT) och behandlar
stategin för förenkling av lagstiftningen. I denna rapport läggs betoning på att en generell förenkling av EG-lagstiftningen är nödvändig för att säkerställa klarhet, effektivitet och kvalitet. Rapporten stödjer även initiativet att påskynda kodifiering av gemenskapens regelverk eftersom det är en viktig och grundläggande metod för att åstadkomma en förenklad lagstiftning. Även i denna rapport betonas vikten av att genomföra effektiva konsekvensbedömningar. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet i dess helhet./LE

Rättsliga – Icke-bindande instrument

Europaparlamentet röstade i veckan för Manuel Medina Ortegas (PSE, ES) initiativbetänkande
(A6-259/2007) om användningen av icke-bindande instrument, s.k. soft law, och dess konsekvenser.
Kärnbudskapet i rapporten är att soft law alltför ofta utgör ett otydligt och ineffektivt rättsmedel och att EU i så hög utsträckning som möjligt bör försöka undvika att använda soft law när andra alternativ finns. Annars kan användningen av detta instrument missbrukas för att smyga in ny ”lagstiftning” som egentligen formellt sett inte är lagstiftning. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet i dess helhet./LE

Medborgerliga – Förebyggande av narkotikamissbruk och information

Europaparlamentet röstade i veckan, för en teknisk justering i programmet ”Förebyggande av narkotikamissbruk och information” som behandlats av Inger Segelström (PSE, SE) i hennes rapport med samma namn (A6-308/2007). Själva programmet röstades igenom av parlamentet i juli 2007 i en andra läsning och det utgör en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” för perioden 2007-2013.

Syftet med programmet är att främja gränsöverskridande insatser (t.ex. bilda sektorsöverskridande nätverk) för att genomföra och utveckla EU:s narkotikastrategi och handlingsplan. Den tekniska justeringen gjordes för att programmet skall kunna tas i bruk så snabbt som möjligt eftersom programperioden redan börjat. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED och i princip resten av Europaparlamentet, för den tekniska justeringen. /LE

Jordbruk – Ändring av dirketiv kring mjölk avsedd som livsmedel

Parlamentet antog på onsdagen Jeggles (EPP-ED, DE) rapport om ändring av direktiv 2001/114/EG om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel (A6-0282/2007samråd). Rappporten stödjer kommissionens förslag till reform vilket innebär att man kommer standardisera proteininnehållet i helt eller delvis dehydratiserad mjölk i enlighet med den internationella regleringen – Codex Alimentarius, vilket gör att europeiska producenter kan konkurrera bättre på världsmarknaden. /SB

Jordbruk – Ändring av den gemensamma marknaden för mjölk

Parlamentet antog på onsdagen Jeggle (EPP-ED, DE) rapport om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (A6-0283/2007 samråd). Rapporten stödde i stort kommissionens förslag till förändring av den gemensamma marknaden vilket bland annat innebär att interventionspriset för mjölk minskas 2,8 procent, tar bort interventionstriggern för smör, slopar nationella klasser för smör, och gör stödet till skolmjölk enhetligt.

Europaparlamentet förslog i sin rapport att de besparingar som görs i och med förändringarna i den gemensamma organisation används till att stödja mjölkbönder i omstruktureringstider och utöka skolmjölksprogrammet bifölls trots att moderaterna och de andra svenska partierna röstade emot. /SB

Jordbruk – Ändring av organisationen rörande konsumtionsmjölk

Parlamentet antog på onsdagen Jeggle (EPP-ED, DE) om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2597/97 om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk (A6-0284/2007 samråd).

Detta innebär att dagens tre standardiserade fetthalter för mjölk, mellanmjölk och lättmjölk tas bort och det blir upp till MS själva att definiera vilken fetthalt de olika mjölksorterna ska ha. Fetythalten ska nu tydligt markeras på paketet. Detta ökar rörligheten på den inre marknaden och tar bort behovet av nationella undantag. Parlamentet beslutade på onsdagen i enlighet med Kommissionens förslag. /SB

Resolutioner

Resolution om vätskor ombord på flygplan

Vätskor ombord på flyg har varit ett omdebatterat ämne sedan förordningen om standarder anseende luftfartsskydd infördes förra året. Vid kontroller av vätskor i handbagage är det med hjälp av genomlysningsutrustning inte möjligt att upptäcka explosiva ämnen. Regelverket har lett till ökade kostnader för flygplatser och flygoperatörer samtidigt som passagerare upprörts när deras privata egendom beslagtagits.

Parlamentet medger att kostnaderna inte står i proportion till syftet med luftfartsskyddet, nämligen att höja säkerheten ombord. Därmed uppmanade Europaparlamentet i veckan kommissionen att om inga ytterligare avgörande uppgifter framkommer, upphäva förordningen gällande vätskor ombord på flygplan. Vi som åker med nätt bagage kanske vågar hoppas på att slippa checka in vår necessär i framtiden. Resolutionen skulle röstats redan i juli men sköts alltså upp till denna vecka. Moderaterna och EPP-ED röstade för resolutionen som godtogs med stor majoritet. /CH

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskottsmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 78 22, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu< /SPAN>
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
HH Helena Hånell, +32 2 283 78 22, helena.hanell@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
GZ Gabriel Zsiga, +32 2 284 75 36, gabriel.zsiga@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu