Hoppa till innehåll

”Bevara den svenska modellen” – artikel på SvD Brännpunkt

svd_logo_140x645

När Socialdemokraterna kräver att utstationeringsdirektivet omförhandlas spelar de rysk roulett med den svenska modellen. Viljan att låta EU detaljreglera svensk arbetsmarknad är ett hinder för framtidens jobb. Det skriver Gunnar Hökmark och Sven Otto Littorin (M).

Att framtidens jobb kan växa fram är avgörande för att föra Sverige och Europa ur krisen. EU:s krispaket måste följas av en strategi för fler i arbete. En viktig förutsättning för detta är ett väl fungerande EU-samarbete, som underlättar handel och rörlighet.

Jobben som växer fram ska kännetecknas av sunda villkor. I Sverige sätts dessa villkor av arbetsmarknadens parter. Därför är det viktigt att det vi kallar den svenska modellen bevaras. Det är en unik tradition för hur arbetsmarknaden organiseras. Ett stort ansvar lämnas åt arbetsmarknadens parter att själva komma överens om vilka villkor och löner som ska gälla.

Att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen är en naturlig del i såväl regeringens som de svenska europaparlamentarikernas arbete. Det gäller både att påverka vad EU fattar beslut om och hur besluten ser ut. Det är också viktigt att göra de andra medlemsländerna medvetna om hur vår modell fungerar.

För att den svenska modellen ska kunna bevaras är det avgörande att arbetsmarknadspolitiken utformas i varje medlemsstat. EU ska inte bestämma löner eller ange i detalj hur enskilda arbetsplatser ska planera arbetstider.

Det är därför beklagligt att (S) i många fall driver en politik som frångår den svenska modellen. Man kräver till exempel att utstationeringsdirektivet ska omförhandlas, trots att riskerna med en omförhandling är mycket stora. Sedan direktivet tillkom har EU utvidgats. Många nya medlemsländer har en helt annan syn på vilka villkor som ska gälla på arbetsmarknaden och en omförhandling innebär därför att spela rysk roulett med den svenska modellen.

Att låta EU detaljreglera svensk arbetsmarknad är inte bara ett hot mot den svenska modellen, det är också ett hinder för framtidens jobb. När (S) för en politik som ifrågasätter rörligheten, riskerar man de nya jobben. Det är särskilt anmärkningsvärt i ljuset av den jobbkris som sveper över Europa.

EU:s konkurrenskraft kan varken bygga på gamla meriter, låga löner eller ifrågasättande av rätten att röra sig fritt. Istället ska den globala konkurrensen mötas med hög kunskapsnivå, fri rörlighet och företag i konkurrenskraftiga branscher. För att lyckas behöver vi stärka EU på tre områden:

För det första måste vi utforma en strategi för fler jobb och förhindra att arbetslösheten biter sig fast. Avgörande för att nå framgång är att ta bort hinder för jobbskapande, underlätta för små företag och skapa trygghet i omställningen. Arbetslinjen är lika viktig i övriga EU som i Sverige. Då måste varje lands eget val av arbetsmarknadsmodell respekteras.

För det andra behöver vi stabila offentliga finanser inom hela EU. Vi befinner oss i en djup kris och kan förvänta oss en lång internationell lågkonjunktur. Då ställs krav på starka statsfinanser, ansvarsfulla regeringar och koordinerade krisåtgärder. För ekonomier som är satta under särskild hård press behövs en gemensam EU-strategi.

Dessutom förutsätter effektiva och stabila finansmarknader en gränsöverskridande tillsyn. Finansmarknaderna och bankernas gränsöverskridande verksamhet ställer nya krav på regelverk. Medborgarna ska kunna lita på att finansmarknaderna verkar på ett ansvarsfullt sätt.

För det tredje vill vi att Sverige och EU ska vara en stark röst mot protektionism. Att resa nya hinder är fel väg, oavsett om de byggs mellan medlemsstaterna eller mot EU:s omvärld. Europa blev inte rikt av att skydda sig från konkurrens utan av att vara öppet för handel.

För Moderaterna är det grundläggande med trygga villkor på arbetsmarknaden och att se möjligheterna som det europeiska samarbetet bär med sig. När framtidens jobb skapas ska EU:s fördelar användas aktivt.

GUNNAR HÖKMARK

Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet

Vice ordförande i EPP/ED-gruppen

SVEN OTTO LITTORIN

Arbetsmarknadsminister (M)

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2883499.svd