Hoppa till innehåll

Wallström svek i kampen mot Nord Stream 2 – SvD Säkerhetsrådet

  • av

Försvarsmakten befäster Gotland mot rysk aggression. Samtidigt vägrar regeringen att agera mot att Slite görs till rysk hamn. EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark fortsätter att granska regeringens passivitet i frågan om Nord Stream 2.

Det har nu visat sig att regeringen, i direkt kontrast till vad utrikesminister Margot Wallström hävdade inför riksdagen i interpellationsdebatten den 8 september, har tackat nej till att samverka med länderna i Baltikum och Central- och Östeuropa när det gäller gasledningen Nord Stream 2. Bristen på agerande försvagade självfallet betydelsen av budskapet att Nord Stream 2 står i konflikt med energiunionens syften. Andra länder fick ta konflikten i en fråga som regeringen erkänner är viktig även för Sverige.

Jag har, tillsammans med många andra, länge hävdat att regeringen har överlåtit till EU-kommissionen att agera i en fråga där vi som medlemsstat har all anledning att själva driva på för att EU ska agera. Gasledningen berör svensk säkerhet och förmågan att garantera stabilitet runt Östersjön. I Europaparlamentet har jag arbetat för ett enat europeiskt uppträdande, något som alltså den svenska regeringen har motarbetat.

Margot Wallström påstod alltså för två veckor sedan att Sverige är en aktiv part i målet, när hon inför riksdagen hävdade att Sverige arbetar tillsammans med våra baltiska grannar för att säkerställa energiunionens mål och europeisk konkurrenslagstiftning.

Dessa ord ekar ihåligt efter att det blivit klart att regeringen så sent som i våras aktivt valde att avstå från att skriva under det brev som skickades till Kommissionen och som skrevs under av regeringarna i bland annat Polen, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien.

I brevet uppmanades Kommissionen att säkerställa att europeisk konkurrenslagstiftning följs, att målen med energiunionen uppfylls samt att Kommissionen agerar mot bakgrund av det hot mot europeisk energisäkerhet och Ukrainas förmåga att hävda sin energipolitiska självständighet som gasledningen innebär.

Genom att aktivt välja att ställa sig vid sidan har den svenska regeringen försvagat våra europeiska grannars ansträngningar för att garantera sin framtida energisäkerhet och oberoende gentemot Rysslands alltför dominanta position på den europeiska marknaden samtidigt som vi inte agerar mot en infrastruktur som påverkar svensk säkerhet.

Regeringen har, trots vad Wallström sade inför riksdagen, försummat möjligheten att i ett tidigt skede hävda den europeiska konkurrenslagstiftningens tyngd och energiunionens mål. Nu faller ansvaret än tyngre på regeringen att agera.

Den stora frågan nu är hur regeringen arbetar för att garantera att europeisk lagstiftning följs, att energiunionens mål uppnås och att säkerheten i Östersjön även i framtiden tryggas i samverkan med våra grannar. Det bör göras genom att Sverige offentlig ger sitt stöd till det brev andra länder sänt.

Regeringen bör därutöver agera i det som är en uteslutande svensk fråga, nämligen klargöra att Slite hamn inte upplåts till Gazprom för byggandet av Nord Stream 2. Svenska hamnar kan förklaras som skyddsobjekt och regeringen har möjlighet att besluta om tillträdesförbud.

I en tid av rysk aggression, desinformation och upprustning, där Gotland numera av allt fler ses som en säkerhets-och försvarspolitiskt utsatt del av svenskt territorium är det inte rimligt att upplåta territorium för rysk hamnkapacitet, utan sprängtunnlar som i andra hamnar, tillsammans med ett betydande hamnområde med vägar som tillåter tunga transporter. Rysslands agerande på Krim och i Östersjön visar att landet inte respekterar internationella avtal och gränser.

Regeringen bör inse att Sverige inte har någon anledning att upplåta hamnkapacitet på Gotland till Ryssland, oavsett hur man ställer sig till Nord Stream 2.

GUNNAR HÖKMARK är delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet. I en tidigare artikel väckte han frågan om hur EU kan stoppa Nord Stream 2 och varför Miljöpartiet vill medverka till ökad gasförbränning.