Öppenhet kring riksbankens verksamhet

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen beslutar om att det i riksbankslagen införs en föreskrift om rätt till utskottsutfrågning i enlighet med vad som anförs i motionen

2. Riksdagen beslutar om att det i riksbankslagen införs regler om offentliggörande av direktionens protokoll i enlighet med vad som anförs i motionen.

Den nyordning som genomförts under senare år för att säkerställa riksbankens självständiga ställning har i hög grad bidragit till framgång i kampen mot inflationen.

En politisk oberoende centralbank är naturligtvis väl förenlig med – och förutsätter – en effektiv demokratisk insyn och kontroll. Vid den senaste riksbanksreformen öppnades flera möjligheter i detta syfte. Men från moderat håll framfördes än längre gående krav på öppenhet, bl.a. beträffande lagreglering av rätten till utskottsutfrågning och publicering av direktionens protokoll.

I praxis har det utvecklats en ordning, där riksbankschefen infinner sig i riksdagen för utfrågning av finansutskottet. Dessa utfrågningar hölls till en början vid slutna utskottssammanträden, men under senare år har det också gjorts offentliga.

I samband med riksdagsreformen uttalade riksdagens majoritet att någon särskild reglering av de offentliga utskottsutfrågningarna med riksbankschefen inte var erforderlig.

Vid flera tillfällen har det dock i finansutskottet förelegat meningsskiljaktigheter huruvida en utfrågning av riksbankschefen skall göras offentligt eller ej. I syfte att säkerställa allmänhetens insyn finns det därför skäl att i riksbankslagen skriva in rätten att avhålla offentliga utskottsutfrågningar av riksbankschefen. Som förebild kan tas artikel 13, moment 3, andra stycket i Amsterdamfördraget, där det föreskrivs:

”ECB:s ordförande och övriga direktionsledamöter kan på begäran av Europaparlamentet eller på eget initiativ höras av Europaparlamentets behöriga kommittéer”.

Särskilt värdefullt vore att få fastslaget att rätten att föranstalta om utskottsutfrågning är ömsesidig.

I syfte att förbättra insynen i riksbankens verksamhet krävde Moderata Samlingspartiet i samband med riksbanksreformen att det i lag skulle föreskrivas att direktionens protokoll skulle offentliggöras. Denna ordning gäller flera andra länder med självständig centralbank. Riksdagens majoritet avvisade emellertid detta förslag med motiveringen att det borde ankomma på direktionen att bestämma i vilken form protokollen skulle göras tillgängliga, något som i och för sig ansågs som välkommet.

Riksbanken har sedermera frivilligt valt att – med allt kortare fördröjning – offentliggöra protokollen från direktionens sammanträden. De farhågor från sekretessynpunkt som anfördes mot att göra protokollen offentliga har visat sig ogrundade. För att ge stadga åt förfarandet bör enligt vår mening den nu i praxis tillämpade ordningen förankra i riksbankslagen.

Det bör ankomma på berört utskott att utforma erforderliga lagändringar.

Stockholm den 26 september 2000

Gunnar Hökmark (m)
Lennart Hedquist (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Anna Åkerhielm (m)
Gunnar Axén (m)
Catharina Hagen (m)
Per Bill (m)
Carl Erik Hedlund (m)
Margit Gennser (m)
Lars Tobisson (m)