Hoppa till innehåll

Veckorapport v 23 Från Studenter till Bryssel

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 23

2007-06-08

Europaparlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel. Under minisessionen debatterades den konstitutionella processen, inför EU-toppmötet den 21-22 juni. Det ekonomiska utskottet antog ett yttrande från Gunnar Hökmark om bättre lagstiftning, med förenklade regler för företag och enklare kontakter mellan kommissionen och medborgarna. Parlamentet antog under veckan även ett initiativbetänkande om en social stadga för konstnärer, som – om den blir verklighet – ger konstnärer en gräddfil i europeiska socialförsäkringssystem. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Konstitutionella – Färdplan för EU:s konstitutionella process

Europaparlamentet har inför toppmötet 21-22 juni antagit ett betänkande om fastställande av en färdplan för EU:s konstitutionella process, med målsättningen att komma överens före årets slut, A6-197/07. I betänkandet som skrivits av två föredragande, Barón Crespo (PSE, ES) och Brok (EPP-ED, DE) konstateras att det finns ett stort behov att säkerställa EU:s kapacitet att fatta beslut. Vidare bekräftas EP:s stöd till innehållet i konstitutionsfördraget och man bekräftar att den uppgörelse som ska nås nu bör grunda sig på detta. Man betonar framför allt att de grundläggande principer som ingår i del I ska bevaras, och radar upp andra viktiga förbättringar ur fördraget som att de nuvarande fördragen konsolideras och att pelarna slås ihop. Slutligen uppmanar man till ett slutförande av ratificeringsförfarandet för det nya förslaget före slutet av 2008 så att det nya parlamentet kan inleda mandatperioden 2009. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /JA

Ekonomiska – Bättre lagstiftning inom Europeiska unionen

Ledamöterna i utskottet har i veckan enhälligt antagit Gunnar Hökmarks yttrande över bättre lagstiftning inom Europeiska unionen. KOM presenterade sitt regelförbättringspaket i november 2006, och vid Europeiska rådets vårmöte 2007 beslutade man om en minskning av de administrativa bördorna till följd av gemenskapslagstiftningen med 25 procent för små och medelstora företag senast 2012. I yttrandet stöder utskottet KOMs mål men anser att man måste gå än längre – bland annat beklagas så kallad ”gold plating”, dvs. att MS inför ”förbättringar” som inte föreskrivs i EU-lagstiftningen när direktiv införlivas med nationell lagstiftning och man uppmanar KOM att undersöka alternativ till lagstiftning för att förbättra den inre marknadens funktion, så som självreglering och ömsesidigt erkännande av nationella regler. I yttrandet betonas vidare att det också krävs förenkling i KOMs kontakter med medborgarna, t.ex. inom områdena för upphandling, forskningsprogram, finansiella tjänster, regler för statsstöd och bidragsansökningar. /JA

Kultur – Konstnärers sociala stadga

Parlamentets ledamöter antog under torsdagen Gibaults (ALDE, FR) initiativbetänkande om konstnärers sociala stadga (A6-0155/07). Rapporten belyser de svårigheter som konstnärer möter i form av gränsöverskridande rörlighet, hälsa, social trygghet och arbetslöshet. Parlamentet uppmanar till utarbetandet av en handbok med en översikt över bestämmelser om konstnärers sjukförsäkring, arbetslöshet och pension. Ett pilotprojekt ska dessutom inledas för att ta fram ett europeiskt socialförsäkringskort. Vidare ska ett europeiskt yrkesregister upprättas med information om konstnärernas ställning och inriktning. KOM bör se över de gällande systemen för visering och arbetstillstånd samt möjligheterna till att införa ett särskilt tillfälligt visum för konstnärer. EPP-ED röstade för betänkandet medan den moderata delegationen röstade emot med motiveringen att de åtgärder och initiativ som föreslås på ett omotiverat sätt åtskiljer konstnärer från andra europeiska arbetstagare. /DC

Ekonomiska – Gemenskapens statistiska program 2008–2012

Det ekonomiska utskottet har antagit ett betänkande av Becsey, EPP-ED, HU om gemenskapens statistiska arbetsprogram 2008–2012. KOMs förslag syftar till att upprätta ytterligare ett omfattande strategiskt program för officiell gemenskapsstatistik, det sjunde i raden. Varje program ger en översikt över de strategier och prioriteringar som avses för perioden. Utskottet antog ändringsförslag om att anpassa produktionscykeln för statistikprogrammet till EP:s valcykel och eventuella förändringar i EG-fördraget för att minska den administrativa bördan för framförallt små och medelstora företag. /JA

Budgetkontroll – MEDA

Budgetkontrollutskottet antog enhälligt Kratsa-Tsagaropoulous (EPP-ED, GR) initiativrapport över Meda och finansiellt stöd till de palestinska områdena – utvärdering, genomförande och kontroll. Meda instiftades 1995 av EU och de 12 länderna runt Medelhavet för att främja utvecklingen i regionen och därmed minska skillnaderna mellan norra och södra sidan av Medelhavet. Budgetkontrollutskottet utvärderade Meda i allmänhet (8000 miljoner euro) och stödet som delats ut till de palestinska områdena (700 miljoner euro) via Meda i synnerhet eftersom det funnits indikationer på att pengar inom programmet kommit i orätt händer. /SB

Budgetkontroll – Översättning

Alexander Stubbs (EPP-ED, FI) rapport om utgifter för översättning vid kommissionen, parlamentet och rådet antogs vid omröstning i budgetkontrollutskottet. Rapporten betonar förutom respekten för flerspråkigheten att produktiviteten och kundnöjdheten måste öka och att åtgärder för att minska textmängden ska vidtas. /SB

Budget – Parlamentets budgetberäkningar för 2008

Parlamentet har antagit ett betänkande av Itälä (EPP-ED, FI, A6- 202/2007) om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2008 där det anser att budgeten för 2008 bör bli ”en budget för EU:s skattebetalare” och resultatet av ett ansvarsfullt budgetbeteende hos alla berörda aktörer och med beslut om ekonomiska resurser baserade på gedigna resonemang. En viktig punkt är frågan om EP ska äga eller hyra sina lokaler och merkostnaden för att ha lokaler på tre orter. Moderaterna har i dessa frågor röstat för principen att EP inte ska äga sina lokaler och att man ska se över behovet av lokaler. EPP-ED och moderaterna har i slutomröstningen röstat för rapporten. /CDR

Budget – Solidaritetsfondens utnyttjande

Grekland och Ungern har sedan tidigare fått beslut om ersättning för de kostnader som tidigare översvämningar orsakat. I två rapporter av Elles (EPP-ED, UK), A6 – 189/07 och Böge (EPP-ED, DE), A6 – 175/07 frigörs medel för utbetalning. Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporterna. /CDR

Budget – Överskottet 2006

Att överskottet för 2006 tas upp i budgeten medför att medlemsstaternas bidrag till EU:s budget för 2007 som helhet minskas med motsvarande belopp. Parlamentet accepterade rådets ståndpunkt. Elles (EPP-ED, UK), A6 – 196/07. Moderaterna och EPP-ED stödde förslaget. /CDR

Miljö – Kvicksilverinnehållande mätinstrument

Då kvicksilver är ett giftigt ämne som är skadligt för såväl människors hälsa som miljön regleras användningsområdena för de flesta kvicksilverprodukter på gemenskapsnivå. Den enda grupp som ännu inte omfattas av några gemenskapsbestämmelser är kvicksilverinnehållande mätinstrument. Miljöutskottet har emellertid i veckan antagit Sornosa Martínez (PSE, ES) andrahandsbehandlingsrekommendation om denna typ av produkter, i vilken exempelvis febertermometrar ingår. Rådet och parlamentet kunde inte komma överens i första läsningen, bland annat eftersom parlamentet ville att barometrar skulle undantas förbudet mot utsläppande på marknaden. Även i andra läsningen lades det i utskottet fram ändringsförslag som syftade till att skydda barometerindustrin, men dessa förslag föll. EPP-ED röstade för rapporten. /SN

Miljö – Kommittologiförfarandet/kommissionens genomförandebefogenheter

Miljöutskottet har i veckan även antagit tekniska förändringar vad gäller kommittologiförfarandet för två rapporter; en av Ries (ALDE, BE) om krav på ekodesign för energianvändande produkter och en av Blokland (IND/DEM, NL) om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer. Rapporterna berörde inte sakinnehållet i direktiven utan endast kommissionens genomförandebefogenheter. EPP-ED röstade för samtliga fyra rapporter. /SN

Miljö – Kommittologiförfarandet/kommissionens genomförandebefogenheter

Parlamentet har i veckan antagit tekniska förändringar vad gäller kommittologiförfarandet för två rapporter; en av Scheele (PSE, DE) om tillsättning av vitaminer, mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (A6-403/06), och en av Poli Bertoni (UEN, IT) om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (A6-404/06). Rapporterna berörde inte sakinnehållet i dessa ärenden utan endast kommissionens genomförandebefogenheter. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för båda. /SN

Medborgerliga – Samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter

Europaparlamentet röstade i veckan för Fausto Correias (PSE, PT) betänkande (A6-207/2007) om ett gränsöverskridande samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Förslaget bygger på den s.k. Prümkonventionen som nu i stora delar skall bli en del av EU:s regelverk.
Lagförslaget innebär införandet av ett system för ökat informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater för att lättare kunna bekämpa grov brottslighet, terrorism och illegal invandring. Informationsutbytet rör uppgifter som hämtas ur DNA-register, fingeravtrycksregister samt fordonsregister.

Medlemsstaterna ges möjlighet att söka i andra medlemsstaters databaser genom ett ”träff/icke träff”-system där man kan få svar på om en uppgift finns i landets databas. En sökning aktualiserar dock ej en omedelbar identifiering av en person utan den sökande får endast svar på om information finns att hämta. Särskild begäran får sedan göras till den berörda statens myndighet. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Utbyte av uppgifter om viseringar för kortare vistelser

Europaparlamentet röstade i veckan för Sarah Ludfords (ALDE, UK) betänkande (A6-194/2007) om informationssystemet för viseringar (VIS) som handlar om medlemsstaternas möjlighet att utbyta uppgifter om viseringar för kortare vistelser. Den aktuella förordningen är en utveckling av Schengenregelverkets bestämmelser och har som syfte att förebygga hot mot EU:s inre säkerhet samt förhindra otillbörligt utnyttjande av möjlighet att välja viseringsland, s.k. kallat visum-shopping. Informationsutbytet sker genom skriftlig begäran från ett medlemsland till ett annat. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Sökning i VIS med syfte att bekämpa terrorism och grov brottslighet

Europaparlamentet röstade i veckan för Sarah Ludfords (ALDE, UK) betänkande (A6-195/2007) om informationssystemet för viseringar (VIS) för kortare vistelser och sökning i systemet för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.
Detta betänkande har samma grund som det tidigare (se ovan) men det ger den legala grunden för området för tredje pelaren, d.v.s. området för rättsliga och inrikes frågor, och rätten att använda informationen i brottsbekämpningssyfte. Informationsutbytet sker genom skriftlig begäran från ett medlemsland till ett annat. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Dataskyd för rättsliga och inrikes frågor

Europaparlamentet röstade i veckan för Martine Roures (PSE, FR) betänkande (A6-205/07) om rambeslutet som inför ett dataskydd på EU-nivå som gäller för området inom tredje pelaren, d.v.s. det straffrättsliga och det polisiära samarbetet. Betänkandet rör en länge omtvistad fråga i rådet men nu har slutligen en kompromiss nåtts mellan samtliga medlemsstater.

Rambeslutet är ytterst viktigt då det inför ett skydd av personuppgifter inom ett område som idag saknar ett starkt skydd på EU-nivå, trots att samarbetet gällande brottsbekämpning ökar i allt högre grad och ett större informationsutbyte sker mellan medlemsstaterna.
Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet. /LE

Inre marknaden – Lagstiftningen om offentlig upphandling

I inre marknadsutskottet röstades det i veckan om en rapport rörande vissa kvarstående problem kring EU:s lagstiftning om offentlig upphandling. Utskottet rekommenderar Kommissionen att ta fram en handlingsplan som skall ta itu med problemen, med inriktning på olaglig direkt tilldelning och felaktigt införlivande. /CT

Utrikes – Nytt avtal mellan Ukraina och EU

Utrikesutskottet röstade i veckan för förslaget att upprätta ett nytt avtal med Ukraina 2007/2015. Avtalet ska fördjupa det politiska samarbetet och leda till ett ekonomiskt införlivande av Ukraina i EU på ett mer omfattande sätt än dagens partnerskaps- och samarbetsavtal. Än finns inga tidsramar för ett EU-medlemskap men förhandlingarna bör leda till ett ingående av associeringsavtal och bana väg för ett medlemskap. Avtalet ska innehålla konkreta villkor och tidsplaner för utvecklingen. EP är orolig över de politiska spänningar som råder och uppmanar parterna till en kompromisslösning. Därför bör Ukrainas politiska ledning intensifiera reformarbete som främjar europeiskt strävanden och säkra en stabil konstitutionell lösning och upprättandet av en oberoende domarkår. Ukraina uppmuntras att anpassa sina regelverk för en starkare marknadsekonomi och ett frihandelsområde mellan EU och Ukraina och ska omfatta handel med varor, tjänster och kapital. Ukrainas geografiska läge som transitland för EU:s olje- och gasleveranser ska utnyttjas för att säkra en trygg energiförsörjning. Moderaterna och EPP-ED röstade för förslaget som godtogs av utskottet. /CH

Utrikes – Makedonien

Meijer är rapportör för Makedoniens framstegsrapport 2006 2006/2289. Makedonien blev kandidatland i december 2005 men ännu har inga anslutningsförhandlingar startat. Rapportern innehåller två största spörsmål. Det ena handlar om landets namn ”f.d. jugoslaviska republiken Makedonien” vilket är provisoriskt och användes för att vinna internationellt erkännande. Namnet Makedonien finns dock redan i Grekland och framkallar skarpa invändningar från det grekiska folket. EP uppmanar nu de båda länderna att nå en överenskommelse i namnfråga före 2007 års utgång. Den andra tvisten rör språken. De albanskspråkiga parlamentsledamöterna upphörde med sin verksamhet i parlamentet i början av 2007 på grund av missnöje med Badinter-avtalet vilken är avsedd som ett medel för dialog i en multietnisk stat. Parlamentet uppmanar till ökat samförstånd så att de två största befolkningsgrupperna och de olika minoriteterna kan leva tillsammans. EPP-ED fick igenom nästan alla sina förslag. Paragrafen om lagstadgad minimilön samt kravet på att fackförbund skall organisera 33 procent av arbetsstyrkan innan de kan bli avtalsparter röstades dock igenom. EPP-ED och moderaterna röstade för betänkandet av rapportör Meijer (GUE/NGL, NL). /CH

Sysselsättning – Europeisk referensram för kvalifikationer

Genom att införa en europeisk referensram blir det möjligt att jämföra kvalifikationer från olika utbildningssystem. Ramen blir ett översättningsverktyg och en neutral referenspunkt och främjar rörligheten för studenter. Referensramen ska inte ersätta de nationella systemen utan komplimentera dem genom att koppla samman nationella nivåer till den europeiska. Den ska tillämpas såväl på allmän som på yrkesinriktad utbildning. Parlamentet vill även ha en gemensam validering av icke-formellt lärande vilket moderaterna ställer sig tveksamma till. Senast år 2010 beräknar man koppla de nationella kvalifikationssystemen till den europeiska referensramen. Moderaterna och EPP-ED röstade för Mantovanis (EPP-ED, IT) förslag. /CH

Transport – Betänkande om unionens framtida havspolitik

Förslaget är ett initiativbetänkande och rapportör var Peicyk (PSE, DE). Betänkandet lyfter fram vilka de största utmaningarna för havspolitiken anses vara i ett framtidsperspektiv; exempelvis klimatförändringar, att förbättra den europeiska sjöfarten genom bl.a. förbättrade europeiska fartyg och en förbättrad kustpolitik vilket inkluderar bättre europeiska hamnar, en ökad samsyn mellan transportslagen och integrering och utvecklandet av en EU-fond inriktad på återuppbyggnad och bevarandet av bestånden då den marina sektorn är en av de få sektorer där ”principen om förorenaren betalar” inte gäller. /SH

Transport – Nya ansträngningar för säkrare vägar i Europa

Rapportör var Markov (GUE/NGL, DE) och betänkandet rör ett medbeslutandeförfarande i dess första läsning. Förslaget är en följd av resolutionen om det europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet från 2003, vilket är en del av det program som presenterades i 2001 års vitbok om den gemensamma transportpolitiken. Betänkandet innehäller riktlinjer för åtgärder på olyckdrabbade vägsträckor och för säkerhetsrevision av vägbyggnad, vilket är den s.k. ”tredje pelaren i ett integrerat trafiksäkerhetskoncept”. Målet med direktivet är att säkerhetsaspekterna integreras i alla faser av projektering och drift av vägar, samt behandlas som en självständig faktor vid sidan av ekonomiska och miljörelaterade faktorer och skall leda till att samma höga säkerhet bör råda inom unionen. /SH

Transport – Järnvägstransport som kan konkurrera på lika villkor

Betänkandet var en initiativrapport och rapportör var Cramer, (Gröna/ALE, DE). Betänkandets syfte är att skapa rättvis konkurrens mellan transportsslagen, införa villkor för intramodal konkurrens samt att det europeiska tågledningssystemet ERTMS införs i de sex överenskomna transportkorridorer därigenom stärkandes driftskompatibiliteten i spårsystemet. Rapporten lyfter fram privata järnvägsföretags situation i förhållande till de statligt ägda och de förstnämndas bristande tillgång till bl.a. sträckor samt behovet av att anläggningar och serviceinrättningar underställs nätoperatören, som därmed utan diskriminering kan göra dem tillgängliga för samtliga järnvägsföretag. /SH

Jordbruk – Frukt och grönsaker

Europaparlamentet antog i veckan Salinas Garcías (PSE, ES) rapport (A6-0183/2007) om särskilda bestämmelser för frukt och grönsaker. Förslaget innefattar tre delar som är åtgärder krishantering, främjande av frukt och grönsaker och bevarande av miljön. Dessa tre syften tog sig uttryck i olika former av från EU samfinansierade insatser. Exempelvis återtag från marknaden, grön skörd av frukt och grönsaker, marknadsföring och kommunikation, utbildning, skördeförsäkring samt stöd för administrativa utgifter för bildande av aktiefonder. Därtill föreslogs inrättandet av ett prisbevakningscentrum och särskilt stöd för svamp och vitlöksodling för att möta den kinesiska konkurrensen. EPP-ED röstade för betänkandet, moderaterna röstade dock emot. /DU

Fiske – Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

I veckan röstade Europaparlamentet för Capoulas Santos (PSE, PT) rapport (A6-0162/2007) om att inrätta bevarande – och tillämpningsföreskrifter som skall tillämpas i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del. Syftet med rapporten är att samla och komplettera samtliga bestämmelser om fiskeriverksamhet som följer av gemenskapens skyldigheter som avtalsslutande part i NAFO. De tekniska åtgärderna innefattar bestämmelser om minsta fisk- och maskstorlekar datainsamlingskrav och särskilda bestämmelser för räkfiske. EPP-ED och moderaterna röstade för betänkandet. /DU

Fiske – Torskbestånden i Östersjön

Europaparlamentet har i veckan röstat igenom Chmielewskis (EPP-ED, PL) rapport
(A6-0163/2007) om upprättandet av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön. Modellen för fiskeförvaltningen som föreslås i rapporten grundar sig på en trefrontstrategi med lägre kvoter, lägre utgifter för fiske och fler kontroller. Då rapporten i flera hänseenden prioriterade socioekonomisk hänsyn på bekostnad av de restriktioner som syftade till torskbeståndets långsiktiga återhämtning röstade moderaterna mot rapporten – till förmån för kommissionens ursprungliga förslag. /DU

Fiske- Kontroll av fiske i Antarktis

Fiskeriutskottet antog i veckan Miguélez Ramos (PSE, ES) betänkande (C6-0054/2007) om kontroll av fiskeriverksamheten i Antarktis. Förslaget syftar till att införliva de åtaganden som unionen som avtalsslutande part åtagit sig genom konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Arktis i gemenskapslagstiftningen. Denna omfattar kontrollmedel och regler för att bekämpa IUU-fiske, märkningsprogram för tandnotingar och förbud mot att slänga vissa former av avfall överbord för att undvika att oavsiktligt fånga sjöfåglar. /DU
Nästa vecka

Nästa vecka är det utskotts- och gruppmöten i Bryssel, därefter session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 22 juni.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 78 22, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
SH Stephanie Hsieh, +32 2 284 77 75, stephanie.hsieh@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
ES Eric Salmgren, +32 2 284 78 23, eric.salmgren@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
DU Daniel Urso, +32 2 284 75 36, daniel.urso@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu