Hoppa till innehåll

Veckorapport Europaparlamentet v 50 om Strasbourg och Lissabon

Den gångna veckan i Strasbourg var den sista för året. På tisdag denna vecka är det ett kortare plenum med det portugisiska ordförandeskapets avrapportering från den gånga 6 månaderna. Det har varit ett halvår som kanske inte har varit det mest dynamiska men som likväl innebär att fördragsfrågan har slutförts genom att ett nytt fördrag nu är undertecknat av regeringschefer för att under det kommande året ratificeras av de olika medlemsstaterna.

Inför det kommande Europeiska rådet diskuterade parlamentet de viktigaste prioriteringarna. Jag pekade i mitt inlägg på vikten av Kosovofrågan, en fråga som synliggör att på Balkan och i Kaukasus står ryska intressen och europeiska mot varandra i en motsättning som handlar om demokratiska värden gentemot nationalistiska strömningar. Jag underströk http://www.gunnar.moderat.se/?use=artikel&id=1510 att det vi nu gör för att göra integrationens krafter starkare kommer vi aldrig att ångra men det vi inte gör kan vi riskera att ångra många gånger om.

På tisdagen hade vi också möte i den arbetsgrupp som arbetat fram förslaget till en europeisk Östersjsöstrategi, med Cecilia Malmström som gäst. I Europeiska rådet slutsatser fanns detta nu med som ett krav på kommissionen att senast 2009 lägga fram ett förslag till en sådan strategi. Det innebär att processen nu är i gång med vad det innebär för vår del av Europa att ytterligare kunna fördjupa samarbetet med hjälp av de förutsättningar som EU kan ge, bland annat vad gäller budgetmedel. Jag underströk vikten av att detta blir något mer än bara regionalt, vi bör i vår del av Europa utveckla ett samarbete som innebär att vi går före när det gäller forskningssamarbete, elnät och gemensam telemarknad för att inte nämna det mer uppenbara kring att värna Östersjöns miljö.

Samma dag hade jag ett möte med transportkommissionären Jaques Barrot om Central European Transport Corridor ( CETC) som är ett projekt som bland annat drivs av region Skåne med Ystadpolitikern Thomas Lantz i spetsen tillsammans med polska, ungerska och slovakiska regioner för att den vägen uppnå en transportkorridor där Europa växer som mest men har varit som mest delat. Det fanns ett tydligt intresse för att diskutera detta projekt men JB underströk att det är viktigt att den svenska regeringen fram till 2010 har visat sitt intresse för denna transportväg som innehåller vattenburna transporter liksom mycket mer smidiga landsvägstransporter och järnvägstransporter än de mer överfyllda trafikstockade vägar som finns västerut.

Tisdagskvällen diskuterade jag tillsammans med ett antal andra kolleger den kommande försäkringslagstiftningen Solvency II med bland annat frågetecknet om detta direktiv kan bli för dyrt genom att det är ställer högre krav på kapitaltäckning i de enskilda företagen.

Onsdagen ägnades för min del åt ett antal möten med energiföretag men också åt svenska besökare. På kvällen talade jag i frågan om insättningsgarantier och noterade att vi uppnått kravet på att en analys s ska genomföras huruvida olika system för konsumenttrygghet är konkurrenssnedvridande. Det är min uppfattning att det är så, men vi var i slutändan i ekonomiska utskottets rapport överens om att i fall studier visar att det råder snedvridning ska detta leda till lagstiftning som ger lika villkor.

På torsdagen röstade vi igenom en ny budget och på fredagen presenterade jag min nya bok ”Världen väntar inte”, hade sammanträde med Dina försäkringars styrelse och därefter med Försäkringsförmedlarnas förening, två uppdrag jag har i den svenska verkligheten, varefter jag träffade moderaternas föreningar i södra Stockholm på julkalas. Det kan hända att jag försenade julbordet något. Men inte mycket.

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 50

2007-12-14

Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. EU:s budget för 2008 antogs under sessionen. De moderata ledamöterna röstade mot delar av budgeten, men för helheten. Budgeten håller sig inom de ramar som satts upp i det finansiella perspektivet. Under sessionen behandlades även ett ärende om säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter. Parlamentet vill kompensera avskaffade exportstöd med reklamkampanjer, såväl inom EU som i andra delar av världen. Den moderata delegationen röstade mot. /GL

Moderaternas Brysselkansli önskar veckorapportens alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Budget – EU:s budget 2008

Europaparlamentet antog två rapporter som en del i att fastslå EU:s budget 2008, Virrankoski (ALDE, FI) Itälä (EPP-ED, FI), A6 – 492/07. Vi moderater lämnade in ett särskilt yttrande:

”Vi stödjer grundprinciperna för EU:s budget för 2008 och vill understryka att den skall ge medborgarna god valuta för pengarna. De ramar som satts upp genom det finansiella perspektivet bör respekteras och därför välkomnar vi att budgeten med god marginal kommer att hålla sig inom dessa.

Jordbruksstödet är ett av de områden där det finns utrymme för nedskärningar till förmån för ändamål som ligger mer i linje med Lissabonambitionerna, dvs. att EU skall utvecklas till världens ekonomiskt mest framgångsrika region.”

I enlighet med detta röstade vi moderater liksom EPP-ED för budgeten, samtidigt som vi röstade emot en del enskildheter. /CDR

Jordbruk – Säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer

Under Strasbourgsessionen den gångna veckan röstades Goliks (PSE, PL) rapport om förslaget till rådets förordning om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (A6-0461/2007). Rapportören menar att som följd av det åtagande som finns att till och med år 2013 avskaffa samtliga exportsubventioner så behövs ökade medel till marknadsföring och informationskampanjer. Detta för att man på så sätt vill säkerställa att europeiska produkter står sig konkurrensmässigt även framgent. EPP-ED röstade för rapporten, moderaterna röstade mot. Samråd. /OC

Budget – Globaliseringsfonden

Den fond som har inrättats för att stödja företag som på negativa sätt påverkats av globaliseringen har nu börjat göra utbetalningar. Denna vecka har EP antagit en rapport av Böge (EPP-ED, DE), A6-0485/2007 som tillstyrker utbetalningar till två företag, ett i Tyskland och ett i Finland, som båda är underleverantörer till mobiltelefontillverkare. Moderaterna motsatte sig inrättandet av fonden och avstod, till skillnad från EPP-ED, i omröstningen kring hur medlen skall fördelas. /CDR

Miljö – Luftkvalitet

Europaparlamentet röstade på tisdagen igenom rådets gemensamma ståndpunkt när det gäller direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa (A6-0398/2007), medbeslutandeförfarandet i andra behandlingen och föredragande var Krahmers (ALDE, DE). Uppgörelsen mellan rådet och parlamentet innebär att de lokala myndigheterna och medlemstaterna måste mäta och begränsa nivån på farliga luftföroreningar.

I rådets gemensamma ståndpunkt bekräftades vissa viktiga ändringar som ursprungligen föreslagits av parlamentet, bl.a. ett målvärde för PM10 och PM2,5 som kommer att ersättas med ett bindande gränsvärde 2015 och möjlighet att förlänga tidsfristen för uppnående av gränsvärden till efter det att direktivet har trätt i kraft. Moderaterna stödde kompromisspaketet och röstade för betänkandet. /GZ

Miljö – Marinpolicy

Under tisdagen ställde sig Europaparlamentet bakom den kompromiss som träffats mellan rådet och parlamentets företrädare, rörande ett direktiv om en marin strategi (A6-0389/2007). Föredragande har varit Lienemann (PSE, FR), skuggrapportör var Korhola (EPP-ED, FI) och ärendet var alltså uppe i medbeslutandeförfarandet andra behandlingen.

Kompromissen innebär att man genom direktivet fastställt en ram genom vilken medlemsstaterna ska uppnå ett gott miljötillstånd i den marina miljön till senast 2020. Detta innebär åtgärder som skyddar och bevarar den marina miljön eller möjliggör dess återhämtning eller, när detta är möjligt, återställer funktionen, processerna och strukturen för de marina ekosystemen och förhindrar och eliminerar föroreningar i den marina miljön. Enligt beslutet ska medlemsstaterna definiera ändamålsenliga förvaltningsenheter inom sina europeiska vatten för varje marin region eller delregion. Moderaterna röstade för kompromissen. /GZ

Miljö – Närings- och hälsopåståenden om livsmedel

Under onsdagen röstade Europaparlamentet om Poli Bortones (UNE, IT) betänkande om ändring av förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (A6-0464/2007). Betänkandet som var medbeslutandeförfarandet första läsningen innebär vissa formella ändringar var gäller övergångsperioder, men innebär inga substantiella förändringar av vikt. Moderaterna röstade för rapporten. /GZ

Inre marknaden – En papperslös tull

Idag använder medlemsstaterna olika regler och databaser för sina tullsystem och på grund av detta är de inte interoperationella. Parlamentet röstade i veckan för ett förslag (A6-466/07, Heaton-Harris, EPP-ED, UK) som syftar till att åtgärda bristerna, bl.a. genom att myndigheter som är inblandade i varuhandel över gränserna skall få tillgång till tullsystemen och genom att upprätta en gemensam informationsplattform. Moderaterna röstade, i likhet med den stora majoriteten av Europaparlamentarikerna, för rapporten. /CT

Industri – Artemis, gemensamt teknikinitiativ för inbyggda datasystem

Europaparlamentets ledamöter antog i veckan, inom ramen för samrådsförfarandet, De Michelis (PSE, IT) betänkande om företaget Artemis (A6-0484/2007), för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem. Artemis är ett Joint Technology Initiative (JTI).

De gemensamma teknikinitiativen är privat-offentliga partnerskap mellan industrin, medlemsstaterna och kommissionen. De upprättas inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning. Fokus för de gemensamma teknikinitiativen är följaktligen forskning på områden och inom teknologier som ses som särskilt strategiska för EU:s konkurrenskraft.

Artemis är ett gemensamt teknikinitiativ för inbyggda datasystem. Med det avses nästa generations informationstekniksystem, ”inbyggd intelligens”, digitalisering och sammankopplingen av hemelektronik, hushållsapparater och underhållning. Inbyggda system gör det möjligt att bygga upp s.k. kollektiv intelligens som i sin tur kan ge upphov till högre nivåer av bekvämlighet, säkerhet och produktivitet inom hushåll och företag. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Industri – Eniac, gemensamt teknikinitativ för nanoelektronik

Parlamentet antog under sessionen, inom ramen för samrådsförfarandet, Vakalis (EPP-ED, GR) betänkande ”Om förslaget till rådets förordning om bildandet av ”det gemensamma företaget Eniac” (A6-0486/2007). Eniac är ett gemensamt teknikinitiativ i form av ett offentlig-privat partnerskap mellan industrin, medlemsstater och kommissionen, som planeras på området nanoelektronik. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Industri – Gemensamt teknikinitiativ för innovativa läkemedel

Under sessionen antog parlamentets ledamöter, inom ramen för samrådsförfarandet, Grossetêtes (EPP-ED,FR) betänkande om upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel (A6-0479/2007). Även detta är ett gemensamt teknikinitiativ. Initiativet ska stärka EU:s position inom den farmaceutiska forskningen och på lång sikt, ge befolkningen snabbare tillgång till bättre läkemedel. EPP-ED liksom moderaterna röstade för./HH

Industri – Clean Sky, gemensamma teknikinitiativ för flygindustrin

Europaparlamentets ledamöter antog under sessionen Eks (ALDE, SE) betänkande om det gemensamma teknikinitiativet Clean Sky (A6-0483/2007). Det är en industridriven 7-årig forskningsplan för en grönare generation ”European Air Transport”. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Rättsliga – Formskydd för reservdelar

Europaparlamentet röstade i veckan för Klaus-Heiner Lehnes (EPP-ED, DE) betänkande (A6 -453/2007) om ändring av direktivet om mönsterskydd (numera formskydd). Hälften av medlemsstaterna i EU har idag formskydd medan andra har en liberaliserad marknad för reservdelar. Kommissionen föreslår nu i förslaget till revidering av direktivet att en total liberalisering ska ske i alla medlemsstater. Ett stort antal länder är dock emot förslaget och vill istället behålla sitt formskydd, framför allt medlemsstater med stora bilindustrier (FR, DE, SE), som hävdar att formen/designen bör behandlas och skyddas som vilket annat immaterialrättsligt verk. De två lägren har nu enats om en kompromiss som föreskriver en övergångsperiod på fem år som låter de medlemsstater som har formskydd behålla det under den perioden. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för kompromissen och betänkandet. /LE

Medborgerliga – Samarbete i fråga om underhållsskyldighet

Europaparlamentet röstade i veckan för Genowefa Grabowskas (PSE, PL) betänkande (A6- 468/2007) om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet. Syftet med förslaget är att undanröja rättsliga hinder för indrivning av underhållsbidrag från medborgare i annan medlemsstat. Problemet är att domstolsbesluten idag i princip inte verkställs när de har en gränsöverskridande dimension. Genom att förenkla förfarandena för att fastställa och verkställa underhållsskyldighet ska man nu råda bot på det. Begreppet underhållsskyldighet ska dock fortfarande definieras av varje medlemsstats lagstiftning. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för kompromissen och betänkandet. /LE

Medborgerliga – Samarbeta mellan EU och Europarådet

Europaparlamentet röstade i veckan för Adamos Adamous (GUE/NGL, CY) betänkande (A6-451/2007) om avtalet mellan gemenskapen och Europarådet om samarbete mellan byrån för grundläggande rättigheter och Europarådet i deras respektive verksamhet. Ett av huvudsyftet med samarbetet är att effektivisera arbetet på området, bl.a. genom att undvika överlappning. Liknande avtal har tidigare funnits mellan den tidigare byrån för kartläggning av rasism och främlingsfientlighet och Europarådet. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för kompromissen och betänkandet. /LE

Transport – Europeiska Flygsäkerhetsbyrån (EASA)

EP har i veckan i andra läsningen behandlat Leichtfrieds (PSE, AT) rapport om ändringar i tidigare direktiv om civil luftfart och den europeiska flygsäkerhetsbyrån, EASA. Ändringarna går ut på att utöka EASA:s kompetensområde till exempelvis licensiering av piloter och flygplan från tredjeländer.

Ändringsförslagen i andra läsningen är alla en del av en kompromiss med rådet. En stötesten vid första läsningen var de ändringar som gav KOM rätten att utfärda böter till de operatörer som bröt mot EASA:s regler, något som EPP-ED ställde sig emot. I kompromissen ges KOM fortsatt tillåtelse att utfärda böter, men reglerna kring storlek på och överklagande av utdömda böter har ändrats enligt önskemål från EPP-ED. EPP-ED är fullt nöjda med den kompromiss som har nåtts med rådet, och därför kunde såväl EPP-ED som moderaterna, som båda röstade för förslaget vid första läsningen, rösta för även vid andra läsningen. EP godkände rapporten (A6-482/2007) med stor majoritet. /PB

Transport – Interoperabilitet på EU:s järnvägar

EP röstade i veckan igenom Ortuondo Larreas (ALDE, ES) betänkande om interoperabilitet på gemenskapens järnvägar. Denna rapport är tillsammans med två rapporter av Costa, som röstades igenom under minisessionen i november, del av ett paket som syftar till att undanröja hinder för en gemensam och öppen marknad för järnvägstransporter inom EU.

I denna synnerligen tekniska rapport sätter EP ut regler för hur principen om ömsesidigt godkännande av vagnar och lokomotiv ska tillämpas för att järnvägsoperatörer endast ska behöva söka godkännande i en MS för att denna ska få godkännande att trafikera hela EU. Vidare vill man bl.a. att ett register över de vagnar och lokomotiv som blivit godkända för trafik inom hela EU uppförs. Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten (A6-0345/2007) som antogs i plenum. /PB

Jordbruk – Den gemensamma organisationen av marknaden för vin

Parlamentet röstade på onsdagen igenom kompromissen på Castigliones (EPP-ED, IT) rapport om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av markanden för vin och om ändring av vissa förordningar (A6-0477/2007). Moderaterna röstade för komprommissförslaget och kommissionens förslag eftersom båda förbättrar den rådande situationen. Beslutet innebär ingen förändring av EU:s budget utan är bara en omorganisation och omprioritering av nuvarande resurser. Bland annat innebär beslutet en förenkling av regelverk, pengar till informationskampanjer för att öka försäljning i tredje land, förlängd implementeringstid och tyvärr även mindre liberalisering av planteringsrätter. Samråd. /SB

