Hoppa till innehåll

Veckorapport v 19 om Europadagen, Estland och plenum

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 19

2007-05-11

Europaparlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel. Under sessionen behandlades bland annat en rapport om hälsotjänster. Charlotte Cederschiöld, som talesman för EPP-ED, fick gehör för ett antal förslag som ska garantera patienters rätt att söka vård utomlands på samma villkor som hemma. I ett annat ärende behandlades byråkratiska regler för förpackningsstorlekar, men där antogs en kompromiss som innebär att reglerna i själva verket trappas av. Den mest uppmärksammade debatten handlade om den aktuella krisen i relationerna mellan Estland och Ryssland. Krav från EPP-ED om betoning av mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i alla kontakter med Ryssland bifölls. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Inre marknaden – Hälsotjänster på inre marknaden

EPP-ED rönte stora framgångar i veckans omröstning om en initiativrapport om hälsotjänster (Vergnaud, PSE, FR). Den största stridsfrågan mellan grupperna rörde valet av instrument – medan socialisterna absolut vill se ett direktiv vill EPP-ED-gruppen ge kommissionen möjlighet att använda sig av de instrument som synes lämpligast. Charlotte Cederschiöld, som är gruppens ansvariga i ärendet, fick dessutom igenom ett stort antal ändringsförlag, av vilka de flesta syftar till att slå fast och garantera den rätt som redan idag finns för patienter att söka vård utomlands på i princip samma villkor som hemma. Ett liberalt ändringsförslag om att återinföra hälsotjänster i tjänstedirektivet har rört upp mycket känslor i parlamentet. EPP-ED röstade för skrivningen (eftersom det tidigare varit EPP-ED-gruppens position i utskottet), med syftet att sända en politisk signal, snarare än på grund av en reell önskan att riva upp tjänstedirektivet./CT

Inre marknaden – Förpackningsstorlekar

Ska man få köpa pasta och kaffe i vilken förpackning som helst? Det anser den moderata delegationen som, liksom den stora majoriteten av alla parlamentariker, i veckan röstade för en kompromiss rörande nominella kvantiteter på förpackningar (Toubon, EPP-ED, FR) som går ut på att all reglering på området försvinner. Det liberaliserande förslaget minskar byråkratin kraftigt, och reglerna om mjölkförpackningar har försvunnit helt, något som moderata ledamöter stridit för. På grund av övergångsregler när det gäller vissa baslivsmedel, såsom kaffe och pasta, kommer det dock ta ännu en tid innan reglerna helt upphör att gälla./CT

Regionalpolitik – Om bostäder och regionalpolitik

Europaparlamentet tog i veckan som gick ställning till Alfonso Andrias (ALDE, IT) rapport om bostäder och regionalpolitik. I rapporten som är ett initiativbetänkande sökte rapportören lokalisera vilka gemenskapspolitikområden som inverkar, direkt eller indirekt, på bostadsstandarden i de olika medlemsstaterna. Andria föreslog bland annat en europeisk stadga för bostäder samt att rätten till en bra bostad till ett rimligt pris skall betraktas som grundläggande. Vidare föreslogs en återupptagen diskussion angående att medlemsländerna har rätt att få stöd för renovering av subventionerade bostäder. Eftersom fördraget inte ger EU någon särskild behörighet beträffande bostäder och det faktum att vi inte anser att EU är i ytterligare behov av kompetens på detta område gjorde att Moderaterna, till skillnad från EPP-ED röstade emot betänkandet. /ES

Ekonomiska – Rapport om konkurrenspolitiken 2005

Det ekonomiska utskottet har antagit ett initiativbetänkande om konkurrenspolitiken 2005 som är ett svar på kommissionens rapport på ämnet. Föredraganden Ferreiras (PSE, PT) utkast till betänkande behandlade en rad aspekter av konkurrenspolitiken, från konkurrensrätt till statligt stöd. Gunnar Hökmark och kollegorna i EPP-ED lade en rad ändringsförslag som antogs. Rapporten antogs enhälligt med en nedlagd röst. /JA

Regionalpolitik – Om framtida bidrag till EU: s innovativa kapacitet

Parlamentsledamöterna röstade under sessionen igenom Edmund Janowskis (UEN, PL) initiativbetänkande om regionalpolitikens framtida bidrag till forskning och innovation inom EU. Rapportören visar i betänkandet på hur regional policy kan utgöra ett signifikant bidrag för att stärka unionens konkurrenskraft på forsknings- och innovationsområdet gentemot övriga världen. Dagens nivå av stöd ansågs av Janowski inte vara tillräckligt. Huvudtanken är att en större andel av medlen från strukturfonderna skall öronmärkas för forskning och innovativ verksamhet och att en bättre uppföljning skall göras för att kontrollera att nämnda områden verkligen fått ta del av dessa medel. Vidare förespråkas mer stöd och support till företag samt fler så kallade offentlig-privata partnerskap. Även en halvtidsöversyn av sammanhållningspolitiken efterlyses när nuvarande period (2007-2013) nått halvvägs. Moderaterna valde att följa EPP-ED och rösta för betänkandet. /ES

Inre marknaden – Posttjänster

I ett yttrande (Hatzidakis, EPP-ED, GR) om en kommande liberalisering av posttjänster lyckades EPP-ED-gruppen få sin linje igenom med mycket knapp marginal. Det innebär ett krav på att postmarknaden skall vara liberaliserad 2009, någon som för Sveriges del inte skulle leda till någon större förändring. /CT

Inre marknaden – e-handel

Europeiska konsumenter drar sig för att handla på nätet. En uppdatering och anpassning av det europeiska konsumentregelverket skulle kunna förbättra rättsäkerheten och samtidigt ge konsumenter och företag lättförståeliga och tydliga regler. Roithovàs (EPP-ED, CZ) rapport antogs enhälligt i utskottet och en stor enighet har rått mellan de politiska grupperna under utskottsbehandlingen./CT

Inre marknaden – Godkännande av motorfordon

Ytterligare en lucka på den inre marknaden kommer att kunna täppas igen tack vare parlamentets votering om godkännandeproceduren av motorfordon och tillhörande släpvagnar. Certifieringen av europeiska bilar kommer att förenklas och harmoniseras, vilket kommer att öka konkurrenskraften på marknaden. Moderaterna röstade med den engelske rapportören Harbour (EPP-ED). /CT

Framställningar – Konsekvenser för folkhälsan av Thule-olyckan 1968

Europaparlamentet röstade i veckan för Diana Wallis (ALDE, UK) betänkande (A6-156/07) om den s.k. Thule-olyckan på Grönland då ett amerikanskt flygplan med kärnvapen ombord störtade. Olyckan resulterade i att arbetstagare och personer i allmänheten bestrålades av vapen som innehöll plutonium. Under de knappt 30 år som gått sedan olyckan har en rad överlevande och efterlevande lidit och avlidit av strålningsrelaterade sjukdomar. Kärnan i betänkandet rör Danmarks eventuella ansvar att i enlighet med EG-rätten (närmare bestämt EURATOM-fördraget) inleda övervaknings- och interventionsåtgärder med hänsyn till de fortsatta följdverkningarna av olyckan. Danmark anser sig inte ha detta ansvar eftersom landet inte var en medlemsstat 1968 och Kommissionen är av samma ståndpunkt. EG-domstolen anser däremot att ansvar hos Danmark kan utkrävas eftersom landet numera är bundet av EURATOM och efterverkningar av olyckan fortfarande finns. Framställningen och betänkandet går på EG-domstolens linje. EPP-ED och Moderaterna röstade för betänkandet. /LE

Miljö – Hälsoprogrammet 2007-2013

Beslutet om inrättandet av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2007-2013) har kommit tillbaka till parlamentet för en andra läsning och i veckan antagits av miljöutskottet. Sedan första läsningen har kraftiga nerskärningar i budgeten för programmet resulterat i att omfattningen av de åtgärder som föreslås begränsats. De mål programmet syftar till att uppnå är att förbättra medborgarnas hälsoskydd, att främja hälsa, samt att ta fram och sprida information och kunskap om hälsa. Moderaterna, liksom EPP-ED, röstade för rapporten. /SN

