Hoppa till innehåll

Veckorapport v 9 om roaming, bredband och mobilitet

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 9

2007-03-02

Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I det sociala utskottet har ett betänkande om sociala tjänster i allmänhetens intresse behandlats. Medborgerliga utskottet har hanterat säkerhet i samband med internationella fotbollsmatcher och bekämpning av HIV. I industriutskottet har hållbara transporter i Europa funnits på agendan. /GL

Sara Norrman, fram till nu praktikant på Brysselkansliet, kommer tills vidare att vikariera för Clara Du Rietz, som sedan några månader tillbaka fungerar som tillförordnad stabschef.

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Sociala – Sociala tjänster i allmänhetens intresse

EPP-ED och PSE hade kompromissat inför dagens omröstning. Ändringarna innebar en liten förbättring av rapporten samt att nästan alla ändringsförslag drogs tillbaks. Den viktigaste kompromissen innebär att skrivningen om att sociala tjänster i allmänhetens intresse (SSGI) ska ges en rättslig referensram genom att anta lagstiftningsinstrument, tas bort. Istället välkomnar EP kommissionens avsikt att fortsätta konsultationsprocessen för att närmare redogöra reglerna kring SSGI samt förlänga överläggningarna till mitten på 2007. Därefter uppmanas kommissionen att utarbeta ett lämpligast sätt att gå vidare i arbetet, bland annat genom att undersöka om en sektorsspecifik lagstiftning är påkallad och legitim.

Förslaget att undersöka den juridiska möjligheten att omfatta hälso- och sjukvårdstjänster är borttagen. Några tveksamma skrivningar finns dock fortfarande kvar. Till exempelvis följande: ”Vidare bör reglerna om konkurrens, statligt stöd och den inre marknaden när det gäller sociala tjänster av allmänhetens intresse anpassas till den offentliga servicens skyldigheter, inte tvärtom”. Moderaterna stödde dock rapporten som röstades igenom med stor majoritet. /CH

Miljö – Översvämningar

Miljöutskottet antog Seebers (EPP-ED, AT) rapport Bedömning och hantering av översvämningsrisker i an andrabehandling. Rapporten stödjer kommissionen i att bättre samordna översvämningar som är gränsöverskridande inom Europa samt att stödja medlemsstaterna i deras planering för att hindra översvämningar och problem i samband med översvämningar. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporten. /CDR

Miljö – Fisket i Östersjön

Christofer Fjellner (EPP-ED, SV) lade fram sin rapport Upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, som är ett yttrande till fiskeriutskottet. Fjellner fick gehör för sitt förslag om att utreda möjligheten att starta ett pilotprojekt inom Östersjön med Individuella överförbara kvoter. Han fick dessutom igenom förslag om att öka gränsen för storleken på den torsk som får tas upp till 40 cm. /CDR

Miljö – hållbart nyttjande av naturresurser

Som ett svar på en strategi från kommissionen har Liotard (GUE, NL) skrivit initiativrapporten En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Rapporten kritiserar kommissionen för att inte ha tillräckligt höga ambitioner. Syftet är att minska vår påverkan på miljön i Europa och globalt, trots en växande ekonomi. Rapporten efterfrågar konkreta förslag på ageranden från kommissions sida, vilket hade brett politiskt stöd. Rapporten antogs enhälligt, moderaterna deltog inte i omröstningen. /CDR

Sociala – Anständigt arbete för alla

Sysselsättningsutskottet röstade i veckan igenom betänkandet om anständigt arbetet för alla: EU:s bidrag till agendan för anständigt arbete i världen 2006/2240. Begreppet anständigt arbete föreslogs av ILO (International Labour Organisation) år 2000 som ett allmänt politiskt mål för att främja sysselsättning och förbättra arbetsförhållandena. Konceptet omfattar en rad allmänna strategier och har inte anknytning till någon särskild utvecklingsmodell. Rapporten innehåller goda förslag som att uppmuntra frivilliga uppförandekoder på företags- eller branschnivåer. Likaså att samordna insatser för att dra nytta av ny teknik och innovation som kan delas med andra. Moderaterna är dock kritiska till att yrkesinspektoraten ska samordnas på EU-nivå. Detta förslag omförhandlades dock till att gälla ett ökat samarbete och utbyte av god praxis, vilket var glädjande. Även skrivningen om att livslångt lärande ska vara tillgängligt för alla samt att garantera att alla skall få anställning, mjukades upp. EPP-ED och moderaterna röstade för ärendet. Rapportör för betänkandet är en grekisk EPP-ED-ledamot; Panayotopoulos-Cassiotou. /CH

Sociala – Förenkla rapporter om praktiskt genomförande

Kommissionens förslag syftar till att förenkla och rationalisera bestämmelserna i direktivet om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt göra det obligatoriskt för MS att utarbeta rapporter om det praktiska genomförandet på detta område. Det finns redan idag bestämmelser om hur denna typ av rapporter ska utarbetas och hur ofta det ska ske men förfarandet vad gäller administrativa krav och samordning behöver förbättras. Parlamentet godkänner kommissionens förslag med vissa tillägg. Dels vill EP att arbetsmarknadens parters ståndpunkter om strategierna som används i medlemsländerna, ska finnas med. Dels att rapporterna ska innehålla könsspecifik information där så är lämpligt. EPP-ED och moderaterna röstade för betänkandet som röstades igenom av sysselsättningsutskottet utan några invändningar. Rapportör för betänkandet om att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet 2006/0127 är Figueiredo (GUE/NGL, PT). /CH

Utrikes – Partnerskapsavtal med regionen vid Afrikas horn

EU är den viktigaste utvecklings- och handelspartnern för länderna vid Afrikas horn (Eritrea, Somalia, Etiopien och Sudan). Regionen har problem gränsöverskridande problem med olaglig migration, vapen, narkotika och flyktingar vilket leder till instabilitet och spänningar i området. En av de främsta prioriteterna är att stärka Afrikanska unionen, IGAD:s (Intergovernmental Authority on Development) och andra organisationers politiska engagemang och kapacitet för regional stabilitet. Särskilt vad gäller livsmedelssäkerhet och utveckling av institutioner. Utrikesutskottet röstade för att komplimentera rapporten med starkare skrivningar om skydd för mänskliga rättigheter och att säkra skyddet för flyktingar. EP är oroat över utvecklingen i Darfur och uppmanar Sudans regering att stoppa Janjaweedmilisens övergrepp. Samtidigt tar parlamentet avstånd från utländska ingripanden i Somalia och uppmanar Etiopiens regering att dra tillbaka sin armé ur landet. Betänkandet om EU:s regionala politiska partnerskap för fred, säkerhet och utveckling i regionen vid Afrikas horn 2006/2291 av Portas (GUE/NGL, PT), röstades igenom med stöd av EPP-ED och moderaterna. /CH

Medborgerliga – Bekämpning av HIV/Aids i EU och angränsande länder

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Michael Cashmans (PSE, UK) förslag till yttrande (2006/2232(INI)) till en initiativrapport om en strategi för bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009. I yttrandet betonas det faktum att ett av dagens största problem är den stora okunskap som fortfarande råder kring hur man smittas av viruset i fråga. Forskning visar även en ökning i riskbeteenden hos folk i allmänhet p.g.a. framsteg när det gäller behandlingen av hiv/aids kombinerat med minskad finansiering av förebyggande åtgärder. Medlemsstaterna uppmanas att öka kunskapsspridningen samt att aktivt arbeta mot diskriminering av personer med hiv/aids. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED och ett enhälligt utskott, för förslaget till yttrande. /LE

Medborgerliga – Säkerhet i samband med fotbollsmatcher

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Giusto Catanias (GUE/NGL, IT) förslag till betänkande (2006/0806(CNS)) om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension. Betänkandet rör en ändring av ett tidigare beslut om säkerhet vid fotbollsmatcher. Syftet är att behöriga organ (polismyndigheter etc.) ska stärka sitt samarbete och göra informationsutbytet mer professionellt för att förhindra störningar av den allmänna ordningen vid stora internationella fotbollsevenemang. I betänkandet betonas dock att de uppgifter som behandlas angående så kallade risksupportrar endast får användas för detta ändamål. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED och ett enhälligt utskott, för förslaget till betänkande. /LE

Industri – Hållbara transporter för ett rörligt Europa

I veckan antog industriutskottet Hassis (Gröna/ALE, FI) yttrande om hållbara transporter för Europa som bygger på kommissionens översyn av den gemensamma transportpolitiken. De ändringsförslag som antogs uppmanar till att överge orealistiska mål om att ekonomisk tillväxt kan frikopplas från fortsatt utveckling på transportområdet. Kommissionen uppmanas vidare att lägga fram förslag till lagstiftning om cabotage i syfte att förbättra transporteffektiviteten. Till följd av dålig närvaro av EPP-ED:s ledamöter förlorade gruppen på marginalen en rad ändringsförslag om bla sam-modalitet som innebär att varje transportslag ska utvecklas utifrån sina förutsättningar, samt ett påskyndat införande av det europeiska modulsystemet, enligt vilket längre fordonskombinationer kan tillåtas. Gunnar Hökmark lägger nu fram dessa förslag inför omröstningen av huvudrapporten i transportutskottet. /DC

Ekonomiska – Statistik över företagsstrukturer

Utskottet har enhälligt antagit ett betänkande av Ferreira (PSE, PT) om en revidering av den befintliga förordningen om statistik över företagsstrukturer. Syftet är dels att förbättra statistiska beslutsunderlag på aktuella politikområden och att tillgodose de nya behov som uppstår till följd av nya gemenskapspolitiska initiativ och dels att förenkla lagstiftning och få ner kostnader för företag och myndigheter. De viktigaste punkterna som berörs är företagstjänster och företagens demografi. Utskottet antog ändringsförslag som syftade till att se till att förordningen samstämmer med NACE rev.2-direktivet. /JA

Nästa vecka

Nästa vecka är det gruppmöten och därefter session i Strasbourg. Ledamöter och staben kommer att finnas på plats under kommunala rikskonferensen i Örebro. Veckorapporten åter den 16 mars.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu (tjänstledig)
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu