Rapport om bredband antagen i plenum – Pressmeddelande

– Europas bredband ska byggas med konkurrens och med en öppenhet för de bästa teknologierna, inte genom politiskt fastställda krav på hur bredbandsutbyggnaden ska utformas. Europaparlamentets stöd för min rapport om europeisk bredbandspolitik är en seger för en öppen och dynamisk syn på bredband och utvecklingen av ny teknik.

Det säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark, tillika vice ordförande i parlamentets största partigrupp EPP-ED, efter att Europaparlamentet beslutat anta hans rapport om europeisk bredbandspolitik.

– Ett viktigt krav jag ställer som villkor för att EU ska medverka till att finansiera utbyggnaden av bredband är att det ska råda öppna konkurrensvillkor och att gamla monopol inte ska favoriseras. Det innebär för svensk del att Telia Sonera måste konkurrera på lika villkor med andra operatörer och att ägandet av accessnätet bör frikopplas från de enskilda operatörerna av bredbandstjänster.

– Det finns få områden där det är mer motiverat att EU:s regional- och strukturfonder används än utbyggnaden av bredband. Det sprider tillväxt och minskar avstånden inom unionen, till fördel för alla. En förutsättning för offentlig finansiering av bredbandsutbyggnad måste dock vara att den bara förekommer där marknaden inte finner det möjligt att finansiera utbyggnaden och att finansieringen ska vara öppen för alla operatörer som ska kunna konkurrera på lika villkor.

– Stödet till bredbandsutbyggnad ska syfta till att höja den tekniska nivån på bredband i Europa för att därmed öppna för att EU kan bli en ledande marknad för framtidens tjänster i Internet och bredband. Parlamentet har varit tydligt i sin syn på vad kommissionen nu ska göra, avslutar Gunnar Hökmark.