Hoppa till innehåll

Rapport om Better regulation antagen i det ekonomiska utskottet

I yttrandet stöder utskottet kommissionens mål men anser att man måste gå än längre; bland annat beklagas så kallad ”gold plating”, dvs. att medlemsstater inför ”förbättringar” som inte föreskrivs i EU-lagstiftningen när direktiv införlivas med nationell lagstiftning. Man uppmanar kommissionen att undersöka vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förhindra detta, inkl. införandet av rätten för medborgarna att föra talan direkt. I yttrandet uppmanas kommissionen vidare att undersöka alternativ till lagstiftning för att förbättra den inre marknadens funktion, så som självreglering och ömsesidigt erkännande av nationella regler. Vidare betonas att det också krävs förenkling i kommissionens kontakter med medborgarna, t.ex. inom områdena för upphandling, forskningsprogram, finansiella tjänster, regler för statsstöd och bidragsansökningar.

Hela texten kommer snart finnas tillgänglig här.

Länkar till kommissionens dokument

KOM (2006) 689
En strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen
innehåller huvudsakligen en lägesrapport av fortlöpande och kommande initiativ med tonvikt på de två andra delarna.

KOM (2006) 690
Första lägesrapporten om strategin för förenkling av lagstiftningen

KOM (2006) 691
En strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen
är en beräkning av administrativa kostnader och minskning av de administrativa bördorna inom EU.