Hoppa till innehåll

EPP-ED gruppens resolution om situationen i Mellanöstern

Europaparlamentets resolution om situationen i Mellanöstern
Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Mellanöstern,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner nr 242, 338, 1373 och 1397,

– med beaktande av kvartettens färdplan för fred av den 30 april 2003,

– med beaktande av grannskapsavtalen mellan EU och Israel samt mellan EU och Palestina,

– med beaktande av kvartettens uttalanden av den 27 och 16 juni samt den 30 maj 2007,

– med beaktande av EU-ordförandeskapets uttalande den 18 juni 2007 om situationen i de palestinska territorierna,
– med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Trots att en ny vapenvila trätt i kraft har stridigheterna mellan olika grupper i Gaza ökat under den senaste månaden och har krävt fler än hundra dödsoffer. Som en följd av detta har al-Fatah ensidigt fattat beslutet att tills vidare lämna den palestinska samlingsregeringen, och president Abbas har beslutat att upplösa regeringen och bilda en ny regering i vilken representanter för Hamas inte ingår.

B. Människorna som lever på det palestinska territoriet står inför en kris av oerhörda proportioner som omfattar fattigdom, arbetslöshet, tillgång till sjukvård, utbildning, säkerhet och rörelsefrihet.

C. Striderna mellan den islamistiska gruppen Fatah al-Islam och den libanesiska armén norr om Tripoli har lett till att fler än 12 000 flyktingar nyligen lämnat först lägret Nahr el Bared och därefter flyktinglägret Ein al-Hilweh. De flesta av dem bor nu i det palestinska flyktinglägret Beddawi. De libanesiska myndigheterna har också öppnat flera offentliga byggnader för flyktingarna, medan andra flyktingar har tagits emot av lokalbefolkningen. Omkring 15 000 flyktingar befinner sig dock fortfarande mitt i striderna i Nahr el-Bared.

D. Genom FN:s säkerhetsråds resolution 1757 inrättades en specialdomstol som skall utreda mordet på Libanons före detta premiärminister Rafiq Hariri och andra politiska överfall i Libanon.

1. Europaparlamentet fördömer de upprepade anfallen med kassamraketer som avfyrats från Gazaremsan mot israeliskt territorium, och uppmanar den palestinska samlingsregeringen och alla palestinska ledare att göra sitt yttersta för att sätta stopp för dessa raketangrepp, som i de flesta fall är riktade mot civila. Parlamentet fördömer det våld som den olagliga Hamas-milisen i Gazaremsan sprider liksom dödandet av oskyldiga civila och av lagligt konstituerade säkerhetsstyrkor. Parlamentet fördömer kraftfullt de av Hamas orkestrerade politiska rättegångarna som slutar med att brutala anklagelser riktas mot politiska oliktänkande.

2. Med tanke på de allvarliga omständigheter som råder uttrycker Europaparlamentet sin förståelse och sitt stöd för de extraordinära beslut som president Abbas har fattat. Parlamentet erkänner att dessa beslut är nödvändiga och legitima, att de fattats med full respekt för palestinsk lag och att de även syftar till att stödja andra legitima palestinska institutioner.

3. Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över de följder som detta kan få, i form av en ytterligare förvärrad humanitär, ekonomisk och finansiell situation i Västbanken och Gaza, och kräver att samtliga parter underlättar för och tillåter att humanitärt katastrofbistånd når människorna i Gazaremsan. Parlamentet anser att EU bör planera för ett möjligt humanitärt biståndsuppdrag i Gazaremsan.

4. Europaparlamentet uppmanar EU, kvartetten och det internationella samfundet att erkänna att den växande vapenkoncentrationen, i synnerhet i Gazaremsan, är källa till spänningar och till ett allvarligt förvärrat säkerhetsläge. Parlamentet uppmanar därför alla politiska grupperingar att respektera den överenskommelse som undertecknades i Kairo den 20 mars 2005 och inleda avväpningsprocessen.

5. Europaparlamentet uppmanar den palestinska regeringen att i sitt offentliga arbeta utgå från ett uttryckligt erkännande av Israels rätt till trygg och fredlig existens samt att till fullo respektera internationell rätt i enlighet med kvartettens principer. Parlamentet upprepar också sin vilja att stödja en palestinsk regering som uppfyller dessa villkor så att det internationella biståndet till Palestinas folk kommer igång igen, och på det sättet försäkra sig om att TIM inte förlängs på obestämd tid, med tanke på dess många tillkortakommanden,

6. Europaparlamentet uppmanar EU att erkänna att lösningen på situationen i Gaza ofrånkomligen förutsätter en framtida egyptisk medverkan.

