Hoppa till innehåll

Veckorapport v 20 om Abbas och långtidsbudget i parlamentet

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 20

2006-05-19

Parlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. Ett betänkande om livsmedelsmärkning antogs. Livsmedelsförpackningar kommer att förses med varningssignaler som ska informera hjälplösa konsumenter om produkternas nyttighet. Ett fiskeavtal med Marocko behandlades också. Moderaterna röstade emot, då även västsahariska vatten ingick i avtalet. Dessutom presenterades, och debatterades, EU-kommissionens senaste rapport om Bulgarien och Rumänien. Något definitivt besked om de båda ländernas möjlighet att nå medlemskap från årsskiftet gavs inte. Beslut fattas först i oktober. Kommissionen kräver fortsatta reformer. /GL

Rapporter

Budget – Långtidsbudget

Moderaterna röstade liksom EPP-ED i veckan för Reimer Böges (EPP-ED, DE) rapport som godkänner kommissionens plan för EU:s långtidsbudget 2007-2013 (A6-0150/2006). Det är viktigt att EU har en långtidsbudget på plats samt att en ordentlig översyn av dess utgifter framförallt inom jordbrukspolitiken och strukturfonderna sker 2009. Vi lämnade dock in en röstförklaring som understryker att moderaterna inte stöder rapportens förslag att EU på sikt bör få egna medel istället för att tillförlita sig på medlemsstaternas bidrag. Vår grundsyn är att det är medlemsstaterna som ska bestämma över de medel som unionen disponerar. Varje form av EU-skatt vore en alvarlig avträdelse från den principen./PJ

Budget – Budget 2007

Moderaterna röstade på torsdagen för James Elles (EPP-ED, UK) betänkande om budgeten för 2007: Kommissionens rapport om den årliga politiska strategin (A6-0154/2006). Rapporten identifierar partnerskap med grannländer, Lissabonprocessen och en förstärkt roll för EU på den internationella arenan som några av EU:s viktigaste prioriteringar under 2007.
Moderaterna lämnade dock in en röstförklaring där vi understryker att vi inte delar rapportens påstående att den s.k. globaliseringsfonden är ett viktigt instrument för att hantera globaliseringen konsekvenser. Vi moderater anser att globaliseringen medför enorma möjligheter för Europa. I den mån det medför några utmaningar så hanteras de bäst av medlemsstaterna själva./PJ

Konstitutionella – Interinstitutionellt avtal

Under onsdagen antogs Sérgio Sousa Pinto (PES, PT) rapport om ett interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (A6-0144/2006). Till skillnad från EPP-ED röstade dock Moderaterna nej till rapporten då den innehöll mycket starka skrivningar om att EU bör få egna medel istället för att tillförlita sig på medlemsstaternas bidrag vilket i princip skulle ge EU beskattningsrätt./PJ

Miljö – Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

Vi har idag röstat för den kompromiss som låg på bordet i frågan om närings- och hälsopåståenden för livsmedel. kommissionen lade fram ett förslag till förordning som omfattar näringspåståenden och hälsopåståenden som används på märkning, presentation och i reklam för livsmedel. Europaparlamentet har godkänt en kompromiss baserad på ändringar i Poli Bortones (UEN, IT), A6-0122/2006 andrabehandlings¬rekom¬mendation.

Den största stötestenen har varit livsmedlens ”näringsprofiler”. Vissa konsument¬organisationer och ledamöter anser t.ex. att produkter som inte har den ”önskade” näringsprofilen, t.ex. godis, vissa mellanmål med hög salt- och fetthalt och kakor med hög fett- och sockerhalt, inte alls bör få vara försedda med säljfrämjande näringspåståenden. Frågan har inte varit huruvida produkterna skall innehålla innehållsförteckningar eller inte utan om man på en förpackning med fiberrika flingor får skriva det, trots att flingorna samtidigt innehåller mycket socker. En annan fråga har varit om varumärken som i sig innehåller något hälsopåstående eller indikerar nyttighet som Apotekarens fruktsoda, skall vara tillåtet.

I första behandlingen av denna rapport förändrade Europaparlamentet förslaget till det bättre, enligt vår mening. Tyvärr har Rådet stått på sig i viljan till striktare regleringar varför alternativet att rösta bort hela förslaget inte fanns i denna andra läsning. Vi röstade därför för de förslag som såg till att få på plats undantag för varumärken samt högre ställda krav på vetenskap för myndigheten för att förbjuda och begränsa varuutbudet. /CDR

Miljö – Vitaminer och mineraler

Vi stödde Europaparlamentets ändringar till förändringar av kommissionens förslag om reglering av vitaminer och mineraler i livsmedel, Scheele (PSE, AT), A6-0078/2006. Idag finns det nationella bestämmelser vilka skiljer sig åt och försvårar för handeln inom unionen. Den kompomiss som antogs med bred majoritet innefattar bland annat att vitaminer och mineralämnen ska finnas i biotillgänglig form men också efterfrågan efter en definition av ”visst annat ämne”: ett ämne som inte är ett näringsämne men som har näringsmässiga eller fysiologiska effekter. Produkter som redan finns på marknaden skall få finnas kvar till dess lagren är slut. /CDR

Fiske – Avtal med Marocko

Kommissionen föreslår förlängning av fiskeavtalet med Marocko, som även innefattar de fiskevatten som hör till Västsahara, Varela Suanzes-Carpegna (EPP-ED, ES), A6- 163/2006. Kommissionen påpekar att avtalet inte ändrar sig i inställningen till Västsahara och därmed inte ser några problem med att ingå avtalet med Marocko. Vi anser Västsahara vara annekterat av Marocko och anser inte att Marocko har rätt att ingå detta avtal om det innefattar de västsahariska fiskevattnen. Vi har stött de ändringsförslag som undantar dem vilket inte fick stöd av majoriteten i parlamentet och vi röstade emot förslaget i sin helhet. Vi anser inte att EU alls borde ingå fiskeavtal av denna sort. /CDR

Regionala – Naturkatastrofer

Europaparlamentet röstade i veckan för Galeote Quecedos (EPP-ED, E) betänkande (A6-147/06) om naturkatastrofer. Betänkandet uttrycker behovet av en gemensam ansträngning inom EU för att förhindra och bekämpa naturkatastrofer, framförallt bränder, torka och översvämningar. Betänkandet går dock enligt Moderaternas uppfattning alltför långt då man vill inrätta en civilförsvarsstyrka till att bevaka och bekämpa dessa typer av naturkatastrofer. Betänkandet förespråkar även att man allokerar stora summor pengar till de länder som brukar drabbas av stora bränder och översvämningar. EPP-ED röstade för betänkandet medan moderaterna valde att rösta emot. /LE

Regionala – EU:s solidaritetsfond

Europaparlamentet röstade i veckan för Rolf Berends (EPP-ED, D) betänkande (A6-123/06) om EU:s solidaritetsfond. Betänkandet behandlar solidaritetsfonden från 2002 och föreslår en förändring genom en tematiska utvidgning. Fonden skall inte bara gälla naturkatastrofer utan även industri- och teknikrelaterade katastrofer samt terroristattacker. Fonden kommer liksom tidigare att gälla även anslutarländer, vilket innebär att den nu kommer att utvidgas till att gälla även Kroatien och Turkiet. Den virtuella budgeten är dock oförändrad. EPP-ED, liksom moderaterna, valde att rösta för betänkandet. /LE

Miljö och Jordbruk – Naturkatastrofer

I tre initiativrapporter försöker Europaparlamentet lösa problemen med torka, bränder och andra naturkatastrofer. Jordbruksutskottets rapport av Capoulas Santos (PSE, PT), A6- 152/2006 anser att ytterligare pengar behövs, och det utöver vad som finns i den gemensamma jordbrukspolitiken. Rapporten fokuserar mycket på skogen och kräver en skogspolitik som kan ta hand om problemen. Dessutom förespråkas ett europeiskt centrum för övervakning av torka samt informationskampanjer på EU-nivå. Miljöutskottets rapport, Estrela (PSE, PT), A6- 149/2006 är snarlik.

Vi röstade emot båda rapporterna samt emot de enskilda punket som innebar en ökad budget. /CDR

Fiske – Återhämtning av beståndet av europeisk ål

Beståndet av ål har minskat drastiskt i Europa. Ål skiljer sig från de flesta andra fiskarter som fångas i större mängder eftersom de vandrar och rör sig både i lokala sötvatten och internationella vatten. Speciellt glasål, unga icke könsmogna ålar, har blivit populärt i sydostasien, varför det fiskats stora mängder. Konsekvenserna av att fiska stora mängder ungål har blivit allvarliga. I rapporten av Maat (EPP-ED, NL), A6 – 140/06 läggs dels begränsningar på fiske under vissa perioder men även förslag på utsättning av ål som fötts upp i vattenbruk. Vi röstade liksom EPP-ED för rapporten. /CDR

Fiske – Avtal med Angola

Kommissionen har inte kommit överens med Angola om ett nytt fiskeavtal. Angola ställer krav om själva fisket i de angolanska vattnen som kommisionen inte går med på varför det inte finns något avtal. Europaparlamentets rapport av Guerreiro (GUE, PT), A6 – 133/2006 ställer sig bakom kommissionens förslag att inte ingå fiskeavtal med Angola vilket vi moderater kan stödja varför vi liksom EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Jordbruk – Importtullar på ris

Vi röstade för att ta bort tullar på vissa sorters ris importerade från Indien och Pakistan, i en rapport av Daul (EPP-ED, FR), A6- 142/2006. Tyvärr ligger tullar kvar på andra rissorter, från bland annat USA och Thailand vilket vi i den här processen inte kunde påverka från Europaparlamentet. Dessa tullar ligger kvar på samma nivåer som tidigare. /CDR

Jordbruk – Stöd för lin och hampa

År 2000 reformerades stödsystemet för lin och hampa inom EU och bidragen minskades. Då tog man inte med i beräkningarna de nya medlemsstaterna, av vilka sex producerar lin och hampa för fiberproduktion. Kommissionen föreslår nu att förlänga nuvarande reglering i två år för att sedan kunna göra en utvärdering som täcker hela EU. Parlamentets rapport av Daul (EPP-ED, FR), A6 – 145/06 gör inga förändringar till förslaget. Lin och hampa anses som extra bra produkter då dels slutprodukten är miljövänlig, dels bidrar odlingarna till ökad biodiversitet. Vi moderater röstade liksom EPP-ED för rapporten eftersom det handlar om likabehandling för nya och gamla medlemsstater. /CDR

Miljö – TSE hos nötdjur

Som en uppföljning av de beslut som fattades i samband med BSE-krisen kommer nu kommissionen med förslag om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, TSE Roth – Behrendt (PSE, DE), A6 – 161/06. I Europaparlamentet rådde relativ samstämmighet och den stora stöttefrågan i utskottet var huruvida animaliskt protein skall få ges. Här hittades en kompromiss där animaliskt protein kan ges till exempel till kalvar, vilket är naturligt för dem. Vi följde EPP-ED och röstade för rapporten. /CDR

Fiske – Avtal med São Tomé och Príncipe

Vi har röstat emot förlängning av tidigare fiskeavtal, för franska, spanska och portugiska not-, ytlångrevs- och spöfartyg för tonfisk med São Tomé och Príncipe. Freitas (EPP-ED, PT), A6 – 132/06. /CDR

Ekonomiska – Utnämning av direktionsledamot i ECB

Moderaterna röstade denna vecka för Berès (PSE, FR) betänkande om utnämningen av Jürgen Stark som ny ledamot i Europeiska centralbankens direktion från 1 juni 2006 för en mandatperiod på åtta år (A6-136/06). Stark är för närvarande vicechef i Bundesbank och hans yrkeserfarenhet och auktoritet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända. /JA

Ekonomiska – De offentliga finanserna i EMU

Europaparlamentet har antagit ett av sina årliga betänkanden om de offentliga finanserna inom EU. (A6-162/06). Huvudbudskapet i betänkandet är att budgetsituationen i de flesta MS fortfarande är oroande – EU:s totala budgetunderskott har ökat, arbetslösheten i EU25 är ihållande hög med sina 9 procent i EU25 och den svaga tillväxten har lett till ökad skuldsättning.

Föredraganden Rosati (PSE, PL) påpekar att sunda offentliga finanser är något som påverkar hela EU och uppmanar därför varje MS att se sin ekonomiska politik som en fråga som rör hela unionen och att också samordna den ekonomiska politiken. Moderaterna samt EPP-ED röstade för betänkandet. /JA

Ekonomiska – Ändring av direktiv med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster

I ett betänkande av Karas (EPP, AT) stöds ett förslag från KOM om att ändra momssystemet för tjänster (A6-153/06). Genom denna förändring skulle momsen betalas i det land där kunden befinner sig och utnyttjar tjänsten och inte i det land där tillhandahållaren av tjänsten är etablerad, som just nu är fallet. Denna ändring är helt i linje med systemet för moms på varor, som ju betalas där kunden köper varan. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /JA

Konstitutionella – Resultatet av granskningen av aktuella lagförslag

Moderaterna och EPP-ED röstade för ett betänkande av Kaufmann (GUE, DE) som är en reaktion på KOMs granskning av aktuella lagförslag och beslutet taget i september 2005 om att dra tillbaka 68 lagförslag (A6-143/06). EP stöder generellt KOMs syfte att se till att lagstiftningsförfarandet är bättre och i linje med Lissabonmålen. Dock efterlyser EP klarare riktlinjer för regler om tillbakadragande av lagförslag, speciellt vad gäller delgivandet om dessa eftersom man inte vill ändra KOMs exklusiva initiativrätt utan vill bibehålla jämvikten mellan de tre EU-institutionerna. /JA

Inre marknad – Finansiering av europeisk standardisering

Europaparlamentet röstade i veckan för Zita Plestinskas (EPP-ED, SK) betänkande (A6-107/06) om finansiering av europeisk standardisering. Betänkandet reglerar finansieringen av standardisering som anses nödvändig för att säkerställa att europeiska standarder verkligen utarbetas.

Det finns redan rättsakter som reglerar standardiseringen i sig men de anger inte tillräckligt tydligt hur finansieringen ska ske. EPP-ED liksom moderaterna röstade för betänkandet. /LE

Inre marknad – Lagstiftning om den inre marknaden

Europaparlamentet röstade i veckan för Arlene McCarthys (PSE,UK) betänkande (A6-83/06) om bättre lagstiftning och den inre marknaden. Denna rapport koncentrerar sig på att förbättringen i lagstiftningen inte får orsaka onödig snedvridning av den inre marknaden. McCarthy betonar i sin rapport vikten av att förbättra förarbetet till lagstiftning, genomföra bättre konsultationsprocesser samt att arbeta för en bättre implementering när lagen väl är stiftad. Moderaterna röstade i enlighet med sin partigrupp (EPP-ED) för betänkandet. /LE

Rättsliga – Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2003-2004)

Europaparlamentet röstade i veckan för Monica Frassonis (Greens/ALE, IT) betänkande (A6-89/06) om kommissionens årsrapporter för 2003 och 2004 gällande kontrollen av gemenskapslagstiftningen. Betänkandet utvärderar överträdelserapporterna i ljuset av den pågående diskussionen om bättre lagstiftning. Frassoni uppmanar i sitt betänkande kommissionen att vara hårdare mot medlemsstaterna som inte följer alt. inte implementerar EG-lagstiftning. EPP-ED röstade liksom moderaterna för rapporten. /LE

Rättsliga – Strategi för förenkling av lagstiftningen

Europaparlamentet röstade i veckan för Guiseppe Garganis (EPP-ED, IT) betänkande (A6-80/06) om en strategi för förenkling av lagstiftningen. Betänkandet är ett i raden i den s.k. ”bättre lagstiftning”-familjen. Rapporten förespråkar en strategi för förenkling och effektivisering av lagstiftningen genom att bl.a. totalt sett minska den existerande mängden EG-lagstiftning. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för betänkandet. /LE

Rättsliga – Bättre lagstiftning och tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

Europaparlamentet röstade i veckan för Bert Doorns (EPP-ED, NL) betänkande (A6-82/06) om bättre lagstiftning. I denna rapport, som är den fjärde i raden gällande bättre lagstiftning, behandlas subsidiaritetsprincipen och vikten av att den följs. Doorn betonar även hur nödvändigt det är att använda sig av konsekvensanalyser under lagstiftningsprocessen för att kontinuerligt komma till rätta med vad som kan och bör förbättras/förändras.
Moderaterna röstade, tillsammans med EPP-ED, för rapporten. /LE

Regionala – Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013

Europaparlementet röstade i veckan för Angela Krehls (PSE, D) betänkande (A6-175/06) om förberedelserna inför samtyckesförfarandet om gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013.

Förslaget behandlar hur EU som helhet skall kunna arbeta för att öka tillväxten och välståndet inom unionen. Punkter som betonas är vikten av att skola och utbildning främjas samt att arbetstillfällen tillvaratas på bästa sätt. EPP-ED, liksom moderaterna, röstade för betänkandet. /LE

Rättsliga – Genèveakten om internationell registrering av industriella mönster

Europaparlamentet röstade i veckan för Michel Rocards (PSE, FR) betänkande (A6-166/06) om EG:s anslutning till Genèveakten om internationell registrering av industriella mönster. Rapporten syftar till att förenkla registrering av design på EU-nivå så att designskydd kan erhållas över hela unionens territorium. Betänkandet godkänner rådets förslag till beslut i sin helhet. EPP-ED, liksom moderaterna, röstade för betänkandet. /LE

Rättsliga – Ändring av vissa förordningar

Europaparlementet röstade i veckan för Michel Rocards (PSE, FR) betänkande (A6-167/06) om ändring i förordning 6/2002 och 40/1994 för att göra anslutningen till Genèveakten om internationell regisrering av industriella mönster möjlig. Betänkandet godkänner rådets förslag till beslut i sin helhet. EPP-ED, liksom moderaterna, röstade för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Diverse frågor

Utskottet för medborgeliga frågor röstade i veckan för sju rapporter med varierat innehåll; Ioannis Varvitiotis (EPP-ED, GR) Europeisk exekutionstitel och överförande av dömda personer, Alexander Alvaro (ALDE, D) Information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel, Alexander Alvaro (ALDE, D) Europeiskt småmålsförfande, Martine Roure (PSE, FR) Skydd av personuppgifter (tredje pelaren), Stavros Lambrinidis (PSE, GR) Stretegier och medel för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen, Tatjana Zdanoka (Greens/ALE, LV) En ramstretegi för icke-diskriminering och lika möjligheter för alla, Patrick Gaubert (EPP-ED, FR) Ömsesidigt informationsutbyte på områdena syl och invandring. /LE

Transport – Marco Polo II

Moderaterna röstade liksom EPP-ED för Reinhard Racks (EPP-ED, AU) program Marco Polo II vilket är ett ekonomiskt stödprogram som syftar till att främja alternativa transportvägar. Målet är att överföra den genomsnittliga årliga ökningen av den internationella godstrafiken till närsjöfart, järnvägar och höghastighetsleder till sjöss. Åtgärderna ska förutom att förbättra miljön även minska trafikolyckor samt undvika trafikstockningar. Budgeten för programmet som löper under 2007-2013 är 740 miljoner euro vilket är en tydlig ökning från det tidigare program som omfattade 100 miljoner euro. Det gamla programmet löpte dock under kortare tidsperiod, 2003-2006 och omfattade inte de tio ”nya” MS. Parlamentet röstade för rapporten och moderaterna stödde de ändringar som innebar en lägre budget samt lägre stödbelopp till ansökarna. /CH

Transport – Avtal gällande vissa luftfartsaspekter

Parlamentet röstade med förenklat förfarande igenom sju betänkanden om luftfartsaspekter (A6-0125/2006, A6-0126/2006, A6-0127/2006 A6-0128/2006, A6-0129/2006, A6-0130/2006. Ansvarig föredragande för samtliga betänkanden är Paolo Costa (ALDE, IT). Avtalen med EU gäller för länderna Marocko, Albanien, Serbien-Montenegro, FYROM, Rumänien, Moldavien och Bosnien-Hercegovina. Kommissionen har förhandlat fram avtal med länderna som ersätter vissa bestämmelser som finns i de befintliga bilaterala luftfartsavtalen mellan MS och dessa länder. Ändringarna är av teknisk natur och avser klausuler om utseende av lufttrafikföretag, beskattning av flygbränsle samt flygtransportpriser. /CH

Utveckling – Finansieringsinstrument

Rapporten om finansieringsinstrument (A6-0109/2006) av Gay Mitchell (EPP-ED/IR) syftar till att upprätta en ny ram för hur stödinsatser skall planeras och tillhandahållas för att effektivisera gemenskapens bistånd till tredjeländer. Trepartssamtal mellan EP, KOM och rådet har ägt rum för att få till stånd en lösning på detta utdragna problem. Ärendet hänger samman med tre andra rapporter som ligger i utrikesutskottet och behandlar instrument för stöd för anslutning, stabiliseringsinstrument samt grannskaps- och partnerskapsinstrument. Enligt tidtabellen ska dessa rapporter röstas före sommaren. En onödig splittring mellan AFET och DEVE har uppstått där AFET anser ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete bör omfattas av samma förordning, såsom KOM föreslår. Men detta är DEVE mot eftersom det innebär att EP förlorar sitt starkaste instrument, medbeslutandet och ersätts med samrådsförfarandet. /CH

Utrikes – Årliga rapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2005

Moderaterna stödde tillsammans med EPP-ED Richard Howitts (PSE, GB) rapport om mänskliga rättigheter (A6-0158/2006) vilket parlamentet röstade igenom. Betänkandet (den sjunde i raden) fokuserar i år, med stöd av alla större politiska grupper en granskning av det som EU gör och som faktiskt påverkar och förändrar respekten för de mänskliga rättigheterna. Storbritannien får beröm för att de prioriterat respekten för mänskliga rättigheter under sitt ordförandeskap. Bl.a. inledde de anslutningsförhandlingar med Turkiet och Kroatien, och beviljade f.d. jugoslaviska republiken Makedonien status som kandidatland. Utrikesutskottet stödjer att EU i allmänhet under Internationella arbetsorganisationens (ILO) möten intar kraftfull ståndpunkt till diskussioner om fackföreningarnas rättigheter och andra grundläggande mänskliga rättigheter för arbetstagare men är förvånad över att Vitryssland kunde väljas in i ILO:s styrelse i juni 2005. /CH

Övrigt

Utrikes – Rumäniens och Bulgariens anslutning till EU

Kommissionen förväntades i veckan fatta beslut om när Bulgarien och Rumänien ska få bli medlemmar i EU. Men enligt lägesrapporten som KOM i veckan presenterat skjuts beskedet fram till i höst. Rumänien och Bulgarien har kommit olika långt i sina reformer och i rapporten riktas hård kritik mot framför allt Bulgarien och där betonas också att de bägge länderna kommer att utsättas för granskning även sedan de har blivit medlemmar. Om KOM:s resultat visar att det finns en allvarlig risk för att en stat är uppenbart oförberedd att senast den 1 januari 2007 uppfylla kraven för medlemskap kan rådet, på förslag från kommissionen skjuta upp anslutningen med ett år. Moderaterna anser dock att båda länder bör bli fullvärdiga medlemmar 2007. /CH

Nästa vecka

Nästa vecka befinner sig ledamöterna i valkretsen. Därefter är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel. Veckorapporten åter den 2 juni.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för Europeiska Folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialdemokratiska partiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet)
UEN Gruppen Union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
NI Grupplösa

Moderaterna i Europaparlamentet har en egen website, som finns på http://www.europa.moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet, på engelska och franska, finns på internet http://www.europarl.eu.int

Sammanfattningar på svenska av ärenden inför sessionerna och av debatterna finns på:

Översikten: http//www.europarl.eu.int/dg3/sdp/brief/sv/index.htm

Dagens debatt: http://www.europarl.eu.int/dg3/sdp/journ/sv/index.htm

EPP: epp-ed@epp-ed.org