Hoppa till innehåll

Mer skrik än ull med piraterna

Telekompaketet som till slut antogs gemensamt av företrädare för parlamentet och regeringarna i onsdags natt beskrivs nu som en stor seger för alla. Och så tycker jag att det kan beskrivas. Bara det faktum att vi till slut får en modern lagstiftning som ger konsumenter möjlighet att välja bort dåliga operatörer är ett stort steg framåt. Och den fråga som problemet kom att handla om, även om inte telekomlagstiftningen som sådan handlade om detta, nämligen formerna för om någon ska avstängas från nätet kan alla räkna in en framgång. Den vilja till ett starkare skydd för den enskilde som manifesterades i parlamentet har nu kommit till uttryck i lagstiftningen medan den överstatlighet som många ville föra in har förts undan.

Men ser man till den debatt som har varit får man nog säga att det varit mycket skrik för lite ull. Det skydd som vi nu får för den enskildes rätt är så långt man kan komma på EU-nivå och så långt som det är politiskt möjligt med tanke på den utveckling av debatten vi sett i Frankrike och Storbritannien det senaste halvåret. Det gör att skillnaden mellan det förslag till skydd för den enskilde som föll – som krävde rätt till prövning inför en opartisk och oberoende domstol etablerad inom lagstiftning och med Europarådets konvention om mänskliga fri- och rättigheter som grund – och det som nu blev är så liten att det mer handlar om att vi är tillbaka till utgångsläget men nu i en annan form.

Istället för att direktivet slår fast rätten till en rättslig prövning inför en oberoende domstol slår det nu fast att en avstängning ska prövas av dem som vill stänga av, och att man ska ha rätt att få höras. Det är självklart bra, inte minst om någon varit rätt för att medborgare i ett demokratiskt land skulle drabbas av en avstängning utan minsta varning eller möjlighet att göra sig hörd. Så är det inte inom något annat område i våra samhällen. Och så har inte ens den franska lagstiftningen varit tänkt.

Piratpartiets engagemang i denna fråga har med andra ord lett till att rätten till en prövning i en oberoende domstol försvunnit till förmån för att den enskilde ska få göra sig hörd men i båda fallen med klara referenser till Europarådets konvention om mänskliga fri- och rättigheter.

Så här såg det förslag som föll i våras:

”3a. Åtgärder avseende slutanvändarnas tillgång till eller användning av tjänster och applikationer via elektroniska kommunikationsnät ska antas med respekt för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, även när det gäller skydd av privatlivet, yttrandefrihet och tillgång till information samt rätt till prövning inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag och som följer principen om rättvis rättegång enligt artikel 6 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

Och så här såg det ut som blev, i väntan på svensk översättning:

“Measures taken by Member States regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law.

Any of these measures regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks liable to restrict those fundamental rights or freedoms may only be imposed if they are appropriate and necessary within a democratic society, and their implementation shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and with general principles of Community law, including effective judicial protection and due process. Accordingly, these measures may only be taken with due respect for the principle of presumption of innocence and the right to privacy. A prior, fair and impartial procedure shall be guaranteed, including the right to be heard of the person or persons concerned, subject to the need for appropriate conditions and procedural arrangements in duly substantiated cases of urgency in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to an effective and timely judicial review shall be guaranteed.”

Frånsett den längre texten och fler referenser till lagar och regler som gäller är den stora skillnaden att direktivet inte längre slår fast rätten till en prövning i en oberoende och opartisk domstol upprättad genom lag. För den enskilde innebär båda alternativen ett tydligt skydd och ett klargörande av de regler som gäller men för rättssäkerheten på lite längre sikt är frånvaron av en regel om rätten till domstolsprövning inte en förstärkning av den enskildes rätt gentemot ogina myndigheter.

Nu var det som sagt så bra det kunde bli med hänsyn till den politik som franska och brittiska regeringarna för, och det är bra att det klargörs att allt som ska ske ska ske inom ramen för lag och rätt med Europarådets konvention som bas.

Det vi nu har fattat beslut om ger rättssäkerhet. Men som ett resultat av en halvårslång kampanj med piratpartiet i spetsen blev det mycket skrik och lite ull. Och kravet på domstolsprövning föll bort.