Hoppa till innehåll

Från Strasbourg och Mölle, med mindre priskonkurrens i spåren

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 25

2007-05-21

Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. I behandlingen av ett betänkande om hälsotjänster på den inre marknaden, med Charlotte Cederschiöld som skuggrapportör för EPP-ED, försvarades de rättigheter patienter fått att söka vård i andra länder än sina hemländer. Som väntat införde parlamentet prisreglering på samtal med mobiltelefon. Kostnaden för roaming fastställs inte längre av marknaden, nu ska politiker efter kohandel göra detta med ett klubbslag. En rapport om punktskattesatser på alkohol, med förslag om avskaffande av existerande minimisatser, återförvisades till det ekonomiska utskottet. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Inre marknaden – Hälsotjänster på den inre marknaden

EPP-ED befäste den vinst som vunnits i Inre marknadsutskottet när det gäller att bevara patienternas rättigheter att söka sjukvård, liksom för tjänsteutövare att etablera sig, i andra medlemsstater. Den franska, socialistiska rapportören Vergnaud tvingades acceptera, och ställde sig också slutligen bakom, en rapport som till övervägande del är författad av EPP-ED och ALDE. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå lämpliga instrument för att förbättra informationen och förtydliga reglerna kring gränsöverskridande sjukvård, instrument som under inga omständigheter får underminera de existerande rättigheterna. Europaparlamentet erinrar också medlemsstaterna att de inte har rätt att introducera krav på förhandsbesked såvida de inte kan påvisa vissa problem. Den fria rörligheten på den inre marknaden för människor och tjänster har såvida understrukits återigen. /CT

Industri – Internationell roaming i allmänna mobilnät

Vid onsdagens votering antog parlamentets ledamöter inom ramen för medbeslutandeförfarandet rådets och parlamentets kompromisspaket för regleringen av internationella roamingsamtal (Rubig, EPP-ED, AT, A6-0155/07.) Överenskommelsen träffades den 15 maj och antogs sedan enligt procedurreglerna i industriutskottet den 21 maj. Paketet innehåller bestämmelser om att utgående (aktiva) roamingsamtal inte får kosta mer än 49 eurocent det första året, 46 det andra och 43 det tredje året. Pristaket för inkommande (passiva) samtal sätts till 24 det första året, 22 det andra och 19 det tredje året. Enligt kompromissen ska grossistpriset ligga på 30 cent per minut och sedan sänkas med 2 eurocent per år de tre första åren.

Kompromissen innehåller även bestämmelser om ett kombinerat opt-in/opt-out system enligt vilket alla roamingkunder ska informeras av sin operatör om villkoren för sin nuvarande taxa samt om den nya modellen enligt Eurotaxan. Om konsumenten inte aktivt bestämmer sig för att inom tre månader behålla sin nuvarande taxa, överförs denne automatiskt till Eurotaxan. Lagstiftningstexten är formulerad på ett sådant sätt att förslaget i huvudsak uppfattas som ett opt-out förslag. Detta för att samtliga politiska grupper i parlamentet skulle kunna acceptera skrivningen. Enligt kompromissen ska kommissionen göra en översyn över tillämpningen senast 18 månader efter att förordningen trätt ikraft samt undersöka prisutvecklingen för SMS och MMS och eventuellt utfärda rekommendationer eller föreslå lagstiftning på detta område.

Förordningen ska upphävas tre år efter att den har trätt ikraft (sunset clause) om inte kommissionen efter att ha undersökt behovet, lägger fram ett förslag om att dess giltighetstid ska förlängas innan den upphävs. Regleringens upphörande efter tre år förblir därmed villkorat. Regleringen för grossist- och slutkundspriserna samt transparensbestämmelserna ska börja gälla två månader efter regleringens ikraftträdande. EPP-ED gruppen röstade för det överenskomna kompromisspaketet. Den moderata delegationen valde att rösta emot kompromisspaketet då vi inte kan stödja den föreslagna djupgående regleringen av slutkundspriset i form av pristak. En sådan prisreglering kommer på längre sikt att motverka sitt eget syfte och cementera istället för att sänka priserna. /DC

Ekonomiska – Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol

Parlamentets majoritet beslöt på onsdagen att avvisa det ändrade förslaget om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol, detta efter att varandra motstridande ändringsförslag gått igenom i omröstningen, A6-148/07. I orginalförslaget ville KOM ändra ett befintligt direktiv på temat från 1992 och inflationshöja miniminivån på punktskattesatsen på alkohol och alkoholdrycker. De nio länder som berörs är BU, CZ, DE, ES, LT, LU, LV, MT, RU eftersom de är de enda som skulle behöva öka sina punktskattesatser. Lullings (EPP-ED, LU) rapport avvisar höjningen av minimisatser eftersom dessa hittills inte har lett till tillnärmade skattesatser, och inte kommer göra det såvida det inte också finns en maximisats. Istället föreslogs att minimisatserna avskaffas helt och hållet och ersätts med en uppförandekod enligt vilken MS med högre/lägre än genomsnittliga skattesatser rekommenderas att närma sig genomsnittet. I och med att ledamöterna inte ställde sig bakom det ändrade förslaget och KOM inte yttrade sig under omröstningen återförvisas rapporten nu till det ekonomiska utskottet. Moderaterna och EPP-ED röstade för föredragandens ändringsförslag och sedan för en avvisning av förslaget. /JA

Industri – En brett upplagd innovationsstategi för EU

Parlamentets ledamöter antog under torsdagen Giereks (PSE, PL) betänkande (A6-0159/07) som syftar till att främja europeiska innovationsinitiativ. I betänkandet preciseras mål och instrument för den europeiska innovationspolitiken. Kärnproblematiken grundar sig i att det i Europa finns utvecklade strukturer för skapandet av kunskap, men alltför liten ekonomisk benägenhet att utnyttja denna. Man uppmanar till sammankallandet av en patentexpertgrupp med syfte att utarbeta ett nytt europeiskt system för patenträtt. Skrivningarna om patent är dock relativt milda då enbart vikten av en förenkling av patenteringsprocessen framhålls för att Europa inte ska förlora i konkurrenskraft. Om ett EIT (European Institute of Technology) inrättas ska detta särskilt syfta till att stärka Europas konkurrens på innovationsområdet. EPP-ED liksom moderaterna röstade emot en rad ändringsförslag framlagda av Verts/ALE om patentinstitutionernas relation till Europaparlamentet, men kunde rösta för betänkandet i sin helhet. /DC

Budget – Transporter

Parlamentet, med stöd från moderaterna och EPP-ED, antog den gemensamma ståndpunkten gällande rapporten Gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet, Mauro (EPP-ED, IT) A6- 169/2007. Rapporten behandlar vilka villkor och förfaranden som skall gälla för beviljandet av stöd inom TEN; transport och energisektorn. /CDR

Medborgerliga – Strategiska koncept för bekämpande av organiserad brottslighet

Europaparlamentet röstade i veckan för Bill Newton Dunns (UK, ALDE) betänkande (A6-152/07) om strategiska koncept för bekämpande av organiserad brottslighet. Rapporten betonar vikten av att sprida kunskap om hur den organiserade och gränsöverskridande brottsligheten i praktiken fungerar runt om i Europa. Detta skall göras genom en mer noggrann analys av fenomenets utbreddhet. Information till samhället fungerar här som en viktig faktor i brottsbekämpningen. Betänkandet förespråkar även vikten av att alla medlemsstater ratificerar FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Två betydande verktyg i arbetet utgörs av Europol och Eurojust. Betänkandet förespråkar att dessa organ ges möjlighet att agera friare än idag och arbete pågår för närvarande i ministerrådet för att komma fram till en bättre lösning av de två byråernas rättliga status med målet att öka effektiviteten i brottsbekämpningen. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Regionalpolitik – Om strukturpolitikens effekter på sammanhållningen i EU

I veckan som gick hölls ett toppmöte i Leipzig angående EU: s framtida sammanhållningspolitik. Detta i samband med att Kommissionen lägger fram sin fjärde rapport om den gemensamma regionalpolitiken. I farvattnet av detta har Francisca Pleguezelos Aguilar (PSE, ES) författat ett initiativbetänkande om detta ämne. Den rättsliga ram som fastställer regionalpolitiken är redan fastställd och genomförandefasen inledd, men rapportören vill med detta betänkande komma med nya rekommendationer för hur politiken bör utformas under kommande genomförandeperiod 2007-2013. Rapporten betonar vikten av att kontrollera strukturfondernas effekter, att stötta små och medelstora företag samt att uppmuntra ett utökat vertikalt och horisontellt samarbete både inom medlemsstaterna och dem emellan. Flera kontroversiella ändringsförslag från vänstergruppen GUE/NGL stoppades och Moderaterna kunde rösta för rapporten tillsammans med EPP-ED. /ES

Utrikes – Kashmir

Uppdelningen av Jammu och Kashmir mellan Pakistan och Indien har orsakat konflikter under lång tid. EU har inte ombetts medla i konflikten varav rapporten omarbetats under ärendets gång och fått en mer diplomatisk karaktär. EU har partnerskapsavtal med båda länder och anser att konflikten längs kontrollinjen kan lösas bilateralt genom kontinuerlig dialog mellan Indiens och Pakistans regeringar. EP stöder regional integration och uppmuntrar till avreglering av handeln och ekonomiskt samarbete. EPP-ED vann framgångar och det slogs fast att kashmirerna har rätt att själva bestämma vilket land de vill tillhöra men har inte rätt till självbestämmande, fick gehör. EPP-ED röstade dock emot att Jammu och Kashmirs självständighet ska avgöras genom en folkomröstning eftersom resultatet av en omröstning skulle sakna demokratisk förankrat genomförande. Rapportör för ärendet om Kashmir A6-0158/2007 är Baroness Nicholson of Winterbourne (ALDE, UK). Europaparlamentet röstade igenom ärendet och moderaterna och EPP-ED stödde förslaget. /CH

Utrikes – Riktlinjer för GUSP

Elmar Brok (EPP-ED, DE) är rapportör för den årliga rapporten om de viktigaste aspekterna gällande GUSP (gemensam utrikes- och säkeretspolitik) A6-0130/2007. Betänkandet slår fast att en ny konstitution före nästa val till Europaparlamentet är nödvändigt för att kunna utforma en vettig utrikes- och säkerhetspolitik. EP ställer sig positiv till en utrikesministerpost samt att införa omröstning med kvalificerad majoritet i ärenden som rör GUSP-frågor. Vidare föreslår parlamentet att samarbetet mellan första och andrapelarfrågor stärkas genom fler samordnade möten mellan institutionerna. EP anser att det inte avsatts tillräckliga medel för GUSP för perioden 2007-2013 och beklagar att det interinstitutionella avtalet inte fastställer att kostnaderna för militära insatser inom ramen för ESFP ska finansieras med gemenskapsmedel. Det fastslogs även att klausuler om mänskliga rättigheter och terroristbekämpning ska ingå i alla slags avtal som ingås med tredjeländer. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet som antogs av parlamentet. /CH

Sysselsättning – Anständigt arbete

Rapporten om anständigt arbete till alla A6-0068/2007 av Panayotopoulos-Cassiotou (EPP-ED, GR) inkluderar allt från fattigdomsbekämpning till bättre arbetsförhållanden för arbetstagare. EP röstade för att samtliga medlemsstater och kandidatländer ska tillämpa befintliga internationella ILO-konventioner. Även inom grannskapspolitiken och politiken för yttre förbindelser bör ILO-konventionerna genomföras och EP uppmanar KOM och MS att förstärka övervakningssystemet. Rapporten var från början relativt usel men efter kompromisser mellan EPP-ED och liberala gruppen samt strykningar av de kontroversiellaste punkterna. Moderaterna röstade mot paragrafer som ville inkludera skatter, kostnader för finansiella transaktioner och företagens sociala ansvar för underleverantörer. Moderaterna och EPP-ED kunde rösta för betänkandet som accepterades av parlamentet. /CH

Jämställdhet – Förebyggande och bekämpning av våld mot barn och kvinnor

Europaparlamentet röstade i veckan igenom andrabehandlingsrekommendationen om Daphne III som sträcker sig över perioden 2007-2013 A6-0147/2007. Första Daphneprogrammet inrättades 2000 och syftet med programmen är att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor samt för att skydda våldsoffer och riskgrupper. När KOM lade fram förslaget till senaste programmet kallat ”Kamp mot våld (Daphne) förebyggande av narkotikamissbruk och information” protesterade EP och krävde att dessa frågor skulle behandlas separat. Rådet godtog detta samt andra övergripande punkter i både EP:s am och i KOM:s förslag. Ändringarna syftar till en ökad öppenhet och mindre byråkrati samt tillträde till programmet för icke-statliga organisationer. En tankesmedja som erbjuder expertråd kommer att upprättas och programmet får en budgetökning från 50 till 116 miljoner för en fyraårsperiod. Gröner (PSE, DE) är rapportör för initiativbetänkande som röstades igenom av EP. Moderaterna och EPP-ED stödde förslaget. /CH

Konstitutionella – Ändring av artikel 47 i EPs arbetsordning

Ett nästintill enhälligt parlament har ställt sig bakom ett betänkande av Corbett (PSE, UK) om en ändring av artikel 47 i EPs arbetsordning, A6-139/07. För att se till att utskott verkligen samarbetar när frågor faller inom fler utskotts behörighetsområden har man bestämt sig för att ändra artikel 47 till att heta ”Förfarande med associerade utskott”. Artikeln görs på så sätt flexiblare, men ändras inte radikalt utan lämnar bara utrymme för att fler än två utskott ska kunna delta, och understryker att de berörda utskotten själva ska fastställa hur samarbetet ska bedrivas. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /JA

Konstitutionella – Praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet

Parlamentet har antagit ett betänkande av Leinen (PSE, DE) som godkänner det tredje interinstitutionella avtal om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet som arbetats fram och godkänts av alla tre institutioner, A6-142/07. Avtalet är en omarbetning av det nuvarande avtalet från 1999 och syftar till att förbättra medbeslutandeförfarandet, bl.a. genom att inrätta en vägledande tidtabell över de olika stegen i förfarandet, ange vägledande principer inför trepartsmöten, klargöra i vilket skede juristlingvister ska granska texter. Moderaterna och EPP-ED ställde sig bakom betänkandet. /JA

Miljö – Miljökvalitetsnormer på vattenpolitikens område

Europaparlamentet fortsätter sina ansträngningar att göra EU:s vatten renare. Tidigare har man behandlat badvatten och grundvatten, och nu är det ytvattnet som är i fokus. Laperrouzes (ALDE, FR) rapport (A6-0125/2007) som parlamentet röstade igenom i veckan fastställer gränsvärden för olika förorenande ämnen som inte bör överskridas för att skydda människors hälsa och miljön, och efterfrågar även en minskning av utsläpp och spill ifrån dessa ämnen före år 2015. Parlamentet ger förslag på ytterligare ämnen som kan komma ifråga och anmodar kommissionen att utvärdera dessa inom tolv månader efter att direktivet har trätt i kraft. Det överlåts till medlemsstaterna att själva välja den teknik eller de metoder som anses mest passande för att uppnå en god vattenkvalité, men parlamentet uppmanar också kommissionen att lägga fram förslag på metoder som kan vara lämpliga. Moderaterna, liksom EPP-ED, röstade för rapporten. /SN

Miljö – Miljöinstrumentet Life+

Europaparlamentet har slutgiltigt godkänt Isler Béguins (Gröna/ALE, FR) rapport om gemenskapens nya finansiella instrument för miljön Life+ (A6-0180/2007). Life+ totala budget uppgår till närmare 2 miljarder Euro och medlen ska främst användas till att stödja prioriteringarna i det sjätte miljöhandlingsprogrammet. Genom en tredje behandling och förlikning har parlamentet och rådet kunnat enas kring tidigare tvistefrågor, med resultatet att programmet exempelvis ska förvaltas på central nivå, samt att anslag även ska avsättas för området ”Natur och biologisk mångfald” som komplement till de båda tidigare prioriteringarna ”Miljöpolitik och miljöstyrning” samt ”Information och kommunikation”. Moderaterna, i enlighet med EPP-ED, röstade för förlikningskommitténs gemensamma utkast. /SN

Miljö – Stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010

Vid toppmötet i Göteborg 2001 enades Europas ledare om att öka insatserna för att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010. I maj 2006 presenterade kommissionen en utvärdering av de framsteg som gjorts och vilka utmaningar som kvarstår. Även Europaparlamentet lämnar nu sitt bidrag genom Adamous (GUE/NGL, CY) initiativrapport (A6-0089/2007) som syftar till att upprätta en plan för att hindra förlusten av biologisk mångfald, främst inom de områden som EU finansierar. Mer specifikt nämns den gemensamma jordbruks- och fiskepolitiken, handel med tredje land, samt projekt som finansieras genom struktur- och regionalfonder. Moderaterna röstade med EPP-ED för rapporten. /SN

Fiske – Partnerskap mellan gemenskapen och Grönland

Europaparlamentet har i veckan antagit Posts (EPP-ED, NL) rapport (A6-0161/2007) om ett förnyat partnerskapsavtal mellan gemenskapen å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering å andra sidan. Avtalet ger EU:s fartyg tillträde till den grönländska exklusiva ekonomiska zonen och fastställer ett regelverk för att motarbeta orapporterat, oreglerat och olagligt fiske. Därtill regleras åtgärder för bevarande och utnyttjande av fiskeresurserna. Moderaterna, liksom EPP-ED, röstade för rapporten. /SN

Fiske – Samarbete med Ryska federationen

Parlamentet har även röstat igenom Morillons (ALDE, FR) rapport (A6-0160/2007) om godkännande av det avtal som förhandlats fram mellan EU och Ryssland gällande samarbete om fiske och om bevarande av marina levande tillgångar i Östersjön. Avtalet syftar till att bevara och hållbart utnyttja och förvalta alla gränsöverskridande bestånd. När avtalet träder i kraft kommer det att ersätta nu gällande bilaterala avtal mellan EU:s medlemsstater och Ryska federationen. /SN

Internationell handel – Det globala Europa

Parlamentet antog med stor majoritet Casparys (EPP-ED, DE) rapport Det globala Europa – Externa aspekter på konkurrenskraften (A6-149/07). I rapporten beskrivs hur EU ska utforma sin handelspolitik för att kunna behålla sin konkurrenskraft och dra fördel av globaliseringen idag och i framtiden. I rapporten fastslås att EU i första hand ska främja frihandel inom WTO systemet men att när man så finner nödvändigt även kan skriva bilaterala frihandelsavtal med nästa generations stora ekonomier (BRICS). Rapporten skriver också om det arbete som måste göras inom WTO och bilateralt för att öka EU:s marknadstillträde i andra länder och att ett ökat fokus på handeln med tjänster måste till eftersom dess andel av världsekonomin ökar. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för rapporten som helhet. /SB

Internationell handel – Ekonomiska partnerskapsavtal

Parlamentet antog med stor majoritet Sturdys (EPP-ED, UK) rapport Avtal om ekonomiskt partnerskap (EPA) (A6-84/07). Rapporten behandlar EU:s relationer med AVS-länderna vilka i enlighet med Cotonou-avtalet har speciellt tillträde till EU:s marknad. Cotonou-avtalet är inte längre kompatibelt med WTO-avtalet och EU har därför inlett förhandlingar för att förnya dessa. I rapporten skriver rapportören om i vilken riktning man vill att kommissionen ska gå i avtalsskrivandet med AVS-länderna och att om avtalen inte hinns klara innan de går ut 2007 att en överbyggnad sker så att handelsförbindelserna ej störs. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för rapporten. /SB

Internationell handel – EU:s handelsrelaterade bistånd

Parlamentet antog med stor majoritet Martins (PSE, UK) rapport om EU:s handelsrelaterade bistånd (A688/07). Rapporten beskriver hur Parlamentet vill att EU:s ökade handelsrelaterade bistånd ska användas framöver. Anledningen till att EU ger handelsrelaterat bistånd är för att man vill stärka utvecklingsländernas position i de internationella förhandlingarna och möjliggöra anpassning på nationell nivå vid förändringar som kan följa en mer öppen handel. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för rapporten. /SB

Jordbruk – Interventionsuppköp av majs

Parlamentet antog Béla Glattfelders (EPP-ED, HU) rapport om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1784/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (A6-141/07). Rapporten går emot kommissionens förslag att avskaffa interventionsuppköpen av majs eftersom reformen som föreslagits skulle införas 2007/2008 skulle gå fortare än bönderna hann omställa sig och att interventionsuppköpen av korn och vete skulle påverkas. Moderaterna gick emot EPP-ED:s stöd för rapportören och stödde kommissionen förslag om att avskaffa interventionsuppköpen av majs. /SB

Jordbruk – Förenkling av reglerna inom jordbrukssektorn

Parlamentet antog med stor majoritet Busks (ALDE, DK) rapport (A6-171/07) i vilken Parlamentet stödjer kommissionens förslag om att förenkla CAP genom att konsolidera de kvarvarande 21 regleringarna av sektorspecifika CMO:s och slå ihop dem till 1 för att effektivisera och strömlinjeforma regelverket den underliggande policyn ändras inte genom detta förfarande. När denna gemensamma CMO är etablerad kan 41 regleringar avskaffas och hela CAP kommer bara styras av fyra regleringar. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för rapporten. /SB

Jordbruk – Organisk odling och märkning av organiska produkter

Parlamentet har i veckan röstat igenom Auberts (Gröna/ALE, FR) rapport om organisk odling och märkning av organiska produkter (A6-0061/2007). Förslaget upprättar diverse förhållningsregler för organisk produktion och gör bland annat gällande att genetiskt modifierade organismer inte får användas i tillverkningen. Dessutom inrättas en obligatorisk europeisk märkning för organiska produkter. Moderaterna röstade, till skillnad från EPP-ED, mot rapporten eftersom vi bland annat anser att den nya europeiska märkningen utgör en illojal form av konkurrens mot många privata märkningar som finns och som fungerar alldeles utmärkt. /SN

Resolutioner

Situationen i Estland – Europa parlamentet uttrycker sin solidaritet

I veckan röstade EP om antagandet om en gemensam resolution, RC-B6-0205/2007, däri ledamöter från de fyra största partigrupperna, EPP-ED, PSE, ALDE samt UEN, uttrycker sitt stöd för Estland. Genom manifesterandet av sin solidaritet för den estländska regeringen, gör EP gällande att den ryska fientliga hållningen mot Estland påverkar relationen mellan unionen och Ryssland som helhet. I resolutionen uttrycker EP vidare sitt beklagande över upptrappningen av konflikten och de omständigheter som lett till den uppkomna situationen. Moderaterna och EPP-ED var positiva till resolutionen, som röstades igenom av EP. /SH

Stående delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Ledamöterna har ställt sig bakom ett beslut om tillsättning av den stående delegationen till EUROLAT. Europaparlamentet fastställer antalet ledamöter i delegationen till 60 ordinarie ledamöter och 30 ersättare. EPP-ED och moderaterna röstade för förslaget. /JA

Nästa vecka

På måndag är parlamentet stängt för pingstfirande och resten av veckan befinner sig ledamöterna i valkretsen. Därefter är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel. Veckorapporten åter den 8 juni.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 78 22, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
SH Stephanie Hsieh, +32 2 284 77 75, stephanie.hsieh@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
ES Eric Salmgren, +32 2 284 78 23, eric.salmgren@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
DU Daniel Urso, +32 2 284 75 36, daniel.urso@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu