Hoppa till innehåll

Veckorapport v 3 om tyska ordförandeskapet och val

Här finns en liten [FILM-8]film för den som vill se hur det ser ut i plenum innan vi röstar, och lite om det stöd vi nordiska ledamöter är för varandra.

Under veckan bildade ett antal främlingsfientliga grupper en gemensam partigrupp. Det är sorgligt men tyvärr ett uttryck för hur viktigt Europasamarbetet och idéen om att överbrygga konflikter är. Vänsterpartiets ledamöter menade i ett öppet brev till gemensam vaksamhet mot denna grupp. Det behövs nog inte, de är och kommer förbli marginaliserade. Men jag kunde inte låta bli att reflektera över de ledamöter som finns i vänsterpartiets partigrupp i Europaparlamentet. Där finns de partier som under årtionden förtyckta halva Europa. En dålig film [FILM-9] finns här med sikt på deras grupp. Mer om dem finns på min blogg.

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 3

2007-01-19

Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. Endast ett fåtal betänkanden behandlades, då sessionen huvudsakligen upptogs av val av presidium och presentation av det tyska ordförandeskapet. I ett ärende röstade moderaterna för andra gången emot skrivningar som skulle kunna innebära att svensk yttrandefrihetslagstiftning åsidosätts. I debatten om det tyska ordförandeskapets program, med förbundskansler Angela Merkel på plats, deltog Gunnar Hökmark, nu vice ordförande i EPP-ED-gruppen, och uppmanade till avregleringar. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Val

Starkt stöd för Gunnar Hökmark

Årets verksamhet i Europaparlamentet inleddes föregående vecka för EPP-ED-gruppens del med val av ny ordförande och nytt presidium. Gunnar Hökmark var en av kandidaterna till ordförandeposten och höll så när på att väljas. En prestation för en kandidat från ett litet land, till en post som aldrig hållits av någon från andra länder än de ursprungliga sex. Gunnar Hökmark fick flest röster i den första valomgången och höll i den andra omgången jämna steg med franske Joseph Daul. Två andra kandidater slogs ut på vägen; österrikaren Othmar Karas och italienaren Antonio Tajani. I den slutliga omröstningen vann Daul med 134 röster mot 115. Dagen därpå valdes Gunnar Hökmark till vice ordförande för gruppen. Han är förste svensk på denna post sedan Staffan Burenstam Linder. /GL

Hans-Gert Pöttering ny talman

Europaparlamentet fick i Strasbourg en ny talman. Tyske Hans-Gert Pöttering, som sedan 1999 varit ordförande för EPP-ED-gruppen, valdes med klar majoritet efter endast en valomgång. /GL

Rapporter

Rättsliga – Tillämplig lag vid utomobligatoriska förpliktelser

Europaparlamentet röstade i veckan för Diana Wallis (EPP-ED, ALDE) betänkande (A6-481/06) om lagval vid utomobligatoriska förpliktelser som uppkommer över gränserna i EU.
Rom II-förordningen, som den också kallas, tillämpas sålunda när det inte finns något avtalsförhållande mellan parterna. Exempel kan vara trafikolyckor eller defekta produkter som orsakar skada.

Moderaterna röstade emot detta betänkande i 1:a läsningen p.g.a. punkterna om kränkning av privatlivet och personlighetsskydd som säger att tillämplig lag är lagen i det land där skadan uppstått. Detta kan i förlängningen innebära att den svenska yttrandefriheten kan komma att inskränkas då annat lands lag kan bli tillämplig på t.ex. det som en svensk journalist skrivit i Sverige (förutsatt att skadan uppkommit i ett annat land). Moderaterna valde därför att även i andra läsningen rösta emot dessa punkter. I övrigt röstades dock i enlighet med EPP-ED. Eftersom det var andra läsningen ställdes inte betänkandet i sin helhet mot avslag. /LE

Utrikes – Uppförandekod för vapenexport

Att harmonisera en gemensam vapenexportpolitik, spelar stor roll i kampen mot terrorism, i konfliktförebyggande arbete och för regional stabilitet. Parlamentet röstade i veckan för initiativbetänkandet en rådets sjunde och åttonde årliga rapport om unionens uppförandekod för vapenexport A6-0439/2006. Det är en mycket bra rapport av Romeda i Rueda (Gröna/ALE, ES). Beklagligt är dock att rapporten inte antagits som en gemensam ståndpunkt vilket försvårar fortsatt arbete. Vissa MS tolkar omvandling av uppförandekoden som en gemensam ståndpunkt till sina bilaterala intressen att lyfta embargot på vapenexporter till Kina, vilket EP är emot. I betänkandet välkomnar parlamentet ett utvecklande av de särskilda bestämmelser för att reglera vapenexport till stater som tidigare haft embargo. Vidare föreslår EP gemensamma rapporteringsstandarder gällande antal exportlicenser, typ och mängd av utrustning som licensieras för export samt slutanvändare. EP vill även ålägga industrin en rättslig skyldighet att rapportera samtliga vapenexporter till de nationella myndigheterna. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för ärendet. /CH

Utveckling – Ändring av partnerskapsavtalet mellan AVS-länder och EU.

I initiativbetänkandet om ändringar av partnerskapsavtalet mellan AVS och EU, A6-0469/2006 av Riberiro e Castro (EPP-ED, PT) har kampen mot massförstörelsevapen lyfts upp till prioriterad fråga. En strukturell svaghet är dock att vissa länder i praktiken har problem att kontrollera sitt territorium. Nationella parlament föreslås få ökat inflytande genom att bli mer delaktiga i förhandlingarna. Andra viktiga områden som lyfts fram är kampen mot terrorism kampen mot hiv/aids samt förebyggande av malaria och tuberkulos. Finansieringsbeloppet är ännu inte fastställt men beräknas hamna på 22 000-24 000 miljarder euro för perioden 2008-2013. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för betänkandet som röstades igenom med förenklat förfarande. /CH

Transport – Tredje järnvägspaketet

Tredje järnvägspaketet har i veckan röstats i Strasbourg. Ärendena behandlas nu för andra gången då EP och rådet inte kunnat komma överens. Paketet innehåller tre rapporter; Jarzembowskis rapport om utvecklingen och utnyttjandet av gemenskapens järnvägar, Sterckxs betänkande om rättigheter och skyldigheter för internationella tågresenärer samt Savarys rapport om behöringhetsprövning av lokförare. Europaparlamentet röstade för att den internationella persontrafiken inom järnvägen ska öppnas för konkurrens från den 1 januari 2010. Tillräckligt stöd fanns dock inte i plenum för kravet på att konkurrensutsätta den nationella persontrafiken 2017. Grundläggande rättigheter för tågresenärer ska emellertid garanteras såväl vid internationella som nationella resor. Detta förslag röstade moderaterna emot eftersom det innebär onödiga regleringar på EU-nivå. All tågpersonal som ansvarar för säkerheten ska behörighetsprövas, anser parlamentet. Detta är en ståndpunkt som ligger mellan rådets och EP tidigare förslag. /CH

Transport – Om utvecklingen och utnyttjandet av gemenskapens järnvägar

Inför andra läsningen kvarstår samma problem som vid tidigare behandlingar. EP vill öppna järnvägsnäten för både nationell och internationell persontrafik till skillnad från rådet som vill begränsa förslaget till att enbart gälla internationell trafik. Rådet föreslår att målet för öppnandet av järnvägsnäten sker 2010. EP med rapportör Jarzembowski (EPP-ED, DE) i spetsen dock att det internationella nätet för persontrafik kan öppnas senast 2010 och föreslå att alla andra slag av persontrafik öppnas senast 2017. EP godtar också att de MS som anslöt sig till EU 2004 eller därefter har rätt att senarelägga måldatumet 2017 för nationell persontrafik med upp till fem år.

Parlamentet går med på att de myndigheter som ansvarar för persontrafiken på järnvägarna tillåts ta ut en avgift för att finansiera skuldigheten att tillhandahålla allmänna tjänster. Avgiften får dock inte äventyra den ekonomiska bärkraften för den internationella persontrafiken. Moderaterna, liksom EPP-ED stöder förslaget och röstade för.

Ärendet som har den talande titeln: Om ändringar av rådets direktiv om utvecklingen av gemenskapens järnvägar, om tilldelningen av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjandet av järnvägsinfrastruktur, A6-0475/2006, går nu till förlikning då EP inte godkände rådets gemensamma ståndpunkt. Moderaterna röstade liksom EPP-ED på parlamentets linje. /CH

Transport – Internationella tågresenärers rättigheter och skyldigheter

Europaparlamentet röstade i andra behandlingen för Sterckxs (ALDE, BE) betänkande om rättigheter och skyldigheter för internationella tågresenärer (A6-0479/2006). EP:s viktigaste ändringsförslag gäller utvidgning av förordningens tillämpningsområde till att omfatta inte bara internationella resor utan även nationella. Detta röstade moderaterna emot i första läsningen och så även denna gång. Ärendet har dock förbättrats sedan första läsningen. De höga krav om tillägg och återbetalning gällande tjänsternas kvalitet (i andra avseenden än förseningar) som EP föreslog ansåg rådet var överdrivna. Biljettpriset återbetalas med 25 procent vid förseningar på över 60 minuter och upp till 50 procent vid förseningar på mer än 120 minuter. Rådet har i sin gemensamma ståndpunkt inte heller godtagit skyldigheten för järnvägsföretag att tillhandahålla biljetter för hela järnvägsnätet i EU. Rätten till assistans för personer med nedsatt rörelseförmåga ska ges vid föranmälan. Denna grupp ska också ha rätt att köpa biljetter ombord utan extra kostnader samt låta ledsagare åka gratis. Moderaterna avvek från EPP-ED som vill att reglerna ska gälla även på nationella resor. /CH

Transport – Behöringhetsprövning av lokförare

Syftet med ärendet är att klart och tydligt fastställa minimikraven för kvalificering och behörighetsprövning av tågpersonalen. EP ville från början att det europeiska behörighetsbeviset ska omfatta all tågpersonal medan rådet begränsar sig till lokförarna. EP fann en mellanväg och röstade för att prövningen ska omfatta lokförarna samt annan personal ombord som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. Till detta förslag gav moderaterna sitt stöd. Angående finansieringen till utbildningen vill EP att det järnvägsföretag som anställer en lokförare vars utbildning bekostats av ett annat järnvägsföretag, ska ersätta en del av kostnaden till tidigare arbetsgivare om föraren arbetat där mindre än fem år. Med detta förslag vill EP samt genom en konkurrensklausul, vill EP skydda den investering som järnvägsföretagen åtar sig. Rapportör för ärendet är Savary (PSE,FR). Moderaterna följde EPP-ED och röstade på EP:s linje. /CH

Transport – Lägesrapport om trafiksäkerhet

Socialdemokraten Ewa Hedkvist-Petersen (PSE, SE) är rapportör för lägesrapporten om trafiksäkerhet (A6-0449/2006), vilken röstades igenom av EP i veckan. Betänkandet belyser de framsteg som gjorts med att angripa trafikolyckor på europeiska vägar. Hedkvist-Petersen lade bra ändringsförslag till slutrapporten som moderaterna stödde för att undvika att få onödiga regleringar på EU-nivå. Vi röstade mot förslag om omkörningsförbud på en- och tvåfiliga vägar för lastbilar över 12 ton. Likaså att man på europeisk nivå ska driva informationskampanj mot förartrötthet. Vi stödjer heller inte idén om en gemensam övre alkoholgräns eller att införa gemensamma bestämmelser om handsfree-utrustning. Rapportens i särklass galnaste idé är att utarbeta rekommendationer om ”röjningsplatser” för fordon med snö och is på taken. Moderaterna röstade för betänkandet som helhet vilket även EPP-ED gjorde. /CH

Jämställdhet – Integrering av jämställdhetsperspektiv i utskottens verksamhet

Parlamentet röstade i veckan för Zaborskas (EPP-ED, SI) initiativbetänkande om jämställdhet i utskottsarbetet A6-0478/2006. EP röstade för att anta en strategi med konkreta mål för integrering av ett jämställdhetsperspektiv. Varje utskott uppmanas före mandatperiodens slut utarbeta en sådan plan. Även de politiska grupperna bör integrera jämställdhetsperspektiv i sina program och i sin verksamhet. EP uppmanar partierna i hela Europa att införa obligatoriska kvotsystem för sina listor för alla kollektiva organ. Moderaterna motsätter sig att parlamentet skall ställa formella krav på hur politiska partier organiserar sitt interna arbete som att införa obligatoriska kvotsystem för sina valsedlar. Jämställdhet är när en man eller kvinna väljs till en post på egna meriter. Parlamentet begärde också att en jämställdhetsutbildning arrangeras för samtliga ledamöter i EP inför nästa mandatperiod. Detta förslag röstade moderaterna emot men kunde stödja betänkandet i slutomröstningen liksom EPP-ED. /CH

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskottsmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu (tjänstledig)
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu