Hoppa till innehåll

Globalisering ställer krav på Sverige

– I en tid då de geografiska avstånden spelar en allt mindre roll måste Sverige vara ett land som i varje givet ögonblick kan framstå som en bra bas för företagande, skapande och forskning. Om vi inte kan skapa goda förutsättningar i Sverige kommer företagande, forskning och människor ändå att finnas, men de kommer inte att finnas i Sverige.

Det säger moderaternas ekonomiskpolitiske talesman Gunnar Hökmark, i samband med riksdagens allmänpolitiska debatt på onsdagen.

– Globaliseringens utmaningar skapar nya möjligheter för varje land och samhälle att erbjuda de bästa villkoren för mänskligt skapande. Men den ställer också nya krav på de länder som vill bevara och utveckla sin välfärd. För Sveriges del finns det flera krav som vi måste leva upp till

Det behövs en företagandepolitik som ger fler företag och fler företagare, som ger fler företag som flyttar hit och färre som flyttar ut. Det ställer krav på en fortsatt avreglering av marknader. Det understryker behovet av att Sverige blir en del av den gemensamma valutan. Det innebär att vi måste sänka skatter än mer än de förslag som vi hitintills i denna riksdag har talat om.

Högskattesamhället har tydligare än någonsin blivit till ett hot mot välfärdssamhället. Vi måste ha skatter som gör att företag, handel, kapital, forskare, företagare kan utvecklas här och inte tvingas växa på andra platser. Vill vi att elektronisk handel skall kunna utvecklas här ställer det nya krav på bland annat mervärdesbeskattningen. Vill vi att det nya företagandet med dess många olika medarbetare skall kunna utvecklas här krävs inkomstskatter och en beskattning av personaloptioner som gör att de stannar här. Vill vi att ägandet och investeringarna skall finnas här ställer det sina krav på kapitalskatterna. Vi måste under de närmaste åren sänka skatter så att vi kommer under genomsnittet bland våra vanligaste konkurrentländer. Annars förlorar vi morgondagens skatteintäkter.

Det behövs en politik som ger oss allt bättre universitet och forskning och som samtidigt uppmuntrar fler att genomföra akademiska studier och forskning här i vårt land. Det ställer krav på det som är statliga utgifter för forskning och utbildning men också skatter på kunskap och enskilda människor. Lägre skatter som lockar till sig kunskap skall inte var undantag utan regel.

Det behövs en välfärdspolitik som är anpassad efter det globala, där välfärden inte följer kommuners och landstings gränser utan en ny tids ekonomi och människors växande rörlighet. Vi behöver en utveckling av vård och utbildning som gör att vi inom dessa branscher kan utveckla spetskompetens här i vårt land liksom försäkringar för människor i vårt land som följer dem över gränserna, oavsett politikers konflikter.

Det behövs en trygghet till rättstatens fullständiga skydd och civilisation. En visshet om att varje människa oavsett ursprung och oavsett identitet skall ha sin trygghet på gator och torg men också tryggheten att kunna bryta sig ny mark i det svenska samhället. I en tid av globalisering måste vi kunna bryta de gränser som fortfarande i alldeles förförande omfattning står mellan människor. Vi måste försäkra oss om att orden om tolerans och respekt också har stöd i rättsstatens kraft och i kunskapssamhällets bildning.