Hoppa till innehåll

Veckorapport Europaparlamentet v.4

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 4

2007-01-26

Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I det ekonomiska utskottet behandlades allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken under året. I betänkandet slås fast att EU ännu inte är i närheten av att uppfylla Lissabonmålen. Under ett toppmöte i Lissabon bestämde EU-ledarna att unionen inom tio år skulle ha världens mest dynamiska, kunskapsbaserade, ekonomi. Det är nu sju år sedan. Utrikesutskottet behandlade i veckan ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Val

Det nya Europa på frammarsch

EPP-ED har nu fördelat de ordförandeposter i utskott gruppen förfogar över. Processen blev något omskakande för den tyska delegationen, som gick miste om det prestigefyllda utrikesutskottet, där Elmar Brok varit ordförande sedan 1999. Ordförandeposten övertas nu av en polsk ledamot, ännu oklart vilken. Tyskarna får nöja sig med att tillsätta ordförande i underutskottet för säkerhet och försvar. På samma sätt gick ordförandeposten i det tidigare tyskledda miljöutskottet till den tjeckiska delegationen. Denna turbulens kan ses som en följd av det val av gruppledare som hölls för några veckor sedan. Den tyska delegationen fick sin kandidat vald, men kunde sedan inte försvara ordförandeposterna i utrikes- och miljöutskotten. /GL

Rapporter

Ekonomiska – Allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 2007

Ett initiativbetänkande om medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik för detta år har antagits av det ekonomiska utskottet. För att få en majoritet att ställa sig bakom betänkandet har rapportören Bullmann (PSE) arbetat fram kompromisser med EPP-ED. I betänkandet välkomnas EU-ekonomins uppsving, minskningen av det genomsnittliga budgetunderskottet 2006, samt den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden. Dock noteras att arbetslösheten fortfarande är hög, och att man är långt ifrån att nå Lissabonmålen. Vidare ställer utskottet krav på att den inre marknaden förverkligas, framför allt inom finans- och energisektorn, och understryker vikten av främjande av EU:s konkurrenskraft och företagsklimat, ökade investeringar i forskning och infrastruktur, samt genomförandet av EU:s reformagenda. /JA

Utrikes – Associeringsavtal mellan EU och Centralamerika

EU:s politiska inflytande i Centralamerika är för närvarande på tillbakagång och EU:s roll som handelspartner har minskat. Avsikten med avtalet är att skapa ett politiskt och ekonomiskt partnerskap som inbegriper ett handelsavtal. EP uppmanar rådet att inte införa något villkor som kan äventyra avtalet beroende på hur förhandlingarna inom ramen för WTO-rundan fortskrider. Avtalet ska utveckla demokratin och fokusera på områden som demokratiskt styre, säkerhet och konflikthantering. Rådet uppmanas att behandla nya frågor som fattigdom, stöd till social sammanhållning och bekämpning av brottslighet. I synnerhet våld relaterat med narkotika, människohandel och organiserade ungdomsgäng. För att uppnå ett positivt resultat krävs det att det civila samhället deltar i den politiska dialogen. Därtill måste regelverk och institutioner stärkas för att öka representativiteten och legitimiteten. EPP-ED och moderaterna röstade för associeringsavtalet (2006/2222) som röstades igenom i utrikesutskottet. Rapportör för betänkandet är Meyer Pleite (GUE/NGL, ES). /CH

Internationell handel – Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Handelsutskottet röstade i veckan igenom Glattfelders (EPP-ED, HU) betänkande om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien. Myndigheterna i Moldavien arbetar för ekonomisk stabilitet och strukturreformer med stöd av Bretton-Woods institutionerna, bilaterala givare och fordringsägarna i Parisklubben. En grav försämring av Moldaviens externa situation har emellertid resulterat i ett ökat finansieringsbehov och EU ämnar därför bidra med ett makroekonomiskt engångsstöd på maximalt 45 miljoner euro i syfte att stödja betalningsbalansen, bygga upp valutareserven och öka förutsättningarna för att de ekonomisk-politiska målen för myndigheternas reformåtgärder uppnås. Stödet anses samtidigt också ha en positiv inverkan på det fördjupade samarbetet mellan EU och Moldavien inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken. Moderaterna, liksom resten av EPP-ED röstade för betänkandet. /SN & CDR

Utrikes – Associeringsavtal mellan EU och Andinska gemenskapen

Avtalet mellan EU och Andinska gemenskapen (2006/2221) av Yanes-Barnuevo Garcia (PSE, ES) ska främja hållbar mänsklig utveckling och social sammanhållning. Målet är att öka demokratin och befästa rättstatsprinciper för att på så vis öka säkerheten och bekämpa terrorismen. En annan prioriteringarna i avtalet är fattigdomsbekämpning. Här lyfts utbildning fram som en av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa problemet. EP vill även arbeta för att öka den regionala integrationen i Andinska gemenskapen, i synnerhet vad gäller infrastrukturen som transporter, kommunikation och energi. EPP-ED fick i omröstningen igenom bra ändringsförslag som rör stegvis avreglering av handeln samt främjande av system som bidrar till uppkomsten av små och medelstora företag. EPP-ED och moderaterna röstade för betänkandet som godtogs enhälligt av utskottet. /CH

Jämställdhet – Färdplan för jämställdhet 2006-2010

Betänkandet om en färdplan för jämställdhet (2006/2132) är skrivet av Sartori (EPP-ED, IT). Förslagen ska främja jämställdhet när det gäller deltagande och representation och jämställdhet i såväl det ekonomiska som det privata livet. Betänkandet har goda avsikter men innehåller ett antal punkter moderaterna inte kan ställa sig bakom. Parlamentet vill bland annat införa en genusdimension i EU:s budget och i de allmänna programmen, det vill säga öronmärka pengar till kvinnoprojekt. Vidare föreslås att det europeiska jämställdhetsinstitutet ska inrättas snarast möjligast. Medlemsstaterna uppmanas att utse en ”fru Lissabon” med ansvar för jämställdhet inom ramen för genomförandet av Lissabonstrategin och i utarbetandet av de nationella planerna. Ett annat mål med färdplanen ar att bekämpa stereotyper varav EP uppmanar kommissionen att förbereda initiativ inom ramen för Medieprogrammet 2007, för att medvetandegöra medierna om de missförhållanden stereotyperna skapar. EPP-ED stödjer förslaget som röstades igenom av jämställdhetsutskottet. /CH

Sociala – ILO-konventionen om arbete till sjöss

Sysselsättningsutskottet röstade i veckan om ratificering av 2006 års konsoliderade ILO-konvention om arbetet till sjöss (2006/0103). I och med denna konvention kommer alla gamla konventioner och rekommendationer som ILO antagit sedan 1919, att samlas i en enda text. Sjöfartskonventionen innehåller bland annat minimikrav om sjömäns arbete, arbetsförhållanden och sysselsättningsvillkor. Konventionen kommer att få stor juridisk betydelse i och med ratificeringen. De internationella arbetsrättsliga reglerna uppskattas att beröra 1,2 miljoner sjömän. EP:s ändringsförslag till betänkandet innehåller endast förslag om att lyfta ut ordet konsoliderad eftersom ILO-konventionen efter genomförandet inte längre kan betraktas som sådan. Moderaterna och EPP-ED stödde betänkandet vilken röstades igenom av utskottet i veckan. Rapportör för betänkandet är McDonald (GUE/NGL, IE)./CH

Sociala – Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Betänkandet om riktlinjerna för MS sysselsättningspolitik (2006/0271) innehåller tre prioriteringar: att få in och behålla fler människor på arbetsmarknaden, att öka flexibiliteten för arbetstagare och företag samt att reformera utbildningssystemet. Den sistnämnda prioriteringen omfattar även ökade satsningar på livslångt lärande och detta gäller inte minst personer över 45 år vilka uppmuntras att fortbilda sig. Med åtgärder inom dessa områden ska vi bekämpa de största problemen EU står inför, nämligen vår åldrande befolkningen samt att kunna anpassa arbetsmarknaden till de utmaningar globaliseringen medför. För att parlamentet på bästa sätt ska kunna bidra till Lissabonstrategin (vilken är en del av åtgärdspaketet), vill EP ha minst fem månader på sig för att utöva sin rådgivande funktion och utarbeta riktlinjer. Betänkandet röstades igenom av sysselsättningsutskottet utan ändringsförslag. Rapportör var socialdemokraten Jan Andersson. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /CH

Ekonomiska – EIB:s årsrapport för 2005

Utskottet har antagit ett initiativbetänkande av Montoro Romero (EPP-ED) om EIB:s årsrapport för 2005. I betänkandet konstateras att EIB är en offentlig bank och att MS är dess aktieinnehavare, samt att EU:s ekonomi har låg tillväxtpotential jämfört med t.ex. USA och Asien. Därför förordas bankens främjande av den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom EU, samt behållandet av målen för tillväxt och sysselsättning. Utskottet gratulerar EIB till den ökade insyn för allmänheten och förbättringen av dess kontrollsystem som åstadkommits 2005, och uppmuntrar EUB att vidare arbeta för att utveckla EU:s ekonomi. Man välkomnar även EIB:s plan på att utarbeta en ny åtgärdsplan för energi som omfattar EU:s nya energimål. /JA

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu (tjänstledig)
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu