Hoppa till innehåll

”Gränslös sjukvård” – artikel i Svenska Dagbladet

svd_logo_140x643 

”Möjligheten finns redan för människor inom EU att söka vård i andra länder inom unionen. Ett europeiskt patientrörlighetsdirektiv skulle klargöra rättsläget ytterligare och befästa patienternas rätt till planerad vård i andra EU-länder. Men Socialdemokraterna har hittills kämpat emot”, skriver moderaterna Gunnar Hökmark och Catharina Elmsäter-Svärd som hoppas på ändring.

Sedan drygt ett år tillbaka har vi fritt vårdval i Stockholms län. Det innebär att människor har möjlighet att själva välja vilken vårdgivare eller mottagning de vill besöka inom stora delar av sjukvården. I Stockholm märker vi att vårdvalet fungerar bra – tillgängligheten ökar, kvaliteten höjs och människor uppger att de är mer nöjda med vården nu än tidigare.

Även andra delar av Sverige har eller ska införa vårdval och regeringen skapar ytterligare förutsättningar för valfrihet genom propositionen om fritt vårdval i primärvården som riksdagen biföll tidigare i år. I EU pågår samtidigt arbetet med att genomdriva ett direktiv för att stärka EU-medborgarnas rätt att söka vård i andra EU-länder.

Förhoppningen är att vi i Europaparlamentet ska kunna fatta beslut före valet med målet att sedan de enskilda medlemsländernas nationella lagstiftningar ska kunna anpassas och förändringarna ska börja gälla fullt ut.

Egentligen så finns redan möjligheten för människor inom EU att söka vård i andra länder inom unionen. När det gäller akut vård har EU-medborgare som besöker ett annat EU-land alltid rätt till detta, lättast är om man har med sig sitt europeiska sjukförsäkringskort på resan.

Även rätten till planerad vård finns, men där är det juridiska läget lite svårare och det har uppstått problem när olika aktörer har gjort olika tolkningar av lagstiftningen. Exempelvis har det funnits olika uppfattningar huruvida en patient ska behöva ett förhandstillstånd eller inte från sitt hemland innan en planerad vårdresa genomförs. Patientrörlighetsdirektivet ska tydliggöra rättsläget ytterligare och befästa att patienter har rätt till ersättning för planerad vård i andra EU-länder om samma eller liknande vård hade ersatts i patientens hemland.

Moderaterna har länge arbetat för människors rätt till sjukvård i hela Europa. Vi vill därför gå ännu längre genom att göra det möjligt att söka vård i ett annat EU-land ifall en behandlingsform inte finns i hemlandet, inte kan tillhandahållas i tid eller om patienten bor på gränsen mellan två länder.

Det vi ser som en ytterligare möjlighet till vård avfärdar Socialdemokraterna föraktfullt som ”sjukvårdsturism”. Det är inte bara orimligt, utan också kränkande mot sjuka människor, att likställa deras behov av vård med turism.

Vi blir därför upprörda, men inte förvånade, över att Europas socialdemokrater gör vad de kan för att motarbeta den gränslösa sjukvården och förhala beslutsprocessen kring Patientrörlighetsdirektivet.

Det är tråkigt, framför allt för att det drabbar många människor som riskerar att få vänta ännu längre på att den fria rörligheten för patienter befästs och förstärks. Också i Sverige finns det en tydlig skillnad mellan socialister och borgerliga i frågan om valfrihet och patientrörlighet i vården. Medan socialisterna vill få medborgarna att anpassa sig efter de sjukvårdssystem som politiker beslutat om, vill vi skapa sjukvårdssystem som är anpassade efter medborgarnas behov.

Man skulle kunna förstå att vissa politiker tycker att det blir onödigt krångligt att låta svenskar få vård utomlands, kanske med argumentet att det är lättare att undvika förändring? Men vi moderater tycker att utgångspunkten måste vara att systemen ska passa individernas behov, snarare än politikernas vilja att välja något som är lättare för dem att kontrollera och detaljstyra.

Vårdval är bra. Det gynnar kvalitet och utveckling samtidigt som ökad valfrihet är det mest effektiva sättet att motverka att köer och långa väntetider uppstår.

Ett ökat samarbete kan också skapa arbetstillfällen genom att forskning och utveckling inom sjukvårdsområdet stärker Europas konkurrenskraft. Ett europeiskt vårdval innebär dessutom att människor från andra delar av unionen kan söka sig till Sverige för att få vård, vilket gynnar den svenska sjukvården.

Moderat politik i EU handlar om att flytta makten från politikers styrelserum till människors köksbord, där den hör hemma. Vi vill inte att EU ska ha en gemensam sjukvårdspolitik, men vi vill använda fördelarna med unionens fria rörlighet även inom sjukvårdsområdet.

Patientrörlighetsdirektivet är ett tydligt steg i denna riktning och vi hoppas att Socialdemokraterna ska sluta obstruera så att direktivet kan genomföras enligt plan, och att ett europeiskt vårdval snart kan börja ta form.

GUNNAR HÖKMARK (M)

delegationsledare i Europaparlamentet, vice ordförande i EPP-ED.

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD (M)

finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting