Hoppa till innehåll

Veckorapport v 48 Möten med afghaner, Istanbuls centre, portugisiska studenter och västsvenskar

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 48

2007-11-30

Europaparlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel. I ett ärende om flexicurity röstade de svenska socialdemokraterna, som enda svenska ledamöter, för ändringsförslag från vänstergruppen som innebär att EU ska stifta lagar som styr den svenska arbetsmarknaden. Bland annat vill socialdemokraterna införa minimilöner på EU-nivå. Moderaterna var framgångsrika i behandlingen av ett annat ärende, där handel i ursprungsförslaget framställdes som orsaken till alla miljöproblem. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Sysselsättning – Flexicurity

Flexicurity syftar till att skapa en mer anpassningsbar och säkrare arbetsmarknad för att kunna möta nya utmaningar och vara fortsatt konkurrenskraftig. Innebörden av flexicurity är dock svävande och därför uppmanar parlamentet KOM att anta en uppsättning flexicurity-principer och samtidigt genomföra en kostnads- och intäktsanalys av kostnaderna för att genomföra åtgärderna. Ett av de största problemen idag är tillgången på utbildad och anpassningsbar arbetsraft och mycket fokus ligger därför på utbildning och livslångt lärande. Likaså betonas värdet av den europeiska sociala modellen som karakteriseras av starkt socialt skydd, social trygghet, arbetslöshetsunderstöd, skydd för hälsa och säkerhet och aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Alla arbetstagare, oavsett anställningskontrakt bör ha en uppsättning grundläggande rättigheter, t.ex. vad gäller likabehandling, arbets- och vilotider, kollektiva avtalsförhandlingar och föreningsfrihet.

Rapporten är delvis motsägelsefull. Å ena sidan strävar EP efter fler flexibla och anpassningsbara anställningsavtal där tillsvidareanställning ska vara normen. Samtidigt motarbetas aktivt atypiska anställningskontrakt. Det vill säga; var flexibel så länge ingenting ändras. EPP-ED har lyckats mycket väl i förhandlingsarbetet och moderaterna och EPP-ED kunde tryggt rösta för rapporten A6-0446/2007, av Christensen (PSE, DK). /CH

Handel – Handel och klimatförändring

Lipietz (Gröna/ALE, FR) A6 0409/2007, rapport om handel och klimatförändringar röstades på torsdagen med stor majoritet igenom i plenum. Lipietz vill i syfte att stävja klimatförändringarna införa diverse protektionistiska hinder för handel eftersom han sätter den ökade handeln i samband med miljöproblemen. Moderaterna röstade för rapporten i sin helhet efter att ha vunnit två nyckelvoteringar – vi lyckades få EP att rösta nej dels till införande av en koldioxidskatt vid EU:s gränser för varor producerade i länder utan Kyotoprotokoll dels en paragraf som beskyllde den västerländska livsstilen för världens miljöproblem. Tyvärr innehöll resten av rapporten en hel del andra konstigheter varför moderaterna lämnade in en röstförklaring. Initiativrapport. /SB

Medborgerliga – Övervakningsorder mellan medlemsstater före rättegång

Europaparlamentet röstade i veckan för Ioannis Varvitiotis (EPP-ED, GR) betänkande ( A6 -428/2007) om rambeslut om en europeisk övervakningsorder vid förfaranden mellan EU:s medlemsstater före rättegång. Beslutet öppnar dörren för ett ömsesidigt erkännande av övervakningsordrar av olika slag. En praktisk situation då denna metod kan vara tillämplig är när någon häktas före rättegång (vid risk för flykt, bevisförstöring eller upprepad brottslighet). Personen i fråga, som misstänks för brott i ett land, kan då istället få sitta häktad i sitt hemland fram till rättegången. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för betänkandet. /LE

Rättsliga – Mål om förhandsavgörande

Europaparlamentet röstade i veckan för Diana Wallis (ALDE, UK) betänkande (A6-451/2007) om EG-domstolens stadga rörande handläggningen av mål om förhandsavgörande som rör området för frihet, säkerhet och rättvisa. Betänkandet rör framförallt möjligheten till ett förfarande för brådskande mål på området i fråga. Detta innebär att en domare i en nationell domstol, som ställer en fråga till EG-domstolen om hur en viss EG-regel skall tolkas, ska kunna få sin fråga besvarad i ett snabbare förfarande än det normala. Detta förfarande har dock inte använts i någon större utsträckning och ska nu ändras med några justeringar i domstolens stadga. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för betänkandet. /LE

Rättsliga – Tillämplig lag på avtalsförpliktelser (Rom I)

Europaparlamentet röstade i veckan för Cristian Dumitrescus (EPP-ED, RO) betänkande (A6-450/2007) om tillämplig lag på avtalsförpliktelser (Rom I) som handlar om förordningen med samma namn. Syftet med förslaget till förordning är att omvandla 1980 års Romkonvention till ett gemenskapsinstrument och att ändra den efter behov. Den punkt i förslaget som varit mest omdebatterad är den som säger att lagen i konsumentens land ska vara tillämplig i avtalsförpliktelser mellan en konsument och en näringsidkare. Detta gäller i situationer när parterna är från olika länder och företaget t.ex. annonserar på nätet. Denna regel skulle dock idag drabba företag (särskilt mindre) som kan komma att vara tvungna att behärska 27 olika länders lagstiftning. På grund av detta lades en kompromiss fram där konsumentens lagstiftning blir tillämplig enbart i fall där en företagare aktivt, t.ex. genom reklam, sökt upp konsumenten. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för betänkandet. /LE

Handel – Makroekonomiskt stöd till Libanon

Europaparlamentet röstade enhälligt igenom Arifs (PSE, FR) A6-0452/2007 rapport om makroekonomiskt stöd till Libanon. Stödet omfattar ett lån på max 50 miljoner euro och ett bidrag på max 30 miljoner euro under två år med möjlighet till förlängning med ett. Syftet med stödet är att komplettera andra bidragsprogram för att stödja Libanons arbete med att stärka den libanesiska staten genom en omfattande reformagenda.

Parlamentet röstade därmed för KOM:s förslag med förändringar för att öka transparensen och ansvarsskyldigheten t.ex. tydlig formulering av mål och villkor, interna revisorer, samt att spenderingen av bidraget/lånet ska ske på ett balanserat sätt mellan sektorer. Samrådsförfarande. /SB

Budgetkontroll – Utnämnande av sju ledamöter av revisionsrätten

Följande 7 ledamöter i Europeiska revisionsrätten valdes på torsdagen av Europaparlamentet: David Bostock, UK (omval), Michel Cretin, FR, Maarten, BE, Engwirda, NL, Henri Grethen, LU, Harald Noack, DE, Ioannis Sarmas, GR (omval), och Hubert Weber, AU (omval). /SB

Kultur – Television

Europaparlamentets ledamöter antog under veckan Hieronymis (EPP-ED, DE) betänkande (A6-442/07) vilket innebär en utvidgning av direktivet ”Television utan gränser”. Det syftar till att etablera ett moderniserat och flexibelt ramverk för TV-sändningar, inklusive linjära (TV-sändningar) audiovisuella medietjänster och att introducera minimiregler för on-demand audiovisuella medietjänster.

Sedan parlamentets första läsning i december 2006, har en kompromiss uppnåtts som innebär att en stark ursprungslandprincip fortfarande åtföljs (vilket var den känsligaste frågan för medlemsstaterna). Samtliga av EP:s förslag till rådet har tillfredställts. I fall där när tillhandahållaren av medieservice är placerad i tredje land för att undvika striktare regler, har en procedur för att finna en lösning på bilateral basis mellan MS på sådana problem etablerats, under kommissionens vägledning. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Industri – Vetenskapligt och teknologiskt samarbete med Egypten

Under sessionen antog parlamentets ledamöter Nieblers (EPP-ED, DE) betänkande, (A6-429/07) om ingående av vetenskapligt och teknologiskt samarbete med Egypten. Betänkandet handlar om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Egypten. Avtalet innebär i praktiken att samarbetet inom ramen för sjätte ramprogrammet fortsätter med sjunde ramprogrammet. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Industri – Tillämpningen av vissa bestämmelser i Estland

Parlamentets ledamöter antog i veckan Nieblers (EPP-ED, DE) betänkande (A6-0440/07)
om tillämpningen av vissa bestämmelser i Estland. Direktivet handlar om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Konstitutionella – Regler för och finansiering av politiska partier

Parlamentet har antagit ett betänkande av Leinen (PSE, DE) om en ändring av den befintliga förordningen om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå från 2003, A6-412/07. Rapportören stödjer KOMs förslag till ändringar, som handlar om förbättringar av de finansiella bestämmelserna som styr finansieringen av politiska partier på europeisk nivå, samt definierar politiska stiftelser på europeisk nivå, men går längre än KOM i sin detaljstyrning. Moderaterna valde därför att rösta emot de ändringsförslag som reglerade mer än KOM gjort, men röstade för betänkandet med EPP-ED. /JA

Konstitutionella – Godkännande av stadgan om grundläggande rättigheter

Europaparlamentet har med stor majoritet godkänt Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i ett betänkande av Leinen (PSE, DE), A6-445/07. EPP-ED och moderaterna röstade för betänkandet. /JA

Inre marknaden – Vapendirektivet

Ursprungligen syftade rapporten (A6-0276/2007) till att anpassa ett redan befintligt vapendirektiv till ett FN-protokoll. Rapportören (Kallenbach, Gröna/ALE, DE) öppnade dock upp ett antal andra frågor. För svensk del var vissa av de tidiga förslagen, såsom förbud mot distansköp, oroväckande då de skulle kunna få konsekvenser främst för jägare i de norra delarna av landet, men efter utskottsbehandling och långdragna förhandlingar med rådet har en bred kompromiss nåtts som moderaterna, i likhet med sin partigrupp EPP-ED, kunde ställa sig bakom. För de områden där inga överenskommelser nåtts – klassificering och vapenpass – används subsidiaritetsprincipen för att ge MS eget utrymme att reglera. En annan stor fråga, nämligen den om åldersgräns, löstes på så sätt att undantag nu görs från huvudregeln 18 år så att även yngre personer kan förvärva (dock inte köpa) och inneha vapen avsedda för sportskytte och jakt. /CT

Inre marknaden – Måttenheter

En ändring av direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter röstade i veckan igenom i plenum (McCarthy, PSE, UK, A6-430/2007). I korthet innebär ändringen att UK/IR nu får ett permanent ok för att för att använda det icke-metriska systemet. /CT

Inre marknaden – Elektromedicinsk utrustning

Europaparlamentet accepterade under sessionen kommissionens förslag att upphävande direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromedicinsk utrustning inom human- och veterinärmedicin (McCarthy. PSE, UK, A6-0431/2007). /CT

Utveckling – Vidareutveckling av Afrikas jordbruk

I många länder i Afrika lever upp till 80 % av befolkningen i landsbygdsområden, och upp till 73 % av befolkningen består av småjordbrukare. Att utveckla det afrikanska jordbruket är alltså ett enormt viktigt led i arbetet med att driva på utvecklingsarbetet på kontinenten och lyfta dess befolkning ur fattigdom. Initiativrapporten av Morgantini (GUE/NGL, IT) som i veckan röstades igenom i plenum försöker dra upp riktlinjer för vad EU kan göra för att hjälpa de afrikanska länderna på det här området.

En punkt som poängteras är att EU:s nuvarande jordbruks- och handelspolitik måste reformeras för att det inte ska hålla tillbaka utvecklingen av det afrikanska jordbruket.
Vidare läggs stor vikt vid stärkandet av äganderätten till land och stöd för mikrokreditprogram. Det poängteras även att man måste fokusera särskilt på jordbruk i avlägsna områden då dessa områden tenderar att vara särskilt fattiga och underutvecklade. Rapporten innehöll ursprungligen oskäligt negativa eller direkt felaktiga uttalanden om Economic Partnership Agreements, något EPP-ED lyckades rätta till med ändringsförslag i plenum. Därför kunde såväl EPP-ED som moderaterna rösta för rapporten (A6-0432/2007) i sin helhet. /PB

Transport – En ny turismpolicy för EU

Costas (ALDE, IT) rapport om en ny turismpolicy för EU behandlar de flesta tänkbara aspekter av turismpolitik, såsom visumregler, kvalitetsmärkning och konsumentskydd. Moderaternas grundinställning är att turismpolitik rimligen faller under subsidiaritetsprincipen och alltså behandlas bäst av MS utan EU:s inblandning. Rapporten i fråga ger oss även god anledning till att hålla fast vid den inställningen.

Exempelvis föreslås i rapporten en harmonisering av kvalitetsmärkningstandarder på EU:s hotell och turistmål; och att EU ska verka för att främja särskilda turistdestinationer och former av turism – rapporten vill t.ex. att EU ger sitt aktiva stöd till kurorter med hetvattenkällor. Vidare önskar rapporten se en cykelväg längs den forna järnridån ”för att främja ’mjuk rörlighet'” och ett särskilt EU-turismprogram för pensionärer med det föreslagna namnet ”Ulysses-programmet”. Inget av detta är något vi anser att EU borde ägna sig åt. Moderaterna röstade därför emot Costas rapport (A6-0399/2007), som dock gick igenom med stor majoritet i plenum. /PB

Transport – Enhetliga regler för framförande av lokomotiv

Parlamentet röstade under torsdagen igenom två rapporter som rör problemen med typgodkännande av lokomotiv. Om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar A6-0346/2007. Om ändring av förordning 881/2004/EG om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå A6-0350/2007.

Att inte ha enhetliga regler om hur lokomotiv får framföras i EU är ett hinder för skapande av nya järnvägsföretag inom godstrafik samt ett hinder för driftskompatibiliteten hos europeiska järnvägssystem. Rullande materiel som fått tillstånd i ett MS ska inte behöva ytterligare tillstånd i annat, utom i särfall som får betydelse för säkerheten. Rapporterna syftar till att harmonisera nationella förfaranden och tillämpa principen om ömsesidigt godkännande mer systematiskt. Järnvägsbyrån får nya uppgifter i syfte att främja driftkompatibiliteten och säkerhetsmålen. Viktigaste uppgiften är att utveckla ett jämförelseverktyg för att underlätta förfarandet för certifiering av rullande materiel. EPP-ED och moderaterna röstade för rapporterna av Costa (ALDE, IT) som röstades i block. /CH

Miljö – Komitologiärenden

Under veckans session i Bryssel hade parlamentet att ta ställning till tre rapporter – ifrån miljöutskottet – om komitologiärenden. Rapporterna, som alla var medbeslutandeförfarandet (första behandlingen), berör kommissionens genomförandebefogenheter på det område som specificeras i varje rapport. Den första rapporten (A6-0277/2007) var skriven av Grossetete (EPP-ED, FR) och berörde gemenskapsregler för humanläkemedel. Den andra rapporten (A6-0299/2007) var skriven av Scheele (PSE, AT) och berörde genetiskt modifierade livsmedel och foder. Den tredje rapporten (A6-0342/2007) var skriven av Sturdy (EPP-ED, UK) och berörde bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder. Moderaterna röstade för alla tre rapporter. /GZ

Medborgerliga – Kampen mot terrorism

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Jean-Marie Cavadas (ALDE, FR) förslag till resolution (B6-XX/2007) om kampen mot terrorism. Texten tar upp vikten av att EU:s medlemsstater gemensamt och solidariskt agerar i kampen mot terrorism. Stor tonvikt lades även vid att avsteg från principerna för grundläggande fri- och rättigheter inte får göras. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för betänkandet. /LE

Inre marknaden – Varupaketet

Den fria rörligheten för varor är en av grundprinciperna på den inre marknaden. I praktiken försvåras dock rörligheten av protektionism, byråkrati eller otydlighet kring rättigheter och skyldigheter. I veckan antog Inre marknadsutskottet det så kallade Varupaketet, som innehåller två förordningar och ett beslut, och vars huvudsyfte är att åtgärda dessa brister för att säkerställa en välfungerande marknad. Moderaterna röstade med sin partigrupp EPP-ED som i de allra mest nått breda kompromisser med de andra partigrupperna i utskottet.

Förordning om ömsesidigt erkännande (Stubb, EPP-ED, FI): Syftet med förordningen är att förbättra den fria rörligheten för varor inom EU på så sätt att en vara som har godkänts i en medlemsstat utan hinder skall kunna röra sig fritt även inom övriga unionen. Denna princip är en kodifiering av en av de mest välkända domarna från EG-domstolen, nämligen Cassis de Dijon från 1979. De varor som berörs av förordningen är de ca 25 % som fortfarande inte harmoniserats, dvs. de produkter som inte regleras i sekundärlagstiftningen, och principen om ömsesidigt erkännande bygger på att medlemsstaterna har förtroende för varandra. Det innebär att medlemsstaterna som huvudregel inte tillåts ha nationella, tekniska hinder mot den fria rörligheten och tack vare genomgången blir reglerna för undantag klarare och striktare och informationen mellan medlemsstaterna samt till de ekonomiska aktörerna tydligare.

Ackreditering och marknadskontroll (Brie, GUE/NGL, DE): Skyldigheten att kontrollera de varor som cirkulerar ligger på medlemsstaterna. Ackreditering är en oberoende kompetensbedömning av att de företag som ägnar sig åt certifiering etc. verkligen är kompetenta att utföra de bedömningar de gör. Genom ackrediteringen underlättas den fria rörligheten för varor på det lagreglerade området eftersom mottagaren i andra länder kan lita på att produkten har genomgått teknisk kontroll utfört av ett kompetensbedömt kontrollorgan. Ett gemensamt regelverk är viktigt för att säkerställa enhetlighet i ackrediteringsorganens bedömningar. Marknadskontroll är en form av myndighetstillsyn över att produkter som är släppta på den inre marknaden uppfyller gällande krav. Vad gäller marknadskontrollen lägger förordningen en gemensam grund för att medlemsstaterna skall kunna kontrollera och stoppa farliga produkter och också informera övriga medlemsstater om åtgärder som vidtas, allt i syfte att stoppa och förhindra att farliga produkter sprids på marknaden. Rapportören ville utvidga marknadskontrollkravet även till det icke-harmoniserade området, dvs. områden där medlemsstaterna idag tillåts ha sina egna regler. Efter förhandlingar med kommissionen och efter votering i utskottet blev nu istället resultatet att GPSD (General Product Safety Directive) integreras i förordningen men att strängare regler tillåts när det finns anledning.

Beslut om marknadsföring av produkter (Schaldemose, PSE, DK): Den så kallade CE-märkningen används för att signalera till kontrollmyndigheter och konsumenter att de krav som inre marknaden ställer upp på produktsäkerhet har uppfyllts. Initialt föreslogs att CE-märkningen skulle omvandlas till ett europeiskt, obligatoriskt säkerhetsmärke, men istället beslöt utskottet att en studie över hur CE-märkningen fungerar skall göras. Genom att lägga ett större ansvar på importörer och producenter för att de produkter som släpps fria på den inre marknaden uppfyller EG-rättens krav stärks CE-märkningen och därmed även säkerheten för slutkonsumenten. /CT

Nästa vecka

Nästa vecka är det gruppmöten i Bryssel och därefter session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 14 december.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sysselsättning = Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 15 64, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
HH Helena Hånell, +32 2 283 78 22, helena.hanell@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
GZ Gabriel Zsiga, +32 2 283 75 36, gabriel.zsiga@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu