Hoppa till innehåll

Nationella utgångspunkter ska respekteras i Corporate governancefrågor

  • av

Gunnar Hökmark fick i veckan stöd för sin linje när Europaparlamentet behandlade frågan om bolagsstyrning. Nationell lagstiftning liksom olika branschinitiativ i den här frågan ser olika ut i olika medlemsstater och Gunnar Hökmark har därför verkat för att nationella utgångspunkter måste respekteras och att tvingande lagstiftning från EU ska vara begränsad.

De förslag Gunnar Hökmark fått gehör för berör bland annat att lagförslag från EU måste vara utformade så att de inte går stick i stäv med i medlemsstaterna redan fungerande förhållningssätt kring corporate governance, att kommande förslag inte ska kräva lagstiftning om kvotering till bolagsstyrelser och att det ska vara bolagsstämman som har befogenhet att utse styrelsens ledamöter.

Det slås alltså tydligt fast att en modell inte passar alla och att det måste återspeglas i de lagtexter EU så småningom kommer att anta.

Det var utskotten för industri- respektive ekonomifrågor som i veckan antog sina yttranden. Europaparlamentet antar sin slutgiltiga position i januari när det ansvariga juridiska utskottet röstar i frågan. Kommissionen kommer därefter med utgångspunkt i Europaparlamentets och andra remissinstansers svar att lägga sitt skarpa lagförslag framåt våren 2012.