Miljö – Livsmedelsaromer

Miljöutskottet har i veckan röstat igenom en rapport av Drcar Murko (ALDE, SI) om livsmedelsaromer. Förslaget till förordning från kommissionen läggs fram i ett paket som rör medel som syftar till att förbättra livsmedel och går ut på att de ämnen som omfattas av förslaget måste godkännas på gemenskapsnivå innan de får släppas ut på den inre marknaden. Därigenom garanteras livsmedelssäkerheten, och rörligheten för produkter som innehåller aromer förbättras. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporten. /SN

Miljö – Livsmedelsenzymer

I samma paket med syfte att förbättra livsmedel ingår även ett förslag till förordning om livsmedelsenzymer. Livsmedelsenzymer har traditionellt ansetts vara giftfria och många enzymer omfattas därmed inte av någon lagstiftning. Nya tekniker på området har emellertid resulterat i utvecklandet av enzymer vars beskaffenhet och ursprung kan vara förenade med eventuella problem, vilket föranlett förslaget till förordning. Precis som vad gäller livsmedelsaromer måste livmedelsenzymer godkännas centralt innan de får släppas ut på den gemensamma marknaden. Miljöutskottet antog i veckan rapporten av Doyle (EPP-ED, IE), och moderaterna röstade i likhet med EPP-ED för betänkandet. /SN

Miljö – Kommittologiförfarandet/kommissionens genomförandebefogenheter

Miljöutskottet har i veckan även antagit tekniska förändringar vad gäller kommittologiförfarandet för fyra rapporter; en av Lienemann (PSE, FR) om gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, och tre av Florenz (EPP-ED, DE) om uttjänta fordon, om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, samt om farliga ämnen i elektriska eller elektroniska produkter. Rapporterna berörde inte sakinnehållet i direktiven utan endast kommissionens genomförandebefogenheter. Moderaterna, liksom EPP-ED, röstade för samtliga fyra rapporter. /SN

Utrikes – Reformer i Arabvärlden

EU:s strategi för arabvärlden bör reformeras då den vid dess utformande 2003 i stor utsträckning blev ett resultat av terrorattackerna 2001. De arabiska samhällena måste inte bli västerländska får att nå stabilitet och demokratisk struktur. Samarbetet mellan EU och arabvärlden som helhet bör stärkas i ett nytt partnerskap, företrädesvis inom de befintliga organ som finns; Arabförbundet, Gulfstaternas samarbetsråd eller Arabiska Maghrebunionen. Samarbetet ska handla om kampen mot terrorism, ekonomisk utveckling, sysselsättning och stärkandet av mänskliga rättigheter. Nya medier har en stor roll vid spridning av demokratiska värderingar. Ett problem som finns är att politikerna som deltar i samtalen inte alltid har stöd från befolkningen i sina respektive länder.

EP beklagar bristen på större framgångar vad gäller liberalisering och förstärkning av privata sektorn i arabländerna. Ekonomisk integration är viktig inte minst på marknader för energi och telekommunikation. Moderaterna och EPP-ED röstade för Rocards (PSE, FR) betänkande, A6-0127/2007, som röstades igenom av parlamentet. /CH

Utveckling – Partnerskap för Afrikas horn

Betänkandet skrivet av Kaczmarek (EPP-ED, PL) om EU:s regionala politiska partnerskap för fred, säkerhet och utveckling A6-0146/2007 röstades i veckan igenom av EP. Unionens strategi för Afrika bygger på att säkerhets- och utvecklingsfrågor är avhängiga av varandra, varaktig fred en förutsättning för utveckling och vice versa. Syftet med strategin är att upprätta en övergripande och långsiktig ram för unionens förbindelser med den afrikanska kontinenten, vilket skulle leda till förverkligandet av milleniemålen och främjandet av en hållbar utveckling. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /SH

