Hoppa till innehåll

Ystad växte liksom andra städer fram på grund av handel. Och euron ger mer handel.- artikel i YA

Det är ingen tillfällighet att Ystad ligger där det ligger. Samma gäller städer och samhällen som Simrishamn, Skillinge och Brantevik. Under århundraden har handel och samfärdsel lett till att städer och handelsplatser har vuxit fram vända mot andra delar av världen. Det var handeln med andra länder och andra hamnar som utvecklade vår hembygd och fick en stad som Ystad att liksom andra platser längs den skånska kusten blomstra. Det är en så självklar del av vår historia att vi lätt tar vår hembygd för given.

Och lika viktigt att tänka på, det var handeln över haven som gav spannmålet från de skånska åkrarna och fisken från de skånska fiskesamhällena sitt värde, vilket i sin tur gav grunden för omvandlingen av det gamla och fattiga bondesamhället till det moderna välfärdssamhället.

Detta är en del av vår historia men det är lika relevant som det en gång var. Med ökad handel och samfärdsel ökar välfärden. Ju intensivare handeln är desto intensivare blir också utvecklingen i de städer och platser som binder den samman. Det är i detta perspektiv som jag menar att frågan om Sverige och euron skall sättas. Säger svenska folket nej stänger vi dörren till en utveckling som binder oss samman med andra länder genom ökad handel och tillväxt.

Alla ekonomer är i dag överens om att euron ger ökad handel och ökad tillväxt samt lägre priser. Det innebär givetvis ekonomiska fördelar som på olika sätt kan beräknas i kronor eller euron. Men ännu viktigare är att med den ökade handel som kommer att följa med euron läggs ett nytt mönster för kontakter, nätverk, ekonomiska relationer och handelsförbindelser mellan olika länder och regioner kring Östersjön. Handeln kommer att allra mest utveckla de samhällen som har euron som en gemensam valuta. Utvecklingen kommer att bli intensivare på de platser där handeln binds samman.

I dag är Finland redan med i euron, med mycket goda erfarenheter. Länder som Estland, Lettland och Litauen har klargjort att man så snart som möjligt vill bli fullt delaktiga i det gemensamma valutasamarbetet efter det att man nästa år blir fullvärdiga medlemmar i EU. Samma sak gäller Polen. I Tyskland, Europas största ekonomi, är euron redan valuta, liksom i Finland. Danmark har knutit sin krona till euron och kommer med största sannolikhet att säga ja till den under de kommande åren. Runt Östersjön håller euron på att bli en gemensam valuta som binder samman ekonomi och handel.

Under 1990-talet har de tidigare socialistiska planekonomierna i öst frigjort sig och påbörjat sin omvandling från fattiga och slutna samhällen till moderna ekonomier och demokratiska rättstater. Länder som tidigare tillhörde en annan värld har tagit steget in i vår. Under de kommande 10 åren kommer nya steg att tas. Då kommer våra handelsförbindelser, transportleder, hamnar och handelsstäder, nätverken av personliga kontakter och företagsstruktur att utformas efter en ny tids förutsättningar. Den gemensamma valutan blir tillsammans med den öppna ekonomin och medlemskapet i EU de viktigaste byggstenarna.

Utvecklingen kommer att bli som mest spännande där man är som mest delaktig. Där kommer de nya nätverken och förbindelserna bli som mest intensiva. Det kommer att påverka regioner, bygder och samhällen. Jag vill att Ystad skall vara en stad som växer fram och utvecklas i detta nya Europa där Östersjön kommer vara den kanske mest spännande regionen.

Den del av Skåne som är vår hembygd står inför en historisk möjlighet att på nytt stå i centrum för handel och utveckling. Nu skapas nya möjligheter. Det bör man inte säga nej till. Därför bör man rösta ja till euron.

Gunnar Hökmark
Riksdagsman och ordförande i Konstitutionsutskottet