Hoppa till innehåll

En ny agenda för Europa

button-fast-forward-256x2561Europa har bakom sig 20 år av fantastisk utveckling. Diktaturer har fallit och demokratier har vuxit fram. Marknadsekonomi har gett växande välstånd och en handel som gett ökad integration och investeringar. Rättstat och tolerans har blivit överordnade värden. Den fria rörligheten har gett människor större möjligheter. Den generation av européer som lever i dag har större förutsättningar till fred och välstånd än någon tidigare generation.

Under de två senaste decennierna har utmaningen varit Europa. Att återförena Europa. Att integrera och att genom en inre marknad ta vara på Europas möjligheter. Framgången i detta arbete syns bland annat i att EU är världens största marknad och att ständigt fler länder ansöker om medlemskap. Utvidgningen har utvidgat frihet, rättstat och demokrati på ett sätt som gett miljoner människor nya möjligheter till ett värdigt liv.

Under de kommande decennierna handlar utmaningen om hur Europa ska möta världen. En fortsatt utveckling mot jobb och välstånd förutsätter att den europeiska ekonomin kan hävda sig och visa ledarskap. Klimatfrågan kan bara hanteras genom den agenda som Europeiska unionen förmår skapa. Demokratins och frihetens ställning i det internationella samfundet förutsätter att Europa kan vara en stark kraft i en värld där vare sig demokrati eller mänskliga fri- och rättigheter är självklara. Det ställer krav på att Europa kan vara en stark partner för demokrati, både genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och genom en militär förmåga för fredsskapande där det behövs.

För att klara sina framtida uppgifter måste EU förnyas och agera för att förnya den globala politiska och ekonomiska utvecklingen. Det är i dag ett ansvar som Europa måste kunna ta.

Det kräver en ny agenda som innebär en radikal förnyelse av EU.

Jordbruksstödet bör avvecklas, liksom dagens hindrande jordbruksregleringar.

När detta görs blir det fritt fram för Europas och andra kontinenters jordbrukare att använda de arealer som finns tillgängliga för odling och att stoppa ökenutbredning och åter utnyttja oanvända arealer. Därmed kan jordbruket bli en språngbräda för fattiga länders landsbygdsutveckling och deras egen ekonomiska.

Med större arealer som används för odling skapas en bättre miljö och stabilare klimat. Med större arealer blir det möjligt att möta både en växande livsmedelsefterfrågan och ett ökande behov av biobränslen.

En växande livsmedelsproduktion innebär radikalt förbättrade villkor för världens fattiga och underlättar för politisk utveckling under stabila former.

Genom att ökad produktion av biobränslen kan ersätta oljeanvändning minskar oljepriset och intresset för prospektering samtidigt som oljediktaturer av olika slag tvingas reformera och öppna sig för demokrati.

Genom ökad odling ökar lagringen av koldioxid samtidigt som biobränslen minskar utsläpp genom fossila bränslen.

När fattiga länder får en exportproduktion blir det lättare att integrerar dem i det internationella handelssystemet och få på plats ett nytt internationellt frihandelsavtal som kan bryta den utveckling mot protektionism som vi i dag ser. Genom att kunna slutföra Doha-rundan finns en möjlighet att åter uppnå den unika tillväxt som har präglat världsekonomin de senaste 30 åren.

En avveckling av EU´s jordbrukssubventioner frigör resurser som kan tredubbla de gemensamma europeiska forskningsanslagen och stärka det europeiska forskarsamhället i dess roll att bidra till en ledande konkurrenskraftig europeisk ekonomi.

Samtidigt frigörs resurser som kan bidra till bättre infrastruktur och låga medlemsavgifter som bidrar till att göra Europa till en ledande ekonomi som bidrar till andras utveckling. En revolution som gör Europa ledande som småföretagarkontinent, där bredband och Internet kan binda ihop världens största marknad ännu mer, kan göra oss till ledande när det gäller innovationer och i framväxten av nya jobb

Under den kommande mandatperioden är detta något av det jag vill jag göra för att konkret uppnå denna nya agenda för Europeiska unionen:

1. bekämpa protektionism, verka för att EU kan gå i täten för ett slutfört internationellt handelsavtal, öppnare marknader inom och utom EU,

2. agera för stabila offentliga finanser, en stabil euro där Sverige kan bli med snarast, strama statstödsregler och en konkurrenslagstiftning som tillämpas mot stora som mot små länder,

3. tydliggöra fördelarna med eurosamarbetet,

4. driva fram en ny agenda för EU:s budgetpolitik som leder till en snabbare utfasning av jordbrukssubventionerna; och stärker förutsättningarna för ett internationellt handelsavtal,

5. uppnå en liberalisering av jordbrukspolitiken som leder till fungerande globala marknader,

6. bättre förutsättningar för ett konkurrenskraftigt jordbruk i den fattiga världen och en livsmedelsproduktion som möter det växande behovet, med större odlade och beskogade arealer,

7. se till att olje- och kolanvändning kan ersättas av biobränslen, förnyelsebara energikällor och kärnkraft på en fungerande energimarknad, som minskar CO2-utsläpp och ökar energisäkerheten,

8. att klimatmålen kan förenas med ekonomisk tillväxt och global handel,

9. fullfölja avregleringen av energimarknaderna;

10. agera för att regionalpolitiken ska fokusera på de fattiga nya länderna, inte på de gamla rika;

11. driva igenom en gränslös sjukvård i Europa, där första steget är förverkligandet av ett öppet patientdirektiv;

12. se till att vi avreglerar och skapar konkurrens inom sjöfart, hamnar och järnvägar för att på det viset uppnå både ökad konkurrenskraft och en bättre klimatpolitik;

13. intensifiera forskningssamarbetet, med forskningspeng som följer forskare och bidrar till centres of excellence, självständigare universitet och ökad forskarrörlighet, en tredubbling av anslagen till den gemensamma forskningen på bekostnad av jordbrukspengarna, samtidigt med lägre medlemsavgift;

14. driva igenom regelförenklingar för småföretagen som motsvarar minst 25 % av kostnaderna;

15. se till att de finansiella marknaderna får en bättre översyn men inte regleringar som hämmar tillväxt och utlåning;

16. driva på för en spektrumpolitik som ger Europa världens bästa telekom- och internetindustri;

17. slå vakt om den fria rörligheten,

18. försvara rätten att jobba utomlands under dagens regler gentemot socialisternas försök att skapa nya hinder,

19. agera för att EU med kraft ska slå vakt om mänskliga fri- och rättigheter, i strid med diktaturregimer och totalitära ideologier,

20. se till att EU kan bekämpa organiserad brottslighet och slavhandel,

21. verka för att EU ska ha militär förmåga att ingripa för att garantera säkerhet och stabilitet, kunna skydda människor som utsätts för etnisk rensning och kunna göra allvar av kraven att kunna skydda kvinnor mot religiöst våld och förtryck,

22. slåss för att EU ska vara en stark demokratisk kraft som tillsammans med världens övriga demokratier slår vakt om en internationell rättsordning som präglas av respekten för den enskildes frihet,

23. skapa stöd för fortsatt utvidgning och för fortsatta förhandlingar med Turkiet liksom för en öppenhet gentemot andra ansökarländer.

24. bidra till att Sverige har en stark ställning i det europeiska samarbetet,

25. utveckla EPP gruppen i Europaparlamentet, parlamentets största partigrupp där jag i dag är vice ordförande, till en ledande politisk kraft för frihet och förnyelse,