Hoppa till innehåll

Om Kronblomssocialism och framväxande anti-semitism – Nyhetsbrevet Fri Ekonomi

Kära läsare,

I detta brev lite om Kronblomssocialismen, debatten om regeringens utjämningssystem och Stockholms läns landstings underskott, rapporten om den bristande tillväxtkraften i svensk ekonomi som jag presenterade i torsdags samt lite om rikskonferensen som vi moderater just nu avhåller i Göteborg. Men först några reflektioner om krisen i Mellersta Östern och de politiska konflikter som den bärs upp av, de konsekvenser den kan ha för världen i övrigt samt om den framväxande anti-semitism som nu understöds av politiska krafter i det svenska samhället.

== Krisen i Mellersta Östern är ytterst en konflikt mellan fundamentala värden ==

Den växande krisen i Mellersta Östern är en kris som berör hela världen. Den syns på gatorna i Stockholm och i andra delar av världen i form av demonstrationer och en växande spänning mellan muslimer som i palestiniernas kamp för en egen stat ser en kamp för ett erkännande av islamsk kultur och trosutövning.

Vi ser det i fortsatt växande motsättningar mellan den muslimska världen och staten Israel. Den kommer att märkas i form av en destabilisering både av global säkerhetspolitik och den ekonomiska återhämtningen. Den går inte att hålla ifrån sig, det gick inte för President Bush, det går inte för EU och det går inte för oss i Sverige. Det är som om vår värld har nu tvingas in i en ny övergripande motsättning med global räckvidd. Men till skillnad från det kalla krigets motsättning mellan öst och väst finns här ingen klar gränslinje, bara många olika konfrontationslinjer som skär in i varandra. Den som är vän och allierad längs den ena linjen kan vara fiende eller motpart i den andra.

Det gäller den motsättning som finns latent mellan den islamska världen och västvärlden, det gäller kampen mot terrorismen och det gäller den motsättning mellan världsreligionerna som inte så mycket är en motsättning mellan vanliga människor som mellan extrema grupper . Och det gäller konflikten mellan demokrati och diktatur som konflikten mellan Israel och dess fiender ytterst handlar om.

Skall den demokratiska staten Israel få fortleva och utvecklas i fred eller skall den elimineras av politiska rörelser som har sina rötter och sitt stöd från några av världens i dag grövsta diktaturer? Och det gäller, tyvärr, också anti-semitismen som nu i en växande agitation mot staten Israel växer fram mot människor som lever i vårt land och i vårt Europa.

== En anti-semitism som vädrar morgonluft==

När anklagelserna mot Israel växlas över i anklagelser och agitation mot judar är det anti-semitism som vädrar morgonluft. Så ser vi plötsligt hur människor som till orden engagerat sig för att Förintelsen aldrig skall glömmas glömmer hur dess rötter formades genom skuldförklarande av människor utan någon annan skuld än en religion och en kultur som är den västerländska civilisationens ursprung.

Och de politiska grupper som vill häva sanktionerna av Saddam Husseins brutala och vidriga diktatur kräver nu att det demokratiska Israel skall bojkottas. En agitation som vi aldrig sett mot de grupper som utövar terror med självmordsbombare, mord och en kamp för att krossa en demokratisk stat. Den svenska kyrkan som aldrig engagerat sig mot den arabiska världens skoningslösa diktaturer där mänskligt liv, religionsfrihet och politisk frihet saknar varje uns av respekt söker nu visa sin godhet genom att angripa dem som i decennier blivit hotade och angripna.

För dem som nu kräver bojkott är demokratin Israel uppenbarligen värd större avsky än diktaturer där människans liv saknar värde.

Glömmer vi att Israel är en ensam demokrati i en omgivning av fientliga och hatfyllda diktaturer och samhällen där människors liv inte betyder mer än att de uppmuntras till självmord i terrorns namn glömmer vi också vad det är Israel skall kritiseras för.

== Den israeliska regeringen bryter mot folkrätt och gör sin nation en otjänst==

Det är för det första för övergreppen mot internationell folkrätt. Det är för det andra för en politik som är destruktiv både för Israel och för den långsiktiga fredsprocessen.

Israel agerar nu med en politik som spelar hatets krafter i händerna samtidigt som övergreppen mot folkrätten ger en bild av att skillnaden mellan demokrati och diktatur är mer luddig än vad den är. Och Israels kamp mot terrorismens fästen på Västbanken drabbar nu enskilda människor bara just för att de är palestinier.

De som i Sverige vill se terrorgruppernas aktiviteter som givna och opåverkbara av den palestinska ledningen dömer ut både Arafat och möjligheterna till en framtida palestinsk stat. Sanningen är att dessa grupper har tillåtits agera med Västbanken som bas utifrån det hat som frodas både där och i några av regionens länder. Det hat som råder har sin utgångspunkt i en politik som står långt ifrån respekten för demokrati och för andra människors liv.

Men inget av detta ursäktar Israels sätt att agera i denna situation och det gör heller inte agerandet vare sig politiskt eller säkerhetsmässigt klokare.

== Demokratin måste alltid få ett stöd som gör den stark==

Det hat som råder mot Israel har sin botten i religiösa stämningar, förakt för demokrati och en fiendskap mot västerländsk kultur. Det tydliggör att en demokratisk stat alltid måste ha ett stöd för sin rätt att existera och att få stå till svars för sin politik, både inför sina väljare och inför det internationella samfundets institutioner.

När miljöpartisten Per Gahrton i en TV-debatt säger sig ifrågasätta om staten Israels kan överleva som nation om utrikespolitiken inte tar hänsyn till önskemålen från EU säger han i själva verket att Israel till skillnad från andra länder kan avvecklas som nation. Det är avslöjande för ett förhållningssätt som finns djupt in i den svenska vänstern och de grupper som aldrig har hävt upp sin röst mot regimer och rörelser som förtrycker sin befolkning och som har som uttalat mål att förinta Israel. Vare sig svenska kyrkan eller aktivister som Per Gahrton har krävt bojkott eller avståndstaganden från dessa.

Konsekvenserna av skeendet i Mellersta Östern kan bli många.

Krisen på västbanken kan smitta av sig på den allians mot terror som USA framgångsrikt byggt upp sedan september 2001. I praktiken har den redan gjort så genom att den försvårat ett samlat agerande mot Irak med sin uppbyggnad av bland annat biologiska vapen.

Den kan utlösa nya motsättningar mellan arabvärlden och Västvärlden där oljan kan bli ett vapen och en allt dyrare tillgång. Oljepriset närmar sig nu 30 dollar. Ett högre oljepris kommer att spä på inflationen och hejda den uppgång i världsekonomin som nu allt fler och fler tecken tyder på är på väg. Economist har en informativ betraktelse om dessa risker: http://www.economist.com/agenda/displayStory.cfm?Story_ID=1066054

== En konflikt som gräver sig in i våra egna samhällen, med anti-semitism
som en kraft==

Men det finns också tydliga tecken på att konflikten kan komma att skära djupt in i flera europeiska länder på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett. Extrema vänstergruppers agitation mot Israel förenar sig nu med palestinska grupper i ett hat mot Israel som projiceras på judar, i vårt land liksom i andra delar av världen. Och plötsligt blir det judendomen som sådan som får bära skulden för att ett demokratiskt land desperat söker försvara sig mot terrordåd som upprepas dagligen, istället för att Israel liksom varje annan stat får stå till svars för att dess agerande i kampen mot terrorn lever upp till de krav som folkrätten ställer.

En av våra TV-kanaler hade häromdagen ett reportage som gav bilden att den lilla judiska gruppen i USA i kraft av sina pengar köper makt och inflytande över demokratiska regimer och i synnerhet USA. Myten om att rika judar i hemlighet styr världen i en konspiration mot andra rättänkande människor är en av anti- semitismens mest traditionella och har alltid använts för att uppamma hat och förakt mot judiska kvinnor och män.

Nu ser vi också hur de judiska gruppen i Sverige utsätts för växande hot och tillbud av olika slag. Här måste vi i det svenska samhället vara stenhårda när vi drar en gräns mellan det som är e