Transport – Eftermontering av speglar på tunga fordon

Direktivet om att eftermontera speglar på tunga fordon registrerade i gemenskapen, A6-0124/2007, syftar till att förbättra det indirekta siktfältet på befintliga tunga fordon för att på så vis minska antalet olyckor på de europeiska vägarna. Direktivet ska tillämpas på alla tunga fordon (lätta lastbilar och bussar undantagna) för att undvika döda vinkel-olyckor. Efter ett triologmöte har parterna enats om att direktivet ska börja tillämpas 31 mars 2009. Tillämpningsperioden blir begränsad då direktivet undantar fordon som registrerades mer än tio år före ikraftträdandet. Det var först 2003 som speglar eller andra system för indirekt sikt blev obligatoriska och från 2007 finns lagar på nya effektivare speglar. I vissa fall kan eftermontering vara teknisk komplicerad och i de fallen ska medlemsstaterna vara flexibla och erbjuda lösningar från fall till fall. Förutom att eftermontera speglar ska medlemsländerna vidta åtgärder, exempelvis informationskampanjer för att öka medvetenheten om faror kopplade till döda vinkeln på tunga fordon. Moderaterna och EPP-ED var positiva till förslaget som röstades igenom av parlamentet. Rapporten är skriven av Costa (ALDE, IT). /CH

Transport – Ny förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg

I veckan röstade EP om andrabehandlingsrekommendation av A6-0131/2007 föredraget av Meijer (GUE/NGL, NL) om ny förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg. Förordningen syftar till att uppnå balans mellan tilldelning av kontrakt mellan privat och offentlig sektor genom upprättandet av regelverk för anbudsförfarandet. Regelverket fastställer hur myndighet kan ingripa på tjänstesektorn som tillhandahåller kollektivtrafik av allmänt intresse. Förordningen tillkom som svar på att tjänstesektorn efterlyst ett dylikt regelverk för att öka transparensen när kollektivtrafiken konkurrensutsattes. Moderaterna och EPP-ED var positiva till många ändringsförslag, vilka antogs under torsdagens session. /SH

Industri – EUROATOM-fördraget

Under minisessionen antog parlamentets ledamöter Maldeikis (UEN, LT) rapport om en utvärdering av EUROATOM-fördraget (A6-0129/07.) Rapporten syftar till att utreda om fördraget 50 år efter inrättandet är anpassat efter kärnkraftens situation inom EU. EPP-ED förlorade en rad omröstningar men lyckades behålla en mängd bra paragrafer i rapporten. Gruppen förlorade den separata omröstning som man begärt i syfte att stryka ett förslag om att integrera EUROATOM-forskning i FP7. Vidare antogs tre paragrafer, mot EPP-ED gruppens vilja, som tillerkänner parlamentet medbeslutanderätt i frågor som rör EUROATOM. I övrigt förblev rapporten i stort oförändrad. Det bör betraktas som en stor framgång för gruppen som varit mycket framgångsrik vid utskottsomröstningen. Den slutgiltiga rapporten är positiv till kärnkraftsanvändning och understryker att fördraget fortfarande fungerar som lämplig rättslig ram för att bla skärpa bestämmelserna för gemensamma säkerhetsnormer. Vidare framhålls att kärnkraften med hjälp av EUROATOM har blivit ett viktigt inslag i Europas energiförsörjning, något som bidragit till betydligt reducerade CO2-utsläpp. Europa uppmanas att fortsätta vara världsledande inom kärnkraft och utbildning på området. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för betänkandet. /DC

Konstitutionella – Ändring av EP:s arbetsordning

Inom ramen för ”better regulation” ser EP nu över sitt eget sätt att arbeta, denna gång i en rapport av Reynaud (PSE, FR), A6-143/07. Denna ändring av arbetsordningen sker för att anpassa de interna förfarandena till kravet på en förenkling av gemenskapslagstiftningen och handlar om att inrätta ett särskilt förfarande för kodifiering. Resultatet blir att EPs förfaranden blir mer transparenta. EPP-ED och moderaterna röstade för betänkandet. /JA

Nästa vecka

Nästa vecka är det gruppmöten i Bryssel och därefter session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 25 maj.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 78 22, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
SH Stephanie Hsieh, +32 2 284 77 75, stephanie.hsieh@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
ES Eric Salmgren, +32 2 284 78 23, eric.salmgren@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
DU Daniel Urso, +32 2 284 75 36, daniel.urso@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu