Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmarks förslag för att stärka europeisk konkurrenskraft

Europaparlamentets ekonomiutskott behandlar just nu en rapport som handlar om 2016 års planeringstermin och de politiska prioriteringarna framöver. Rapporten konstaterar att Europa står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller att stärka konkurrenskraft, öka investeringar, hantera underskotten i många medlemsländer. Gunnar Hökmark har lagt ett antal ändringsförslag som ekonomiutskottet kommer ta ställning till under hösten 2016. Hökmark anser bland annat att en av Europas stora utmaningar är det höga skattetrycket som leder till att europeisk konkurrenskraft försämras. Europa har tio till 15 procent högre skattetryck än alla andra konkurrerande ekonomier. Ett annat problem för Europa är bristen på strukturella reformer i medlemsländerna, bland annat när det kommer till arbetsmarknadsreformer för att sänka trösklar och göra att fler kan få jobb.

Gunnar Hökmarks ändringsförslag:

  • Några av de viktigaste utmaningarna för Europa framöver handlar om att öka konkurrenskraften och förbättra investeringsklimatet
  • Skattetrycket i Europa behöver sänkas för att stärka konkurrenskraften och öka investeringarna
  • Medlemsländerna behöver genomföra strukturella reformer, bland annat skapa mer flexibla arbetsmarknader
  • Kommissionens initiativ om att skapa en gemensam kapitalmarknadsunion är ett viktigt steg för att öka investeringarna
  • Medlemsländerna måste föra en ansvarsfull ekonomisk politik och följa reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten
  • Nya förslag från Kommissionen får inte leda till ny reglering och överbyråkratisering som hindrar investeringar och försvårar för företagande