Hoppa till innehåll

Veckorapport v 37 om telekom, insättningsgaranti och konkurrens

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 37

2007-09-14

Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I medborgerliga utskottet behandlades en rapport som betonar vikten och nödvändigheten av en ökad framtida arbetskraftsinvandring till EU med anledning av befolkningsminskning i EU. I andra rapporter avhandlades olaga invandring. Och så tycker parlamentets miljöutskott att regler för rökning är en EU-fråga. EU-motståndaren Carl Schlyter vill ha en gemenskapsrättslig lagstiftning som till och med går längre än den svenska.

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Medborgerliga – Direktiv för återvändande av illegala invandrare

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Manfred Webers (EPP-ED, DE) förslag till betänkande (2005/0167(COD)) om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna. Rapporten, liksom Kommissionens förslag, betonar vikten av att beslut om återvändande fattas på individuell basis samt att medborgerliga fri- och rättigheter respekteras.Vidare talas om ett europeiskt förbud mot återresa som ska gälla i hela unionen om det utfärdats i ett land. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Olaglig invandring av tredjelandsmedborgare

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Javier Moreno Sánchezs (PSE, ES) initiativbetänkande (2006/2250(INI)) om politiska prioriteringar i kampen mot den olagliga invandringen i EU. Rapporten baseras på kommissionens meddelande om EU:s framtida politiska prioriteringar och strategier på området. Kärnbudskapet i rapporten är behovet av större solidaritet/burden charing medlemsstaterna emellan så att inte enbart ett fåtal länder tar emot majoriteten av de flyktningar som kommer till EU. Rapporten betonar även att mänskliga rättigheter alltid ska ha högsta prioritet. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Strategisk plan för laglig invandring

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Lilli Grubers (PSE, IT) förslag till initiativbetänkande (2006/2251(INI)) om en strategisk plan för laglig migration. Rapporten baseras på kommissionens meddelande med samma tema och betonar vikten och nödvändigheten av en ökad framtida arbetskraftsinvandring till EU med anledning av den befolkningsminskning som successivt sker i unionen. EU behöver därför en gemensam strategi för framtiden för att lösa denna situation. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Ekonomiska – Inrättandet av rådgivande kommitté för statistisk information

Utskottet har ställt sig bakom att man reformerar om den nuvarande Europeiska rådgivande kommittén för statistik på det ekonomiska och sociala området (CEIES) till ett nytt organ. Syftet är att ta hänsyn till nya MS som tillkommit och att effektivisera organet för att få bättre kvalitet på gemenskapsstatistiken. Föredragande för ärendet är van den Burg, (PSE, NL). /JA

Ekonomiska – Rådgivande organ för styrning av den europeiska statistiken

KOM har uppmanats förbättra styrningen av statistiken för att säkra de nationella statistikbyråernas och Eurostats oberoende, integritet och ansvar, samt förbättra kvaliteten på statistiken, och föreslår därför inrättandet av ett rådgivande organ med fem ledamöter. Kostnaden för organet ska ingå i KOMs budget. Utskottet ställde sig bakom föredraganden Bowles (ALDE, UK) rekommendation att anta rapporten. /JA

Industri – Konventionella energikällor och energiteknik

Industriutskottets ledamöter antog i veckan Reuls (EPP-ED , DE) rapport om konventionella energikällor och energiteknik. Förslaget handlar om hur EU ska kunna dra upp riktlinjerna för den framtida energiförsörjningen och hur EU ska kunna skapa jämvikt mellan konkurrenskraft, hållbarhet och försörjningssäkerhet. Rapporten betonar att större insatser måste göras på det forskningspolitiska området vad gäller utvecklingen av ny energiteknik, bland annat vad gäller att förbättra effektiviteten i utvinningen och förbrukningen av energi. Rapporten betonar vikten av att satsa på forskningen också kring konventionella energikällor som kol, olja och kärnkraft, då de även i framtiden kommer att ha stor betydelse för energiförsörjningen.

EPP-ED röstade för rapporten och röstade också för flera ändringsförslag, bl.a. vad gäller att EU bör satsa mer på forskning och innovation vad gäller energi samt stärka de transatlantiska förbindelserna vad gäller energifrågor. /HH

Kultur – Idrottens roll i utbildningen

I kulturutskottet har en rapport om Idrottens roll i utbildningen röstats i veckan, föredragande Schmitt (EPP-ED, HU). I rapporten framhålls vikten av idrott på skolschemat för barn och ungdom och vilka förutsättningar som är nödvändiga för att skolidrotten ska ge gynnsamma resultat vad gäller såväl fysisk och social hälsa. /HH

Kultur – Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa

I utskottet har också en rapport om Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa behandlats, föredragande Zatloukal, (EPP-ED, CZ) vilken behandlar det livslånga lärandet och vikten av att i större utsträckning öka missgynnade socialgruppers deltagande i utbildning. /HH

Utrikes – Opiumproduktion för medicinska ändamål i Afghanistan

Problemet bakom vallmoodling och opiumproduktion är stor. 2006 skördades illegalt 6100 ton opium (en ökning med 50 procent från 2004) och nästan 40 procent av Afghanistans BNP är kopplad till opiumhandel. En rapportör vill få bukt med problemet och uppmanar rådet att utarbeta en plan för att lägga om delar av den befintliga illegala vallmoodlingen till en produktion av lagliga opiumbaserade smärtstillande medel och lägga fram planen för afghanska regeringen. Rapportören anser att rådet bör undersöka hur licensiering kan bidra till fattigdomsminskning och differentiering av landsbygdsekonomin. Moderaterna tror dock inte att legal opiumodling är lösningen på problemet. Moderaterna röstade mot rapporten medan EPP-ED valde att lägga ner sina röster. Majoriteten röstade dock för Cappatos (ALDE, IT) rapport som antogs av utskottet. /CH

Utrikes – Serbien

Utrikesutskottet röstade i veckan för Kacins betänkande om förbindelserna mellan EU och Serbien. Många framsteg har gjorts och landet beröms bland annat för upplösningen av Serbien och Montenegro, rättvisa parlamentsval, ny konstitution och samarbetet med grannländerna. De största utmaningarna för Serbien är att bekämpa den höga arbetslösheten och åtgärda bristerna i rättssystemet. Korruption – i synnerhet inom polis- och rättsväsendet är fortfarande ett stort problem. Betänkandet är i grunden acceptabelt. Ändringsförslagen som lades och gick igenom i utskottet förbättrar ändock rapporten avsevärt. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet./CH

Transport – Underlätta rörligheten för lokomotiv i gemenskapen

Kommissionen har lagt fram tre förslag som syftar till att förbättra och förenkla den befintliga rättsliga ramen; driftkompatibiliteten hos gemenskapens järnvägssystem, säkerheten på gemenskapens järnvägar, samt ändring av förordning om inrättande av europeisk järnvägsbyrå

Ändringarna på dessa områden ingår som en del i ett större paket benämnt ”Att underlätta rörligheten för lokomotiv i gemenskapen”. Idag finns problem med att lokomotiv och andra rullande materiel som godkänns i ett land nödvändigtvis inte godkänns i en annan medlemsstat. Nationella förfaranden av godkända lokomotiv är ett av de största hindren för att skapa nya järnvägar. Det i sin tur innebär ett hinder för driftskompatibiliteten hos det europeiska järnvägssystemet. För att lösa problemen föreslås harmonisering eller principen om ömsesidigt godkännande. Rullande materiel som erhållit tillstånd i en medlemsstat ska ges tillstånd att tas i bruk i en eller flera andra MS utan särskilda tillstånd vilket tidigare krävdes. Om säkerhetsmyndigheter har för avsikt att inte bevilja intyg måste den kunna påvisa att en säkerhetsrisk föreligger.

Rapporten om driftkompatibilitet syftar till en sammanslagning av befintliga direktiv och tekniska förändringar ska stärka konkurrenskraften hos gemenskapens järnvägssystem och minska antalet administrativa kostnader.

Den europeiska järnvägsbyrån ska få utökade befogenheter. Byrån ska granska nationella förfaranden och tekniska föreskrifter för att klassificera dessa och se hur bestämmelserna överensstämmer med varandra. Byrån kan också uppmanas att övervaka kvalitén på det arbete som utförs av de organ MS anmält och samordna deras arbete. Dessutom kan byrån bedöma förhållandet mellan järnvägsföretag och innehavare av rullande materiel, t.ex. om innehavaren kan garantera underhåll för de typer av vagnar han förvaltar. Anslagshöjningen för byrån föreslås till 2.2 miljoner euro för de första fem åren och därefter 0.5 miljoner euro per år.

Vad gäller säkerhetsdirektivet är det viktigt att ansvaret för säkerheten avgränsas tydligare mellan järnvägsföretaget och fordonsinnehavaren. Därför inrättas senast 2010 ett system för certifiering av fordonsinnehavare när det gäller underhåll för att garantera säkerhet och efterlevnad av de krav som fastställs. Moderaterna och EPP-ED ställde sig bakom förslaget som röstades igenom av transportutskottet. /CH

Transport – Effektivare flygplatser i Europa

Mot bakgrund av projektioner som visar att flygtrafiken 2025 kommer att vara 2,5 gånger högre än vad den var 2003, har kommissionen lagt fram ett handlingsförslag för vilka åtgärder unionen och medlemsstaterna kan vidta för att undvika en framtida så kallad ”capacity crunch” på unionens flygplatser.

Förslag på åtgärder är exempelvis bättre samordning av flygplatser och flygbolag emellan vad gäller planering av start och landningstider. En handlingsplan bör utarbetas under 2008. Kapaciteten kan även ökas genom att effektivisera marktjänsterna på flygplatserna – främst genom avreglering och ökad konkurrens.

Effektivisering kan dock inte ensamt skapa tillräcklig kapacitet, varför kommissionen föreslår program för gemensam, långsiktig flygplatsplanering och utbyte av bästa praxis för planering och effektivisering av nya flygplatser. Möjligheter att bättre kombinera flyg och tåg bör också ses över. Rapporten röstades igenom enhälligt av transportutskottet. /PB

Sociala – Kvartalsstatiskt över lediga platser i gemenskapen

Eurostat avser att skapa en rättslig grund för insamling av uppgifter om lediga platser. Idag skickar bara ett begränsat antal MS in uppgifter om lediga platser och kvalitén är brokig och svår att jämföra. Lediga platser är en av huvudindikatorerna för bedömningen av arbetsmarknadssituationen i EU och en kartläggning av uppgifterna kan avhjälpa brister på arbetskraft och minska flaskhalsar och obalanser i regioner. Finansieringen av platsbanken ska skötas via gemenskapens program för sysselsättning och social solidaritet (Progress).

Europaparlamentet är positivt till KOM:s förslag med några få kompletteringar. Bland annat vill EP skilja mellan visstidsanställning och tillsvidareanställning i statistik över lediga platser. Dessutom anser EP att varje uppgift ska ha en angiven källa. Moderaterna och EPP-ED röstade för förslaget som godtogs av utskottet./CH

Jämställdhet – Kvinnomord Centralamerika och Mexiko

I Centralamerika och Mexico är våld mot kvinnor ofta könsbetingat och resulterar i döden. Europaparlamentet kräver att rekommendationer i de olika internationella rapporterna och instrumentet för skydd av mänskliga rättigheter följs till punkt och pricka. Kapaciteten hos domstolar, säkerhetsstyrkor och åklagare bör stärkas för att kunna vidta rättsliga åtgärder och döma de ansvariga. Diskriminering bör undanröjas och narkotikahandeln och organiserad brottslighet som ofta är relaterad till våldsbrott bekämpas. EP föreslår att en samordnartjänst med uppdrag att samordna insatser som görs av EU inrättas i Mexiko och Centralamerika. Moderaterna tillsammans med EPP-ED stöder betänkandet av Romeva i Rueda (Verts/ALE, ES) som röstades igenom i utskottet. /CH

Regional utveckling – Punktskattesats för rom

Utskottet för regional utveckling röstade i veckan igenom Galeotes (EPP-ED, ES) förslag till betänkande om tillstånd för Frankrike att tillämpa en fortsatt nedsatt punktskattesats för ”traditionell” rom som framställs i landets utomeuropeiska departement. Denna önskan om produktionsstöd beror bland annat på stigande kostnader i produktionsprocessen (högre minimilöner, lägre alkoholpriser, högre miljöskydds- och transportkostnader). De närvarande var i stort eniga om att stödja beslutet. /CZ

Internationell handel – Uppdatering av avtal

Handelsutskottet röstade på onsdagen igenom tre rapporter förberedda av Helmuth Markov (GUE/NGL, DE) ordförande i handelsutskottet. Uppdateringen av avtalen med anledning av Rumäniens och Bulgariens EU-medlemskap är en rent formell procedur som genomförs med förenklat förfarande. De avtal som utskottet röstade för att uppdatera denna gång var; ingående av protokollet till avtalet om associering EG/Chile med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU, Bulgariens och Rumäniens deltagande i avtalet om samarbete och tullunion mellan EEG och San Marino, samt Bulgariens och Rumäniens medverkan i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. /SB

Budgetkontrollutskottet – Kommissionens budget 2008

På onsdagen röstade budgetkontrollutskottet om sitt yttrande till budgetutskottet på: Budgeten för 2008: Avsnitt III – kommissionen. Rapporten skriven av Garriga Polledo (EPP- ED) röstades igenom. Utöver rapporten röstade utskottet om ett antal budgetlinjer och bland dessa stödde Christofer Fjellner sin brittiska kollega i försök att rösta bort budgetlinjer som tydligt bör vara MS ansvar de försökte rösta bort förslag som tydligt borde ligga på MS vilket tyvärr misslyckades. /SB

Budgetkontrollutskottet – Philip Morris

Rapporten om: Följderna av avtalet mellan gemenskapen/medlemsstaterna och Philip Morris om bekämpning av cigarettsmuggling och uppföljning av rekommendationerna från undersökningskommittén för gemenskapens transiteringssystem, Staes (Gröna/ALE, BE) röstades på onsdagen enhälligt igenom i budgetkontrollutskottet. /SB

Miljö – Budget 2008

Miljöutskottet inledde veckans omröstningar med att rösta igenom Haugs (PSE, DE) yttrande, om budgeten för 2008. Ministerrådet hade justerat ner vissa av kommissionens siffror och bedömningar. Miljöutskottet antog de flesta ändringsförslag som syftade till att justera upp siffrorna till den nivå som ministerrådet föreslagit. /GZ

Miljö – Växtskyddsmedel

Miljöutskottet röstade på onsdagen om Breyers (Gröna/ALE, DE) rapport om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. En av de stora tvistefrågorna i ärendet har varit huruvida man skall ha en gemensam zon i hela Europa eller om man ska dela upp Europa i tre zoner. Rapportören föreslår att man ska dela upp Europa i tre zoner inom vilka harmonisering av vilka växtskyddsmedel som är tillåtna ska ske. Dessa tre zoner ska delas upp utifrån klimatologiska samt ekologiska förutsättningar. En annan fråga som vållat stor diskussion är vilken informationsplikt som växtskyddsanvändaren ska ha gentemot sin omgivning. Moderaterna har där drivit linjen att det finns praktiska svårigheter med en informationsplikt tjugofyra timmar före användning, eftersom växtskyddsanvändaren sällan vet tjugofyra timmar i förväg om vädret tillåter användning av växtskyddsmedel. Rapporten är ett medbeslutandeförfarande i första behandlingen. /GZ

Miljö – Ett rökfritt Europa

På onsdagseftermiddagen röstade miljöutskottet om Florenz (EPP-ED, DE) initiativrapport om kommissionens grönbok ”Mot ett rökfritt Europa”. Rapportören ställde sig positiv till en gemensam lagstiftning och uppmanade kommissionen att börja ett sådant arbete. Utskottet antog denna linje. Moderaterna har – genom Christofer Fjellner – dels drivit linjen att detta måste vara en fråga för de nationella beslutsfattarna och dels att det borde utredas vilken roll svenskt snus kan spela som rökfritt alternativ. De ändringsförslag som behandlade snus röstades ner liksom de förslag som kommit från bland annat miljöpartiets Carl Schlyter om en gemenskapsrättslig lagstiftning som går längre än den svenska vad gäller regler om var man får röka. /GZ

Miljö – Koldioxidutsläpp från bilar och lätta bilar

Miljöutskottet röstade i veckan om Davies (ALDE, UK) initiativrapport om gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon. Den stora tvistefrågan har varit vilken gräns för utsläpp som ska gälla och när den ska gälla. Utskottet antog ett ändringsförslag som gick ut på att föreslå att bindande utsläppsmål skall börja fastställas från och med den 1 januari 2009 för att se till att de genomsnittliga utsläppen från alla personbilar som släpps ut på EU-marknaden från och med den 1 januari 2012 inte överskrider 120 g koldioxid/km. Ett ändringsförslag från Christofer Fjellner gick igenom som gick ut på att ta bort rapportörens förslag att inte tillåta försäljning av bilar som går snabbare än 162 km/tim. Christofer Fjellners förslag om att vägtransporter bör införlivas i EU:s befintliga system för handel med utsläppsrätter röstades däremot ner. /GZ

Miljö – Biocidprodukter

Miljöutskottet har röstat om Åsa Westlunds (PSE, SE) rapport om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. Ärendet är ett medbeslutandeförfarande i första behandlingen och rapporten antogs enhälligt i utskottet. Rapporten antogs i block tillsammans med Sturdys rapport. /GZ

Miljö – Bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder

Det sista ärende som antogs av miljöutskottet i veckan var Sturdys (EPP-ED, UK) rapport om bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder. Detta ärende är ett medbeslutandeförfarande i första behandlingen. Ärendet antogs enhälligt i utskottet i block tillsammans med Westlunds. /GZ

Nästa vecka

Nästa vecka är det gruppmöten i Bryssel och därefter session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 28 september.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 78 22, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
HH Helena Hånell, +32 2 283 78 22, helena.hanell@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
GZ Gabriel Zsiga, +32 2 283 75 36, gabriel.zsiga@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu