Hoppa till innehåll

Rapport om den transatlantiska dialogen – yttrande i ekonomiska utskottet

PA\588818SV.doc PE 364.980v01-00
Extern översättning
SV SV
EUROPAPARLAMENTET
2004 «
«««
«
«
« « «
«
«
« 2009
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
PRELIMINÄR VERSION
2005/2082(INI)
11.1.2006
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för ekonomi och valutafrågor
till utskottet för internationell handel
över transatlantiska ekonomiska förbindelser
(2005/2082(INI))
Föredragande: Gunnar Hökmark
PE 364.980v01-00 2/5 PA\588818SV.doc
Extern översättning
SV
PA_NonLeg
PA\588818SV.doc 3/5 PE 364.980v01-00
Extern översättning
SV
FÖRSLAG
Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
A. Planen för utvärdering av finanssektorn har, med Europaparlamentets stöd, spelat en
viktig roll för att skapa mer konkurrenskraftiga kapitalmarknader i EU, vilket har bidragit
till att stärka Europas konkurrenskraft.
B. Stora utländska direktinvesteringar och ett stort antal utländska närstående bolag i EU och
Förenta staterna utgör kärnan i den transatlantiska ekonomin. Korsvis ägande av tillgångar
(EU:s tillgångar i Förenta staterna är värda mer än 3 biljoner US-dollar) binder samman
de båda blocken via investeringar som motsvarar 80 procent av den sammanlagda
transatlantiska handeln och innebär sysselsättning för 14 miljoner arbetstagare.
Försäljningen av närstående bolag i Förenta staterna och EU är större än importen och
exporten och utgör en gemensam marknad där världens ledande bolag kan utvecklas.
1. Europaparlamentet anser att de två ekonomierna är de absolut viktigaste för varandra.
Detta band stärker vår globala konkurrenskraft i en öppen världsekonomi och kan inte i
ekonomiskt hänseende jämföras med motsvarande förbindelser med de framväxande
asiatiska ekonomierna. Parlamentet uppmanar kommissionen att betrakta de
transatlantiska ekonomiska förbindelserna som avgörande för Lissabonprocessen.
2. Europaparlamentet välkomnar de senaste insatserna för att stärka den ekonomiska
integrationen och uppmanar ledarna att göra toppmötet i juni 2006 till startpunkt för en ny
ekonomisk era och att förplikta sig att få till stånd en fullvärdig transatlantisk kapitalmarknad
senast 2010. Parlamentet välkomnar OECD:s rapporter från maj 2005 och slutsatserna från
toppmötet i juni 2005, där de ekonomiska vinsterna med att minska hindren för finansiella
tjänster framhålls, t.ex. större likviditet och lägre kapitalkostnad. Parlamentet efterlyser ett
tydligt gemensamt ledarskap som under Doharundan kan driva på för ett ytterligare
öppnande av marknaderna för finansiella tjänster.
3. Europaparlamentet stöder insatser för att underlätta investeringar och ett successivt
avskaffande av alla hinder för transatlantiska investeringar genom a) harmonisering av
redovisningsnormer, b) likvärdiga förhållanden på finansmarknaderna och c) en
ömsesidigt rättvis konkurrenspolitik. Parlamentet ifrågasätter de återstående
äganderättsbegränsningarna i Förenta staterna, särskilt inom försvars- och
luftfartssektorerna, och stöder en reformering av Förenta staternas kommitté för utländska
1 Nästan 75 procent av alla utländska direktinvesteringar i Förenta staterna har sitt ursprung i EU, och 60 procent av de
amerikanska företagstillgångarna utomlands finns i EU.
2 Försäljningen av närstående bolag från EU i Förenta staterna uppgick till 1 biljon euro, och försäljningen av närstående
bolag från Förenta staterna i EU uppgick till 1,2 biljoner euro.
3 Tillsammans står EU och Förenta staterna för två tredjedelar av det globala börsvärdet. Förenta staterna utgör EU:s främsta
marknad för export av finansiella tjänster och vice versa. EU-investerarnas transaktioner med amerikanska aktier uppgick 2003–
2004 till 85 miljarder euro (amerikanska investerares transaktioner med EU-aktier uppgick till 40 miljarder euro under samma
period).
4 Kostnaden för eget kapital skulle enligt kommissionen kunna minskas med 9 procent, vilket skulle leda till en 50-procentig
ökning av handelsvolymerna.
PE 364.980v01-00 4/5 PA\588818SV.doc
Extern översättning
SV
investeringar. Parlamentet uppmanar kommissionen att granska hindren för uppköp på den
inre marknaden, som missgynnar köpare från EU i förhållande till amerikanska köpare.
Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att äganderättsbegränsningar i EU inte kan
användas som ett argument för att bibehålla de amerikanska begränsningarna.
4. Europaparlamentet uppmanar till ömsesidigt erkännande, följt av successiv
harmonisering, av redovisningsnormer, med tillförlitlig tillsyn som grund, så företag kan
använda samma norm på båda marknaderna och registreringskostnaderna kan sänkas.
Parlamentet ber dock kommissionen att noga övervaka den plan för fullständig
överensstämmelse som utarbetats av International Accounting Standards Board/Financial
Accounting Standards Board, så att inte Förenta staterna gynnas ensidigt.
5. Europaparlamentet begär att det inrättas gemensamma transatlantiska ramar för
konkurrenspolitiken, som kan bidra till ökad samordning av kontrollverksamheten och
underlätta utbyte av konfidentiell information. Parlamentet framhåller att lika tillämpning av
konkurrensreglerna på båda sidor, oavsett i vilket land ett bolag är etablerat, är avgörande för
att en konkurrenskraftig och enad transatlantisk marknad skall kunna åstadkommas.
6. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av lagstiftningsdialogen om
finansmarknaderna genom en översyn två gånger om året av policyfrågor med anknytning
till transatlantiska finansiella tjänster mellan behöriga amerikanska myndigheter,
kommissionen och de ekonomiska utskotten i den amerikanska kongressen och
Europaparlamentet. Översynen bör äga rum före och efter varje årligt toppmöte mellan
EU och Förenta staterna. Parlamentet berömmer det arbete som gjorts hittills av
företrädare för industrin, t.ex. Futures and Options Association.
7. Europaparlamentet beklagar djupt Förenta staternas uppskjutna genomförande av
Basel II-överenskommelsen om kapitaltäckning och uppmanar Förenta staterna att fullgöra
sina åtaganden för att skapa likvärdiga förhållanden för banker världen över. Parlamentet
anser att skiljaktiga synsätt kan hindra EU-banker med verksamhet i Förenta staterna från att
inrätta integrerade riskhanteringssystem.
8. Europaparlamentet ser det som otillfredsställande att återförsäkringsföretag i EU måste
lämna full säkerhet för risker i Förenta staterna. Parlamentet uppmanar de behöriga
amerikanska myndigheterna att övervinna motståndet från det amerikanska
försäkringsväsendet och sträva efter ytterligare transatlantiskt ömsesidigt erkännande och
enhetliga solvens- och rapporteringskrav.
9. Europaparlamentet insisterar på en snabb harmonisering av de amerikanska börsernas
avlistningsregler, som i dag ställer betungande krav på bolag i EU som vill avregistrera sig.
Parlamentet välkomnar SEK-förslaget nyligen om att utgå från handelsvolymer i stället för
antal aktieägare som det viktigaste kriteriet. Parlamentet ber kommissionen övervaka denna
nya utveckling för att värna EU:s intressen.
10. Europaparlamentet efterlyser en nära dialog mellan ECB och Förenta staternas
centralbank i globala monetära frågor och i fråga om finansiell stabilitet, så att de båda
ekonomiska blockens och den globala ekonomins behov kan tillgodoses.
PA\588818SV.doc 5/5 PE 364.980v01-00
Extern översättning
SV
11. Europaparlamentet stöder åtgärder för att stärka entreprenörskap och risktagande i EU, på
grundval av goda exempel på Förenta staternas styrka på detta område.
12. Europaparlamentet tror på en mer sammanhängande dialog om företagsstyrning, där man
undviker exterritoriella incidenter som ”Sarbanes-Oxley”, t.ex. genom förbättring av den
transatlantiska dialogen om företagsstyrning. Parlamentet efterlyser en närmare granskning
av globala hedgefonder genom gemensamma insatser från EU:s och Förenta staternas sida.
13. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för ett närmare samarbete mellan EU och
Förenta staterna inom ramen för arbetsgruppen för finansiella åtgärder för att fortsätta
bekämpa bolagsbedrägerier och ekonomiska bedrägerier, penningtvätt och
terroristfinansiering. Parlamentet kräver ett ökat rättsligt skydd för banker i EU mot de
exterritoriella effekterna av US Patriot Act.
14. Europaparlamentet efterlyser en uppdatering från kommissionen om tillämpningen gentemot
Förenta staterna av EU:s direktiv om beskattning av inkomster från sparande. Parlamentet
upprepar sitt motstånd mot beskattningen av amerikanska utrikeshandelsbolag, som enligt
vad som framgår av WTO:s avgörande ännu inte helt avskaffats.