Hoppa till innehåll

Veckorapport v 18 i Bryssel, Portugal och om bredbandspolitik

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 18

2007-05-04

Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. Gunnar Hökmarks rapport om en europeisk bredbandsstrategi har antagits i industriutskottet. Bland annat uppmanas kommissionen att förbättra och förtydliga riktlinjer om stöd och medlemsstaterna uppmanas att samarbeta närmare i förvaltningen av radiofrekvenserna för att främja trådlös och mobil teknik. Dessutom ställs krav på teknologineutralitet, rättvisa konkurrensvillkor, åtgärder mot missbruk av dominerande ställning och en översyn av regelverket för elektroniska kommunikationstjänster. Rapporten kommer sannolikt upp i plenum i juni. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Industri – Europeisk bredbandspolitik

Industriutskottet antog under torsdagen Gunnar Hökmarks (EPP-ED, SE) initiativrapport om utformandet av en Europeisk bredbandsstrategi. Skapandet av en kritisk massa av Internet- och bredbandsanvändare är avgörande för hur Europa skall utvecklas som ledande kunskapsbaserat samhälle. Huvudfokus i rapporten är innovationsutveckling, ny teknik och utbudet av e-tjänster för Europas medborgare. Nya Internet-tillämpningar kräver allt snabbare anslutningar och större bredbandsvidd. Med trådlösa höghastighetstillämpningar drivs också efterfrågan för radiospektrum.

EU:s struktur- och landsbygdsutvecklingsfonder kan spela en viktig roll för stöd till vissa regioner, dock enbart där det är uppenbart att investeringar i bredbandsinfrastruktur inte kommer till stånd på kommersiell grund. Tillträde till infrastruktur som finansierats med offentliga medel måste vara rättvist och inte gynna någon viss tjänsteleverantör samtidigt som reglerna för statsstöd bör följas strikt. Kommissionen uppmanas att förbättra och förtydliga dessa riktlinjer samt presentera uppdaterad statistik för bredbandspenetration och täckning i Europa, eftersom sådana siffror saknas i dagsläget. Vidare uppmanas MS att samarbeta närmare i förvaltningen av radiospektrum i syfte att främja att det används för trådlös och mobil teknik.

De fem kompromissförslag som rapportören tillsammans med skuggrapportörerna från ALDE och PSE lyckats utarbeta antogs av utskottets ledamöter. Dessa handlar om vikten av teknologineutralitet, rättvisa konkurrensvillkor, vidtagandet av åtgärder mot eventuellt missbruk av dominerande ställning, samt översynen av regelverket för elektroniska kommunikationstjänster. Antogs gjorde också det kompromissförslag som träffats med ALDE om funktionell separation av marknadsdominerande aktörers accessnät från driften i övrigt. Rapporten antogs med 42 röster för, 2 nedlagda röster och ingen emot. Betänkandet väntas gå till plenumomröstning i juni. /DC

Miljö – Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver

Miljöutskottet röstade i veckan igenom Papadimoulis (GUE/NGL, GR) rapport om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver. Användningen av kvicksilver i gemenskapen är kraftigt begränsad men inte förbjuden; i vissa fall bedöms användningen vara nödvändig. Kommissionen framhåller därför i sitt förslag att exportförbudet endast ska gälla de produkter för vilka användning och distribution inom EU faktiskt är förbjuden. Rapportören ville emellertid att förbudet även skulle inkludera produkter som omfattas av begränsningar eller ”snart” kommer att omfattas av ett förbud. EPP-ED röstade därmed emot rapporten till förmån för kommissionens ursprungliga förslag. /SN

Fiske – Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

I veckan röstade fiskeriutskottet för Capoulas Santos (PSE, PT) rapport (C6-0403/2006) om att inrätta bevarande – och tillämpningsföreskrifter som skall tillämpas i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del. Syftet med rapporten är att samla och komplettera samtliga bestämmelser om fiskeriverksamhet som följer av gemenskapens skyldigheter som avtalsslutande part i NAFO. De tekniska åtgärderna innefattar bestämmelser om minsta fisk- och maskstorlekar datainsamlingskrav och särskilda bestämmelser för räkfiske. /DU

Fiske – Partnerskap mellan gemenskapen och Grönland

I veckan röstade fiskeriutskottet för Posts (EPP-ED, NL) rapport (C6-0506/2006) om ett förnyat partnerskapsavtal mellan gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan. Avtalet ger gemenskapfartyg tillträde till den Grönländska exklusiva ekonomiska zonen och fastställer ett reglerverk för att motarbeta orapporterat, oreglerat och olagligt fiske. Därtill regleras åtgärder för bevarande och utnyttjande av fiskeresurserna. /DU

Fiske – Samarbete med Ryska federationen

Fiskeriutskottet har i veckan röstat igenom Morillons (ALDE, FR) rapport (C6-0052/2007) om godkännande av det avtal som förhandlats fram mellan EU och Ryssland om samarbete om fiske och om bevarande av marina levande tillgångar i Östersjön. Avtalet syftar till att bevara och hållbart utnyttja och förvalta alla gränsöverskridande bestånd. När avtalet träder i kraft kommer det att ersätta nu gällande bilaterala avtal mellan medlemsstater och Ryska federation. /DU

Fiske – Torskbestånden i Östersjön

Fiskeriutskottet har i veckan röstat igenom Chmielewskis (EPP-ED, PL) rapport
(C6-0281/2006) om upprättandet av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön. Modellen för fiskeförvaltningen som föreslås i rapporten grundar sig på en trefrontstrategi med lägre kvoter, lägre utgifter för fiske och fler kontroller. Moderaten Christofer Fjellners rådgivande yttrande från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet behandlades, varav delar antogs. I yttrandet inrymdes ett ändringsförslag om möjligheten för personliga överförbara fiskekvoter (ITQ), detta antogs dock inte. /DU

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 78 22, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
SH Stephanie Hsieh, +32 2 284 77 75, stephanie.hsieh@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
ES Eric Salmgren, +32 2 284 78 23, eric.salmgren@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
DU Daniel Urso, +32 2 284 75 36, daniel.urso@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu