Hoppa till innehåll

Veckorapport v 48: Europa rör sig!

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 48

2006-12-01

Parlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel. Det sjunde ramforskningsprogrammet antogs under sessionen, vilket denna veckorapport i stor utsträckning handlar om. I fråga om reglerna för deltagande i programmet har Gunnar Hökmark varit skuggrapportör för EPP-ED och medverkat till en kompromiss som bland annat innehåller en ny kostnadsmodell som gagnar deltagare som inte har möjlighet att identifiera sina direkta kostnader. Under sessionen röstade vi mot ett förslag om att använda de övergångsklausuler, så kallade passareller, som finns i EU-fördraget och som gör att rådet med enhällighet kan besluta om att vissa områden ska övergå till medbeslutande, vilket gör att rådet bara behöver rösta med kvalificerad majoritet. Rumäniens och Bulgariens medlemskap var även uppe för debatt. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Industri – Sjunde ramforskningsprogrammet (FP7)

Under minisessionen antog Europaparlamentet inom ramen för sin andrabehandling Buzeks (EPP-ED, PL) betänkande om FP7 (A6-392/06). FP7 kommer att styra EU:s forskningsanslag för åren 2007-2013 och har en budget på 53 miljarder euro. Budgeten motsvarar en 40 % ökning jämfört med budgeten för FP6. Plenum antog ett kompromisspaket som industriutskottet tidigare godkänt i vilket särskilt deltagande för SME:s, unga forskare och kvinnor främjas. Man har också träffat en överenskommelse kring frågan om forskning på mänskliga stamceller. Det nya paketet på 39 ändringsförslag som antogs i plenum rör strukturen för det Europeiska forskningsrådet och instrumentet för riskdelning som syftar till att för att uppmuntra till banklån för forskningsprojekt. I denna andra behandling har anslag till forskning om förnyelsebar energi, barnhälsa och andningsrelaterade sjukdomar också varit viktiga. Inget finansiellt bidrag från FP7:s budget kommer att gå till European Institute of Technology. Moderaterna liksom EPP-ED godkände rådets gemensamma ståndpunkt och antog kompromisspaketet. 80 % av de nya förslagen i kompromisspaketet till andraläsningen är ursprungligen EPP-ED förslag som fått andra partigruppers stöd. /DC

Industri – Reglerna för deltagande i Sjunde ramforskningsprogrammet (FP7)

Under minisessionen antogs också reglerna för deltagande i FP7 inom ramen för medbeslutandeförfarandet (Busquin, (PSE, BE) A6-304/06.) Informella trepartssamtal har förts med Gunnar Hökmark som EPP-ED:s skuggrapportör. I plenum antogs ett kompromisspaket som antagits i industriutskottet som bland annat innehåller en ny kostnadsmodell som gagnar deltagare som inte har möjlighet att identifiera sina direkta kostnader. Universitet och forskningsorganisationer kan således välja ett schablonbelopp som uppgår till 60 % av de totala direkta stödberättigande kostnaderna. SME:s kan få upp till 75 % täckning av sina indirekta kostnader. Kompromissen stärker också rollen för forskningsprojektets koordinator och stadgar att varje projekt ska inledas med att ett konsortialavtal sluts. Inom konsortiet regleras de interna organisationerna, tilldelningen av det ekonomiska bidraget, nyttjanderätt, överföring och spridning av resultaten. Slutligen har också reglerna för överföring av ”intellectual property rights” har fått ett förtydligande. Betänkandet antogs med handuppräckning och moderaterna liksom EPP-ED röstade för./DC

Industri – Regler för deltagande i Euratomprogrammet

Europaparlamentet antog också Laperrouzes (ALDE, FR) betänkande om reglerna för deltagande i Euroatomprogrammet, A6-305/06. Samma regler och principer kommer att vara applicerbara för Euroatomprogrammet som för resten av FP7. Här finns ett ytterligare kapitel som rör regler för spridning och utnyttjande för deltagande i verksamhet inom ramen för temaområdet ”Forskning om fusionsenergi”. Betänkandet antogs med handuppräckning och moderaterna liksom EPP-ED röstade för. /DC

Industri – Särskilda programmet Människor

Europaparlamentet antog inom ramen för sitt samrådsförfarande programmet Människor av Pirilli (GUE/NGL, IT) A6-360/06. Målet med programmet är att kvalitativt och kvantitativt förstärka människors potential inom europeisk forskning. Ledamöterna ställer sig bakom åtgärder för att stimulera talanger att satsa på en forskarkarriär, skapa förutsättningar att behålla europeiska forskare i Europa, locka hit forskare från hela världen samt främja rörlighet. Forskaryrket måste få lämplig status och lön. Budgeten för programmet uppgår till 4750 miljarder Euro. Betänkandet antogs med handuppräckning och moderaterna liksom EPP-ED röstade för. /DC

Industri – Särskilda programmet Idéer

Europaparlamentet antog inom ramen för sitt samrådsförfarande programmet Idéer (Niebler, EPP-ED, DE, A6-369/06) som behandlar strukturen för ett europeiskt forskningsråd (EFR). En majoritet av de ändringsförslag som antogs preciserar EFR:s uppgifter. Programmet kommer att tilldelas en budget på 7510 miljarder Euro. Moderaterna avvek från EPP:s linje i frågan om stamcellsforskning och röstade i enlighet med en mer liberal linje som inte överdriver behovet av att omnämna vilka kontrollåtgärder som ska vara tillämpliga för forskning kring mänskliga stamceller som framtagits innan FP7. För stamcellsforskning kvarstår den reglering som varit gällande i FP6. Forskning som använder mänskliga stamceller kan således finansieras, dock både beroende på det vetenskapliga förslagets innehåll och efter strikt kontroll i enlighet med den berörda MS lagstiftning. Moderaterna röstade för betänkandet som antogs med handuppräckning. /DC

Industri – Särskilda programmet Kapacitet

Plenum antog programmet Kapacitet (Prodi, ALDE, IT, A6-371/06) som syftar till att främja forsknings- och innovationskapacitet i Europa. Programmet uppmanar till uppgradering av befintlig forskningsinfrastruktur och byggandet av nästa generations infrastruktur. Ändringsförslag som uppmanar till att bygga vidare på ESFRI:s (The European Strategy Forum for Research Insfrastructure) arbete och erfarenheter antogs. Budgeten för programmet kommer att uppgå till 4097 miljarder Euro. Moderaterna avvek från EPP:s linje i frågan om stamcellsforskning och röstade i enlighet med en mer liberal linje som inte överdriver behovet av att omnämna vilka kontrollåtgärder som ska vara tillämpliga för forskning kring mänskliga stamceller som framtagits innan FP7. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för betänkandet som antogs med handuppräckning. /DC

Industri – Särskilda programmet Samarbete

Europaparlamentet antog Riera Madurells (PSE, ES) betänkande A6-379/06 för det särskilda programmet Samarbete. Finansiellt stöd ska ges till forskningsprojekt som genomförs inom ramen för gränsöverskridande samarbete. Budgeten för programmet uppgår till 32 413 miljarder Euro. Ledamöterna ställer sig bakom åtgärder i syfte att minska den tekniska klyftan mellan EU:s länder och regioner. Nya områden i jämförelse med FP6 är rymd- och säkerhetsforskning. Moderaterna röstade emot ett ändringsförslag som understryker att forskning på mänskliga stamceller ska omfattas av stränga regler och kontroll i enlighet med lagstiftningen i MS i fråga. Moderaterna liksom EPP-ED ställde sig bakom betänkandet som antogs med handuppräckning. /DC

Industri – Särskilt program för Gemensamma forskningscentret (JRC)

Vid minisessionen antogs också Hammerstein Mintz (GUE, ES) betänkande A6-335/06 om det särskilda programmet för det gemensamma forskningscentret. JRC:s uppgift blir fortsatt att bidra med vetenskapligt och tekniskt stöd inför EU:s beslutsfattande. Aktiviteten kommer att koncentreras kring utbyggnaden av ett kunskapsintensivt samhälle, ett ansvarstagande för befintliga resurser samt säkerhet och frihet. För att för att stärka EU:s krishanteringsförmåga kommer uppbyggnaden av kapacitet inom utvalda sektorer att prioriteras. Moderaterna liksom EPP-ED röstade dock för betänkandet som antogs med handuppräckning. /DC

Industri – Forskningscentret för Euratoms verksamhet på kärnenergiområdet

Parlamentet antog Casparys (EPP-ED, DE) betänkande A6-357/06 som behandlar det gemensamma forskningscentrets roll på området för kärnteknisk säkerhet. Här står frågor som avfallshantering och miljöpåverkan högt upp på agendan. Kärnbränslekontroller kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden då frågan om ickespridning av atomvapen blir alltmer aktuell. JRC ska fungera som europeiskt centrum för information och utbildning på det kärntekniska området. En fortsatt slimmad och flexibel organisation förespråkas. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för betänkandet som antogs med handuppräckning. /DC

Industri – Särskilt program för europeiska atomenergigemenskapen 2007-2011

Parlamentets ledamöter antog inom ramen för samrådsförfarandet en rapport av Guidoni (GUE, IT) A6-333/06 som behandlar den europeiska atomenergigemenskapen som täcker in forskning inom fusions- och fissionsteknik, samt strålskydd. Forskning inom kärnkraft sorterar dock under det separata Euratomfördraget som ingicks 1957. Föredraganden framhåller att EU bör utnyttja fusionens potential att på lång sikt kunna bli en praktiskt taget miljövänlig och ekonomiskt konkurrenskraftig energikälla. I urvalskriterierna för vilka projekt som ska väljas ut kvarstår dock kriteriet att projektet ska ”bidra till hållbarhet” från utskottsomröstningen. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för betänkandet som antogs med handuppräckning. /DC

Industri – Ett nytt partnerskap för tillväxt och sysselsättning

Parlamentets ledamöter antog under minisessionen Del Castillos (EPP-ED, ES) initiativbetänkande A6-384/06 om hur EU ska kunna inta en ledande ställning inom den globala ekonomin och garantera sin konkurrenskraft. Föredraganden uttrycker oro över brist på entreprenörsanda och framhåller vikten av att bygga ett kunskapsbaserat samhälle med inriktning på forskning och informationsteknik.. Ledamöterna ställde sig bakom en rad åtgärder i syfte att minska skillnader mellan MS i den tekniska utvecklingen vilket utgör hinder för skapandet av ett större område för vetenskap. MS uppmanas att gynna innovationer, underlätta för företagande samt främja ökad samverkan mellan näringsliv, myndigheter och universitet. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för betänkandet som antogs med handuppräckning. /DC

Industri – Företagens sociala ansvar (CSR)

På tisdagen antog industriutskottet med överhängande majoritet Gunnar Hökmarks yttrande till utskottet för sysselsättning och sociala frågor om företagens sociala ansvar. De antagna ändringsförslagen understryker vikten av att CSR-initiativ alltid ska vara frivilliga samt uppmanar CSR att utsträcka sig till nya områden som livslångt lärande, arbetsorganisation och lika möjligheter. Man pekar också på vikten att bygga upp förtroende och samsyn till internationellt vedertagna principer, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga ändringsförslag med syfte att uppmuntra till lagstiftning eller bindande reglering för företagens sociala ansvar, förkastades. Huvudrapporten röstas i plenum i januari 2007. /DC

Utrikes – Bulgariens anslutning

EP presenterade i veckan sin slutgiltiga initiativrapport om Bulgariens anslutning (A6-0420/2006) och välkomnar landet som full medlem den första januari. Dock påtalas behov av ytterligare åtgärder på ett antal områden. EP begär ökad insyn inom alla sektorer, att levnadsförhållanden i barnhem och för mentalt- eller fysiskt handikappade personer förbättras. Det krävs också bättre samordning inom korruptionsbekämpningen och stärkande av inspektionsverksamheten inom den offentliga förvaltningen. Även ytterligare satsningar inom polisen behövs för att bekämpa den organiserade brottsligheten, korruptionen, drog- och människohandeln. Bulgarien får uppskattning för deras framsteg vad gäller ekonomisk tillväxt, regional och internationell säkerhet samt för myndigheternas ansträngningar på rätts- och inrikesområdet Landet har dessutom gjort omfattande åtgärder inom jordbrukssektorn och förbättringar i handel med levande djur och djurhälsa. Moderaterna liksom EPP-ED var bland de 505 röster som godtog betänkandet. Rapportör för betänkandet är Van Orden (EPP-ED, UK). /CH

Utrikes – Rumäniens anslutning

Moscovicis (PSE, FR) betänkande om Rumäniens anslutning (A6-0421/2006) röstades igenom med ännu starkare stöd (542 för) än Bulgarienrapporten. Positiva reformer har gjorts vad avser rättsväsendet, korruptionsbekämpning och offentlig förvaltning. Framsteg har även gjorts i fråga om minoriteters rättigheter men fler åtgärder behövs, särskilt avseende integrering av minoriteter (romer) och skydd av barn och förståndshandikappade. I betänkandet uppmanar MS att öppna sina gränser för rumänsk arbetskraft vid anslutningen, något moderaterna ger starkt stöd för. Här avvek vi från EPP-ED-gruppen som är positiva till övergångsregler. Rumänien måste göra ytterligare ansträngningar för att återlämna egendom som konfiskerades av kommunistregimen. EP har befäst tre områden som behöver fortsatta åtgärder: rättsväsendet och kampen mot korruption, hanteringen av stödet inom jordbrukssektorn och strukturfonderna samt tillämpningen av EU:s regelverk inom vissa områden på livsmedelssäkerhet. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /CH

Konstitutionella – Ändring av EP:s arbetsordning

Bulgariska, rumänska och iriska blir officiella språk inom EU den 1 januari 2007. I och med detta blir de även nya arbetsspråk i Europaparlamentet. Därför behöver man förlänga de övergångsbestämmelser som trädde i kraft under förra utvidgningen, som tillåter att det inte finns tillräckligt många tolkar/översättare för dessa språk. Rapportören Friedrich (EPP-ED, FR) var den ende som lagt ett ändringsförslag på betänkandet A6-391/06 som antogs av EP. Moderaterna och EPP-ED röstade för. /JA

Ekonomiska – Moms på e-tjänster

Det ekonomiska utskottet har med stor majoritet ställt sig bakom ett förslag som syftar till att förlänga en tillfällig ändring av direktivet om moms på e-tjänster. Bakgrunden till ändringen är att EU-baserade företag betalade moms på e-tjänster till tredje länder medan tjänsteleverantörer utanför EU var befriade från att betala moms. Man förlänger nu tillämpningstiden för momssystemet på e-tjänster för att ge mer tid åt ECOFIN-rådet att harmonisera de olika direktiven på området. Moderaterna följde EPP-ED under Becseys ledning (EPP-ED, HU). /JA

Ekonomiska – Samordning av lagar och författningar som avser fondföretag

Man har i det ekonomiska utskottet antagit ett förslag till resolution beträffande samordning av lagar och andra författningar avseende företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). Föredraganden Klinz (ALDE, DE) skrev i sitt betänkande att man måste förtydliga definitionerna för valbara investeringar för att kunna förverkliga den inre marknaden, och menade att en förordning i denna fråga är lämpligare än ett direktiv. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet som antogs med stor majoritet. /JA

Sociala – Funktionshindrades personers situation i det utvidgade EU

Europaparlamentet röstade i veckan för initiativrapporten A6-0351/2006, med målet är att hjälpa och stötta handikappade till ett så oberoende liv som möjligt. EP efterlyser en gemensam europeisk definition av begreppet funktionshinder. Flera goda förslag presenteras i betänkandet av Lynne (ALDE, UK) men EP överskrider sin kompetens i flera fall genom att föreslå åtgärder som löper inom ramen för MS behörighet. Handikappade personer måste få ökad hjälp till ett oberoende liv och ha samma rättigheter i samhället som övriga medborgare. Insatser som rör tillgänglighet till transporter och byggnader samt deltagande i utbildning och kulturliv går dock utanför EU:s kompetens. För att uppnå de gemensamma mål EU har i syfte att förbättra situationen för handikappade bör besluten fattas på nationell nivå. Moderaterna stödjer inte heller förslagen som kräver ökat deltagande i EU:s nya program för kommande budgetperiod eller särbehandling för handikappade kvinnor. /CH

Sociala – Europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd

Syftet med Jan Anderssons betänkande om integrerad statistik över socialt skydd (A6-0324/2006), är att upprätta gemensamma statistiska standarder för gemenskapens statistik som inte kan uppnås av MS själva. Systemet som kallas ESSPROS nämns som ett nyckelinstrument för att underlätta statistikinsamlandet som redan idag existerar och som sker på frivillig basis. EP vill utvidga insamlandet av uppgifter till att förutom gälla utgifter och inkomster för det sociala skyddet per system till att även omfatta uppgifter som pensionstagare och pilotdata om nettosocialförmåner. Erfarenheter har visat att MS använder olika begrepp och definitioner vilket gör att materialet blir svårdefinierat och det blir således svårt att jämföra uppgifterna. Därför vill EP förbättra metoden genom att använda gemensamma standarder, definitioner, klassifikationer och räkenskapsregler. EPP-ED och moderaterna röstade igenom förslaget som godtogs med stor majoritet. /CH

Transport – Ändring av direktiv om föreskrifter för fartyg i inlandsjöfart

Efter EP:s röstning av direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart, har rådet antagit nya regler för de så kallade kommittéförfarandena. För att göra de medbeslutande lagstiftarna delaktiga i kontrollen av verkställighetsakter har man genom rådets beslut den 17 juli 2006 infört ett föreskrivande förfarande med kontroll. Kommissionen föreslår att detta nya förfarande även skall tillämpas på det nya direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. Moderaterna och EPP-ED stödde förslaget (A6-0402/2006) som röstades igenom med förenklat förfarande. /CH

Transport – Harmonisering av tekniska krav och förfaranden inom civil luftfart

Under första halvåret 2006 nådde Europaparlamentet vid sin andra behandling en överenskommelse med rådet om betänkandet om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart. Parallellt med detta förfarande antog rådet den 17 juli 2006 ett nytt beslut om kommittéförfarandet, vilket ändrar beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter. Genom detta nya beslut infördes ett nytt kommittéförfarande, ”föreskrivande förfarande med kontroll”, som syftar till att i högre grad involvera både rådet och parlamentet i kommissionens lagstiftningsliknande åtgärder och beslut. Moderaterna och EPP-ED stödde förslaget (A6-0401/2006) som röstades igenom med förenklat förfarande. /CH

Budget – EIB

Rapporten ”Beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför gemenskapen” av Seppänen GUE, FI, A6 – 394/06 antogs. Europaparlamentet stödde kommissionens förslag att förlänga det avtal som nu finns för garantier av gemenskapen till EIBs verksamhet i tredje land löper ut per den 1 jan 2007. Med denna rapport kan utlåningen fortsätta på motsvarande sätt som den gjort hittills. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporten. /CDR

Fiske – Avtal med Kap Verde

Europaparlamentet stödde ett förnyat fiskeriavtal mellan EU och Kap Verde. Avtalet omfattar fiske av tonfisk av fram för allt spanska och portugisiska fiskare. Moderaterna anser inte att EU bör ingå denna typ av avtal och röstade därför emot avtalet till skillnad från EPP-ED. /CDR

Miljö – Förebygga fetma

I en initiativrapport av Ries (ALDE, BE) svarar miljöutskottet på kommissionens grönbok ”Främja goda kostvanor och motion: en europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar.” I rapporten föreslås långsgående åtgärder för att människor inte skall bli feta. Till exempel vill ledamöter dela ut sportbagar med ”nödvändig utrustning” som skor, shorts och t-shirt med EU-loggan på till ungdomar för att de ska sporta mer. Annat som ledamöterna vill styra över är infrastruktur så att barn och ungdomar inte åker bil och buss till skolan, våra kostvanor och försäljningsautomater i skolorna.

EPP-ED ansåg att det är viktigt att inte fatta beslut om alla dessa frågor på EU-nivå och fick igenom ett flertal ändringsförslag. Vi moderater anser att rapporten fortfarande går för långt i sina ambitioner. /CDR

Miljö – Avfall

Utskottet har behandlat två rapporter som hanterar avfallsfrågan, ett direktiv, Jackson (EPP-ED, UK) och en initiativrapport En temainriktad strategi för förebyggande och materialåtervinning av avfall, Blokland (IND/DEM, NL).

Direktivförslaget bygger på tidigare lagstiftning och kommer at innefatta även farligt avfall och spillolja. Syftet är att få ett mer sammanhållet direktiv som ser avfall i ett livscykelperspektiv. Utskottet antog förändringar till kommissionens text för att få en mindre byråkratisk och mer användarvänlig text. Även subsidiaritetsprincipen byggdes in i större utsträckning. Definitionen av avfall är för många viktig varför den fick stort utrymme i debatten.

Strategin bygger på samma grundsyn som direktivet. Det är viktigt att vi redan vid produktionstillfället anpassar produkter så att vi i slutänden får så lite avfall som möjligt, utan att för den skull ge avkall på kvalitet eller funktion. Kunskapen om avfall och återvinning måste bli bättre, slås fast i rapporten. Moderaterna och EPP-ED stödde båda rapporterna. /CDR

Miljö – TSE
Miljöutskottet godkände inför andra läsningen den gemensamma ståndpunkten för ändringen av förordningen Utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, Roth-Behrendt (PSE, DE). Rapporten antogs enhälligt. /CDR

Inre marknaden – Pyrotekniska artiklar

Under minisessionen röstades Ferreiras (PSE, PT) rapport A6-0289/2006 om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar igenom utan ändringsförslag. Syftet är att harmonisera säkerhetskraven och konsumentinformationen. Medlemsstaterna tillåts även fortsättningsvis behålla särregleringar vad gäller minimiålder och hantering av vissa kategorier av pyrotekniska varor, vilket innebär att Sverige även framdeles kan ha kvar sitt förbud mot smällare. Moderaterna röstade liksom EPP-ED-gruppen för rapporten. /CT

Inre marknaden – Radiospektrum

Ett yttrande om samordning av EU:s spektrumpolitik (Rühle, Verts/ALE, DE) röstades i veckan igenom inre marknadsutskottet utan diskussion då en bred kompromiss nåtts. I rapporten understryks vikten av teknikneutralitet på området, och nödvändigheten av en övergång från politisk styrning till mer marknadsstyrd fördelning av den begränsade resursen. /CT

Resolutioner

Resolution om EU:s framsteg med att skapa ett område för frihet, säkerhet och rättvisa

Europaparlamentet röstade i veckan för Jean-Marie Cavadas (ALDE, FR) förslag till resolution om EU:s framsteg med att skapa ett område för frihet, säkerhet och rättvisa. Resolutionen beklagar det faktum att EU saknar ett enhetligt regelverk när det gäller det aktuella området (motsvarande tredje pelaren) och förespråkar användandet av de ”övergångsklausuler”/”passereller” som finns i EU-fördraget och som gör att rådet med enhällighet kan besluta om att vissa områden, t.ex. polissamarbete och legal invandring, övergår till medbeslutande, vilket gör att rådet bara behöver rösta med kvalificerad majoritet samt att parlamentet blir medlagstiftare.

EPP-ED röstade för förslaget. Moderaterna valde dock att lägga ner sin röst eftersom artiklarna rörande passerellerna gick igenom och man anser att dessa inte utgör en bra lösning för den aktuella situationen. Anledningen till att Moderaterna inte röstade emot hela resolutionen var att själva grundbudskapet stöddes, d.v.s. att det behövs ett nytt mer enhetligt regelverk för att kunna få ett mer fungerande och effektivt EU av idag. Detta framfördes även i en röstförklaring./ LE

Nästa vecka

Nästa vecka är det gruppmöten i Bryssel, därefter årets sista session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 15 december.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för Europeiska Folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialdemokratiska partiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet)
UEN Gruppen Union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 283 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, leila.el-fahimi@moderat.se
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
AJ Anna Johansson, +32 2 283 75 36, anna.johansson@moderat.se
PJ Pål Jonson, +32 2 283 78 22, pal.jonson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jkraft@europarl.eu.int (tjänstledig)
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu