Blogg

Den ryska militära uppbyggnaden

Ryssland
Kategorier: Blogg
Taggar: , ,

Diskussionen kring vad som sker i Ryssland verkar på något sätt sitta fast i det kalla krigets synsätt. Den senaste tiden har både DN och Svenska Dagbladet haft artiklar som handlat både om den ryska uppbyggnaden av militär förmåga och om hur den svenska omvandlingen av försvaret har fungerat. Det är en diskussion som är värd att ta på allvar.

Med det kalla krigets synsätt är dagens Ryssland inget större hot eftersom det är så mycket militärt svagare och knappast kan ha de ambitioner som man en gång hade att kunna invadera andra länder för att vinna ett krig i Europa. Men det är en hotbild som hör en annan tid till.

Återgången från demokrati och det faktum att den ryska regimen bygger på två ben, nämligen politisk makt med en opposition som får allt mindre utrymme och ekonomisk makt som bygger på en sammanblandning av politikens intressen i näringsliv och företag. En politisk makt som vilar på personliga ekonomiska intressen och där omvärlden kan ses som ett hot mot både den personliga makten och mot regimen som sådan kommer att känna sig hotad och kommer därför också agera mot de hot man upplever.

Det innebär påtryckningspolitik, rättslöshet och missbruk att statens institutioner samt en vilja att skrämma egna medborgare och andra. Det är i det perspektivet som den ryska militära uppbyggnaden ska ses. Den ger tillräcklig förmåga att agera mot en omvärld som heller inte den har det kalla krigets militära förmåga och där agerandet inte innebär invasionshot men därmed beredskapen att i olika situationer använda militärt våld. Det är den viljan som tar sig uttryck i den ryska upprustningen. Och den behöver Europa och dess länder kunna möta på det vis som vår tids förutsättningar kräver. Det gäller inte minst Östersjöns olika länder, inklusive Sverige.

Bloggar: Johan Forssell, Sten Tolgfors, Hans Wallmark.

7 Responses to Den ryska militära uppbyggnaden

 1. Jost Herholz says:

  re upprustningen i Ryssland.
  – alltså det gamla spelet om territoriellt inflytande, “maktbalans”, kontroll över
  sinande naturtillgångar och marknader -och för Guds och fredens skull –
  helst bedrivet så pragmatiskt som möjligt, d.v.s. utan inblandning av alla dessa honnörsord, av vilka “demokrati” är ett av de värsta och ofta komplett intetsägande.

 2. Arne Strand. says:

  Jag anknyter till min kommentar här ovan.

  En Kristens tankar om Svensk säkerhetspolitik.

  Törs jag drista mig och påstå att i den Svenska Nationalsången finns en Framtida Profetia om Sverige Sålunda –

  ” JAG VET ATT DU ÄR,
  OCH BLIVER VAD DU VAR,
  DÅ ÄRAT DITT NAMN FLÖG ÖVER JORDEN ” !!!.

  Då Sverige kommer handla på detta vis –

  http://www.youtube.com/watch?v=VQhFwSD0o1U&feature=related

  Sverige har en väl utvecklad Militär teknologi Världsledande på vissa områden.
  Så det är självklart att det är här vi skall lägga våra ansträngningar.

  Den så kallade Ökenstormen visade med önskvärd tydlighet att är man Militärtekniskt Överlägsen så får man inga förluster.

  Varför skall vi satsa på förluster eller förlora ?.

  Ska vi inte satsa allt på att Vinna ?.

  Om inte vi Vinner varje Slag och Varje gång,
  så är det inte bara en katastrof för oss själva,
  utan för hela världen.

  Nej det måste vara en Svensk kvalitativ Krigsmakt med bästa möjliga kvalitet,
  både Materiellt och Personligt.

  En professionell elit alla kategorier,
  och den behöver inte vara stor,
  kanske 30-35.000 man i de stridande enheterna på marken,
  utrustade med den bästa utrustning som går att få för Pengar,
  en Professionell Krigsmakt som inte ens en Supermakt kan kvalitativt överglänsa.

  Ty om min önskan ovan att Skandinaviens länder kommer överens om ett Samgående,
  så måste Sveriges Krigsmakt vara utformad så att vi kan med den försvara hela Skandinavien mot ett så kallat,
  Strategiskt Överfall.

  Det betyder att Hela Framtida Svenska Krigsmakten Måste vara Väldigt Operativt Rörlig/Mekaniserad,
  och med ett dygns varsel skall i sin helhet kunna stoppa ett sådant Överfall var som helst i Skandinavien.

  Vi har både Resurser och Teknologiskt Kapacitet till något dylikt
  frågan är om vi Också har Viljan hos Sveriges Politiker.

  Vidare –

  DET STRATEGISKA ÖVERFALLET !.

  Om vi som jag skisserat ovan kan få Skandinavien och Norden enat,
  så har vi en Mycket stark Militär och Strategisk position,
  med ett större Strategiskt djup om vi skulle misslyckas att,
  Möta – Hejda och – Slå tillbaka,
  ett så kallat Strategiskt överfall.

  Vi kan då begära hjälp av den Andra Sidan,
  och den enda hjälp vi behöver är då av Flyg,
  som går mycket fort att föra fram.

  Dock är det ju tvivelaktigt om någondera sidan ovan har större resurser att sätta in mot oss i denna Globala konflikt.

  Det enda Realistiska Militära hot som jag då kan tänka mig är att,
  man i ett initialskede och början av konflikten,
  försöker att föra fram sina positioner i ett så kallat Strategiskt Överfall.

  Ett sådant strategiskt Överfall sker då¨med Fiendens Bästa Stående Kvalitativa Militära Enheter,
  och det är dessa Enheter vi måste rusta oss för att möta.

  Klara vi att Möta – Hejda – Och slå dem,
  så lär inte några andra av fiendens Trupper komma hit Heller.

  Det kan aldrig bli fråga om Massarmeer vällande in över Finska Gränsen ifrån Öster,
  ty sådana resurser har inte Ryssland då deras huvudfront blir i Centraleuropa.
  Inte heller tror jag Ryssland tillåter Kina att sända Kinesisk trupp genom Ryssland,
  det vore slutet för Rysk självständighet,
  och Ryssland ställer sig nog bara på Östsidan av tvång för att inte bli första offret,
  fastän de är på förlorande sidan så överlever Ryssland som Nation,
  i Krig mot Kina inte.

  Inte heller från Väst kan Ockupations och Invasionstrupper promenera över Atlanten och Nordsjön,
  och från Tyskland inte heller då de har Östfronten med Ryssland att tänka på.

  Ett Enat och Neutralt Skandinavien,
  har således en Mycket stor chans att klara sig igenom konflikten,
  ja och i Krigets slutskede kunna bli Tungan på Vågen som avgör utgången.

  Arne Strand.

 3. Regionalpolitik/jobbtillfällen ska inte förväxlas med säkerhetspolitik, om så vore fallet skulle väl nästan alla regementes nedläggningar på 90-talet på framförallt glesbygden vara kraftigt kontraproduktiva i arbetsmarknadspolitisk synvinkel med tanke på hur glesbygden ser ut idag, i princip dör glesbygden ut idag, ÅR 2013. Vad skulle hända med orter som t.ex. Skövde, Eksjö, Ronneby etc. om förbanden där avvecklades idag. För vissa små orter som t.ex Söderhamn, Kristinehamn, Härnösand etc. etc. var regementet/flottiljen själva hjärtat för bygdens/stadens framtid.

  Angående Marinens utgångsplacering: Karlskrona och Muskö/Berga är två orter som är oersättliga i militärstrategisk/geografisk/ekonomisk synvinkel, avveckling av någon dessa orter skulle innebära spiken i kistan för den svenska försvarsförmågan. En eventuell mindre marinbas i Visby bör man ha i åtanke inför framtiden beroende på hur hotbilden mot Sverige utvecklar sig. Marinen har sedan 1970-talet åsidosatts bakom de andra vapengrenarna. Armén och framförallt flygvapnet har prioriterats i tre decennier . Man bör ha i åtanke att Sverige har en kustlinje på 2400 km (en av de längsta kustlinjerna i hela Europa).
  2 st Jagare i drift fredstid, 1 st i beredskap, är realistiskt både ekonomiskt och militärstrategiskt med hänsyn till 2014-2024 års förväntade hotbild, VIKTIGT VIKTIGT!

  Nuvarande försvarsanslag behöver inte höjas i nuläget, däremot omstruktureras, eventuellt innebär det att värnplikten delvis återinföras beroende på utvecklingen i Ryssland. Stora materielinvesteringar måste göras för att möta en snabbt skiftande hotbild som vi nu ser i Öst. Dessa “investeringar” av nya vapensystem, fartyg etc. ska tas utanför nuvarande försvarsanslag, stora långsiktiga investeringar men absolut nödvändiga för att upprätthålla vår försvarsförmåga i framtiden.

  Idén med en yrkes armé och ett sk, “insatsförsvar”, har visat sig vara ett icke optimalt alternativ för ett litet neutralt land som Sverige, detta bör utredas snabbt för att se vad som är optimalt för försvarsmakten 2015-2030

  Armén & flygvapnet är i dagsläget två fungerande vapengrenar bortsett från ett “haltande” helikoptersystem och luftvärn, detsamma går som sagt inte att säga om Marinen.

  Det Svenska luftvärnet bör vara så stationärt som möjligt med tanke på att vi i nuläget inte befinner oss i ett krigstillstånd som tur är. Däremot bör luftvärnet i nuläget vara berett på att försvara samhällsviktiga installationer som t.ex kärnkraftverk, regeringsbyggnader, hamnar, flygplatser etc. för att klara av detta behövs närvaro av luftvärnsystem i hela landet, från norr till söder och inte som idag bara i Halmstad (Lv6). Luftvärnet bör i framtiden kunna administreras av t.ex. Hemvärn/civilförsvar.

 4. Nedan följer två framtida alternativ för det Svenska försvaret 2015-2030

  Alternativ 1 och 2 skiljer sig kraftigt åt budgetmässigt. Alternativ 1 är fullt rimligt med dagens försvarsanslag.

  Alternativ 2 kräver som ni säkert förstår ett avsevärt större försvarsanslag än dagens.

  Frågan är inte helt så enkel: mer eller mindre pengar till försvaret?

  Frågan är mer komplex och involverar ett antal områden, allt ifrån Natomedlemskap eller inte, relationen till Ryssland , regionalpolitik, Svensk vapenindustri, anställda soldater/sjömän eller värnplikt, Invasionsförsvar eller insatsförsvar etc. etc.

  Försvarsmakten vision 2016, alternativ: 1

  Absolut prioritet:

  Luftvärn.

  Luftvärn, (Robotsystem 70) och luftvärnskanonvagn 90 tillförs till våra flygbaser (Luleå, Såtenäs, Ronneby), flybasjägare förbanden ansvarar för detta system, materiel tillförs från Lv6 Halmstad som avvecklas, (se nedan).

  Amerikanska Patriot systemet anskaffas i syfte att säkerställa försvaret av Stockholms, Göteborgs och Malmös luftrum i händelse av t.ex en terrorattack, (samma system används i bl.a. Soul och Tokyo), alternativt Robotsystem 97.

  Avveckling av regementet Lv6 Halmstad.

  Återmilitärisering av Gotland.

  Närvaron på Gotland ansvarar: Ronneby flygflottilj (F17), (P7) Revingehed och Marinbasen Karlskrona samt Hemvärnet. Gotland blir Iom detta relativt billigt att återmilitärisera p.g.a. att armé,flyg/marin förbanden redan är i drift på fastlandet.

  Marinen.

  2 st alternativt 3 st Jagare till Marinen (Brittiska Type 45), för nationella/internationella insatser (t.ex pågående insats i Adenviken), stor investering kan tänkas men tanken är att de nya ytstridsfartygen ska vara i bruk fram till år 2060 och lösa många uppgifter samtidigt.

  Samtidigt som Jagarna anskaffas, avvecklas stödfartyget HMS Carlskrona, Ubåtar av Södermanlands klass, korvetterna av Gävle och Stockholms klass.

  Visby klass korvetterna och Ubåtar av Gotlands klass bibehålls.

  Nytt insatsberett helikoptersystem.

  AH 64 Apache Longbow (ca 30 st) till helikopterflottiljerna stationerade på alla 3 flygflottiljer (Luleå (F21), Såtenäs (F7), Ronneby (F17), för både nationella/internationella insatser (som exempel kan nämnas att under pågående insats i Afghanistan, har våra förband fått begära understöd i stridssituationer från helikoptrar/flyg från andra nationer p.g.a. att den Svenska försvarsmakten saknar denna förmåga i dagsläget).

  Helikopterflottiljen i Linköping avvecklas och ersätts av Såtenäs (F7). Apache systemet inköpes till relativt bra pris Iom att amerikanska armén ersätter sitt Apache system med Comanche systemet.

  Omorganisation inom armén
  Regemententet I1 Kungsängen tillförs ett stridsvagnskompani, detta sker i samarbete med P4 Skövde som fördelar materiell/utbildning till I1 Kungsängen, detta i form av Leopard (stridsvagn 122).

  Insatsberedda JAS 39 Gripen, Uppsala.
  LSS Uppsala blir en semi flygflottilj som flygbasen Såtenäs (F7) ansvarar för, ca 5-10 JAS 39 Gripen stationerade i Uppsala på gamla F16 i ständig beredskap.

  Framtida materiel.
  JAS 39 Gripen version E/F, nytt Ubåtssystem läggs på framtiden p.g.a. budgetskäl.

  Försvarsmakten vision 2016, alternativ 2

  Armén:
  4 Infanteri: Skövde, Visby, Kungsängen, Boden
  3 Artilleri: Revingehed, Visby, Boden
  5 Pansar: Revingehed, Skövde, Strängnäs, Boden, Visby
  3 Ingenjör: Visby, Södertälje, Boden
  3 Kavalleri: Eksjö, Arivdsjaur, Stockholm
  2 Träng: Kungsängen, Boden
  5 Arméflyg: Revingehed, Visby, Uppsala, Boden, Skövde
  6 Luftvärn: Norrtälje, Visby, Boden, Halmstad, Uppsala, Älvsborg
  3 Signal: Enköping, Visby, Boden

  Marinen:
  Karlskrona: 2 Jagare, 4 Korvetter, 4 Ubåtar, 1 Minfartyg. Till detta tillkommer
  Minsvepare, Orion (Spaningsfartyg), landstigningsfartyg etc. etc.

  Muskö/Berga: 1 Jagare, 3 Korvetter, 3 Ubåtar.

  Utöver detta ska Amfibiebataljonen delas upp på 4 orter:
  Vaxholm, Visby, Karlskrona & Älvsborg.

  Flygvapnet:
  6 Flygflottiljer: Luleå, Östersund, Uppsala, Såtenäs, Ronneby, Visby

  Materialanskaffning 2014
  Apache AH64 Longbow till Arméflyget
  Patriot missiler till Luftvärnet
  Brittiska flottans senaste Jagare (TYPE 45)
  JAS 39 Gripen version E/F

 5. Arne Strand. says:

  Om Alexander Kristensens utsagor.

  Det är Nya ubåtar,Jas och Luftvärn vi i huvudsak skall satsa på,
  där vi är mer eller mindre Världsbäst,
  i samband med de scenarior jag ovan ordat om.

  I Korthet.

  Arne Strand.

 6. Мы предоставим Вам самые конкурентоспособные цены и наиболее качественный в отрасли сервис. Вывоз и сбор мусора.
  http://lenmusor.ru/lomonosov.php
  Демонтаж конструкций, снос зданий и сооружений, вывоз мусора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *