Hoppa till innehåll

Veckorapport v 7 om CIA, Europeiska rådets toppmöte och Vilnius

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 5

2007-02-16

Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. Veckans mest uppmärksammade ärende var ett betänkande från ett tillfälligt utskott som granskat CIA:s hantering av terroristmisstänkta i Europa. Frågan hörde knappast hemma i parlamentet och rapporten lämnade en hel del i övrigt att önska, med lösa påståenden och inblandning i rättsprocesser på nationell nivå. Den moderata delegationen hade motsatt sig att utskottet överhuvudtaget skulle tillsättas och avstod i slutvoteringen. I en resolution behandlades även Lissabonstrategin. I denna prioriteras den inre marknaden, jobb, satsningar på utbildning och innovation, samt en europeisk energipolitik. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rättelse

Charlotte Cederschiöld finns kvar som ersättare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, utöver att hon också är ledamot av utskottet för inre marknaden och konsumentskydd och ledamot av utskottet för rättsliga frågor. /GL

Rapporter

Tillfälligt utskott – CIA

Det tillfälliga utskottet tillsattes i januari 2005 för att utreda CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar A6-0020/2007. Målet för utskottets arbete är att fastställa om EU:s medlemsländers agerande överensstämmer med Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter. Att fel begåtts i samband med transporter av fångar är det ingen som bestrider. Europaparlamentet riktar kritik mot en rad MS, dels vad gäller ländernas bristande kontroll över de amerikanska baserna och dels i brist på samarbetsvilja. En rad länder, däribland Sverige har nekat till att medverka i utfrågningar i samband med utredningen.

Moderaterna och EPP-ED har från början varit emot att det tillfälliga utskottet inrättades. Betänkandet innehåller ett flertal skrivningar med anklagelser och kritik utan grund eller med bristfällig bevisning. Åsikter och påståenden har tenderat att framställas som fakta. EPP-ED har arbetat för att göra rapporten mer balanserad genom sakligare formuleringar och med förklaringar om att bevisen är bristfälliga. Socialisterna, liberalerna och den gröna gruppen har hållit en gemensam linje medan EPP-ED förhandlad hårt för att få igenom sina ståndpunkter. EPP-ED:s linje var att rösta för ärendet om nio av våra prioriterade ändringsförslag gick igenom. Flera av dem föll dock vilket gjorde att majoriteten av EPP-ED-ledamöterna röstade mot rapporten. Rapporten av Fava (PSE, IT), röstades igenom med siffrorna 382 för, 256 emot och 74 nedlagda röster.

Moderaterna valde att avstå i slutomröstningen och lämnade in en röstförklaring där vi förklarar att ansvaret för utredningarna faller under medlemsstaternas kompetens och bör således inte behandlas av Europaparlamentet som politisk institution. Medlemsstaternas regeringar är i dessa frågor inte ansvariga inför Europaparlamentet utan sina nationella parlament, såvida man inte har brutit mot europeiska rättsliga regler. Om det har handlat om att medlemsstater brutit mot åtaganden på Europanivå är det kommissionens ansvar att undersöka och föra sådana brott till domstol. /CH

Medborgerliga – Återtagandeavtal mellan EG och Ryssland

Europaparlamentet röstade i veckan för Maria Esteves (EPP-ED, PT) betänkande (A6-28/06) om avtal om återtagande av personer mellan EG och Ryssland. Avtalet utgör en del av EU:s mer omfattande strategi för hantering av migrationsströmmar. Främsta syfte med avtalet är att fungera förebyggande och grunda sig på samarbete med ursprungs- och transiteringsländerna.
Avtalet baserar sig på ömsesidighet och på snabba och effektiva förfaranden för att fastställa en persons rätt att stanna eller ev. återsändande till ursprungslandet. Betänkandet betonar dock starkt att de mänskliga rättigheterna måste inta första plats i återtagandeavtalet. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Avtal med Ryssland om förenklat utfärdande av visum

Europaparlamentet röstade i veckan för Maria Esteves (EPP-ED, P) betänkande (A6-29/06) om ett förenklat förfarande vid utfärdande av visum mellan EU-länderna och Ryssland. Syftet med avtalet är att förenkla för resande mellan just EU och Ryssland. I dagens läge råder i många fall en oerhört komplicerad och byråkratisk process för alla former av in – och utresa, även de allra kortaste varianterna (krav på inbjudan, en rad olika administrativa kostnader etc.). För att förbättra läget har nu förhandlingar inletts för att förenkla procedurerna och avtalet i fråga förenklar viseringsprocedurerna till viss del (i alla fall i teorin). Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Industri – Europeiskt radiospektrum

Europaparlamentets ledamöter antog under onsdagen Fiona Halls (ALDE, UK) initiativrapport (A6-0467/2006) om en marknadsbaserad metod för spektrumhantering. Hittills har förhållandet mellan tillgång och distribution av spektrum varit komplext då systemet för spektrumhantering har fungerat på internationell, europeisk, mellanregional och nationell nivå. Betänkandet föreslår ett gemensamt avtal på politisk nivå samt ett samförstånd mellan tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer på Europeisk nivå. Det ändringsförslag som antogs understryker vikten av teknik- och tjänsteneutralitet för spektrumhantering samt åtgärder som främjar konkurrens och innovationer. Parlamentet välkomnar ett upplåtande av spektrumrätter till handel vid övergången från analoga till digitala sändningar. Texten i den slutgiltiga rapporten som rör handel med spektrumrätter är dock betydligt mer försiktig än i föredragandens ursprungliga skrift. EPP-ED liksom moderaterna röstade för betänkandet som antogs med handuppräckning. /DC

Ekonomiska – Allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 2007

EP har antagit ett initiativbetänkande av Bullmann (PSE, DE) som handlar om medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik 2007, A6-012/07. Man välkomnar EU:s ekonomiska uppsving, minskningen av det genomsnittliga budgetunderskottet 2006, samt den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden. Dock noteras att arbetslösheten fortfarande är hög och att man ännu inte till fullo lyckats dra fördel av det förbättrade ekonomiska läget. I betänkandet ställer man krav på att den inre marknaden förverkligas, framför allt inom finans- och energisektorn, samt att nödvändiga reformer och investeringar görs för att främja tillväxt och sysselsättning. EPP-ED och moderaterna stödde betänkandet. /JA

Ekonomiska – EIB:s årsrapport för 2005

Parlamentsledamöterna har röstat för ett betänkande av Montoro Romero (EPP-ED, ES) som i positiva ordalag kommenterar EIB:s årsrapport för 2005, A6-011/07. EP gratulerar EIB till den ökade insyn för allmänheten och förbättringen av dess kontrollsystem som åstadkommits 2005, och uppmuntrar EIB att vidare arbeta för att utveckla EU:s ekonomi. Man välkomnar även EIB:s plan på att utarbeta en ny åtgärdsplan för energi som omfattar EU:s nya energimål. Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten. /JA

Ekonomiska – Makroekonomiska följder av energiprisökningen

I ett betänkande av Dos Santos (PSE, PT) som antogs på torsdagen kommenterar EP de stigande energipriserna som negativt påverkar EU:s ekonomi, A6-001/07. Framför allt befarar EP att det är det höjda oljepriset i unionen och EU:s beroende av importerad energi som kan få kännbara konsekvenser. Betänkandet stödjer utvecklingen av alternativa energikällor, anser att det är viktigt att minska oljeberoendet samt beroendet av importerad energi, och vill se att den inre marknaden för energi genomförs. Man understryker vikten av mer investering i infrastruktur och energiförsörjning och tryggad tillgång till energi. EPP-ED var aktiva redan i utskottsskedet och fick till stånd ändringar i betänkandet som gjorde att partigruppen och moderaterna röstade för betänkandet. /JA

Utrikes – Kampen mot terrorism

Kampen mot terrorism är ett av EU:s prioriterade områden. Parlamentet menar att de som utger sig för att försvara Islam, i synnerhet al-Qaida utgör det allvarligaste hotet mot Europa för närvarande. Ändringsförslag tar dock rättmätigt bort de skrivningar som utpekar muslimer och al-Qaida som terrorister. Korrekta formuleringar ska naturligtvis beröra alla typer av terrorister, oavsett vem eller vilka som utför handlingarna.

Parlamentet vill utreda vad som bidrar till radikalisering och rekrytering av muslimer inom och utanför EU. För att hindra terrorism måste vi arbeta förebyggande, dels främja utbildning och kulturell tolerans men också genom att försvåra att terrorister får tillgång till resurser som resor, kommunikationsmedel, finansiella stöd och vapen. Likaså måste flöden av illegalt kapital och penningtvätt inom EU bekämpas.

Ett fåtal länder har ratificerat FN-konventionerna om kampen mot terrorism. Parlamentet uppmanar därför MS att anta de interna lagar som krävs för detta genomförande. I betänkandet föreslår EP att en internationell fond ska skapas för att förse fattiga länder med ekonomiska medel så att de kan bekämpa terrorism. Moderaterna avvek från EPP-ED:s linje för att stödja möjligheten att överklaga terroriststämplade samt för kompensationsmöjligheten för de som orättfärdigt hamnat på Guantanamobasen. I övrigt följde moderat EPP-ED och röstade för initiativbetänkandet vilket röstades igenom. /CH

Jämställdhet – Kvinnors situation i Turkiet

Europaparlamentet röstade med stor majoritet för Bozkurts rapport om kvinnors situation i det sociala, ekonomiska och politiska livet i Turkiet A6-003/2007. För att göra kvinnors situation bättre, särskilt i de sydöstra delarna, uppmanar parlamentet turkiska regeringen till reformer på flera områden. Turkiet har till exempelvis problem med registrering av nyfödda flickor. Eftersom inte alla flickor registreras försvåras arbetet med att bekämpa brott som tvångsäktenskap och hedersrelaterade brott. Rättsliga myndigheter uppmanas att tillämpa och tolka strafflagen så att våldsrelaterade brott bättre bekämpas utan förmildrande omständigheter. Domare föreslås dessutom få instruktioner i hur de nya lagarna ska tillämpas samt säkra vittnesskydd. Information och förebyggande av kvinnovåld bör spridas och därför vill EP att lärare ges kompetens i jämställdhetsfrågor samt välkomnar initiativet att ge värnpliktiga soldater utbildning på området.

Betänkandet innehöll förslag om obligatoriskt kvotsystem för att garantera representation av kvinnor på vallistor. Här röstade moderaterna och EPP-ED mot men förlorade omröstningen. Vad gäller Turkiets medlemskap avvek moderaterna från EPP-ED genom att tydligare markera ett välkomnande av medlemsförhandlingar. EPP-ED är splittrade i Turkietfrågan och skrivningen från gruppen var därför mer neutralt hållen. /CH

Sociala – Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Med förenklat förfarande röstade parlamentet igenom socialdemokraten Jan Anderssons rapport om riktlinjer för medlemsländernas sysselsättningspolitik A6-0008/2007. I samband med översynen av Lissabonstrategin ges MS möjlighet att skräddarsy nationella program för att tillgodose sina behov. Översynen av sysselsättningsriktlinjerna äger rum 2008 och EP begär nu, i egenskap av rådgivande instans, att få tillräckligt med tid, minst fem månader för att utarbeta bra förslag. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /CH

Utveckling – Om budgetstöd till u-länder

Tyske rapportören Gahler från EPP-ED har skrivit en initiativrapport som villkorar och tydliggör om budgetstöd till utvecklingsländer A6-0005/2007. Budgetstöd ska ges under förutsättning att nettofördelar kan påvisas enligt tydliga kriterier och utbetalningen anpassas efter mottagarnas egen utvecklingsstrategi. Prioriteringen för budgetstöd är tydlig och skall inriktas på att minska fattigdomen.

Revisionsrätten har konstaterat att det finns brister i kommissionens allmänna hantering av instrumenten för budgetstöd samt i kontrollerna av övervakningen och parlamentet uppmanar nu KOM att förbättra möjligheten till övervakning genom extern kontroll av budgetstöden. Det är många gånger svårt att bedöma hur prestationsindikatorerna och resultat uppnåtts och insamling av statistik samt bedömning och analys måste förbättras. Moderaterna och EPP-ED stödde rapporten som röstades igenom av parlamentet. /CH

Miljö – Avfall

Kommissionen har föreslagit en översyn av avfallsdirektivet från 1975 som innebär en översyn av ramdirektivet 75/442/EEG. Ett nytt livscykeltänkande med särskilda kriterier för att avgöra när avfall upphör att vara avfall föreslås. Medlemsstaterna åläggs att utarbeta program för förebyggande av avfall. Meningen är också att lagstiftningen ska förenklas och förtydligas. Direktivet från 1975 om omhändertagande av spilloljor och direktivet om farligt avfall från 1991 inlemmas, men föråldrade eller otydliga bestämmelser i alla tre direktiven ändras eller stryks.

I en rapport av Jackson (EPP-ED, UK) kräver emellertid ledamöterna tydligare bestämmelser och uttryckliga och bindande mål, A6-0466/2006. Parlamentet anser att kommissionens idéer om produkternas livscykel är för teoretisk och föredrar en prioritetsordning som baseras på fem kriterier utifrån hur miljövänlig metoden är.

Parlamentet vill att man minskar deponering och förbränning av avfall. Man inte ska kunna betrakta förbränning som återvinnig. Medlemsstaterna ska betrakta förbränningsförfaranden som bortskaffningsförfaranden.

Medlemsstaterna ska upprätta program för förebyggande av avfall senast 18 månader (och inte 3 år som kommissionen föreslår) efter det att direktivet har trätt i kraft. Programmen och deras åtgärder bör åtminstone syfta till en stabilisering av avfallsproduktionen senast 2012 och en betydande minskning av avfallet senast 2020.

Moderaterna och EPP-ED röstade emot vissa av dessa punkter men förlorade i omröstningarna. Trots detta stöttade EPP-ED och moderaterna rapporten i sin helhet. /CDR

Miljö – Avfallsstrategi

Parlamentet har antagit ett initiativbetänkande av Blokland (IND/DEM, NL) om kommissionens meddelande ”Att främja ett hållbart resursutnyttjande: En temainriktad strategi för förebyggande och materialåtervinning av avfall”

Rapporten gick i samma linje som direktivet och antogs med bred majoritet. Moderaterna och EPP-ED röstade för. /CDR

Jordbruk – Reformering av marknaden för vin

Europaparlamentet motsatte sig kommissionens planer på att förändra i EU:s vinindustri. På grund av minskad konsumtion, behovet av att ta itu med unionens ”sjö” av 1,5 miljarder liter samt konkurrens från ”Nya världen”, föreslog kommissionen drastiska åtgärder för att balansera EU:s vinmarknad och öka dess konkurrenskraft.

Åtgärderna inkluderar nedläggning av 400 000 hektar vingård och att föra över resurser från den första pelaren i Gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) till den andra, det vill säga till landsbygdens utveckling.

Rapporten Reformering av den gemensamma organisationen av marknaden för vin av Batzeli (PSE, GR), A6-0016/2007, vill radikalt förändra kommissionens förslag genom att t ex lägga in garantier för fortsatt örsörjning av vinbönder, inrättandet av fonder för att marknadsföra vin och hinder för att stoppa import att viner från tredje land.

Moderaterna röstade för reformer och för en liberalisering av vinsektorn. /CDR

Jordbruk – Frivillig modulering inom CAP

Europaparlamentet föreslog att förkasta kommissionens förslag till förändring när det gäller frivillig modulering av direktstöd till lantbrukare, Goepel ((EPP-ED, DE) A6- 09/2007. Kommissionens förslag skulle innebära att man inom ramen för förändringar av CAP, skulle kunna ta bort bidrag för icke livskraftiga jordbruk. Samma rapport röstades i november 2006 men då parlamentet inte ansett sig få tillräcklig respons från kommissionen lades rapporten fram en gång till.

Moderaterna stödde även denna gång kommissionens förslag, till skillnad från EPP-ED. /CDR

Fiske – Olagligt fiske

Parlamentet antog en rapport av Aubert (Gröna/ALE, FR), EU:s handlingsplan avseende illegalt, icke rapporterat och oreglerat fiske, A6-0015/2007. Rapporten poängterar att vi måste bli bättre på att förlja de regler som finns kring det olagliga fisket och att detta fiske är relativt stort. Rapporten behandlar både fisket internationellt och fisket inom EU.

Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporten. /CDR

Fiske – Två tekniska ärenden

Två rapporter av Miguélez Ramos (PSE, ES) antogs med förenklat förfarande: Tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter, A6-0476/2006. Rapporten behandlar främst tonfiske och att implementera befintliga regler. Drivgarn, A6-0014/2007. Tidigare fanns det tre olika officiella definitioner på drivgran men i och med denna rapport finns det numer enbart en definition. EPP-ED och moderaterna röstade för båda. /CDR

Internationell handel – Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Parlamentet röstade i veckan igenom Glattfelders (EPP-ED, HU) betänkande (A6-0013/2007) om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien. Myndigheterna i Moldavien arbetar för ekonomisk stabilitet och strukturreformer med stöd av bl.a. Bretton-Woods institutionerna. En grav försämring av Moldaviens handelsbalans har emellertid ökat finansieringsbehovet i landet. EU ämnar därför bidra med ett engångsstöd på maximalt 45 miljoner euro för att öka förutsättningarna för att målen i myndigheternas reformprogram ska kunna uppnås. Moderaterna, liksom resten av EPP-ED, röstade för betänkandet. /SN & CDR

Budgetkontroll – Implementering av EU:s budgetförordning

Budgetförordningen utgör ett övergripande ramverk för implementeringen av EU:s budget. Grässles (EPP-ED, DE) och Pahors (PSE, SI) rapport (A6-0007/2007), som parlamentet röstade igenom i veckan, utvecklar och kompletterar föreskrifterna i budgetförordningen och ger mer substans till hur man konkret ska gå till väga vid genomförandet av anvisningarna i budgeten. Förslagen i rapporten syftar främst till att förbättra insynen, säkerheten och tydligheten i relationen med förmånstagare. Rapporten antogs enhälligt. /FG & CDR

Budgetkontroll – Program för utredning av bedrägerier i unionen

Ett enigt Europaparlament antog i veckan även Böschs (PSE, AT) rapport (A6-0002/2007) om ett program med syfte att stödja verksamhet som strävar efter att skydda gemenskapens ekonomiska intressen. Herkules II, som programmet heter, bygger på det föregående Herkules I och ska utreda alla former av bedrägerier i unionen – från korruption till smuggling. Herkules II strävar också efter att förbättra kontrollen av projektets konsekvenser, samt att ha tydligare målsättningar och mer öppenhet om pågående aktiviteter. /FG & CDR

Inre marknaden – Upphävande av direktiv

Europaparlamentet deltar inte bara i EU:s lagstiftningsprocess, utan ibland även i röjningar bland regler som blivit gamla och obsoleta. Så var fallet i Strasbourg i veckan, när parlamentarikerna så gott som enhälligt röstade för att upphäva ett direktiv om sortering av rundvirke då branschen utvecklat egna, fungerande system. Dessutom försvinner ett direktiv om begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster inom sektorn offentliga bygg- och anläggningsarbeten, närmare bestämt vid tilldelningen av offentliga bygg- och anläggningskontrakt till entreprenörer verksamma genom agenturer eller filialer. Direktivet har blivit överflödigt genom den nya lagstiftningen om offentlig upphandling. Brittiskan McCarthy (PSE) som har varit rapportör i båda ärendena, har haft ett tacksamt jobb då båda röstades med enkelt förfarande. /CT

Resolutioner

Resolution om SWIFT och PNR-avtalet

Europaparlamentet röstade i veckan för en gemensam resolution (B642/07) gällande bland annat betalningssystemet SWIFT och den problematik som råder kring dataskydd och det faktum att det europeiska dataskyddet inte gäller i USA där en av de två SWIFT-databaserna finns belägen. Förslag på lösningar är att flytta databasen i USA till något land där dataskyddet även gäller för europeiska medborgare. I dagens läge finns ingen klar och genomförbar lösning på problemet men kommissionen skall titta närmare på saken.

Resolutionen innehöll även andra punkter, t.ex. avtalet om lagring av passageraruppgifter vid flygningar mellan Europa och USA. Även i detta fall råder komplikationer kring rätten till dataskydd. I dagsläget finns dock ett avtal mellan USA och EU men meningsskiljaktigheter råder då utomamerikanska medborgare enligt amerikansk lag har ett lägre skydd. Fortsatt förhandlingar pågår dock. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för resolutionen. /LE

Resolution om Lissabonstrategin

Parlamentet antog en resolution om Lissabonstrategin som är ett bidrag till Europeiska rådets vårtoppmöte. Resolutionen nämner parlamentets prioriteringar som ska leda till att EU blir den mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomin innan 2010 och har utarbetats av de tre största partigrupperna, EPP-ED, PSE och ALDE. I texten understryks vikten av förverkligandet av den inre marknaden, skapandet av fler jobb, satsningar på utbildning och innovation, samt en gemensam europeisk energipolitik. Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten, men moderaterna avvek från partigruppen och röstade för att behålla en skrivning som sa att man inte ska diskriminera människor som lider av kronisk sjukdom eller långtidssjukdom. /JA

Nästa vecka

Nästa vecka är sammanträdesfri och ledamöterna befinner sig i valkretsen, därefter är det utskottsmöten i Bryssel. Veckorapporten åter den 2 mars.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu (tjänstledig)
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu