Hoppa till innehåll

Veckorapport v 15 från Europaparlamentet. – om telekom med mera

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 15

2007-04-13

Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I industriutskottet antogs ett betänkande om begränsning av mobiltelefonkonsumenternas kostnader för roaming. Kommissionen och nu även industriutskottet vill göra det billigare att ringa i utlandet. Lagstiftningen ska forceras fram som en present till semestrande européer. De européer som stannar i sina hemländer kommer naturligtvis att få betala för denna prisreglering. I utskottet för inre marknaden har, trots moderat motstånd, förpackningsstorlekar för socker, pasta och andra varor standardiserats. En ljuspunkt under veckan var att ekonomiska utskottet avvisade ett förslag från kommissionen om att höja minimisatserna för punktskatter på alkohol i takt med inflationen. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Industri – Roaming i allmänna mobilnät

Industriutskottet antog efter en utdragen omröstningsprocedur Rübigs (EPP-ED, AT) betänkande om internationell roaming. Rapportören hade tillsammans med skuggrapportörerna för de övriga grupperna utarbetat 17 kompromissförslag. Detta trots att ledamöterna i EPP-ED-gruppen inte kunnat enas om någon gemensam linje kring kärnfrågor som reglering av slutkundsmarknaden och transparens. Det fanns således ingen möjlighet att vid omröstningen ta ställning till dessa utestående frågor, annat än genom att rösta emot hela kompromisser.

Med de 15 antagna kompromissförslagen ställer sig ledamöterna bakom en sk Eurotariff (konsumentskyddstaxa) och ett pristak för utgående roamingsamtal på 0,40 eurocent och inkommande samtal på 0,15 eurocent. En månatlig enhetstaxa som täcker röstsamtal, datakommunikationstjänster, SMS och MMS ska erbjudas av varje operatör i hemlandet, vilket ytterligare breddar direktivets vidd. Vidare överförs både nya och existerande kunder automatiskt till en ny tariffmodell, den sk Eurotaxan, enligt en opt out-modell, om kunderna inte aktivt väljer att behålla sin gamla taxa. En annan omdiskuterad fråga har varit den om pristransparens för konsumenten. Så fort en kund passerar en landsgräns kommer denne att få ett automatiskt gratis SMS med personlig prisinformation om nätverkets roamingtaxor. Till det kommer en varningsikon att visas på displayen som påminner konsumenten om att roaming pågår. Regleringen på grossistnivå föreslås träda ikraft omedelbart medan regleringen på slutkundsnivå kommer att träda ikraft efter en månad.

Rapportören har förhoppningar om att det hela ska bli verklighet innan européernas stundande sommarledighet. Betänkandet antogs med 45 röster för och tre emot. Med många av de antagna förslagen visar man ingen tilltro till europeiska konsumenters förmåga att själva kunna göra aktiva upplysta val. Effekterna av grossistprisregleringen för konsumenternas priser kommer heller inte att kunna observeras innan en reglering på slutkundsnivå införs. Regleringen föreslås upphöra efter tre år om inte kommissionen föreslår en motiverad förlängning. Under de tre närmast kommande veckorna ska parlamentets ansvariga nå en överenskommelse med rådet innan omröstningen i plenum äger rum den 9 maj. /DC

Inre marknaden – Färdigförpackade varor

Ibland vill man ha ett stort paket med socker och ibland vill man ha ett mindre. Det är av den enkla anledningen som moderaterna valde att rösta emot en rapport som, tvärt emot kommissionens avregleringsambitioner, ville begränsa valmöjligheterna för oss konsumenter att fritt välja förpackningsstorlek för socker, pasta och andra varor. Rapporten röstades dock igenom och Toubon, den franske rapportören med samma partitillhörighet som moderaterna, fick med sig alla utom tre tappra på sin linje, som alltså gick tvärt emot vår. /CT

Ekonomiska – Punktskattesatser på alkohol

KOM vill att punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker samstämmer mer MS emellan. Deras förslag till direktiv går ut på att ändra det befintliga direktivet på temat för att öka minimisatserna på punktskatterna i takt med inflationen. Länderna som berörs är BG, CZ, DE, ES, LT, LU, LV, MT, RU eftersom de är de enda som skulle behöva öka sina punktskattesatser. Föredraganden Lullings (EPP-ED, LU) ändringsförslag syftade till att avvisa höjningen av minimisatser eftersom dessa inte kommer att leda till tillnärmade skattesatser såvida det inte också finns en maximisats. En majoritet av ledamöterna ställde sig bakom föredraganden och betänkandet antogs. /JA

Industri – En bred innovationsstrategi för EU

Industriutskottet antog på torsdagen Giereks (PSE, PL) betänkande som syftar till att precisera målen för den europeiska innovationspolitiken och anta instrument för dess förvekligande. Det finns i Europa utvecklade strukturer för skapandet av kunskap men alltför liten ekonomisk benägenhet att utnyttja denna som grund för innovativ verksamhet. Betänkandet uppmanar medlemsstaterna till att fastställa europeiska standarder och kvalitetsnormer samt sammankalla en patentexpertgrupp i syfte att utarbeta ett nytt europeiskt system för patenträtt. Den nuvarande patenteringsprocessen bör förenklas för att Europa inte ska förlora i konkurrenskraft visavi exempelvis USA. Rapporten antogs enhälligt av utskottets ledamöter. /DC

Sociala – Avreglering av posttjänster

Sociala utskottet röstade i veckan för Hughes (PSE, UK) rapport 2006/0196 om fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster. Avregleringen är den tredje etappen i en process som ska skapa jämvikt mellan marknadsöppning och tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster. Liberalisering av posttjänster har genomförts under en längre tid och planen är att marknaden för postsektorn ska vara avreglerad fullt ut år 2009. Medlemsstaterna ska själva få välja mellan olika alternativ för att på bästa sätt uppnå de uppsatta målen. Kommissionens förslag är mycket bra och innehåller olika typer av finansieringsåtgärder för att samhällsomfattande posttjänster ska kunna bevaras. Dels tillåts offentliga bidrag i form av direkt statligt stöd eller indirekt finansiering. MS kan även utnyttja en kompensationsfond (som ska finansieras av alla aktörer inom sektorn) eller använda sig av offentlig upphandling om tjänsten inte utförs spontant av marknaden. Medlemsstaterna får också fortsättningsvis ge tillstånd och individuella licenser när detta är motiverat. Sysselsättningsutskottet är som helhet kritiska till kommissionens snabba avreglering av postmarknaden. Detta trots att de tidigare två reformer som genomförts haft positiva resultat på kvalitet och effektivitet. Utskottet kräver att slutdatumet 2009 skjuts på framtiden och att nya studier görs för att belägga att en avreglering kan skapa fler tillfällen och samtidigt bevara samhällstjänsterna.

Veckans omröstning är ett yttrande till transportutskottet som är huvudansvarigt utskott. Troligtvis kommer transportutskottet att ha en positivare syn, i likhet med moderat linje, till en öppen marknad av posttjänster än vad sociala utskottets resultat avspeglar. EPP-ED röstade för ärendet. /CH

Miljö – Livsmedelstillsatser

Miljöutskottet röstade i veckan igenom Westlunds (PSE, SE) rapport om livsmedelstillsatser. Alla livsmedelstillsatser måste uppfylla harmoniserade kriterier och vara godkända innan de får släppas ut på den gemensamma marknaden. Den föreslagna förordningen fastställer principerna för användning av livsmedelstillsatser och en positivlista över de ämnen som får användas som sådana. Livsmedelstillsatserna kommer att bedömas utifrån kriterier som säkerhet, teknologiskt behov, fördelar för konsumenterna, och det faktum att användningen inte vilseleder konsumenterna. Moderaterna, liksom EPP-ED, röstade för förslaget. /SN

Miljö – Livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

Miljöutskottet röstade i veckan även igenom Westlunds (PSE, SE) rapport om ett enhetligt godkännandeförfarande för livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer. Det nya regelverk som föreslås för bl.a. livsmedelstillsatser måste kompletteras med ett enhetligt godkännandeförfarande, eftersom skilda nationella förfaranden skulle kunna leda till olika resultat och därmed hindra den fria rörligheten för dessa ämnen och snedvrida den fria konkurrensen. Utskottet förespråkade mer öppenhet i godkännandeförfarandet än vad Kommissionen gjorde i sitt förslag. Moderaterna, liksom EPP-ED, röstade för förslaget. /SN

Jordbruk – Organisation av marknaden för spannmål

Kommissionens förslag till ändring av förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål behandlar ett avskaffande av interventionsuppköpen av majs från och med regleringsåret 2007/2008. Spannmålssektorn bedöms av kommissionen utvecklas gentemot ökad internationell konkurrens till följd av liberaliseringen av den internationella handeln. Därtill konstaterar kommissionen att interventionsuppköpspriset varit så fördelaktigt i de regioner av gemenskapen där produktionskostnaderna varit lägre än genomsnittet att interventionsuppköp systematiskt använts som faktisk avsättningsmöjlighet. Rapportören Béla Glattfelder (EPP-ED, HU) uppmanade i sitt förslag till betänkande (C6-0044/2007) att förkasta kommissionens förslag. /DU

Jordbruk – Kvotsystem för potatisstärkelse

Förslaget avser att fastställa produktionskvoten av potatisstärkelse inom gemenskapen de kommande två åren. I avvaktan på översynen av systemet med samlat gårdsstöd som förväntas ske 2008, marknadsbalansens utveckling mellan potatisstärkelse och spannmålsstärkelse samt den nuvarande situationen på exportmarknaden är det i kommissionens mening olämpligt att i nuläget genomföra några ändringar i kvotsystemen. Rapportören Janusz Wojciechowski (UEN, PL) förordade i sitt förslag till betänkande (C6-0046/2007) att öka kvoten samt att den fastställda kvoten ska gälla de kommande tre åren. /DU

Medborgerliga – Strategiskt koncept för bekämpande av organiserad brottslighet

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Bill Newton Dunns (ALDE, UK) förslag till initiativbetänkande om utarbetandet av ett strategiskt koncept för bekämpande av organiserad brottslighet. Rapporten betonar vikten av att fortsättningsvis sprida kunskap om hur den organiserade och gränsöverskridande brottsligheten fungerar. Två viktiga verktyg i arbetet utgörs av Europol och Eurojust. För att de ska ges möjlighet att kunna åstadkomma mer resultat förespråkar rapportören att organen ges möjlighet att agera friare än idag, samtidigt som man inrättar en lämplig parlamentarisk kontroll som gör det möjligt att utvärdera nyttan och det verkliga mervärdet med deras säkerhetsverksamhet, liksom huruvida de fullt ut respekterar de grundläggande rättigheterna. EPP-ED röstade för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Grupper för snabba ingripanden vid gränserna

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Gérard Deprez (ALDE, BE) förslag till betänkande om grupper för snabba ingripanden vid medlemsstaternas gränser (framförallt de yttre gränserna). Syftet med den redan existerande förordningen är att bekämpa olaglig invandring, människohandel och hot mot EU:s inre säkerhet. Ändringen i förordningen introducerar en möjlighet för en medlemsstat begära extra bistånd vid särskilt betungande lägen. Den hjälp som en medlemsstat kan få är förstärkning av grupper för snabba ingripanden vid gränserna för att tillhandahålla tekniskt och operativt bistånd. EPP-ED röstade för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Grundlöner och tillägg för Europols personal

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Jean-Marie Cavadas (ALDE, FR) förslag till betänkande om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal. Föredraganden höll med om att den föreslagna justeringen av lönen är rimlig i sak men att det egentligen är irrelevant att höra Europaparlamentet om de ekonomiska följdverkningarna så länge Europol är ett mellanstatligt organ som finansieras av medlemsstaterna. EPP-ED röstade för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Förhandlingar om bekämpning av rasism och främlingsfientlighet

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Martine Roures (PSE, FR) förslag till initiativbetänkande om de pågående förhandlingarna om rambeslutet om bekämpning av rasism och främlingsfientlighet. Rambeslutet, som initiativbetänkandet handlar om, är tänkt att införa en fullständig rättslig europeisk ram för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Alla medlemsstater har idag lagstiftning på området men eftersom skillnaderna trots allt ändå är så stora anser föredraganden att en harmonisering är nödvändig. I dagsläget pågår förhandlingar i rådet och det tyska ordförandeskapet har uttalat att detta är en prioriterad som bör vara löst under innevarande halvår. EPP-ED röstade för betänkandet. /LE

Inre marknaden – Katt- och hundpäls

Den svenska vänsterpartisten Eva-Britt Svensson har skapat mycken sympati i Inre Marknadsutskottet för de katter och hundar som föds upp i främst Kina för att sedermera förvandlas till pälskragar och gosedjur till europeiska konsumenter. Efter intensiva debatter, otrevliga beskrivningar och förvirring kring latinska uttryck röstades rapporten igenom enhälligt. Utskottet stöder således ett totalt handelsförbud för katt- och hundpäls och vill inte se några undantag för exempelvis de djur som i första hand föds upp för sitt kött och vars päls bara är en sekundär produkt. Efter att definitionen avgränsats ner till ett minimum och sälar, mårdhundar och andra djur hamnat utanför rapporten som handlar om tamkatt och tamhund och inget annat (med vilka handel redan är förbjudet i en majoritet av medlemsstaterna liksom i många andra länder), kunde även moderaterna stödja ett handelsstopp med de djur som så många européer har som husdjur. /CT

Inre marknaden – Ramverk för godkännande av motorfordon

Gemenskapen har anslutit sig till FN:s ekonomiska kommission för Europa och dess överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och utrustning till dylika. Med anledning därav skall ett EG-direktiv om typgodkännande för fordon uppdateras. Den engelske rapportören Harbour (EPP-ED) fick stöd av samtliga utskottets medlemmar, inklusive moderaterna, i så gott som alla sina rekommendationer till kommissionen. /CT

Internationell handel – Externa aspekter på konkurrenskraften

Handelsutskottet röstade i veckan igenom Daniel Casparys (EPP-ED, DE) initiativrapport kring ”det globala Europa” som behandlar Europas externa konkurrenskraft. Rapportören vill med rapporten peka på strategier och åtgärder för att Europa även fortsättningsvis ska präglas av fria och öppna marknader och behålla sin konkurrenskraft. I rapporten betonades vikten av att EU genomför Lissabonagendan, upprätthåller de fria och öppna marknaderna och reformerar den institutionella ramen. För att nå resultat vill man ge företräde till det multilaterala handelssystemet men där detta inte levererar själva arbeta vidare med att förbättra avtal och processer unilateralt. Moderaterna, liksom EPP-ED, röstade för initiativrapporten och vann omröstningen. /SB

Internationell handel – EG/Mexiko

Handelsutskottet röstade i veckan igenom Helmuth Markovs förslag till betänkande (GUE/NGL, DE) om andra tilläggsprotokollet till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete med EG/Mexiko, med anledning av att EU:s två nya medlemsstater har blivit tillagda i EU:s avtal med Mexiko. /SB

Nästa vecka

Nästa vecka är det gruppmöten i Bryssel, därefter session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 27 april.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 78 22, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
ES Erik Salmgren, +32 2 284 78 23, erik.salmgren@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
DU Daniel Urso, +32 2 284 75 36, daniel.urso@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu