Hoppa till innehåll

En vecka vecka i Strasbourg – Veckorapport v 21

Under den förra veckan i Strasbourg var det framförallt Turkiet-frågan och klimatfrågan som dominerade. Vad gäller Turkiet underströk parlamentet att Turkiet gör framsteg man att det just nu går för sakta samt att mycket återstår att göra. I ett anförande www.gunnar.moderat.se underströk jag värdet av att Turkiet en gång kan bli medlem, inte minst för att det innebär att man måste ha uppfyllt en rad olika krav som gör Turkiet till en möjlig medlem men också ett bättre samhälle. Ett sådant Turkiet är en tillgång för Europa medan ett Turkiet som väljer en annan väg kan bli en belastning, eftersom frågan om medlemskap som bekant inte förändrar geografin.

Under måndagkvällen röstade vi i industriutskottet igenom ett antal förslag i energimarknadsfrågan svadgäller lagstiftningen om gas, som innebar att en mer liberal och öppen hållning vann en stor majoritet. Inte med samma raka linje som vid omröstningen om el, där utskottets majoritet stödde en lösning som innebar full ägandeskapsseparation och enbart det, utan nu med en anpassning till gasmarknadens lite annorlunda villkor ett alternativ som bygger på den så kallade tredje optionen, som i sin tur är ett kompromissförslag sedan tidigare från kommissionen. Nu med betydligt tuffare krav blev det ett alternativ till ägandeskapsseparationen som vann över en mer lam lösning.

Efter diverse kontakter med kommissionen hoppas jag nu att vi ska kunna få ett beslut i juni som fullföljer unbundling i elmarknaden och den relativt öppnare hållningen i form av kompromisser om den tredje lösningen som nu har uppnåtts.

Tisdag morgon delegationsmöte med den moderata delegationen. Tisdagen i övrigt handlade om ett seminarium på kvällen, efter diverse voterande och gruppmöten i olika former, om diskussion om den transatlantiska ekonomins utveckling och dess förutsättningar med den amerikansk-europeiska handelskammaren AmCham. Onsdagen inleddes med klimatfrågan och därefter en debatt om förhandlingarna med Turkiet.

Torsdagen och fredagen ägnades får min del åt Mölle by the Sea och det akademiska nätverket för ekonomisk Europaforskning med tema som handlade om framförallt klimatfrågor men även om fredsfrågan och ett anförande av mig kring det stora reformprojektet som EU står inför när det gäller budget, forskning och jordbruk. Mer om det senare. Men det är självfallet stort.

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 21

2008-05-23

Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. Under sessionen antogs bland annat en rapport från klimatutskottet. De moderata ledamöterna röstade för, men underströk vikten av att forskningen är fri och att klimatåtgärder inte får användas som ursäkt för protektionism. I behandlingen av ett annat betänkande röstade moderaterna emot en förlängning av EU:s kostsamma tobaksstöd. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Aktuellt

Charlotte Cederschiöld och ökad öppenhet

Charlotte Cederschiöld kommer att vara EPP-ED:s skuggrapportör för revisionen av förordning 1049 om tillgång till EU-institutionernas handlingar. Sverige har varit ledande i denna fråga och har länge drivit öppenhetsprincipens linje i EU-samarbetet. Nu skall en revision ske av förordningen för att om möjligt ge EU-medborgarna ännu bättre tillgång till institutionernas handlingar. Det finns viss möjlighet att det hela kommer att avslutas under det svenska ordförandeskapet. /LE

Session

Klimat – Om vetenskapliga fakta om klimatförändringar

Europaparlamentet röstade under sessionen för att anta Florenz (EPP-ED, DE) interrimsbetänkande om vetenskapliga fakta om klimatförändringar: slutsatser och rekommendationer för beslutsprocessen (A6-0136/2008). Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet men lämnade en röstförklaring där vikten av att forskningen är fri underströks liksom att klimatpolitiska åtgärder inte får bli en ursäkt för att protektionism och koldioxidtullar. /HH

Jordbruk – Tobaksstöd

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Berlatos (UEN, IT) betänkande, A6-164/2008, om överföring av tobaksstöd till gemenskapens tobaksfond. I samband med beslutet att avskaffa stödet till EU:s tobaksodlare 2009 började EU överföra 5% av stödet tobaksodlingsstödet till tobaksfonden, vilken informerar om konsekvenserna av tobaksanvändning. Kommissionen önskade ta ett formellt beslut angående detta men i parlamentets betänkande krävde man en årlig avsättning till tobaksfonden på 6% samt en förlängning av tobaksstödet med 2 år. EPP-ED röstade för betänkandet men M valde att ta ställning för kommissionens ursprungliga förslag. /IL

Utrikes – Turkiets framstegsrapport för 2007

EP behandlade i veckan Oomen-Ruijtens (EPP, NL) rapport om Turkiets framsteg på väg mot EU-medlemskap under 2007. Turkiet har ett politiskt tumultartat år bakom sig vilket tydligt reflekteras i rapporten. Samtidigt som man gläder sig åt att de demokratiska krafterna förra våren segrade över militärens försök att ingripa i den politiska processen, är de pågående försöken att på juridisk väg upplösa det regerande AK-partiet fortsatt tecken på oroande odemokratiska tendenser i det turkiska samhället. Vidare anser man att samtidigt som den nyligen genomförda reformen av artikel 301, som gör det till ett brott att förolämpa ”turkiskhet” är välkommen, så är artikeln fortfarande är oförenlig med yttrandefriheten och måste helt avskaffas. Det återstår även mycket arbete att göra i fråga om kvinnors och religiösa och etniska minoriteters ställning i samhället.

EP ser med oro på stridigheterna mellan PKK och den turkiska armén, och är särskilt bekymrat över strider mellan de båda sidorna utkämpats på irakiskt territorium. Däremot gläds man åt, och ser med förhoppning på att isen har börjat smälta i relationerna med Cypern efter det cypriotiska presidentvalet tidigare i våras. Slutligen uppmanas Turkiet att snarast upphöra med blockaden mot Armenien, och istället påbörja en nationell försoningsprocess mellan de turkiska och armeniska folken.

Under debatten i plenum beskrevs rapporten (A6-0168/2008) genomgående med rätta som rättvis och balanserad, och det fanns följaktligen inga stora utestående konflikter inför slutomröstningen. Moderaterna och EPP-ED följde således den överväldigande majoriteten i parlamentet och röstade för rapporten. /PB

Rättsliga – Straffbara handlingar till skydd för miljön

Europaparlamentet röstade i veckan för Hartmut Nassauers (EPP-ED, DE) betänkande (A6-154/2008) om förordningen om en europeisk straffrätt till skydd för miljön. Betänkandet är baserat på kommissionens ursprungliga förlag på ämnet i fråga. Behovet av gemensamma miniminormer för straffbara handlingar som ska anses vara miljöbrott har visat sig vara stort då miljöproblemen är gränsöverskridande och då medlemsländerna tillämpar existerande nationella regler på olika sätt. EG-domstolen har i tidigare domar fastslagit att EU har viss straffrättslig kompetens då ett fenomen som bör straffbeläggas är av gränsöverskridande karaktär. Domstolen har dock tydliggjort i efterföljande domar att arten och nivån på påföljderna ska vara nationell kompetens. EU beslutar följaktligen enbart kring vilka former av handlingar som ska anses vara straffbara. Moderaterna röstade i likhet på EPP-ED för betänkandet. /LE

Rättsliga – Förenklat företagsklimat

Europaparlamentet röstade i veckan för Klaus-Heiner Lehnes (EPP-ED, DE) initiativbetänkande (A6-101/2008) om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision. Syftet med betänkandet är att utröna hur det ska gå att minska den administrativa bördan för företagen i Europa samt uppmuntra små och medelstora företag att utnyttja den inre marknadens potential till verksamhet över gränserna. Vidare talas om behovet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas samt att s.k. mikroföretag i viss mån ska vara befriade från EG-lagstiftningens krav på redovisning, revision och offentliggörande. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Förhandlingar mellan EU och USA om viseringsundantag

Betänkande i form av en parlamentsresolution från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter om de pågående förhandlingarna mellan EU och USA gällande viseringsundantag. EU har idag hävt sitt viseringskrav för amerikanska medborgare. Dessvärre gäller inte samma ömsesidighet i andra riktningen utan USA ställer fortfarande upp viseringskrav på i princip samtliga nya medlemsstater samt på Grekland. Stor kritik har även framförts kring att medborgare från länder som fortfarande har viseringskrav får sina ansökningar avslagna utan närmare motivering. Ett framsteg i förhandlingarna är dock att USA nu erkänt kommissionen som jämbördig förhandlingspart vilket kan göra att större framgång lättare kan nås för de länder som fortfarande har viseringskrav. Målet är att ett nytt avtal om ömsesidighet skall vara klart före juni 2009. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Industri – Mobila satellittjänster

Europaparlamentets ledamöter antog i veckan Halls (UK, ALDE) betänkande om urval och tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster (A6-0077/2008). Bakgrunden är ett behov att reglera satellitkommunikation, som till sin natur är gränsöverskridande, på regional nivå. Ett sådant behov anser KOM att finnas då internationella teleunionens (ITU) befintliga bestämmelser endast föreskriver förfaranden för samordning av satellitfrekvenser som ett verktyg för att hantera skadlig störning, men inte tillståndsgivning. Därtill sker urvalet av satellitoperatörer på nationell nivå, vilket kan leda en inkonsekvens som motverkar en alleuropeisk täckning för mobilsatellitsystem och ineffektiv användning av det tillgängliga radiospektrumet. Eftersom system för satellitkommunikation kan täcka stora delar av Europa och en förhållandevis begränsad mängd radiospektrum har gjorts tillgänglig för sådan kommunikation förespråkar KOM gemensamt urval på gemenskapsnivå av operatörer för mobilsystem, liksom bestämmelser för samordning tillståndsgivning av nationella myndigheter till de utvalda operatörerna att använda radiospektrum för drift av sådana system i EU. Betänkandet antogs i första läsningen efter tidigare förhandlingar mellan parlamentet, rådet och kommissionen. Medbeslutandeförfarande, första behandlingen. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Industri – Översyn av industripolitiken

Under sessionen antog parlamentet med stor majoritet Jordan-Cizeljs (EPP-ED, SI) initiativbetänkande om översyn av industripolitiken efter halva tiden – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (A6-0167/2008). Rapporten följer av KOM:s meddelande om översikten av ”Integrated Approach to Industrial policy”, som ursprungligen presenterades 2005. I betänkandet understryks att den huvudsakliga rollen för industripolitik på EU-nivå är att utveckla bra ramvillkor för företagsutveckling, industriinvesteringar, innovation och jobbskapande. Rapportören fokuserar på vikten av bättre lagstiftning, små- och medelstora företag, hållbar utveckling och den framhåller också kopplingen till Lissabonstrategin. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Inre marknaden – Konsumentpolitik

De moderata ledamöterna valde i veckan, i likhet med resten av EPP-ED att lägga ner sina röster vid voteringen av Lehtinens (PSE, FI) initiativrapport (A6-155/2008) om den konsumentpolitiska strategin 2007-2013. Gruppen ställer sig bakom huvudsyftet med rapporten, nämligen att stärka konsumentskyddet på den inre marknaden och att ytterligare underlätta och förbättra villkoren för handel över gränserna.

Dock kunde ledamöterna inte ställa sig bakom anmodan till skapandet av en europeisk form av grupptalan. EPP-EDgruppens position är istället att resultatet av den studie kommissionen just nu genomför bör inväntas och analyseras av både medlemsstater och Europaparlament innan vidare steg tas mot en lagstiftning på området. /CT

Regionala – Yttre randområden

Europaparlamentet anser att de yttre randområdenas behov inte tillgodoses i tillräckligt hög grad i EU:s olika stödprogram och avtal, och rapportörens (Sudre, EPP-ED, FR) kritik av detta fick brett stöd i veckans omröstning. Moderaterna ställer sig tveksamma till stora delar av rapportens (A6-158/2008) innehåll, men valde ändå att rösta med partigruppen eftersom randområdena obestridligen har en geografiskt och ekonomiskt svårare situation än andra regioner. /CT

Regionala – Utvärdering av det irländska fredsprogrammet

En mycket stor majoritet av Europaparlamentets ledamöter ställde sig bakom den initativrapport (De Brún, GUE/NLG, UK, A6-133/2008) som syftade till att utvärdera fredsprogrammet för Nordirland och de norra delarna av Irland. Sammanfattningsvis drogs slutsatsen att programmet nått goda resultat och att erfarenheterna därav bör användas i den fortsatta integrationsprocessen mellan de irländska samhällena, även efter programmets slut. /CT

Transport – Godstransport på väg

EP röstade i veckan igenom Groschs (EPP-ED, BE) rapport om regler för tillträde till inre marknaden för vägtransport av gods (A6-0038/2008). Rapporten syftar till att uppdatera och förtydliga oklarheter i gällande direktiv, bl.a. vad gäller hur man ska övervaka och bestraffa brott mot de gällande reglerna. Den stora knäckfrågan rörde dock reglerna för cabotage (transport inom ett land utfört av transportföretag etablerat i ett annat) och cross-trade (transport utfört mellan två länder av transportföretag etablerat i tredjeland).

Transportutskottet beslutade i februari att tillåta tre cabotageransporter under en sjudagarsperiod fr.o.m. 2009. Därpå skulle det tillåtna antalet transporter ökas till sju stycken 2011, innan cabotagemarknaden ska vara fullt liberaliserad till 2014. Detta dels för att cabotagerestriktioner är oförenliga med principen om den fria inre marknaden, och dels för att restriktioner på cabotage är negativa ur miljöhänseende då de leder till onödiga tomlastade lastbilstransporter.

I plenum röstade moderaterna för att införa friare cabotageregler redan från årsskiftet samt för att restriktionerna skulle vara helt utfasade till 2012. Vi röstade även emot ett ändringsförslag från PSE och ALDE om att även efter 2014 tillåta särskilda cabotagerestriktioner i de fall cabotage ”anses störa den nationella marknaden”, som dock antogs i plenum. Det slutgiltiga resultatet av omröstningen blev dock i stort i linje med utskottets förslag, varför moderaterna stödde förslaget i sin helhet. /PB

Transport – Regler för att yrkesmässigt bedriva vägtransport

Som andra delen i det vägtransportpaket som i veckan behandlades i plenum, antogs Ticaus (PSE, RO) rapport om regler för att yrkesmässigt bedriva vägtransport. Återigen rör det sig här om att uppdatera och förtydliga gällande direktiv på området. Reglerna i fråga gäller i huvudsak utbildning av den ansvarige för vägtransportföretaget, transportföretagens finansiella solvens, och eventuella tidigare straffregister.

Det nya direktivet ska även leda till en uppdatering och ett förtydligande av vilka överträdelser av gemenskapsreglerna som ska anses som allvarliga, och kunna leda till bestraffningsåtgärder. För att lättare hålla koll på vilka transportföretag som uppfyller gemenskapskraven, och vilka som har bestraffats för överträdelser mot de gemensamma reglerna ska en EU-omfattande databas över transportföretag inrättas till 2011.

Rapporten är till stora delar av tämligen teknisk karaktär, och öppnade inte upp några klyftor mellan partiblocken på samma sätt som Grosch-rapporten om vägtransport av gods. Moderaterna kunde därför också stödja EPP-ED:s linje och rösta för rapporten (A6-0087/2008) som antogs med överväldigande majoritet i plenum. /PB

Transport – En integrerad havspolitik för EU

På havets dag 20 maj röstade EP igenom Piecyks (PSE, DE) rapport om en integrerad havspolitik för EU. Rapporten är ett svar på KOM:s strategidokument med samma titel från förra höstas. Rapportör Piecyk anser att detta dokument inte är ambitiöst nog, och föreslår här en rad punkter han önskar att KOM skulle ha belyst.

Huvuddelen av rapporten berör miljöaspekterna av en europeisk havspolitik. Allmänt stöd för EU:s klimatmål uttrycks, men man vill även se att hårdare tag görs mot exempelvis kväve- och svavelutsläpp från fartyg, samt att man fortsatt ska undersöka möjligheten till ett utsläppsrättshandelssystem för fartyg.

Rapporten innehöll visserligen ett antal paragrafer om EU:s fiskeripolitik som gav uttryck för ett tänkande helt främmande någon marknadsekonomisk logik som vi naturligtvis motsätter oss, men moderaterna röstade tillsammans med EPP-ED i slutändan alltjämt för rapporten (A6-0163/2008) i sin helhet. /PB

Utveckling – Uppföljning av Parisdeklarationen om biståndseffektivitet

Parisdeklarationen som antogs 2005 av över hundra utvecklingsministrar, NGO:s och andra inblandade i utvecklingsarbetet syftade till att sätta upp ett antal principer för att harmonisera förfarandena, och med detta förhoppningsvis sprida best practice, inom bistånds- och utvecklingsarbetet. Inför uppföljningsmötet i Accra i höst vill EP med den här rapporten av Vanhecke (ALDE, BE) ge sin syn på den process som har följt i Parisdeklarationens kölvatten.

Rapporten önskar se fortsatt harmonisering och koordinering av EU:s utvecklingsarbete, men vill även mer allmänt pressa för större transparens i utvecklings- och biståndsarbetet; detta naturligtvis för att bekämpa korruption och förskingring. Därutöver vill man fortsätta förenkla och skära ner på byråkratin och pappersarbetet som krävs av såväl givare som mottagare, och stärka mottagarländernas ägarskap av utvecklingsprocessen. EPP-ED och moderaterna röstade för rapporten (A6-0171/2008). /PB

Budget – Parlamentets budgetberäkning för 2009

2009 års budget: Parlamentets budgetberäkning, Lewandowski (EPP-ED, PL), A6 – 181/08. Som ett led i den nya budgetprocessen antar nu EP ett förhandsdokument till budgeten. I rapporten stöds det preliminära utkastet till budget som antagits av parlamentets byrå. I sak förespråkas effektivt utnyttjande av medel. Det som behöver tas i beaktande är implementering av Lissabonfördraget, att det är valår samt ny ledamotsstadgans ikraftträdande. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /CDR

Miljö – Grönbok om bättre nedmontering av fartyg

Europaparlamentet röstade under onsdagen för ett betänkande (A6-0156/2008) av Blokland (IND/DEM, NE) om nedmontering av fartyg. Media har på senare tid allt oftare rapporterat om de bristfälliga miljömässiga och sociala förhållanden som råder vid flera nedmonteringsplatser för fartyg längs den sydasiatiska kusten. Denna diskussion får väl säga intensifierades på europeisk nivå när den franska regeringens försök att bli av med hangarfartyget Clémenceau, blev känt. Rapportören påpekar att det redan sker ett internationellt samarbete när det gäller problematiken med att fartyg nedmonteras i fattiga länder under bristfälliga förhållanden. Rapportören föreslår också att man stärker möjligheten för internationella avtal att stävja problematiken här i EU. Överlag gör rapportören detta på ett bra och förtjänstfullt sätt, han betonar vikten av internationella överenskommelser samtidigt som han betonar att målet bör vara att förbättra de lokala förhållandena. Samtidigt föreslog dock rapportören att Europaparlamentet ska kräva omedelbara åtgärder för utveckling av en konkurrenskraftig industri för miljövänlig nedmontering av fartyg i Europeiska unionen. På detta förslag krävde moderaterna en separat omröstning, eftersom vi inte anser det vara en fråga för EU att bygga upp en sådan konkurrenskraftig industri. Moderaterna – och EPP-ED – förlorade dock den omröstningen. Moderaterna – som kunde följa EPP-ED i hela omröstningen – röstade i slutändan för rapporten. /GZs

Miljö- Exportförbud för och säker förvaring av kvicksilver

Parlamentets röstade under onsdagen om ett betänkande (A6-0102/2008) av Papadimoulis (GUE/NGL, GR) om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver. Ärendet är medbeslutandeförfarande i andra behandlingen. Kommissionen har föreslagit ett förbud av export av metalliskt kvicksilver från och med den 1 juli 2011. Ministerrådet accepterade endast två av parlamentets ändringsförslag i första läsningen. EPP-ED röstade emot betänkandet i första behandlingen, men röstade denna gången – i andra läsningen – för betänkandet. Till behandlingen i plenum hade ett par ändringsförslag lagts – från ledamöter i flera grupper, bl.a. EPP-ED och PSE – som stadgade att den spanska regionen Almadén skulle bli särskilt kompenserad eftersom dess kvicksilverindustri skulle drabbas. Rådet meddelade därför dagen före omröstning att man inte skulle godta sådana skrivningar, utan att förslaget då skulle falla. Trots detta valde de ansvariga ledamöterna att låta sina ändringsförslag stå med då frågan behandlas i plenum. Moderaterna röstade givetvis emot att regionen Almadén skulle beröras med ett särskilt omnämnande i rapporten. /GZs

Sysselsättning – Riktlinjer för sysselsättning 2008-2011

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Van Lankers (PSE, BE) rapport om riktlinjer för sysselsättning för perioden 2008-2011, A6-0172/2008. Förra året skapades 3.6 miljoner nya arbetstillfällen i EU och ytterligare 4.5 miljoner förväntas tillkomma under 2008-2009. Budgetunderskotten i Europas MS har minskat och den offentliga skuldsättningen sjunkit. Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning har varit en bidragande faktor. Parlamentet stödjer KOM:s förslag om att behålla nuvarande strategier i stort sett oförändrade för den nya treårsperiod 2008-2011 samtidigt som man fokuserar mer på genomförandet i MS nationella reformprogram.

Strategierna fokuserar på fattigdomsbekämpning och social utslagning. Modernisering av arbetsmarknaden och genomförande av principerna för flexicurity. Företagens administrativa börda ska minskas och hinder för inre marknaden undanröjas. Energi och klimatfrågorna står fortsatt högt på dagordningen och mer krafter behövs för att fullborda den inre marknaden för el och gas. Vidare förespråkas investeringar i kunskap och forskning och som ett led i detta föreslås införandet av ett europeiskt forskarpass för att öka rörligheten för forskare.

Moderaterna och EPP-ED är mycket nöjda med rapporten till skillnad från socialdemokratiska och gröna gruppen som ville ha mer fokus på sociala målsättningar så som kvalitativa arbeten, garanti till anständig inkomst och fullgott socialt skydd. /CH

Sysselsättning – Skärpt direktiv om icke-diskriminering

Medlemsstaterna uppvisar brister i införlivande och genomförande av direktiv 2000/78/EG och 2000/43/EG som rör diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung och likabehandling på arbetsmarknaden. För att åtgärda problemen föreslår EP skärpt granskningen för genomförandet av direktiven samt påminner MS om påföljderna för överträdelser. För att få slut på rangordningen i synen på diskriminering föreslår parlamentet ett ramdirektiv som ska omfatta alla former av diskriminering, även lika tillgång till varor och tjänster, funktionshinder och sexuell läggning. Ramdirektivet ska komplementtera tidigare antidiskrimineringslagstiftning. Vidare poängterar EP vikten av att avsätta tillräckliga resurser för såväl statliga organ som icke-statliga organisationer i arbetet mot diskriminering, t.ex. genom information till medborgare och till brottsofferhjälp.

EPP-ED och moderaterna anser att fokus bör ligga på genomförande av de nuvarande direktiven och röstade emot förslaget till ramdirektiv, liksom till initiativbetänkandet i sin helhet. Rapporten som skrevs av Lynne (ALDE, UK) antogs av EP med rösterna 362 för och 262 emot och 56 nedlagda röster. /CH

Sysselsättning – Jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter

Parlamentet röstade i veckan, med förenklat förfarande igenom Anderssons (PSE, SE) rapport som upphäver förordningen 85/368/EEG som syftade till att ge arbetstagare bättre möjlighet att utnyttja sina kvalifikationer för att hitta lämpligt arbete i andra medlemsländer. I praktiken visade sig systemet vara oflexibelt och tungarbetat och genomfördes i bästa fall endast delvis. Som en följd av en rad nyare initiativ, särskilt den europeiska referensramen för kvalifikationer, anser KOM och EP att den gamla förordningen blivit överflödig. Moderaterna och EPP-ED stödjer upphävandet. /CH

Jämställdhet – Fler kvinnliga forskare

Parlamentet röstade på onsdagen igenom Thomsens (PSE, DK) rapport om kvinnor och vetenskap, A6-0165/2008 som syftar till att uppmuntra och underlätta forskning för kvinnor. Kvinnliga forskare bidrar till forskningsvärlden med andra perspektiv och andra val av ämnen än män. Därför föreslår EP bland annat att definitionerna av ”vetenskaplig kvalitet” och ”en bra forskare” bör ändras. Detta anser inte moderaterna eller EPP-ED vara någon god idé.

Parlamentet vill se ett öppnare och genomsynligare anställningsförfarande och röstade för att rekryteringspaneler bestå av minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män. Vidare föreslår parlamentet att hänsyn ska tas till ålder som ett kvalitetskriterium jämte familjesituationen, inklusive hur många personer forskaren har vårdnadsansvaret för. Moderaterna och EPP-ED stödjer inte förslaget och hade tre nyckelpunkter inför omröstningen. Eftersom vi förlorade två av dem valde gruppen att avstå i slutomröstningen. /CH

Sysselsättning – Förändringar i Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen inrättades 1990 och har till uppgift att bidra till utvecklingen av yrkesutbildningssystemen i partnerländerna som omfattas av stiftelsens geografiska tillämpningsområde. Ändringarna i rapporten A6-0131/2008 rör uppdatering och tydliggörande av stiftelsens uppgifter. Stiftelsens tematiska uppdrag utvidgas till att omfatta utveckling av mänskliga resurser, särskilt inom livslångt lärande och relaterade arbetsmarknadsfrågor.

Den känsligaste punkten i betänkandet rör styrelsens sammansättning och huruvida parlamentet ska vara representerat eller inte. Med nuvarande regelverk är MS, KOM och partnerländerna representerade. Moderaterna och EPP-ED anser det vara en intressekonflikt om EP ska vara representerade i styrelsen samtidig som det är kontrollorgan. Parlamentet röstade för en kompromiss som innebär att EP utser tre experter utan rösträtt i styrelsen. Parlamentet röstade för Lehideuxs (ALDE, FR) rapport. /CH

Jordbruk – Förenkling på det veterinära och zootekniska området

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Parishs (EPP-ED, UK) betänkande, A6-0160/2008, om Förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området, Betänkandet behandlande еn förenkling och harmonisering av de nuvarande reglerna för att uppdatera och offentliggöra information på det veterinära och zootekniska området vad gäller de olika förfaranden för upprättande, uppdatering, överföring och offentliggörande av förteckningar över vissa typer av anläggningar. Det gäller bland annat uppsamlingsplatser för nötkreatur, svin, får och getter, personer som handlar med sådana djur, fjäderfäanläggningar, tjur- och spermastationer, embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper För upprättandet av dessa förteckningar ska skall medlemsstaterna själva i huvudsak ansvara. EPP-ED och M röstade för. /IL

Jordbruk – Statistik över köttproduktion

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Baringdorfs (ALE, DE) betänkande, A6-0130/2008, Om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över köttproduktion och besättningar. Förslaget behandlade en förenkling av statistikinsamlingen över produktionen av gris, nöt, get och får samt ett införande av statistikundersökningar gällande fjäderfäproduktion. EPP-ED och M röstade för. /IL

Jordbruk – En ny djurhälsostrategi

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Wojciechowskis (UEN, PL) betänkande, A6-0147/2008, Om en ny strategi för djurhälsa för Europeiska unionen (2007–2013). Betänkandet fokuserade på de nya utmaningar vi står inför på djurhälsoområdet och åtgärder för att minimera riskerna för människors hälsa samt förekomsten av djursjukdomar med utgångspunkt i kommissionens meddelande med samma titel. Bland åtgärderna föreslås bland annat vaccinering av djur, prioritering av risker samt ökad forskning. EPP- ED och M röstade för betänkandet men M valde att ta ställning mot ett antal punkter som bland annat gällde krav på ökad budget samt alltför långtgående krav på elektronisk övervakning av djur. /IL

Jordbruk – Om företagsstrukturen och produktionsmetoder i jordbruket

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Harangozos (PSE, HU) betänkande, A6-0061/2008, om företagsstrukturen i jordbruket och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket. Betänkandet behandlar ett förslag från kommissionen angående den statistiskinsamling EU genomfört sedan 1966 över vad EU:s bönder odlar, ägandeförhållanden inom jordbruket samt produktionsformer och är en del av kommissionens arbete för förenklad lagstiftning. EPP-ED och M röstade för betänkandet men M valde att ta ställning mot ett antal punkter som gällde ökat stöd. /IL

Handel – Råvaruhandel

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Holms (GUE, SE) betänkande, A6-134/2008, om råvaruhandel. Betänkandet behandlade konsekvenserna i Europa och världen av de stigande priserna på råvaror. I betänkandet betonades vikten av fri och rättvis tillgång på råvaror och man tog avstånd till bl.a. annat upp exporttullar och andra handelsstörande politiska instrument.

Rapporten betonade även utvecklingsländernas och de många fattiga i dessa länders beroende av råvaror och vikten av att EU hjälper till att minska ländernas råvaruberoende. EPP-ED och M röstade för. /IL

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskottsmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-kommissionen
MS = Medlemsstater

Europaparlamentets utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sysselsättning = Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED = Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE = Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE = Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE = Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL = Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN = Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM = Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
NI = Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
PB Petter Bryman, +32 2 283 77 75, petter.bryman@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 15 64, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
HH Helena Hånell, +32 2 283 78 22, helena.hanell@moderat.se
MK Mattias Keresztesi, +32 2 284 78 22, mattias.keresztesi@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
GZs Gabriel Zsiga, +32 2 283 75 36, gabriel.zsiga@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu