Hoppa till innehåll

Frihetens värden 2005-11-05

Kära läsare,

I detta brev lite om den socialdemokratiska partikongressen, Perssons och Nuders tro att vi människor när vi är nyfödda och äldre är likadana alla andra, Irans hot mot världssamfundet samt Sveriges och EU´s tillmötesgående till dem som vill reglera Internet.

== Ringholm och Bodström dominerade media ==

Den gångna veckan har dominerats av den socialdemokratiska partikongressen. Det har kanske inte varit så mycket politiken som har dominerat mediarapporteringen utan Bosse Ringholms skatteschabbel som föreningsordförande och Thomas Bodströms dragshowande.

Uppenbarligen har Ringholm inte haft bättre kontroll över sin förenings finanser än vad han hade över statens. I den bemärkelsen är han säkert oskyldig. Och uppenbarligen visade sig Bodström vara mer applåderad som underhållare än om justitieminister. Deras mediagenomslag säger mycket om den regering som styr landet.

Som en mer politisk handling avvisade däremot kongressen ökad kvotering inom ramen för dagens föräldraförsäkring även om det tveklöst fanns ett stöd för att reglera föräldrars vardag. Mindre rapporterat men kanske likväl viktigare är att kongressen beslutade att full sysselsättning skall vara målet för den socialdemokratiska politiken, inte 4 % arbetslöshet. Det kan synas vara ett okontroversiellt beslut, för varför ska inte målet vara full sysselsättning istället för 4 %? Självfallet ska målet vara så låg sysselsättning som möjligt.

Beslutet blir intressant bara när man sätter in det i det sammanhang det debatteras, nämligen om det vid en målkonflikt mellan sysselsättning och stabilt penningvärde ska vara sysselsättningen som går före. Gör man så kan man kortsiktigt pressa ner arbetslösheten samtidigt som man långsiktigt pressar ner både löner och antalet nya jobb.

Genom sitt beslut i denna fråga tog socialdemokraterna sig tillbaka många steg i den ekonomiska politiken. Inte för att målet om full sysselsättning är fel utan för att det stabila penningvärdet enligt kongressbeslutet får komma i andra hand. Och då kommer det, om detta blir till regeringspolitik, komma i andra hand med de konsekvenser det får för Sveriges konkurrenskraft i en global ekonomi. Det var så Sverige halkade från en av de första platserna i världen när det gäller BNP per capita till dagens genomsnitt i EU.

== Antingen vill man förbjuda det ena eller det andra ==

Det är ingen hög uppfattning Göran Persson har om socialdemokratiska partikongressers betydelse. Han beskrev i en partiblogg http://kongressblogg.webblogg.se/011105174223_ngra_rader_till_kongressbloggen.html#comment fyndigt och träffande vad en socialdemokratisk partikongress handlar om. I princip konstaterar han att den ena partikongressen inte är den andra lik för än kan det handla om att förbjuda betyg, än om att stoppa Jas, reklam i TV eller friskolor. Det roliga med dem, skriver Persson, är att de skiljer sig från gång till gång. Och det är ju sant.

Det finns alltid något nytt som skall förbjudas eller stoppas, som kan ge karaktär åt en socialdemokratisk partikongress. Men som en bild av en framtidsrörelse eller reformrörelse är Perssons egna ord inte särskilt smickrande. För Persson har ju rätt även om han inte uttrycker det exakt så, allt nytt som har vuxit fram i det svenska samhället och som gett ny vitalitet har man på socialdemokratiska partikongresser diskuterat hur man ska stoppa.

Samtidigt som man har förespråkat fler statliga företag, större offentlig sektor, mindre valfrihet och löntagarfonder har man motarbetat föräldrakooperativ, personalkooperativ, privata förskolor, familjehem, friskolor, fri TV, satellitsändningar, parabolantenner, fri radio, reklamfinansierade sändningar, bemanningsföretag, avreglerade telesektor, konkurrens inom transporter, personlig pensionstrygghet, valfrihet i sjukvården och privata alternativ, privata arbetsförmedlingar, privatisering av statliga företag, Öresundsbron och EU-medlemskapet. Det finns i princip inget som har rört sig av egen kraft som socialdemokrater i kongresstagen inte har velat stoppa eller förbjuda. Den svenska socialdemokratin är inte en framtidsrörelse utan en motståndsrörelse till framtiden.

När Göran Persson höll sitt så kallade solidaritetstal ( vad var hans inledningstal då? ) http://www.socialdemokraterna.se/sapobj.nsf/0/DB948BE88DCDB840C12570AE00409D34/$file/goran_persson_tal_051101.pdf
blev den gammaldags människosynen, den traditionella övertron på offentlig sektor och bristen på framtidstro övertydlig. När han talade om ålderdomen var det ingen måtta på det elände som väntar äldre människor. Det skulle ju kunna vara värt att se glädjen i att allt fler människor blir allt äldre och att vi som äldre blir allt yngre.

== Nuder kan finansiera det mesta ==

Direkt parodiskt var det när han i sitt tal hävdade att det var Per Nuder som hade finansierat den socialdemokratiska framtidssatsningen på äldreomsorgen. Förutom att det är en väl apparatmässig övertro på en finansminister och på hur reformer finansieras så byggde det hela på ett räkneexempel som Nuder hade redovisat http://www.socialdemokraterna.se/sapobj.nsf/0/80CDFCBE2F242B4FC12570AB0039C581/$file/inledning_per_nuder_051031.pdf
i sitt tal.

Han sa nämligen att om sysselsättningen hade varit lika hög bland invandrade svenskar som bland infödda hade vi haft 115~000 fler sysselsatta. Och minns då tumregeln, sa han, nämligen att 40~000 fler i privat sektor ger 1 % i högre tillväxt och 16 -17 miljarder mer i de offentliga finanserna. Det var så enkelt Nuder finansierade Göran Perssons satsning på äldreomsorgen de kommande 10 åren. Enrons finansledning skulle bli grön av avund över Nuders kalkylmetoder. Med det sättet att räkna finns det ingen utgift som inte Nuder kan finansiera åt Göran Persson.

Förutom att de framtida skatteintäkterna kommer att tas i anspråk av nu gällande utgiftsprogram, eftersom staten redan har stora underskott i sina finanser och växande utgifter finns det ingen som helst finansiering i Nuders räkneexempel. Han redovisade ingen politik för hur fler invandrade svenskar ska få fler jobb eller hur han ska lyckas med att lika många invandrade som infödda ska ha jobb när den nuvarande politiken inom detta område redan i dag är ett stort misslyckande, han gav heller inte något uttryck för en politik som skulle ge fler jobb i privat näringsliv, däremot lovade han fler jobb i offentlig sektor.

== Ensamheten bekämpas inte med mer offentlig sektor ==

Men en fråga som är viktig och stor tog Göran Persson upp, nämligen den ensamhet som många äldre människor upplever i slutet av sitt liv. Men just i denna viktiga fråga avslöjade han också socialdemokratins fattigdom inför framtiden. För honom handlar kampen mot ensamheten inte om att stärka människors gemenskap utan att se till att det finns fler offentliganställda som tar hand om den äldre i slutet av livet.

Men ensamheten bekämpas inte av aldrig så engagerade anställda utan av att människor känner att de behöver varandra som personer och kan göra skillnad för varandra. Det är inget som politiker kan trolla fram men väl skapa bättre förutsättningar för. En politik som stärker det civila samhällets band måste som en första förutsättning bygga på insikten av att samhället är större än staten. I Göran Perssons tal nämndes inte ens familjen som en trygghet och en gemenskap när livet är som svårast.

Varför är det så att socialdemokrater tror att trygghet och mänsklig gemenskap kan ges av olika anställda till människor som om de är utbytbara? Svaret gav både han och Per Nuder i sina tal när de reflekterade kring sina personliga upptäckter att äldre människor, som precis som små barn, är likadana, till skillnad från resten av livet. Per Nuder hade observerat detta när han på utflykt i verkligheten hade sett äldre människor på ålderdomshem och när han sett sina egna barn på BB.

Så lika de är, tyckte han, och presenterade politik för den framtida äldreomsorgen där den enskilde reduceras från att vara en unik person till en som ska behandlas som om alla är lika eftersom de är äldre. Det är lika begåvat, och lika dumt, som att hävda att alla kineser är lika eftersom de ser så lika ut.

== Vi är så olika ==

Och det är lika fel. Den äldre i slutet av livet är så annorlunda medmänniskan på bänken, patienten i andra sängen, sjuksköterskan, eller någon annan man kan tänka sig. Ett helt livs unika egna erfarenheter, ett helt liv upplevelser, framgångar och besvikelser, kunskap, kreativitet gör oss olika varje annan människa. Det handlar om värdigheten på ålderdomen att var och en ska bemötas som en unik individ och inte som en schablon.

Och de nyfödda är lika olika. Varje litet barn är laddat med sina egna möjligheter och anlag som gör henne och honom just till individer. Tron att den nyfödde är likadan men blir olik på grund av uppväxten tillhör ideologier och föreställningar där den enskilde inte är unik, inte olik och inte en egen individ.

Det är ju i själva verket en politik som inte förmår se individen, vare sig hon är nyfödd eller vid livets slut, som ger opersonlighet, utbytbarhet och otrygghet. Om vi inte kan bli sedda som de individer vi är är det heller ingen som ser oss. Så ser anonymiseringens politik ut och den leder just till ensamheten oavsett hur många offentlig anställda som än finns i kring oss.
Gemenskap handlar om att vi är individer som ser varandra och behöver varandra. Den dagen vi inte behöver någon annan behövs inte heller vi själva.

== En gammaldags kollektivistisk samhällssyn ==

Persson och Nuder reducerar från sitt överhetsperspektiv det unika hos dem de betraktar, hos den nyfödda likaväl som hon som ligger för döden. De är var och en unika och de har rätt till en politik och en omsorg som tar hänsyn till just detta. Det är en gammal kollektivism som urholkar värdet av den enskilde som var höjdpunkten i Nuders och Perssons tal. De ser inte människan och det präglar deras politik.

Det är också mot den bakgrunden som kongressen hyllade kollektivavtal som grunden för det svenska välståndet oavsett vad som har hänt i det svenska samhället de senaste decennierna och oavsett vad som sker runt om i vår värld.

Kollektivavtal är en del av en svensk arbetsmarknadstradition där avtal och löner sluts mellan arbetsmarknadens parter istället för att regleras i lag. De har sin bakgrund i industrisamhällets arbetsmarknad där den enskilde i princip var utbytbar och spelar redan i dag en mindre roll i kraft av att vårt samhälle och vår arbetsmarknad blir mer mångfacetterad. Den som ser kollektivavtal som en ideologisk grund snarare än en pragmatisk avtalsform på arbetsmarknaden kommer att få växande problem att hantera både dagens och morgondagens arbetsmarknader.

Det är en kollektivistisk samhällssyn som går igen inom politikens andra områden. Det är inte en framtidspolitik utan en 50-talspolitik som ser individen underordnad kollektivet. Det är i den andan som socialdemokratiska kongresser har bekämpat varje frihetsreform och det är därför de varit emot varje reform som gör det civila samhället starkare. De kommer inte föra Sverige framåt. Och det är därför Sverige behöver ett regeringsskifte.

== Ett hot som riktar sig mot världssamfundet ==

I förra veckan höll den nye iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad tal http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=countries&Area=iran&ID=SP101305 inför studenter samt vilket hör saken till, representanter för Hamas och Islamic Jihad och med tal från företrädare för Hizbollahs ledning.

Ahmadinejad upprepade i sitt tal den iranska regimens gamla hot om att utplåna Israel. Det är inte ett hot som saknar verlighetsförankring. Tvärtom arbetar Iran på att förverkliga sitt hot.

Den antisemitiska propagandan har under lång tid syftat till att öka hatet
mot judiska människor. Det är väl känt att Iran genom Hizbollah finansierar självmordsbombare och terror riktad mot judar. Rekryteringen hyllas i den iranska televisionen http://memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD101805

Martyrskapet hyllas också öppet av presidenten http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=countries&Area=iran&ID=SP94505 Den iranska utvecklingen av medeldistansmissiler med räckvidd till Tel Aviv har inget annat rimligt syfte än att kunna slå mot Israel, på ett sätt motsvarande när Saddam Hussein avsköt Scud-missiler mot israeliska städer under Kuwaitkriget.

Det faktum att det iranska kärnkraftsprogrammets utveckling http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=countries&Area=iran&ID=SP95705 , som under 18 år bedrevs i hemlighet och i strid med IAEA, står under det paramilitära revolutionsgardets kontroll understryker misstankarna om att syftet inte främst är att erbjuda det iranska folket tillgång till elkraft till förmånliga priser. När iranska ledare talar om att utplåna Israel menar de allvar och förtjänar att tas på allvar.

Som svar på Irans finansiering av självmordsbombare har EU visat tillmötesgående mot den iranska diktaturen genom att terrorförklara den iranska motståndsrörelsen, som så vitt är känt inte utfört något terrordåd under överskådlig tid, samtidigt som man vägrat att föra upp Hizbollah på listan över terrororganisationer. Det är den typen av passivitet som innebär att man ökar utrymmet för en extrem och brutal regim att uttrycka och förverkliga sin aggressivitet.

== Hotet riktar sig mot judar för att de är judar, mot en demokrati för att den är en demokrati ==

Irans hot att utplåna Israel från kartan är ett hot som riktar sig mot judar för att de är judar och mot en västerländsk demokrati för att den är en västerländsk demokrati. Det är precis vad presidenten säger i sitt tal. I den bemärkelsen är den iranska diktaturens hot inte riktat mot ett enskilt land utan mot världssamfundets allra mest grundläggande lagar om respekten för en suverän stat, för människor av varje ras och för varje människas värdighet och rätt till ett gott liv.

Den iranska presidentens utfall mot Israel i förra veckan vållade en betydande internationell reaktion. Även Sverige som sällan har fäst världssamfundets uppmärksamhet på den iranska diktaturens aggressivitet, terrorstöd och brutalitet reagerade med ett uttalande där utrikesministern var bestört över uppgifterna att han hade sagt så, samt med tillrättavisningen att man inte får göra så http://www.regeringen.se/sb/d/5000/a/52210 samt med att kalla upp den iranske ambassadören till en tjänsteman på UD. Med tanke på att det handlade om att Iran vill utplåna en stat tyder inte uttalandet på att man fäster så mycket större vikt vid detta än när Israel bygger ett stängsel på Västbanken för att värna sig mot terrorister.

Men alla de uttalanden som görs nu skall ses mot bakgrund av att Irans hot mot Israel inte är något nytt. Snarare är det så att världens ledare har iakttagit en tystnad och en passivitet som har förstärkt den iranska regimens beslutsamhet att konfrontera världssamfundet. När den iranska regimen för två år sedan presenterade sin nya ballistiska missil med räckvidd på 170 mil var det under parollen ”Israel måste utplånas från kartan”. Det ledde då bara till någon enstaka notis i en svensk tidning och ingen europeisk reaktion. I ett brev http://www.gunnar.moderat.se/article.asp?id=617§ion=3 till International Herald Tribune strök jag under att det som nu skett inte är en engångsföreteelse.

Iranska ledare har under lång tid uttalat sig för att Israel ska elimineras som stat. Den antisemitism och det hat som Iran riktar mot Israel sker inte isolerat. När den islamska konferensen, som är ett samlingsforum för muslimska länder, för två år sedan samlades i Kuala Lumpur höll den malaysiske premiärministern Mohamad Mahathirs ett applåderat tal som hörde hemma i 1930-talets Tyskland, med uppmaningar om att hundratals miljoner muslimer borde kunna göra upp med några få miljoner judar.

Ett antal av den arabiska världens regimer odlar i samma linje medvetet antisemitism som för tankarna tillbaka till Hitertysklands förljugenhet. PLO har använt FN-medel för att i läroböcker undervisa i hur judar är. Iran har som sagt även i denna fråga aktiv underblåsandet av antisemitism, vilket framgår bland annat av följande länk http://memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD101505

Vi vet att det bland vissa muslimska ungdomsgrupper i Sverige finns ett skrämmande hat mot judar utan att detta har lett till några större reaktioner. När världssamfundet tillåter antisemitismen i den globala skalan sprider det sig också till vårt samhälle. Och när vi accepterar antisemitism i vårt samhälle urholkar vi de gränser som svensk utrikespolitik borde dra.

== Det handlar inte om religiös tillhörighet ==
Likväl handlar detta inte om ett hat som definieras av muslimsk hemhörighet och islam, Det handlar däremot om att hat mot judar möts med en tillåtande attityd när det uttrycks bland muslimer. Det är som att vi antingen ser det som rimligt att muslimer är antisemiter av religiösa skäl, vilket är ett utryck för en nedlåtande attityd mot islamsk tro, eller för att vi indirekt erkänner att det för muslimer är rimligt att hata judar på grund av Mellersta Östernkonflikten. I det senare fallet gör vi oss själva medskyldiga till antisemitismen.
Det finns ingen anledning att acceptera föreställningen att hat, förtryck och våld kommer ur islam och arabisk hemhörighet lika lite som nazismen kunde motiveras eller förklaras med att den var en kristen tradition eller europeisk kultur.

Det som nu sker i Iran och det som sägs av iranska ledare har ingen annan motsvarighet än till det som skedde i Tyskland under 1930-talet. En regim som nonchalerar internationella avtal, som upprustar med ny vapenteknologi, som bedriver organiserad antisemitism och som uttalar sig mot andra länders rätt till existens. Och världen har med undantag för reaktionerna mot den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejads uttalande förra veckan förhållit sig tyst på gränsen till tillmötesgående.

Mot denna tystnad måste världssamfundet nu reagera. Annars släpper vi antisemitismen över alla gränser, både i det globala perspektivet och i våra egna samhällen, med de konsekvenser det får för människovärde men också säkerhet och stabilitet. Underlåtenhet att agera nu öppnar för hatets krafter och kan riskera leda till att hela fredsprocessen i Mellersta Östern skadas för överskådlig framtid.

== Det demokratiska världssamfundet måste reagera ==

Regimer och politiska ledare som stöder, underblåser eller själva går i täten för antisemitism bör möta det demokratiska samfundets samlade reaktioner vad gäller bistånd, internationell utbyte och samarbete.

På samma sätt bör den antisemitism som finns i vårt land och i andra länder möta ett kompromisslösa reaktioner. Antisemitism och våldsförhärligande är inte förenliga med demokratiska samhällens respekt för den enskilda människan. Den tolerans som varje religion ska möta i Sverige får inte ursäkta passivitet inför dem som inte tolererar principen om varje människas oförytterliga rättigheter och värdighet. Muslimsk tillhörighet får inte ursäkta antisemitism lika lite som föreställningen att muslimer är antisemiter på grund av sin religiösa tro.

EU bör ha som ett uttalat mål att stödja demokratiska grupper som verkar för mänskliga fri- och rättigheter. EU skall stödja och underlätta ett fritt informationsflöde till alla dem som lever i diktaturernas grepp. Det kan gälla radio- och TV-sändningar på arabiska likaväl som värnet av ett fritt och öppet Internet.

De grupper som står för demokratiska värderingar måste få internationell uppmärksamhet, ekonomiskt och moraliskt stöd och dialogen med deras regimer bör utformas beroende på hur de behandlas. Europeiska unionen har med sin bredd en utrikespolitisk förmåga som bör användas för att stödja utvecklingen mot demokrati.

Den iranska regimens hot mot Israel och mot judar är ingen enstaka händelse. Det som nu återstår att se är om Europas reaktion är en engångsföreteelse eller om vi förmår att se hoten mot demokrati och människovärde när de är uppenbara. Det kommer att ställa krav på Sverige och det ställer krav på EU. Av just detta skäl finns det också anledning för Sverige och EU att i en helt annan fråga agera för att värna Internets oberoende och frihet från politisk styrning.

== Internet ska vara fritt från staters styre ==

Internet har till skillnad från radio och TV inte vuxit fram under statlig kontroll. Det har vuxit fram spontant och dynamiskt genom enskilda aktörer och genom teknologiska genombrott.

Det är i dag det mest dynamiska mediet som ger den enskilde en kontakt med världen, med åsikter och fakta på ett sätt som inget annat medium kan. Internet är inte oreglerat men för många regeringar innebär frånvaron av statlig kontroll en osäkerhet och irritation. Det gäller inte minst att kontrollen av källkoder och domännamn ligger i USA i det internationella organet ICANN http://www.icann.org ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers )

För väldens diktaturregimer, där merparten av världens befolkning finns utgör frånvaron av statlig kontroll av Internet ett hot mot den diktatur man försöker upprätthålla. Och man gör vad man kan för att hindra den fria informationen genom att försöka blockera adresser och hemsidor för besök liksom man försöker kontrollera vad medborgarna läser.

== Många vill kontrollera Internet ==

Det är mot den här bakgrunden som man ska se det faktum att den svenska regeringen, inför en stor FN-konferens i Tunisien http://www.itu.int/wsis/
i november, tillsammans med andra EU-länder i de förberedande förhandlingarna i Genève nu verkar ge sitt stöd till en ny ordning där ett globalt FN-organ utifrån politiska kriterier och med inflytande från alla länder, självfallet även de diktaturregimer som är i en majoritet i världssamfundet, över hur Internets struktur skall utformas. Kodorden är att den tredje världen skall få ett ökat inflytande över Internet men det innebär att världens diktaturer skulle få en ökad kontroll över Internet och dess innehåll, inte att tredje världens medborgare får större makt.

Iran har, som ett exempel, drivit följande linje http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/working/dt22.doc
medan EU föreslagit följande http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/working/dt21.doc och
det samlade resultatet redovisas i några olika modeller i det förslag som finns från den förberedande arbetsgruppen http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/off5.pdf Kontentan är att man på olika sätt diskuterar en ökad global politisk styrning med ett ökat utrymme för regeringar att påverka den regionala nivån. Den svenska regeringens syn kommer till uttryck i detta inlägg http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_10776587.asp . Undertecknad reagerade i en artikel mot denna hållning http://www.gunnar.moderat.se/article.asp?id=623

I tron att man hjälper de fattiga folken hjälper man de fattiga folkens förtryckare. Det är som om de internationella reglerna för tidnings- och bokutgivning skulle stå under övervakning av ett FN-organ där länder som Libyen kan ha ordförandeskapet.

Det vore mycket bättre att skapa internationella garantier för att ICANN´s självständighet från alla regeringar än att låta alla regeringar få inflytande över Internet. ICANN har i ett yttrande http://www.icann.org/announcements/ICANN-WGIG-report-comments-15aug05.pdf visat på bristerna i de förslag som nu förs fram för att reglera Internet.

Nu är den svenska insatsen för diktaturregimer mer allvarlig än så. Samtidigt som man stöder en ökad statlig kontroll över Internet går man nämligen i täten inom EU för den mest omfattande dataregistrering som någonsin har genomförts av enskilda medborgare i något land. Den svenska regeringen driver kravet att alla telefonsamtal, alla sms samt alla mail och hemsidesbesök inom EU skall registreras och datalagras, i ett första skede i två år man sannolikt upp till fem år i nästa steg. Varje kontakt över nätet skall datalagras. Det innebär också att de som ser på TV via nätet också kommer att få sitt tittande registrerat.

I Sverige kommer säkerligen säkerheten vara hög även om vi vet att välbevakade patientjournaler tenderar att läcka varje gång det är av intresse. Men i länder där diktaturens säkerhetsorgan tillhör det nära förflutna är risken för oro och för missbruk ännu större. Och, vilket är det centrala i detta sammanhang, i världens diktaturregimer kommer detta att legitimera all kontroll över medborgarnas Internetanvändning, deras hemsidesbesök, deras mailkontakter och deras telefoni.

Europeiska unionen och Sverige kommer inte att kunna invända mot en långtgående kontroll i dessa länder över medborgarna eftersom vi själva genomför den. Vi gör det för att kontrollera terrorister och det är vad Kina, Iran och alla andra att kommer att åberopa.

= Vi kommer få svårt att invända mot diktaturernas kontroll över sina medborgare ==

Samtidigt med detta föreslår socialdemokratin att det ska bli möjligt med buggning och husrannsakan utan att det föreligger misstanke om brott. Det är ett genombrott bland demokratiska rättstater som kommer att utnyttjas av diktaturens regimer.

Vi kommer inte att kunna kritisera dem för ett rättssystem som tillåter makten att bryta sig in hos medborgarna, bugga deras hem, kontrollera deras mailkontakter, deras nyhetsinhämtning och styra deras tillgång till nyheter via Internet eftersom det är vi själva som har sanktionerat dessa åtgärder.

Under nästa vecka tänker jag ta upp frågan om EU och det framtida styret av Internet i parlamentet för att förhoppningsvis få till stånd en debatt nästa vecka igen i Strasbourg. I övrigt kommer nästa vecka för min del att ägnas åt frågan om mindre men bättre statsstöd som jag är parlamentets rapportör för samt den transatlantiska dialogen, där jag är rapportör för finansiella frågor, investeringsförutsättningar, konkurrensfrågor samt ekonomisk politik. På tisdagen är det styrelsesammanträde i European Enterprise Institut i Bryssel förutom diverse arbetsgrupper inom EPP dessa dagar, på torsdagen talar jag i Köpenhamn för den dansk-israeliska vänskapsorganisationen i Danmark, och sedan är det diverse möten i Stockholm under fredagen.

Hälsningar,

Gunnar