Jordbruk – Gemensamma bestämmelser för direktstöd

Parlamentet röstade på tisdagen igen om Mulders (EPP-ED, NL) rapport om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (A6-470/07). Moderaterna röstade för parlamentets rapport eftersom det innebär en bra justering av regelverket kring de tvärvillkor som infördes 2003 för bönder som tilldelas offentligt stöd från EU. Beslutet innebär att man höjer gränsen från 50-250€ för vad som ska indrivas vid fel, att kontrollerna ska föranmälas, att de som utför kontrollerna ska ha korrekt utbildning. Samråd. /SB

Jordbruk – Saluföring av fruktplantor

Parlamentet röstade under sessionen även igenom Glavkis (EPP-ED, GR) rapport om förslaget till rådets direktiv om saluföring av fruktplantor avsedda för fruktproduktion och förökningsmaterial av fruktplantor (A6-480/2007). Rapporten behandlar EU:s tillgång till förökningsmaterial och fruktplantor som är av god kvalité. Moderaterna röstade för rapporten som vill förenkla och förtydliga befintlig lagstiftning och anpassa den till dagens förhållanden vad gäller teknik och jordbrukspolitik. Samråd. /SB

Handel – Frihandelsavtal med Sydkorea

Parlamentet antog på torsdagen Martins rapport (PSE, UK) om handel och ekonomiska förbindelser med Sydkorea (A6-463/2007). Moderaterna röstade för rapporten eftersom den stödjer kommissionens arbete att få till ett frihandelsavtal med Sydkorea. Parlamentet betonade att kommissionen ska fokusera på marknadstillträde för EU företag genom att minska icke tarrifära handelshinder, ömsesidigt erkännande av test av produkter samt större öppenhet från Koreas sida kring statstöd och subventioner. Initiativrapport. /SB

Budgetkontroll – Kontroll vid export

Parlamentet antog även Böschs (PSE, AT) rapport om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 386/90 om kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp (A6-478/07). Europeiska revisionsrätten har undersökt förfarandet vid kontroll och utbetalning som Parlamentet och moderaterna stödde. MS har åtagit sig att kontrollera åtminstone 5 procent av allt som lämnar den enskilda medlemsstaten och unionen. Råden innefattar bland annat att tullmyndigheten bör variera tillfällena för besök, att EC ska utfärda riktlinjer för kontroll av bulkvaror samt att EC ska utreda kostnadseffektiviteten vid kontroller. Samråd. /SB

Fiske – Marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Europaparlamentet röstade under Strasbourgsessionen initiativrapporten (A6-0467/2007) med föredragande Pedro Guerreiro(GUE/NGL, PT). Rapportören belyser behovet av ökade budgetanslag till den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom unionen, samt behovet av ökat stöd till aktörerna inom marknaden. Moderaternas partigrupp, EPP-ED röstade för rapporten, moderaterna röstade istället mot densamma. /OC

Inre marknaden – Konsumentkredit

I veckan röstade inre marknadsutskottet i en andra läsning om nya regler för konsumentkrediter. Fortfarande är det ovanligt med kreditlån över nationsgränserna, och till stor del beror detta på att reglerna varierat kraftigt medlemsstaterna emellan. Initialt föreslog Kommissionen full harmonisering, men parlamentet förespråkade istället en minimiharmonisering under förstaläsningen. Under denna andraläsning har de flesta av parlamentets åsikter tagits i beaktande, och nu föreslås istället en selektiv harmonisering vad gäller t.ex. information, ångerrätt och tidig återbetalning. Vad gäller information till kunden innan kontraktsslut har EPP-ED gruppen framgångsrikt arbetat för att kunden skall vara välinformerad, men inte till den grad att de ”drunknar” i svårtillgänglig och till stor del överflödig information som dessutom skulle orsaka stora kostnader för kreditgivarna. En annan diskussionspunkt har varit direktivets omfattning, där utskottet, till skillnad från Kommissionen, anser att endast lån mellan 200 och 50.000 euro skall regleras av direktivet eftersom lån däröver inte kan anses vara typiska krediter. /CT

Resolutioner

Kampen mot terrorismen

Europaparlamentet röstade i veckan för en resolution om kampen mot terrorism i Europa (B6-514/2007). Texten betonar vikten av att samtliga medlemsländer i EU tillsammans strävar efter att uppfylla EU:s grundläggande principer om demokrati, rättsstatsprincipen och skydd av grundläggande rättigheter. Debatten kring resolutionen kretsade, som alltid vid detta ämne, kring balansen mellan säkerhet och respekten för de grundläggande rättigheterna. Moderaterna valde att stödja den linje som i hög grad lägger betoningen på att grundläggande mänskliga rättigheter i alla lägen måste upprätthållas vid terroristbekämpning. Moderaterna röstade för slutresolution medan EPP-ED valde att rösta emot. /LE

Kampen mot ökande extremism i Europa

Europaparlamentet röstade i veckan för en resolution om kampen mot ökande extremism i Europa (B6-000/2007). Resolutionen betonar vikten av att den ökande extremismen tas på största allvar. I första hand rör det sig om extremism i form av rasism och främlingsfientlighet men vissa ändringsförslag betonade även extremism i form av fundamentalism. Kärnan i resolutionen är att EU gemensamt måste sträva efter att i möjligaste mån bekämpa dessa krafter som på senare år fått större spridning i samhället. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för resolutionen. /LE

Ekonomiska Partnerskapsavtal

EU arbetar i skrivande stund med att slutföra förhandlingarna om nya handelsavtal med ACP-länderna, då nuvarande handelsavtal från 1 januari inte längre är kompatibla med WTO:s regler. Förhandlingarna som har pågått de senaste två åren har dock stött på problem, och till dags dato har enbart två av de sex regionala block som EU förhandlar med skrivit på fullständiga EPA:s.

Den resolution B6-0497/2007, skriven av EPP-ED, ALDE och UEN som antogs i plenum i veckan uttrycker EP:s fortsatta stöd för EPA:s, men pekar även på ett antal punkter parterna bör ha i åtanke under de fortsatta förhandlingarna. Exempelvis poängteras behovet av att se EPA:s först och främst som instrument för utveckling; vikten av flexibilitet vad gäller avtalens exakta utformning, och behovet av att arbeta för att EPA:s bidrar till integration i såväl regionala som globala marknader. EP uttrycker även sitt fortsatta stöd för ”aid for trade” som en del av EPA:s för att underlätta övergången till en friare handelsregim. /PB

Montenegro

Montenegro har, genom stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Montenegro, tagit ett viktigt steg på vägen mot en anslutning i unionen. Montenegro måste nu införa de lagar som anges i avtalet vilket bland annat innebär att den nya författningen revideras för att garantera ett fullständigt oberoende rättsväsen med en oberoende domarkår. Landet bör också stärka kampen mot organiserad brottslighet och korruption. Samarbetet med Serbien för att lokalisera och gripa f.d. krigsförbrytare är av stor vikt och bör fortgå. Därför beklagar EP undertecknandet av avtalet mellan Montenegro och Förenta staterna, där Montenegro förbundit sig att inte överlämna amerikansk personal till Internationella brottsmålsdomstolen, i utbyte mot militärt bistånd.

Brist på sysselsättning är ett av de mest allvarliga ekonomiska och sociala problemen i Montenegro. Därför är det viktigt att alstra en ekonomisk politik som syftar till att skapa ett konkurrensinriktat och öppet affärsklimat och motverka rådande monopolkultur. Detta stimulerar också möjligheterna till ett gynnsamt klimat för turister och utländska investerare. Moderaterna och EPP-ED röstade för Vernolas (EPP-ED, IT) resolution B6-0494/2007 som antogs av parlamentet under torsdagens omröstning. /CH

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskottsmöten i Bryssel och därefter juluppehåll. Parlamentets verksamhet återupptas den 7 januari med gruppvecka, som följs av en session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 18 januari.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sysselsättning = Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 15 64, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
HH Helena Hånell, +32 2 283 78 22, helena.hanell@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
GZ Gabriel Zsiga, +32 2 283 75 36, gabriel.zsiga@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu