Hoppa till innehåll

Veckorapport v 12 i London, Bryssel och Helsingfors

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 12

2007-03-23

Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I utskottet för den inre marknaden har ett yttrande till industriutskottet om roaming behandlats. EPP-ED-gruppens ledamöter lyckades väsentligt förbättra förslaget om prisreglering på mobilsamtal i utlandet och socialisterna tvingades till slut rösta emot yttrandet som skrivits av en av deras egna. Utskottet för internationell handel har behandlat ett betänkande om förbättrat handelsrelaterat bistånd och det sociala utskottet ett betänkande om pensionsrättigheter. Utrikesutskottet har under veckan försökt lösa konflikten kring Kashmir. Det är ännu oklart om utskottets ingripande kan få de trätande parterna att ge upp sina anspråk på regionen. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Inre marknaden – Roaming

I inre marknadsutskottet röstades det i veckan om ett yttrande till industriutskottet om roaming, dvs extra avgifter vid användning av mobiltelefoner utomlands. Den maltesiske rapportören Joseph Muscat och hans partigrupp PSE blev så missnöjda med resultatet efter voteringen att de röstade emot sitt eget yttrande som helhet. Syftet med förslaget är att skydda de konsumenter som använder sig av sin mobiltelefon i utlandet från överpriser från mobiloperatörerna och att ge dem bättre prisinformation. Moderaterna röstade med EPP-ED-gruppen som lyckades påverka rapporten i hög utsträckning och som tillsammans med den liberala gruppen röstade igenom en väsentligen förbättrad rapport. /CT & ES

Internationell handel – EU:s handelsrelaterade bistånd

Handelsutskottet röstade i veckan igenom Martins (PSE, UK) betänkande som syftar till att uppnå ett större och förbättrat handelsrelaterat bistånd. Till skillnad från vanligt utvecklingsbistånd går EU:s handelsrelaterade bistånd ut på att hjälpa utvecklingsländerna att till fullo dra nytta av ett mer öppet och globalt handelssystem. Det är således ett i grunden bra betänkande eftersom det betonar att ekonomisk tillväxt är avgörande för en stabil och hållbar utveckling, och understryker att huvudbeståndsdelen i denna ekonomiska tillväxt är utvecklingsländernas förmåga till utrikeshandel. Moderaterna, liksom resten av EPP-ED, röstade för betänkandet. /SN

Sociala – Kompletterande pensionsrättigheter

Betänkandet om kompletterande pensionsrättigheter 2005/0214 av Oomen-Ruijten (EPP-ED, NL) handlar om att skapa ett harmoniserat system kring reglerna för kompletterande pensioner. Rörlighet i Europa ska belönas och inte bestraffas och därför ska de hinder som finns för ökad rörlighet tas bort. Ur svenskt perspektiv finns problem med bakgrund av de kollektivavtal om tjänstepensioner som gäller på svensk arbetsmarknad.

Det mest kontroversiella förslaget rör flytträtten av pensionskapital eftersom det medför tekniska och ekonomiska problem. Idag är det inte möjligt att flytta sitt kapital mellan systemen. Den dag man pensioneras får man ut sitt kapital från de olika system man intjänat dem. Om flytträtten accepteras innebär det också svårigheter vad gäller beräkningen av kapital eftersom prognoserna för utbetalning rubbas om kapital lämnar systemet i förtid. Fler länder än Sverige motsätter sig flytträtten och för att betänkandet ska gå igenom måste alla länder vara överens i rådet. Flytträtten lyftes därmed ut ur betänkandet men tas samtidigt in bakvägen då KOM uppmanas att ta upp frågan vid senare tillfälle.

En arbetstagare kan ansluta sig till ett kompletterande pensionssystem vid uppnådd minimiålder, 25 år eller efter en väntetid på max fem år. Det är upp till varje MS att reglera implementeringen av dessa beslut.

Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten vilken gick igenom i utskottet. Fortsatta förhandlingar och kompromisser återstår dock inför omröstning i plenum som förväntas äga rum i maj. /CH

Rättsliga – Straffrättsliga åtgärder på EU-nivå vid intrång i upphovsrätten

Rättsliga utskottet röstade i veckan för Nicola Zingarettis (PSE, IT) förslag till betänkande (2005/0127 (COD)) om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter. Målet med lagstiftningen är att på europeisk nivå kriminalisera uppsåtligt intrång i immateriella rättigheter som begås i kommersiell omfattning. Olikheterna i de nationella påföljdsreglerna har enligt studier visat sig skada den inre marknadens funktion och försvåra kampen mot varumärkesförfalskning och piratkopiering. EPP-ED röstade för betänkandet. /LE

Utrikes – Kashmir

Det är angeläget att Indien och Pakistan når samförstånd i fråga om Kashmir. Den pågående gränstvisten är relevant för EU med tanke på att flera MS har engagemang i Afghanistan. EU stöder regional integration, avreglering av handeln och ekonomiskt samarbete. EU har dock inte ombetts medla i konflikten vilket gör att vi bör vara försiktiga i vårt uttryckssätt så vi inte hamnar i ett läge där vi ställer länderna mot varandra vilket kan få motsatt effekt. Pakistan kritiseras mer än Indien även efter de kompromisser som gjorts. Jordbävningen i oktober 2005 orsakade svåra konsekvenser för ett område som redan är försvagat av konflikter sedan 60 år. Tre miljoner personer fördrevs från sina hem och nästan en hel generation av pakistanska kashmirer utraderades. Dessutom oroas EP av alarmerande rapporter om handel med barn som en följd av katastrofen. Institutionerna undermineras av den organiserade brottsligheten och av de terrornätverk som utnyttjar Pakistan som en av sina baser. Vad gäller folkomröstning om Jammu och Kashmirs självständighet satte EP inte ner foten helt utan säger att man bör hitta en lösning som ligger i kashmirernas intresse. 451 ändringsförslag och många kompromisser därefter är resultatet före rapporten röstades igenom med bred majoritet i utskottet. Rapportör för ärendet 2005/2242) är Baroness Nicholson of Winterbourne.(ALDE, UK). EPP-ED fick PSE med på båten och vann gehör för de flesta av sina förslag. Moderaterna följde EPP-ED:s linje och röstade för. /CH

Internationell handel – Ekonomiska partnerskapsavtal

Handelsutskottet röstade i veckan igenom Sturdys (EPP-ED, UK) betänkande om ”avtal om ekonomiskt partnerskap” som är frihandelsavtal mellan EU och länder eller regioner i AVS. Förhandlingarna om avtal om ekonomiskt partnerskap har kännetecknats av misstro och meningsskiljaktigheter om hur handeln ska göras till ett utvecklingsverktyg. Betänkandet tar emellertid sitt avstamp i uppfattningen att avtal om ekonomiskt partnerskap har en viktig roll att spela som instrument för utveckling och syftar till att ge förslag på hur avtalen skulle kunna förbättras och misstron mot desamma överbryggas. Moderaterna, liksom resten av EPP-ED, röstade för förslaget. /SN

Miljö – Stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010

I miljöutskottet antogs en rapport av Adamou (GUE/NGL, CY); Stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010. Förslaget är att initiera en plan för att hindra förlusten av biologiskt mångfald, framför allt inom de områden som EU finansierar. Specifikt nämns den gemensamma jordbruks- och fiskepolitiken, handel med tredje land samt projekt som finansieras genom struktur- och regionalfonder. Utskottet anser att mer pengar bör anslås, genom t ex Life + programmet och Natura 2000. EPP-ED röstade för förslaget. /CDR

Miljö – Bekämpning av HIV/Aids

Miljöutskottet röstade enhälligt för Andrejevs (ALDE, LT) rapport Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006–2009. Kommissionen väljer i sitt meddelande att ta med även de länder som angränsar till EU och är bekymrat över utvecklingen när det kommer till hiv/aids. Rapporten lyfter fram vikten av förebyggande insatser samt den viktiga roll det civila samhället har att spela i denna fråga. /CDR

Fiske – Kompensation i de yttre randområdena

Rapporten Kompensationssystem för extra kostnader som uppstår i samband med saluföringen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion under perioden 2007–2013 av Freitas (EPP-ED, PT). Syftet med förslaget är att förlänga det stödsystem som är i kraft fram till den 31 december 2006. Enligt förslaget skall det gälla från den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013. EPP-ED röstade för förslaget. /CDR

Fiske – regionala rådgivande nämnder

Utskottet röstade för kommissionens förslag om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, Attwooll (ALDE, UK). Förslaget syftar till att ge arbetet inom de regionala rådgivande nämnderna en bättre grund genom att förbättra villkoren för finansieringen av dem. Detta skall genomföras på så sätt att nämnderna integreras i budgeten, vilket dels innebär att gemenskapens bidrag inte längre behöver minskas successivt samt att de omfattas av en enda redovisningsmetod i stället för av två separata metoder som för närvarande. EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Fiske – Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna

I en överenskommelse om den nya europeiska fiskerifonden beslutades i juni 2006 att den gemensamma fiskeripolitikens grundförordning skulle ändras i fråga om två bestämmelser som gäller förvaltningen av flottans fiskekapacitet. Syftet med ändringarna är att tillåta vissa anpassningar av flottan för att förbättra fisket, arbetsvillkoren, hygienen, produktkvaliteten ombord samt energieffektiviteten. Rapporten välkomnar kommissionens föresats att ge möjligheter att modernisera fiskefartygen i enlighet med kraven på säkerhet, hygien och förbättrade arbetsvillkor ombord. Dock anser utskottet det nödvändigt att öka procentsatsen för att ge kustfisket reella möjligheter att modernisera sin flotta. Gklavakis (EPP-ED, GR). EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Jordbruk – Socker

Den bulgariska och den rumänska sockerindustrin bör enligt kommissionens uppfattning i enlighet med det traditionella leveransbehovet garanteras en frist på två år för import av socker till en förmånligare tullsats på 98 euro per ton. Syftet är att man skall kunna undvika problem efter det att de två nya medlemsstaterna anslutits till unionen och att sockersektorn i bägge länderna skall kunna stabilisera sig på den inre marknaden. I syfte att säkra rättvis konkurrens inom sockersektorn i EU samt inrätta sammanhängande importregler, måste denna möjlighet att importera socker till en förmånligare tullsats begränsas genom en klar tidsfrist, vilket utskottet föreslår. Graefe zu Baringdorf (Gröna/ALE, DE). EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Sociala – Hälsotjänster

Sociala utskottet har lagt ett yttrandet om konsekvenserna av hälsotjänster som uteslöts ur tjänstedirektivet. Utskottet är positivt till ramlagstiftning samtidigt som det menar att den tillämpliga lagen ska vara lagen i den MS som tillhandahåller tjänsten. Det är MS befogenhet att utforma och finansiera sina vårdsystemen och så bör det även i fortsättningen vara. Ramlagstiftning för tjänster av allmänt intresse och en anpassning av samordningen ska garantera en förbättring av utbudet av prestationer i MS i samband med gränsöverskridande tillhandahållande av vårdtjänster. EMPL utskottet förespråkar förhandstillstånd och snabb hantering av dessa ärenden. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet som röstades igenom i utskottet. Rapportör är Ettl (PSE, AT). /CH

Ekonomiska – Programmet Fiscalis 2013

Det ekonomiska utskottet har ställt sig bakom förlängningen av gemenskapsprogrammet Fiscalis under perioden 2008-2013. Programmet har som syfte att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden genom informationsutbyte mellan och utbildning av offentliga tjänstemän. Föredraganden Martin (NI, AT) ville inte att utskottet skulle godkänna höjningen av programmets budget, men hans förslag röstades ner av utskottet. Martin var den ende som valde att lägga ner sin röst i slutomröstningen. /JA

Ekonomiska – Statistik över köpkraft

Utskottet har enhälligt antagit ett betänkande av Bowles (ALDE, UK) om fastställande av gemensamma regler för rapporteringen av grunduppgifter om köpkraftspariteter. Köpkraftspariteter är ekonomiskt och politiskt oumbärliga indikatorer för EU används för att räkna om ekonomiska aggregat till en gemensam valuta och används på många sätt inom EU, bl.a för BNP-jämförelser och för att se vilka länder som har rätt till stöd från strukturfonder. Genom att fastställa gemensamma regler främjas insyn och aktualitet för statistiken. /JA

Ekonomiska – De offentliga finanserna i EMU 2006

Ett initiativbetänkande av Lauk (EPP-ED, DE) har antagits i utskottet. Betänkandet är ett svar på KOMs meddelande om de offentliga finanserna i EMU under 2006, första året då den ändrade stabilitets- och tillväxtpakten tillämpats. I betänkandet påpekas att det fortfarande finns skillnader MS emellan avseende underskott, skuldsättning och tillväxt, samt att man är oroad över de negativa tendenserna. Man betonar att om stabilitets- och tillväxtpakten tillämpas konsekvent så är det det mest effektiva instrumentet för samordning av den ekonomiska politiken i EU. /JA

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 78 22, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu