Veckorapport v 13 i Bryssel och i Skåne

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 13

2007-03-30

Europaparlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession i Bryssel. Under sessionen behandlades bland annat betänkanden om framtiden för den professionella fotbollen i Europa, Kosovos framtid, EU-skatt, riktlinjer för 2008 års budget, samt två betänkanden om sjöfart och sjösäkerhet. I utskottet för budgetkontroll behandlades frågor om ansvarsfrihet för 2005.

Sara Bengtsson börjar till veckan på Christofer Fjellners kontor. Hon kommer närmast från Prime PR. Sara hälsas varmt välkommen till Brysselkansliet. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Kultur – Om professionell fotboll i Europa

Under torsdagen antogs Ivo Belets (EPP-ED, BE) betänkande om framtiden för professionell fotboll i Europa (A6-0036/07). Här uppmanas kommissionen att bistå de styrande fotbollsorganen i kampen mot brottslighet, dopning och rasism samt i frågan om agentlicenser och regler för ekonomisk verksamhet. Otydligheten kring europeisk och nationell lagstiftning samt UEFA:s interna regler har resulterat i rättslig osäkerhet på området. Initiativbetänkandet syftar således främst till att verka för skapandet av ett tydligare rättsläge. En rad paragrafer förtydligar styrelseformerna och rapportörens förhoppning är att detta ska minska tendensen för fotbollens aktörer att vända sig till kommissionen och EG-domstolen. EPP-ED gruppen och moderaterna kunde rösta för betänkandet efter att en rad kompromissändringsförslag antagits som understryker subsidiaritet på området samt medför strykningar av paragrafer som föreslår ett nytt tillsynsorgan med uppgift att övervaka klubbarnas kommersiella verksamhet och en ny instans för dopningskontroller. Parlamentets ledamöter ställde sig slutligen bakom förslaget om gemensam försäljning av sändningsrättigheter i TV för att inte rubba konkurrensjämvikten mellan klubbar. /DC

Utrikes – Kosovos framtid

Europaparlamentet röstade i veckan för betänkandet om Kosovos framtid A6-0067/2007 av Lagendijk (Verts/ALE, NL). Parlamentet stöder Ahtisaaris förslag om Kosovos slutliga status. Planen innebär att landet får befogenheter som normalt tillfaller en självständig stat, flagga, nationalsång, författning och säkerhetsstyrkor, men att utveckling mot självständighet sker under fortsatt internationellt förmyndarskap. Kosovos situation om självständighet är inte jämförbart med andra regioner som gör anspråk på självstyre. Kosovo kommer inte att utgöra ett prejudikat i internationell rätt eftersom landet har varit underställt FN:s kontroll sedan 1999. Parlamentet är berett att ställa upp med mer resurser om det krävs för att finansiera EU:s framtida involvering i Kosovo vad gäller statusfrågan och samtidigt stöda landets EU-perspektiv. Kravet på ordet självständighet förkastades i utskottsomröstning men gick igenom i plenum. Moderaterna och EPP-ED röstade för förslaget. /CH

Budget – EU:s egna medel

Europaparlamentet har antagit en initiativrapport av Lamassoure (EPP-ED, FR) om hur verksamheten i EU skall finansieras i framtiden, A6 – 66/07. Rapporten önskar att EU återgår till att ha genuint egna medel, snarare än att MS skall bidra med pengar till budgeten. Idag kommer ca 85 % av EU:s medel från MS som andel av GNI + del av moms. Detta har resulterat i en diskussion kring nettobidragsländer resp. nettobidragstagare vilket rapporten ser som ett problem. Dessutom gör det att vi har en diskussion kring olika länders rabatt och hur dessa rabatter skall beräknas.

Rapporten föreslår reformer som skall fasa in ett system där EU:s budget inte är direkt beroende av nationella budgetar, med start 2014.

Det finns ett antal olika idéer om hur EU ska få inkomster, vilka rapporten föreslår skall utvärderas. Att det inte är ett alternativ idag med direkt inkomstbeskattning av medborgarna slås fast, samtidigt som det finns en ambition att utöka EU:s beskattningsrätt. Alternativ som nämns är punktskatter på alkohol, tobak och bränsle, eko-skatt, Tobinskatt, källskatt på ränteinkomster, skatt på sparande, skatt på värdepappers- och valutahandel, skatt på transport- och telekommunikationstjänster samt skatt på företagsvinster.

Moderaterna anser inte att EU ska finansieras på detta sätt och röstade därför, till skillnad från EPP-ED, emot rapporten. /CDR

Budget – Riktlinjer för 2008

I en rapport av Itälä (EPP-ED, FI), A6- 69/2007 dras riktilinjer upp för budgeten för samtliga institutioner utom kommissionen. Generellt sätt bör budgetarna bli mer specifika och tydliga så att det inte ska behövas överföras pengar mellan olika anslag. 2008 års budget bör vara mindre turbulent än tidigare då inga större händelser väntas och heller ingen utvidgning. För parlamentets del konstateras bland annat att det är kostsamt att hålla tre säten, att det bör inrättas en assistentstadga och att EP bör göra mer för att MEP ska nå ut bättre i lokal och regional media.

För övriga institutioner förväntas inga större förändringar under 2008 som får budgetmässiga konsekvenser.

Moderaterna röstade emot assistentstadgan men liksom EPP-ED för rapporten i sin helhet. /CDR

Budgetkontroll – Innvilgelse av ansvarsfrihet i forbindelse med implementeringen budsjettene for 2005

Utskottet for budgetkontroll (CONT) stemte denne uken om innvilgelse av ansvarsfrihet til de av EUs institusjoner og organer som har hatt ansvar for implementering av EUs budsjett for 2005, samt tilhörende rapporter med utdypende begrunnelser og oppfordringer til forbedringer.

Fölgende rapportörer presenterte sine rapporter: Daniel Caspary (EPP-ED, DE): Övriga institusjoner, Bart Staes (Gröna/ALE, BE): EG:s allmänna budget: Europaparlamentet, Edit Herczog (PSE, HU): Gemenskapsorganen, Salvador Garriga Polledo (EPP-ED, ES): EG:s allmäna budget, avsnitt III, Kommissionen og Mogens N.J. Camre (UEN, DK): Sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden

Europaparlamentet har ikke bare ansvar for å vedta EUs budsjetter; like sentralt er makten til å bevilge – eller ikke bevilge – ansvarsfrihet til de ansvarlige parter og organer. Etter en solid kontrollprosess vurderes det om det skal innvilges ansvarsfrihet. Dette er parlamentets måte å gi melding om at budsjettet er implementert på en forsvarlig måte – dvs. i tråd med prinsipper for ”sound financial management”, omgåelse av korrupsjon og oppfölgning av vedtak om anbefalinger til forbedret ökonomisk forvaltning fra parlamentet – samt at de nödvendige skritt tas for å rette på eventuelle feil og uregelmessigheter.

Komiteen for budsjettkontroll er ansvarlig for denne kontrollen. Komiteen for budsjettkontroll er i tillegg til selve bevilgningen av ansvarsfrihet også ansvarlig for å utarbeide rapporter som evaluerer selve implementeringen og gir tilbakemeldninger og anbefalninger for hvordan en bedre forvaltningen av EUs midler kan sikres i senere budsjettår.

Endringsforslag til rapportene var hovedsaklig innrettet på å forbedre anbudsprosedyrer, sikre mer transparens og åpenhet og en bedre og mer fornuftig bruk av fellesskapets ressurser. Moderatene fremmet endringsforslag som tok sikte på en mer sparsommelig bruk av fellesskapets penger, mindre reguleringer og påbud, en mindre positiv omtale av subsidiering i jordbrukssektoren og fjerning av en paragraf som oppfordret til bruk av kortreist mat, hvilket vi ser på som skjult proteksjonisme.

Moderatene fulgte EPP-ED-gruppen og stemte for samtlige rapporter og for samtlige innvilgelser av ansvarsfrihet. /FG

Transport – Fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter

Parlamentet har i veckan röstat om de två första lagtexterna i kommissionens tredje paket om förbättrad sjösäkerhet. Övriga fem betänkanden som också ingår kommer att röstas under april session.

Syftet med betänkandet om fartygsägares skadeståndsansvar A6-0055/2007, är att införa en minimiuppsättning bestämmelser som är gemensamma för alla MS i fråga om skadestånds- och försäkringsansvar. Bestämmelserna om skadeståndsansvar är idag inte harmoniserade i EU och genom Savarys (PSE, FR) betänkande vill man göra försäkringsansvaret obligatoriskt. Dessa bestämmelser ska gälla för fartygsägare men även för personer som ansvarar för ett fartygs drift, ex redare eller personer som hyr fartyg utan besättning. Reglerna ger bättre garantier för ersättning av drabbade och personal ombord. Direktivet uppmanar i ett första steg alla MS att ansluta sig till IMO:s konvention från 1996 om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar. Försäkringar ska vara obligatoriska och det finansiella beloppet ska fördubblas från det tak som fastställdes i 1996 års konvention.

Moderaterna röstade mot inrättandet av en solidaritetsfond. Fonden ska täcka skador som orsakats av fartyg som inte har tecknat någon finansiell säkerhet. Problemet med en sådan fond är administrativa bördor samt orättfärdig finansiering. Moderaterna röstade även mot förslaget om ett gemenskapskontor med uppgift att förvalta ett register över de intyg som ska utfärdas. Denna typ av administration kan MS hantera med gott resultat. Majoriteten i EP röstade för både fonden och gemenskapskontoret. Moderaterna är för idén om obligatorisk försäkring men röstade mot på slutvoteringen eftersom direktivet detaljreglerar mer än önskvärt. /CH

Transport – Fullgörande av flaggstatsförpliktelser

IMO-konventioner om flaggstatsförpliktelser ska göras bindande så att MS ser till att fartyg som för deras flagg respekterar internationella normer. 164 stater har ratificerat konventionerna om sjösäkerhet och förebyggnad av föroreningar från fartyg men efterlevnadsgraden varierar. Rapporten innebär således inga nya förpliktelser men däremot blir de konventioner som skrivits under bindande. Makt flyttas således från MS till EU. För att uppfylla förpliktelserna vill EP skapa en kod för flaggstaterna samt skapa ett system för obligatorisk kontroll. EP röstade för att varje medlemsstat ska utbilda flaggstatsinspektörer och utarbeta en kapacitet för granskning och bemyndigande av konstruktionsgranskning.

Fartyg som registreras för första gången i en MS register måste uppfylla internationella regler och kunna styrka detta med lämpliga handlingar.

Förslaget har mött starkt motstånd i flera medlemsländer. Majoriteten av EPP-ED röstade för medan moderaterna röstade mot förslaget eftersom MS förlorar självbestämmande på detta område. Rapportör för betänkandet A6-0058/2007 är Vincenzi (PSE, IT). /CH

Ekonomiska – Överlämnande av nationalräkenskapsuppgifter

Ekonomiska utskottet har ställt sig bakom KOMs förslag till att ändra den nuvarande förordningen om rapportering av nationalräkenskapsdata. Syftet är att uppgifterna ska uppdateras till de nya ekonomiska omständigheterna, framför allt Lissabonstrategin och EMU. Utskottet antog alla García-Margallo y Marfils (EPP-ED, ES) ändringsförslag, som syftade till att ge nationella statistikinstitut tid att anpassa sig till de nya reglerna och villkoren. /JA

Ekonomiska – Statistik över företagsstrukturer

Parlamentet har med överväldigande majoritet ställt sig bakom en medbeslutanderapport om en revidering av den befintliga förordningen om statistik över företagsstrukturer, A6-62/07. Syftet är dels att förbättra statistiska beslutsunderlag på aktuella politikområden och att tillgodose de nya behov som uppstår till följd av nya gemenskapspolitiska initiativ och dels att förenkla lagstiftning och få ner kostnader för företag och myndigheter. De viktigaste punkterna som berörs är företagstjänster och företagens demografi. Rapportören Ferreira (PSE, PT) har tillsammans med rådet och KOM sett till att förordningen samstämmer med NACE rev.2-direktivet och att den kan antas i en första läsning. EPP-ED och moderaterna röstade för rapporten. /JA

Ekonomiska – Skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler

KOM har kommit med en grönbok om villkoren för att väcka skadeståndstalan vid brott mot konkurrensreglerna, och det ekonomiska utskottet har antagit ett initiativbetänkande av Sánchez Presedo (PSE, ES) på temat. EPP-ED-gruppen ansåg att medan man kunde välkomna grönboken som sådan så var det inte aktuellt att föreskriva hur KOM ska gå tillväga, vilket tyvärr blev resultatet när rapportörens kompromissförslag röstades igenom i utskottet. EPP-ED röstade därför emot rapporten./JA

Medborgerliga – Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med internationell dimension

Europaparlamentet röstade i veckan för Giusto Catanias (GUE/NGL, IT) betänkande (A6-52/07) om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med internationell dimension. Betänkandet behandlar ändringen av ett tidigare beslut som upprättade nationella polisiära kontaktorgan för utbyte av polisinformation om fotbollsmatcher med internationell dimension. Det ökande antalet kringresande supportrar gör nu att de behöriga organen måste stärka sitt samarbete och göra informationsutbytet mer effektivt för att förhindra störningar av den allmänna ordningen samt göra det möjligt för varje medlemsstat att göra en effektiv riskbedömning. Europaparlamentets betänkande betonar vikten av dataskyddet och att de uppgifter som behandlas ang. s.k. risksupportrar endast får användas för det aktuella ändamålet. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för rapporten. /LE

Rättsliga – Medling i civilrättsliga tvister

Europaparlamentet röstade i veckan för Arlene McCarthys (PSE, UK) betänkande (A6-74/07) om medling i civilrättsliga tvister. Syftet med förslaget är att introducera ett system för alternativ tvistlösning i form av medling i gränsöverskridande tvister för att erbjuda de tvistande en snabbare och mer kostnadseffektiv metod för lösning av tvisten. Målet har varit att skapa ett flexibelt system som kan erbjudas parterna av rätten för att lösa tvisten. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för rapporten. /LE

Jordbruk – Ekologisk märkning

Rapporten om ekologisk sätter upp riktlinjer för vad som får märkas ekologiskt inom EU, bl a krävs att samtliga produktionsled är ekologiska, oavsett ursprungsland. Aubert (Vers, FR), A6-0061/2007. Rapporten skickades tillbaka till utskottet med hänvisning till att majoriteten i EP vill ha dubbel legal bas vilket kommissionen motsätter sig. Moderaterna och EPP-ED röstade för återförvisning. /CDR

Jordbruk – Integrering i jordbrukspolitiken

Integrering av de nya medlemsstaterna i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) av Tabajdi (PSE, HU), A6-0037/2007, antogs i plenum. Rapporten är en tillbakablick hur de tio nya MS anpassat sig till CAP. I stort har infasningen gått bra, trots kommunismens ok. De nya MS har tvingats modernisera sina jordbruk och få dem mer konkurrenskraftiga. Budgeten för CAP har heller inte skenat iväg. Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Miljö – Medicintekniska produkter

Översyn av direktiven om medicintekniska produkter. Direktivet behöver en översyn för att förtydliga gränserna mellan medicinsk utrustning och kosmetisk, de speciella förutsättningar som handel över internet kräver, skillnaden mellan mjukvara som skall klassas som ”medicinteknisk produkt” och mjukvara som enbart är stödjande. Ulmer (EPP-ED), A6-0332/2006. Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Budget – Europeiska investeringsfonden

Parlamentet har utan ändringar antagit kommissionens förslag om gemenskapens medverkan i europeiska investeringsfondens kapitalökning, Seppänen (GUE, FI), A6 – 65/07.

Enligt tillgängliga uppgifter kommer EIF:s egna medel att vara uttömda i mitten av 2007. Det som föreslås nu är att fondens kapital ökas så att dess verksamhet baserad på egna medel och mandat kan fortsätta.

Den föreslagna ökningen syftar till att höja kapitalet med 50 procent genom att öka det nominella värdet på det tecknade kapitalet till 3 000 miljoner EUR och utfärda 1 000 nya aktier med det nominella värdet 1 miljon EUR. Kommissionen skulle förvärva dessa andelar successivt under en fyraårsperiod (2007–2010) så att dess medverkan skulle ligga kvar på nivån 30 procent i slutet av 2010.

Moderaterna röstade liksom EPP-ED för förslaget. /CDR

Miljö – Vatten

Miljöutskottet antog rapporten Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område av Laperrouze (ALDE, FR). Direktivet är ett dotterdirektiv till tidigare antagna ramdirektivet om vatten och klargör fram för allt hur man skall hantera kvalitetsnormerna. Rapporten konstaterar att mätningar kan behöva utföras på olika sätt beroende på de naturliga och geologiska skillnaderna mellan olika delar i unionen, samtidigt som olika mätmetoder inte får snedvrida konkurrensen. Kommissionen uppmanas att återkomma med förslag hur föroreningar från tredje land skall hanteras. EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Utrikes – Den årliga rapporten om mänskliga rättigheter i världen 2006

Utrikesutskottet röstade i veckan för Coveneys (EPP-ED, IE) årsrapport om mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området 2007/2020. EP vill upprätta två nya listor, en ”länder som ger upphov till särskild oro” i fråga om HR och en annan förteckning över ”fångar vars situation inger oro”. Den sista listan ska vara officiell och finnas för varje tredjeland där det finns oro för att fångar behandlas illa och att mänskliga rättigheter kränks. EP uppmanar samtidigt att fånglägret i Guantanamo skall läggas ned.

FN:s nya råd för mänskliga rättigheter kritiseras för ineffektivitet när det gäller att bemöta människorättsliga kriser i världen. Många stater utnyttjar det som forum för politiska påtryckningar istället för främjande av HR. Rådet kritiseras också för sin svaga resolution om Darfur. EP påpekar att länder som kränker HR inte bör få ansvarsposter i internationella forum. Det är därför anmärkningsvärt att Vitryssland valts till Internationella arbetsorganisationens (ILO) styrelse i juni 2005 när fyra MS är permanenta medlemmar av denna styrelse.

Rådet och KOM bör koncentrera sig på avskaffandet av dödsstraffet som helhet och inte inrikta sig för mycket på sin strategi med moratorium som slutmål. EP välkomnar att Kina har beslutat att alla ärenden om dödsstraff ska omprövas av högsta domstol men påpekar samtidigt landets tvivelaktiga rykte när det gäller HR. EU:s handelsförbindelser med Kina ska därför vara avhängigt reformer på människorättsområdet.

Utrikes – Reformer i Arabvärlden – vilken strategi för EU följa?

De arabiska samhällena måste inte bli västerländska får att nå stabilitet och demokratisk struktur. Samarbetet mellan EU och arabvärlden som helhet bör stärkas i nytt partnerskap, företrädelsevis inom de befintliga organ som finns; Arabförbundet, Gulfstaternas samarbetsråd eller Arabiska Maghrebunionen. Samarbetet ska handla om kampen mot terrorism, ekonomisk utveckling, sysselsättning och stärkandet av mänskliga rättigheter. Nya medier har en stor roll i spridning av demokratiska värderingar. Ett problem är att politikerna som deltar i samtalen inte alltid har stöd från befolkningen i sina respektive länder. EP beklagar bristen på större framgångar vad gäller liberalisering och förstärkning av privata sektorn i arabländerna. Ekonomisk integration är viktig inte minst på marknader för energi och telekommunikation. Moderaterna och EPP-ED röstade för Rocards (PSE, FR) betänkande om reformer i arabvärlden 2006/2172. /CH

Nästa vecka

Nästa vecka befinner sig ledamöterna i valkretsen, därefter är det utskottsmöten i Bryssel. Veckorapporten åter den 13 april.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 78 22, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu