Hoppa till innehåll

Veckorapport v13 om frihandel, digital dividen och energimarknad

En vecka som började för min del med en resa under tisdagen till Helsingfors för deltagande i ett seminarium om utvecklingen av starka finansplatser i Norden, där jag bland annat föreslog att vi bör pröva frågan om en gemensam nordisk/baltisk tillsynsmyndighet med tanke på hur våra finansiella marknader, inklusive börser, har integrerats.

Onsdagen innebar votering i ekonomiska utskottet om min rapport om WTO´s reformering, ett möte med kommissionären Piebalgs om den fortsatta hanteringen av energimarknadslagstiftningen samt därefter debatt i industriutskottet om de rapporter och ändringsförslag som nu finns i energimarknadsfrågorna. Därefter under onsdagen ett möte med kommunala företrädare för Europakorridoren med diskussion om planer på höghastighetståg och snabbare förbindelser ut i Europa.

Därefter hade jag ett första sammanträde med den interna arbetsgruppen för hur vi ska fastställa en EPP-ED position i frågan om bilar och CO2 utsläpp.

Torsdagen blev för min del upptakt med arbetet kring rapporten om den digitala dividenden både genom hearing och genom en planering av uppläggningen av rapporten som ska vara klar till nästa vecka den 4 april.

Som en extra trevlig sak under dagen var Unga moderater på besök med lunch och diskussion om politik och Europa. Unga moderater är en aktivitet som Moderata Ungdomsförbundet bedriver för att utveckla unga moderater.

Fredagen ägnar jag åt Dina försäkringar, ett försäkringsbolag som är under frammarsch, med en diskussion på styrelsens agenda om Solvency II. Nyttigt med en återkoppling till verkligheten inför nästa veckas diskussioner i Ekonomiska utskottet.

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 13

2008-03-28

Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I budgetkontrollutskottet behandlades betänkanden om ansvarsfrihet för kommissionen, parlamentet, övriga institutioner, den europeiska utvecklingsfonden, samt decentraliserade organ. För de decentraliserade organen var Christofer Fjellner EPP-ED-gruppens skuggrapportör och han fick stöd för kritik på ett flertal punkter. Ett yttrande från Gunnar Hökmark om en reformering av Världshandelsorganisationen, WTO, fick ett brett stöd i det ekonomiska utskottet. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Utskott

Budgetkontroll – Ansvarsfrihet för decentraliserade organ

På tisdagen röstade Budgetkontrollutskottet igenom Hans-Peter Martins (NI, AT) rapporter om ansvarsfrihet för EU:s decentraliserade organ. Rapportören ville ursprungligen endast ge fyra av de totalt tjugo organen ansvarsfrihet med hänvisning till bland annat EU:s subsidiaritets- och proportionalitetsprincip. Christofer Fjellner som skuggföredragande ledde en koalition tillsammans med PSE, ALDE och Gröna/ALE för att yrka på ansvarsfrihet för organen, eftersom kritik och ifrågasättande av de decentraliserade organen bäst sker vid budgetbehandlingen eller utvärdering och ej vid granskandet av hur man hanterat sina medel.

Christofer Fjellner vann stöd för sin kritik av de decentraliserade organen på punkter som bland annat rör tillsättande av personal, regelbunden utvärdering, beviljande av budgetposter, hur organen följer gällande regleringar samt en rationalisering av organens administration. Utskottet röstade således slutligen för att ge de decentraliserade organen ansvarsfrihet 2006. /SB

Budgetkontroll – Ansvarsfrihet europeiska utvecklingsfonden

Budgetkontrollutskottet röstade på tisdagen för Stubbs (EPP-ED, FI) rapport vilken beviljade ansvarsfrihet för sjätte, sjunde, åttonde och nionde europeiska utvecklingsfonden. /SB

Budgetkontroll – Ansvarsfrihet kommissionen

Inför omröstningen om kommissionens ansvarsfrihet på tisdagen var det fortfarande osäkert om kommissionen skulle beviljas ansvarsfrihet eftersom rapportören Dan Jörgensen (PSE, DK) i sin rapport riktat stark kritik kring hur kommissionen hanterar EU:s strukturfonder. Strukturfonderna har nämligen vid revisionsrättens undersökningar har haft en felprocent på åtminstone 12 procent. Inledningsvis lämnade Jörgensen tomt i rapporten där det skulle stå om strukturfonderna men efter en extra hearing av kommissionen samt en presentationen av ett explicit åtgärdsprogram vann EPP-ED stöd för sin linje och budgetkontrollutskottet beviljade kommissionen ansvarsfrihet för 2006. /SB

