Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: Ändringsförslag för ett ledande Europa i en digital ekonomi

  • av

– I dag kan inget land eller region vara en ledande ekonomi utan att vara ledande när det gäller telekom, digital ekonomi och utvecklingen av bredband och Internet. Därför måste Europa nu göra de reformer som leder till att vi kan få nya start-ups som kan utvecklas till globala ledare, med Europa som bas, och att europeiska företag kan få tillgång till bästa möjliga innovationsklimat och största möjliga hemmamarknad, säger moderaternas Europaparlamentariker Gunnar Hökmark som lagt flertalet förslag till Europaparlamentets rapport om den digitala inre marknaden.

Som ett led i detta arbete uppmanar Gunnar Hökmark EU-kommissionen att tackla fragmenteringen mellan medlemstaternas lagstiftning på telekomområdet för att skapa förutsättningar för en gemensam marknad, han uppmanar likaså kommissionen att driva vidare arbetet med utvecklingen av 5G och att öppna upp för konkurrens på näten. I sina förslag pekar han på vikten av att kommande lagförslag måste utformas på ett teknikneutralt och flexibelt sätt eftersom marknaden och tekniken förändras oerhört snabbt på det digitala området. Fokus bör ligga på regelförenkling och harmonisering av medlemsstaternas regelverk för att få bort hinder och underlätta ökad digitalisering. Han framhåller också i sina förslag vikten av att allokera mer spektrum på ett samordnat europeiskt sätt så att Europa kan säkra att det finns kapacitet att möta den snabba exponentiella utvecklingen av mobil datatrafik, som är avgörande för den nya tidens mest moderna tjänster – alltifrån alla appar till förarlösa fordon – som kräver både rörlighet och höga hastigheter.

– Det gäller att på europeisk nivå ta itu med 700Mhz- bandet och frigöra det från markbunden TV, som kan få tillgång till annat spektrum, så att Europa kan leverera snabba mobila bredband inom de frekvensområden som är bäst och som används i hela världen. Det är så vi kan se till att den nya tidens mycket mer krävande Internettjänster kan växa fram här, påpekar Gunnar Hökmark.

Målen för utbyggnaden av mobila och fasta bredband är att vi ska kunna uppnå gigabithastigheter för det stora flertalet medborgare och företag så att vi i Europa kommer att kunna utveckla den digitala hälsovården först, med en ledarroll för Life Science, vi kommer kunna vara platsen där sjukvård fullt ut kan ta vara på den digitala ekonomins möjligheter, där vår fordonsindustri kan utvecklas snabbare och där små företag kan konkurrera med världens stora, säger Gunnar Hökmark.

För att klara av detta har han lagt förslag om att vi måste ha en ännu snabbare utbyggnad av fasta bredband, och att det framförallt bör ske genom konkurrens mellan olika operatörer.

Vidare välkomnade Gunnar Hökmark att Kommissionen avser föreslå ett europeiskt initiativ för fritt flöde av data. I sina förslag påpekar han samtidigt att gränsöverskridande dataflöden idag är grundläggande för företagens verksamhet och för att främja europeisk innovation och konkurrenskraft är det därför viktigt att få bort hinder som rör lokalisering av data. Han efterfrågar en ambitiös strategi om den digitala inremarknaden som underlättar för utvecklingen av nya tjänster och en balanserad och genomtänkt dataskyddsförordning som säkerställer integritetsskydd utan att hindra möjligheter för Europa att vara ledande inom datadriven innovation. Gunnar Hökmark lade även förslag som rör vikten av IT-säkerhet när centrala industrisektorer digitaliseras, om e-handelsdirektivet och konkurrenslagstiftningen som bra grund för den digitala ekonomin, om plattformsleverantörer (där Kommissionen öppnar upp för reglering), om harmoniserad spektrumallokering som nödvändig för utbyggnaden av 5G, och om att ta bort hinder för både geo-blockering och geolokalisering.

Bakgrund och tidsram: Europaparlamentets rapport om den digitala inre marknaden.
EU-kommissionen presenterade den 6 maj i år sin strategi för den digitala inre marknaden. Strategin innehåller inte färdiga åtgärdsförslag utan information om vilka områden Kommissionen avser presentera lagförslag inom. Denna rapport, skriven av Evelyn Gebhardt (DE/SD) och Kaja Kallas (ET/ALDE), är parlamentets synpunkter på Kommissionens strategi och inspel till kommande lagförslag. Dessa tilläggsförslag kommer att diskuteras i industriutskottet den 10 november och den 1 december. Omröstningen i utskottet planeras till 10 december och omröstningen i plenum i januari 2016.