7. Europaparlamentet beklagar att den överenskommelse som al-Fatah och Hamas ingick i Mecka i början av februari 2007 inte räckte för att få slut på palestiniernas inbördes strider. Parlamentet uppmuntrar presidenten för den palestinska myndigheten och de israeliska myndigheterna att återuppta dialogen. Parlamentet hoppas att en sådan dialog även kan inledas med den nya regeringen som måste förpliktiga sig att respektera internationell rätt liksom de bindande avtal och överenskommelser som ingåtts. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att genom påtryckningar förmå kvartetten och de berörda parterna att förhandla fram och säkra en omfattande, rättvis, bestående och fredlig lösning på konflikten.

8. Parlamentet betonar åter sin övertygelse att det inom politiken inte finns något utrymme för grupper eller enskilda personer som förespråkar våld, och uppmanar alla palestinska beväpnade grupper att iaktta vapenvila.

9. Europaparlamentet uppmanar Israels regering att avstå från ytterligare flygangrepp, kräver att de palestinska f.d. ministrar och parlamentsledamöter som hölls fängslade i Israel friges samt välkomnar Israels avsikt att frige 350 fängslade al-Fatah medlemmar.

10. Europaparlamentet uppmanar den nya palestinska regeringen att i samarbete med president Abbas och andra aktörer i regionen se till att säkerheten garanteras och att alla tänkbara åtgärder vidtas för att furir Shalit vid den israeliska armen och BBC-journalisten Alan Johnston skall friges.

11. Europaparlamentet välkomnar rådets beslut av den 18 juni 2007 i vilket det uppmanar EU att återupprätta normala förbindelser med den palestinska myndigheten och att i detta syfte utarbeta villkoren för brådskande praktiskt och ekonomiskt stöd, inklusive direkt ekonomiskt stöd till den nya regeringen, samt se till att krisbistånd och humanitärt bistånd når människorna i Gaza.

12. För att åstadkomma ett ökat regionalt stöd för palestinierna avser Europaparlamentet att undersöka till vilka områden biståndet bör koncentreras. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt infrastruktur och utvecklingsprogram som direkt kan förbättra palestiniernas vardag. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att föreslå konkreta förslag på specifika former av internationellt stöd som skulle kunna spela en viktig roll i detta skede.

13. Europaparlamentet välkomnar Israels beslut att överföra tullintäkter till den palestinska myndigheten så att anställda vid den palestinska myndigheten kan få ut sina löner.

14. Europaparlamentet välkomnar kvartettens beslut att hålla sitt nästa gemensamma möte i regionen, och uttrycker sitt stöd åt förslaget att utse Förenade kungarikets förre premiärminister Tony Blair till kvartettens representant.

15. Europaparlamentet fördömer med kraft det terrorangrepp som riktats mot den spanska truppen i FINUL varvid sex soldater dödades och vissa sårades, och uppmanar myndigheterna i Libanon att göra allt för att se till att en utredning omedelbart inleds i tydligt syfte att ställa de ansvariga för dådet inför rätta.

16. Europaparlamentet välkomnar Europeiska kommissionens snabba beslut att genast anslå 370 000 euro till humanitärt stöd till palestinska flyktingar i Libanon för att täcka de grundläggande behoven för omkring 30 000 palestinska flyktingar, vilka redan lever under ytterst svåra förhållanden och nu har fångats i en konflikt som de inte är inblandade i. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten att respektera sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt och framför allt att göra det lättare för biståndet att nå fram samt att evakuera oskyldiga civila.

17. Europaparlamentet välkomnar att FN:s säkerhetsråd genom en resolution inrättat en specialdomstol för att utreda mordet på Libanons före detta premiärminister Rafiq Hariri och andra politiska mord i Libanon. Parlamentet anser att detta kan ses som ett viktigt budskap från det internationella samfundet om att attacker och mord med politiska motiv i Libanon inte kommer att gå ostraffade. Parlamentet uppmanar alla länder såväl som alla libanesiska parter att bidra till att inrätta domstolen så snart som möjligt och att samarbeta med den fullt ut.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar, Israels regering, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet, FN:s generalsekreterare samt kvartettens särskilde representant.