Budgetkontroll – Ansvarsfrihet parlamentet

Även omröstningen för Europaparlamentets ansvarsfrihet var något osäker efter läckorna från internrevisionen om problemen med fusk bland ett antal ledamöter med assistentersättningen. Utskottet röstade både om huruvida rapporten skulle bli offentliggjord, om assistentstadgan och huruvida assistenter borde vara anställda av Europaparlamentet istället för som idag vara anställda av partier eller ledamöter. Budgetkontrollutskottet röstade slutligen för Pomés Ruiz (EPP-ED, ES) rapport och beviljade ansvarsfrihet för Europaparlamentet. /SB

Budgetkontroll – Övriga institutioner

Nils Lundgrens (IND/DEM, SE) rapporter om beviljande om ansvarsfrihet för övriga institutioner röstades på onsdagen igenom i budgetkontrollutskottet. /SB

Budgetkontroll – Europeiska investeringsbankens årsrapport

Audys (EPP-ED, FR) betänkande om EIB:s årsrapport för 2006 röstades av budgetkontrollutskottet på onsdagen. Rapporten behandlar bland annat EIB:s förvaltning och möjliga framtida uppdrag då behovet av finansiering i de forna östländerna alltmer sker på rent kommersiell grund. Initiativrapport. /SB

Handel – WTO

Muscardinis (ALDE, IT) rapport om mot en reformerad världshandelsorganisatin röstades på tisdagen igenom i internationella handelsutskottet. Rapporten berör bland annat WTO:s beslutsmodell, sekretariatets roll, definiering av utvecklingsländer samt förhandlingsrundornas dynamik. Initiativrapport. /SB

Handel – Med råmaterial och råvaror

Handelsutskottet röstade om Jens Holms (GUE/NGL, SE) initiativrapport om handel med råmaterial och råvaror. Rapporten behandlade efter omröstning av nästan 100 ändringsförslag tillgången till råvaror, hur de minst utvecklade länderna ska tjäna på sina naturtillgångar och hur man i största möjliga utsträckning skapar förutsättningar för rättvis konkurrens och lika villkor. Initiativrapport. /SB

Regionala – Utvärdering av Peaceprogrammet

Utskottet för regional utveckling (REGI) röstade i veckan igenom Bairbre du Brúns (GUE/NGL, UK) förslag till initiativbetänkande om utvärderingen av Peace-programmet och strategier för framtiden (2007/2150(INI)). Peaceprogrammet (Peace 1 och Peace 2) syftade till att säkra fred på Irland och gick ut på att ta vara på de möjligheter som följer med fredsprocessen. Rapporten erkänner den roll som Peace-programmet har spelat för freds- och försoningsprocessen på Irland och menar att den till vissa delar kan utgöra en förebild för fredsskapande projekt på andra platser. Rapporten pekar också på behovet av långa tidsramar vad gäller fredsprojekt samt på behovet av samordning mellan andra EU-projekt så som landsbygdsutveckling. En överväldigande majoritet av utskottet röstade för betänkandet. /MW

Miljö – Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver

Parlamentets miljöutskott har under veckan röstat om ett betänkande av Papadimoulis (GUE/NGL, GR) om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver. Ärendet är medbeslutandeförfarande i andra behandlingen. Kommissionen har föreslagit ett förbud av export av metalliskt kvicksilver från och med den 1 juli 2011. Ministerrådet accepterade endast två av parlamentets ändringsförslag i första läsningen. EPP-ED röstade emot betänkandet i första behandlingen, men röstade denna gången – i andra läsningen – för betänkandet. /GZ

Miljö – Organdonation och transplantation

Miljöutskottet röstade om ett betänkande av Adamou (GUE/NGL, CY) om politiska åtgärder på EU-nivå om organdonation och transplantation. Kommissionen har konstaterat att det råder brist på organ i unionen. De vill därför – på EU-nivå – samordna donationer och transplantationer av organ. Förslaget innehåller en rad punkter och förslag som moderaterna inte anser ska beslutas på EU-nivå. EPP-ED röstade för betänkandet, som är en initiativrapport. /GZ

Miljö – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll

Miljöutskottet antog två betänkanden av utskottsordföranden Ouzký (EPP-ED, CZ) om anpassningar till rådets beslut och anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll, dvs. komitologiärenden. Båda betänkandena – som var medbeslutandeförfarandet i första behandlingen – antogs enhälligt i utskottet. /GZ

Miljö – Farliga ämnen och preparat (beredningar)

Miljöutskottet antog ett betänkande av utskottsordföranden Ouzký (EPP-ED, CZ) om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar). Rent konkret innebär det att ärendet berörde harmonisering av regler för utsläppande på marknaden och användning av preparat 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat och cyklohexan samt harmonisering av reglerna för ammoniumnitrat som ett ämne och preparat för använding som gödselmedel. Ämnena och preparaten används i olika sammanhang och miljöer (bl.a. i jetbränsle och som gödselmedel) och skiljer sig därför år. Betänkandet och lagstiftningen syftar dock till att skapa ett adekvat skydd år dem som använder gör-det-självprodukter. EPP-ED röstade för rapporten. /GZ

Fiske – Djuphavsbestånd

I veckan röstade fiskeutskottet igenom Ramos (PSE, ES) betänkande ”om förvaltningen av djuphavsbestånd”. Betänkandet behandlar kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om översyn av förvaltningen av djuphavsbestånd och pekar bland annat på behovet att utvärdera tidigare förändringar av förvaltningen. EPP-ED röstade för betänkandet. /IL

Fiske – Ändring av fiskeavtal

I veckan röstade fiskeriutskottet igenom Larreas (ALDE, ES) betänkande ”om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005 till 17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna.” Betänkandet behandlar en ändring av det tidigare avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna vad gäller referensfångstmängder samt den ekonomiska ersättningens storlek och utformning med en ökad finansiering av fartygsägarna. EPP-ED röstade för förslaget. /IL

Budget – Globaliseringsfonden

Budgetutskottet har röstat för att bevilja medel ur globaliseringsfonden. Denna gång skall pengar betalas ut till textilföretag på Malta samt företag inom biltillverkning i Portugal. Rapportör Böge (EPP-ED, DE). Företagen uppfyller enligt utskottet de krav som fonden ställer och får medel för att kompensera intäktsbortfall orsakat av globaliseringen. /CDR

Medborgerliga – Saknade personer på Cypern

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Eva Klamts (EPP-ED, DE) förslag till betänkande (2007/2281 (INI)) om saknade personer på Cypern. Betänkandet är baserat på den studieresa som gjorts av delar av utskottet till kommittéen för saknade personer på Cypern. Under resan studerades de humanitära problem som drabbat de försvunna personernas familjer (både grekcyprioter och turkcyprioter) samt det arbete som pågår för att utreda de försvunna personernas öden. EU har tidigare, och föreslås fortsättningsvis i betänkandet, bidra med ekonomiskt bistånd i de fortsatta utredningarna om de saknade personerna. EPP-ED röstade för rapporten. /LE

Medborgerliga – Samarbete för att bekämpa terrorism och brottslighet

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Bárbara Dührkop Dührkops (PSE, ES) förslag till betänkande (2007/0821(CNS)) om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Syftet med beslutet är att fastställa de nödvändiga administrativa och tekniska bestämmelserna för genomförandet av ett tidigare rambeslut om det automatiska utbytet av DNA-uppgifter, fingeravtrycksuppgifter och uppgifter ur fordonsregister. EPP-ED röstade för rapporten. /LE

Medborgerliga – Direktiv om personer som beviljats internationellt skydd

Europaparlamentet röstade i veckan för Martine Roures (PSE, FR) förslag till betänkande (2007/0112(CNS)) om ändring i direktivet (2003/109/EG) om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999 framhöll medlemsstaterna behovet av att garantera en rättvis behandling av alla dem som är lagligt bosatta i EU. Framför allt bör alla tredjelandsmedborgare som är varaktigt bosatta i en medlemsstat beviljas en rad enhetliga rättigheter som ligger så nära EU-medborgarnas rättigheter som möjligt. Syftet med rådets direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, vilket är en uppföljning av slutsatserna från Tammerfors, är att skapa en enhetlig status för dessa medborgare, och att se till att medlemsstaternas lagar närmar sig varandra så att tredjelandsmedborgarna ges en rättvis behandling i hela EU, oavsett vilket land de är bosatta i. Enligt detta initiativ måste medlemsstaterna erkänna ställningen som varaktigt bosatt för en person som varit lagligen och oavbrutet bosatt i en medlemsstat i fem år. EPP-ED röstade för rapporten. /LE

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskottsmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sysselsättning = Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED = Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE = Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE = Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE = Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL = Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN = Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM = Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
NI = Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
PB Petter Bryman, +32 2 283 77 75, petter.bryman@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 15 64, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
HH Helena Hånell, +32 2 283 78 22, helena.hanell@moderat.se
MK Mattias Keresztesi, +32 2 284 78 22, mattias.keresztesi@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
GZ Gabriel Zsiga, +32 2 283 75 36, gabriel.zsiga@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu