Hoppa till innehåll

Veckorapport v 47 om bolagsrätt, energipolitik och utvidning

Samtidigt är det värt att vara medveten om att det är en stor förändring som ligger i det åtagande som redan finns. Kroatien, Makedonien, Albanien, Montenegro, Serbien, Bosnien-Herzegovina och ett framtida självständigt Kosovo blir sju och tillsammans med Turkiet åtta. Lägger man till detta Norge som under detta tidsspann förmodligen och förhoppningsvis kommer bli medlem är det nio och kanske därmed också Island 10. Och så har vi i det ännu lite längre perspektivet Ukraina och därmed också Moldavien. Det blir tolv. Vilket skulle leda oss fram till ett EU om 39 länder, förutom Schweiz och utan att vi tar ställning till länderna i Kaukasus. Det kan synas vara väldigt, men får också sättas in i ett tidsperspektiv som är betydande. Vi talar om en tidsperiod där kanske Kroatien och Norge kanske blir medlemmar under de kommande 5 åren medan de övriga ligger bortom 2015 och Ukraina bort mot 2020. Om länderna nu vill och EU´s medlemsstater vill. Kommer antalet stater då att paralysera EU. Jag tror inte det, just nu ser vi faktiskt ett EU som är mer vitalt än någonsin, trots utvidgningen till 25 medlemmar. Tjänstedirektivet, kemikalielagstiftningen, bolagsrätten, de finansiella marknaderna, eurons utvidgning, utvidgningen just till Rumänien och Bulgarien, fredsoperationer i Kongo och Bosnien för att ta några exempel.

I övrigt var för min del veckan fokuserad på revidering av bolagsrätt med ett direktiv, där jag varit skuggrapportör, som handlade om aktieägares rösträtt genom ombud, elektroniska medel med mera, i syfte att underlätta gränsöverskridande ägande. Ett från början rätt reglerande och likformande lagstiftningsförslag har nu blivit mer öppet för medlemsstaternas och aktiebolagens egna beslut med förutsättningarna att man inte får ha lagstiftning som motverkar möjligheterna att använda internetnärvaro eller via ombud med fullmakt. Bland annat har jag säkrat att det inte kommer finnas krav på att alla beslut vid bolagsstämmor måste ske med rösträkning, något som bör kommas ihåg vid varje kommande svensk bolagsstämma.

I industriutskottet röstades en rapport om en säker och uthållig energipolitik där jag fick igenom ett antal fundamentala förändringar. Dels att EU´ska bygga sin energipolitik på de kompetenser man redan har, handelspolitik, inre marknad, konkurrenslagstiftning och utrikespolitik, dels att EU ska kräva öppenhet för konkurrens genom olika operatörers nätverk, dels, och kanske viktigast, att EU ska applicera sin konkurrenslagstiftning på alla aktörer inom EU, det vill säga även ryska. Det har sin betydelse för Gazprom och dess monopolställning. Jag fick också igenom att tydliga krav måste ställas på Northern Stream, den pipeline som ska läggas ut på havsbotten i Österjön från Viborg till Greifswald samt att EU ska stå fast vid att Ryssland bör skriva under Energicharteret.

Under tisdagen mötte jag företrädare för kommissionens Informatsiondirektorat för att diskutera rapporten Bridging the Broad Band Gap och fick senare på dagen tillfälle att resonera med svensk skogsindustri. Samma dag presenterade jag också parlamentets resultat vad gäller lagstiftningen om deltagande i det sjunde forskningsprogrammet för nätverket Eurostar som syftar till att inkludera fler småföretag i europeiska forskningsprojekt.

Under onsdagen deltog jag i ett möte med Yulia Tymoschenko som av uppenbara skäl behandlade Ukraina och bland annat energipolitik, ett möte följt av en sluten presentation i industriutskottet om energipolitiken gentemot Ryssland. Under onsdagen gick jag igenom ett antal konkurrensfrågor kring bland annat bredbandspolitiken och internationell roaming med svenska experter avbrutet av ett möte med tidigare kommissionären Michelle Barnier som på franska regeringens uppdrag försöker bilda sig en uppfattning om förutsättningarna för steg framåt vad gäller ett europeiskt fördrag.

Senare delen av torsdagen var i Stockholm med diverse möten och fredagen präglades av partistyrelsesammanträde och ytterligare några möten före och efter.

Veckorapport Europaparlamentet

Vecka: 47

2006-11-24

Parlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I det ekonomiska utskottet behandlades aktieägares gränsöverskridande utnyttjande av rösträtt. I utskottsbehandlingen bidrog Gunnar Hökmark, som ansvarig för EPP-ED-gruppen, till flera förbättringar. Europas energiförsörjning avhandlades i industriutskottet. Ändringsförslag från EPP-ED-gruppen om kärnkraftens betydelse avslogs. I utskottet för internationell handel röstade vi mot ett protektionistiskt betänkande om marknaden för vin. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se

Rapporter

Ekonomiska – Aktieägares rösträtt

Ledamöterna i det ekonomiska utskottet har röstat om Klinz (ALDE, DE) betänkande om ett direktiv om aktieägares gränsöverskridande utnyttjande av rösträtt inom EU, (KOM(2005)685). Bakgrunden till förslaget är att insynsdirektivet som är den befintliga regleringen på området inte behandlar svårigheter som utländska aktieägare ibland möter. Gunnar Hökmark var ansvarig för EPP-ED-gruppens räkning och har bidragit till att betänkandet genomgått stora förändringar, framförallt till att beslut på bolagsstämmor fortfarande kan fattas med acklamation, något som rapportörens betänkande ursprungligen inte tillät. En annan förändring som var viktig för Gunnar Hökmark var att stå emot rapportörens förslag till att reglera hur många språk bolag ska tillhandahålla information på – krav på översättningar innebär bara ökade kostnader.

Andra områden som behandlas i betänkandet är tidsfristen för kallelser för bolagsstämmor, regler för distansröstning, röstning med fullmakt och rätt att ställa frågor på bolagsstämmor. Betänkandet antogs enhälligt. /JA

Industri – Strategi för hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning

I veckan röstade industriutskottet om Morgans (PSE, UK) betänkande som är ett svar på kommissionens grönbok om hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning för Europa. Några av de idéer som förs fram i förslaget är att utveckla förnybara energikällor, investera i renare energi och sträva efter en diversifiering av EU:s energimix. Parlamentets ledamöter hade inför utskottsbehandlingen inkommit med 560 ändringsförslag som dock kunde reduceras betydligt efter att rapportören från PSE samt EPP-ED, ALDE och den gröna gruppen kunnat enas om 37 kompromissförslag. Dessa antogs alla i utskottet. MS uppmanas till att inom det närmaste året komma överens om bindande mål för koldioxidutsläpp för 2020 och ett indikativt sådant för 2050. För att göra EU till den mest energieffektiva ekonomi ska EU förbättra sin energieffektivitet med 20% till 2020. Vidare ska EU fasa ut användningen av fossila bränslen och minska sitt oljeberoende.

En rad ledamöter av EPP-ED-gruppen hade gemensamt lagt fram ändringsförslag om kärnkraftens betydelse för en hållbar framtida energiförsörjning. Samtliga förkastades av utskottet som visserligen erkänner den funktion som kärnkraften har i vissa MS som en del av energimixen, men understryker att beslut om kärnkraft måste fattas på medlemsstatsnivå. Ledamöterna understryker vidare att EU bör tala med en gemensam röst gentemot tredjeländer för att kunna förhandla med energiproducerande stater. KOM och MS uppmanas att ta mycket allvarligt på den reella risken för ett underskott i gasleveranserna efter 2010. Slutligen insisterar industriutskottets ledamöter på en ratificering av Transit Protocol och Energy Charter Treaty som garanterar utländska investeringar i rysk energiinfrastruktur liksom säkerställer tillräckliga gasleveranser till EU. Efter utskottsbehandlingen ser rapporten något bättre ut än tidigare då många dåliga skrivelser om exempelvis en hög representant för energifrågor, att vi inte kan förlita oss till marknadsdrivna lösningar samt att kärnenergi är ett kontroversiellt område, har fallit bort. Trots detta är resultatet inte tillfredsställande. Betänkandet väntas gå till omröstning i plenum i december eller i januari. /DC

Internationell handel – Gemensamma organisationen av marknaden för vin

Ett förslag till yttrande över reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för vin från utskottet för Internationell Handel till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har röstats igenom. Rapportör var Béla Glattfelder (EPP, HU). Yttrandet var till stor del protektionistiskt och satte de europeiska vinproducenternas intressen främst samt hänvisade till att EU inte har någon skyldighet att fasa ut exportsubventionerna. Moderaterna avvek från EPP-ED:s linje och röstade emot yttrandet i sin helhet. /AJ

Inre markanden – Tull 2013

Åtgärdsprogrammet för tullfrågor i gemenskapen, Tull 2007, löper ut nästa år och det kommer nu att leva vidare i form av Tull 2013 (Fourtou, ALDE, FR) Syftet med programmet är att understödja de deltagande ländernas tullförvaltningar i deras ansträngningar att underlätta laglig handel och förenkla och förkorta tullförfarandena, samtidigt som medborgarnas säkerhet och trygghet samt gemenskapens ekonomiska intressen värnas. Det nya programmet fokuserar främst på att stödja utvecklingen av en ny elektronisk tull & bidra till den moderniserade tullkodexen, samt verka för en fortsatt utbyggnad av internationellt tullsamarbete och informationsutbyte av bästa praxis. Särskilt fokus läggs på tullförvaltningar i varande och potentiella kandidatländer samt de partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken. EPP-ED, liksom moderaterna, röstade för programmet. /CT

Inre marknaden – Moderniserad tullkodex

Gemenskapslagstiftningen inom unionen är sammanställd i en tullkodex. Som en del i programmet Tull 2013 ska denna nu uppdateras (Fourtou, ALDE, FR). Efter en livlig diskussion om definitionen av tullombud i utskottet röstade EPP-ED-gruppen och moderaterna för betänkandet. /CT

Inre marknaden – En papperslös miljö för tullen och handeln

I samband med att den nya, moderniserade tullkodexen träder ikraft ska även medlemsstaternas tullsystem automatiseras. (Heaton-Harris, EPP-ED, UK). Genom att upprätta elektroniska tullsystem tror man att leveranskedjornas logistik och tullförfarandena kommer att förbättras, de administrativa bördorna kommer att minska och handeln kommer att främjas. Dessutom förstärks varusäkerheten liksom miljö- och konsumentskyddet inom den internationella handeln. Inom sex år ska systemet med en enda kontaktpunkt finnas på plats, vilket i korthet innebär att tullen och andra gränsorgan ska vara sammankopplade på så sätt att endast en kontakt blir nödvändig för exportören/importören. Kostnaderna för det nya elektroniska tullsystemet ska fördelas mellan medlemsstaterna och gemenskapen. Rapporten var okontroversiell i utskottet och EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /CT

Inre marknaden – Sociala tjänster av allmänt intresse

I ett yttrande till utskottet för sysselsättning uttalar sig inre marknadsutskottet om de sociala tjänsterna i EU, med anledning av att kommissionen i sin vitbok om tjänster av allmänt intresse talat om behovet av att ”förtydliga lagstiftningen och klargöra vilka gränser den sätter för moderniseringen”. Utskottet välkomnar i sitt yttrande denna möjlighet att klargöra gemenskapsbestämmelserna på området och att definiera ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Man understryker även subsidiaritetsprincipens tillämplighet, vilken innebär att det är medlemsstaterna som har rätt att i varje enskilt fall definiera de särdrag som kännetecknar de sociala tjänsterna. Ett antal kompromisser träffades och både moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten. /CT

Inre marknaden – Hälso- och konsumentskyddsåtgärder

I andraläsningen rörande gemenskapsprogrammet för hälso- och konsumentskyddsåtgärder på området konsumentpolitik för åren 2007-2013 föreslog föredraganden Marianne Thyssens (EPP-ED, BE) att EP skulle godkänna den gemensamma ståndpunkten som baseras på en kompromiss mellan de tre institutionerna, vilket också skedde. /CT

Miljö – Förebyggande av skador

Kommissionen har lagt fram ett förslag till rekommendation från rådet om förebyggande av skador och främjande av säkerhet. Miljöutskottet har antagit ett betänkande i frågan enligt samrådsförfarandet. Meddelandets fokus ligger på att genom insatser på folkhälsoområdet förebygga olycksfall och skador i medlemsstaterna. I meddelandet lägger kommissionen fram en strategi i form av en EU-handlingsplan som skall hjälpa medlemsstaterna att prioritera åtgärder för att minska antalet olycksfall och skador. Prioriterade områden är; barn och tonåringars säkerhet, äldre medborgares säkerhet, oskyddade trafikanters säkerhet, förebyggande av idrottsskador, förebyggande av skador som orsakas av produkter eller tjänster samt förebyggande av självtillfogade skador.

Kommissionen har bland annat för avsikt att genomföra en informationskampanj i hela EU för att informera allmänheten om antalet olyckor och skador, höja standarderna för primärprevention, sprida exempel på goda lösningar och förse medlemsstaternas hälso- och sjukvårdsmyndigheter med politiska verktyg för nationella åtgärder.

Utskottet antog ett antal mindre förändringar och antog sedan betänkandet. Moderaterna röstade till skillnad från EPP-ED emot betänkandet. /CDR

Miljö – Näringspåståenden, vitaminer och mineraler

Miljöutskottet antog en teknisk förändring vad gäller kommittologiförfarandet för två rapporter; Poli Bertoni (UEN, IT) om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel samt Scheele (PSE, DE) om tillsättning av vitaminer, mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel. Båda ärendena har tidigare varit uppe till diskussion om sakinnehållet. Denna omröstning gällde enbart förfarandet. Moderaterna röstade med EPP-ED för båda. /CDR

Miljö – Läkemedel

Även det tidigare antagna direktivet om läkemedel för barn krävde motsvarande förändring, Grossetête (EPP-ED, FR) vilket moderaterna och EPP-ED också röstade för. /CDR

Medborgerliga – Rumäniens och Bulgariens anslutning till EU

I veckan röstade utskottet före medborgerliga fri – och rättigheter för Kinga Gáls (EPP-ED, HU) resp. Hartmut Nassauers (EPP-ED, DE) förslag till yttranden yttranden till utrikesutskottet om Rumäniens och Bulgariens anslutning till EU. Rapporterna betonade att stora framsteg gjorts på samtliga områden som krävde förbättring. Dock finns fortfarande en hel del kvar att göra beträffande insynen och effektiviteten i rättsväsendet. Kampen mot korruption, särskilt på lokal nivå, måste även fortsätta för att uppnå bättre resultat än vad som hittills visats. EPP-ED röstade för betänkandena. /LE

Medborgerliga – Programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”

I veckan röstade utskottet för medborgerliga fri – och rättigheter för Inger Segelströms (PSE, SE) fyra förslag till betänkanden om det nya EU-programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”. Programmet är en fortsättning och utveckling på tidigare program och består av fem delar varav fyra röstades i utskottet denna vecka. Den femte delen är programmet ”Daphne – kampen mot våld” som röstades i plenum i våras.

De fyra aktuella programmen gäller, liksom Daphne, för perioden 2007-2013 och heter ”Förebyggande av narkotikamissbruk och information”, ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap”, ”Civilrätt” och ”Straffrätt”. Narkotikaprogrammet handlar bl.a. om att främja gränsöverskridande insatser (t.ex. bilda sektorsöverskridande nätverk) samt arbeta för att engagera det civila samhället i genomförande och utveckling av Europeiska Unionens narkotikastrategi och handlingsplan.

Medborgarskapsprogrammet handlar bl.a. om att stärka det civila samhället och uppmuntra till en öppen, transparent och regelbunden dialog om grundläggande rättigheter för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och antisemitism. Syftet är även att främja tillämpningen av stadgan för de grundläggande rättigheterna och informera alla människor om deras rättigheter.

De sista två programmen ”Civilrätt” resp. ”Straffrätt” handlar om bl.a. gynna civilrättsligt och straffrättsligt samarbete inom EU för att förbättra de ömsesidiga kunskaperna om medlemsstaternas lagstiftning. Syftet är även att säkra ett korrekt genomförande och en korrekt tillämpning och utvärdering av EU-rättsakter som rör straffrättsligt och civilrättsligt samarbete. /LE

Medborgerliga – Område för frihet, säkerhet och rättvisa

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Jean-Marie Cavadas (ALDE, FR) förslag till resolution om EU:s framsteg med att skapa ett område för frihet, säkerhet och rättvisa. Resolutionen beklagar det faktum att EU saknar ett enhetligt regelverk när det gäller det aktuella området (motsvarande tredje pelaren) och förespråkar användandet av de ”övergångsklausuler”/”passereller” som finns i EG-fördraget och som gör att rådet med enhällighet kan besluta om att vissa områden, t.ex. polissamarbete och legal invandring, övergår till medbeslutande vilket gör att rådet bara behöver rösta med kvalificerad majoritet samt att parlamentet blir medlagstiftare. /LE

Internationell handel – Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer

Utskottet för Internationell Handel har i veckan röstat igenom ett betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och -territorier, av David Martin (PSE, GB). I och med den nya förordningen från Rådets sida sker vissa förändringar, bland annat omfattar förordningen 17 heterogena länder, inklusive de nyligen industrialiserade länderna i Asien samt länderna i Gulfstaternas samarbetsråd, till skillnad från de nuvarande 6 OECD-länderna. Den rättsliga grunden ändras från artikel 133 till den nya artikeln 181a som specifikt omfattar ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredjeländer. Rapportören tog fasta på principen om differentiering samt förde in vikten av en översynsklausul och en specifik artikel om skydd av gemenskapens finansiella intressen. Moderaterna röstade, i enlighet med EPP-ED, för betänkandet i sin helhet. /AJ

Veckans citat

”The bastards got me. But they won’t get everybody.” Förgiftade ryske dissidenten Alexander Litvinenko några timmar före sin död (2006-11-23).

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för Europeiska Folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialdemokratiska partiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet)
UEN Gruppen Union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, leila.el-fahimi@moderat.se
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
AJ Anna Johansson, +32 2 283 75 36, anna.johansson@moderat.se
PJ Pål Jonson, +32 2 283 78 22, pal.jonson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jkraft@europarl.eu.int (tjänstledig)
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se