Hoppa till innehåll

Veckorapport v 11 om 50 års firande, elmarknad, digitala dividenden med mera

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 11

2008-03-14

Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. I plenum behandlades bland annat en så kallad hälsokontroll av jordbrukspolitiken. Moderaterna röstade mot betänkandet, som inte var tillräckligt marknadsorienterat och saknade ambition att minska kostnaderna för jordbrukspolitiken. Gunnar Hökmark lämnade under veckan in ändringsförslag till industriutskottets behandling av eldirektivet. Han vill bland annat förhindra att länder som avvecklar kärnkraft kan räkna detta som del i uppfyllandet av klimatmålen, då avvecklingen kan resultera i ökade utsläpp. /GL

Moderaternas Brysseldelegation önskar veckorapportens läsare en riktigt Glad Påsk!

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Session

Jordbruk – Översyn av CAP-reformen

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Goepels (EPP-ED, DE) betänkande ”om ’hälsokontrollen’ av den gemensamma jordbrukspolitiken”, A6-0047/2008. Betänkandet behandlar en översyn av den reform som genomfördes av CAP 2003 med fokus på mjölksektorn, jordbruksstödens storlek, modulering, frikoppling av stöd samt utformandet av ett skyddsnät för jordbruket. Betänkandet stöddes av EPP-ED men på grund av en otillräcklig marknadsorientering och ansats att minska kostnaden för den gemensamma jordbrukspolitiken röstade dock moderaterna nej till betänkandet. /IL

Jordbruk – Fortsatt stöd till hampa och lin

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Parish (EPP-ED, UK) betänkande ”om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa”, A6-0045/2008. Betänkandet behandlade en ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 för att förlänga det nuvarande stödsystemet för korta linfibrer och hampfibrer ytterligare ett regleringsår. Betänkandet stöddes av EPP-ED men moderaterna valde att rösta nej på grund av vår generella vilja att minska stöden inom den gemensamma jordbrukspolitiken. /IL

Jordbruk – En gemensam organisation av jordbruksmarknaderna

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Parish (EPP-ED, UK) betänkande ”om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter”, A6-0044/2008. Betänkandet gällde en slutgiltig inkorporering av förordningar rörande sektorspecifika marknadsordningar för socker, utsäde, mjölk och mjölkprodukter, frukt och grönsaker, bearbetad frukt och bearbetade grönsaker samt för nöt- och kalvkött i en enda förordning för en samlad marknadsordning. EPP-ED och moderaterna röstade för förslaget. /IL

Jordbruk – Mjölkkvoter

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Jeggles (EPP-ED, DE) betänkande ”om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) vad gäller de nationella kvoterna för mjölk”, A6-0046/2008. Betänkandet behandlade EU-kommissionens förslag om en generell ökning av dem nationella mjölkkvoterna med 2 %. Betänkandet motsatte sig kommissionens förslag och förespråkade istället en möjlighet för medlemsstaterna att på frivillig väg öka kvoterna med motsvarande storlek. EPP-ED stödde betänkandet men moderaterna valde att stödja kommissionens ursprungliga förslag då vi anser att kvotökningar minskar den politiska regleringen av mjölkmarknaden och istället ökar marknadsorienteringen. /IL

Jordbruk – Biogasproduktion

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Tabajdi s (PSE, HU) betänkande ”om hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU lagstiftningen ”, A6-0034/2008. Betänkandet rörde möjligheterna med biogasproduktion och dess betydelse för det hållbara jordbruket. EPP-ED och moderaterna röstade för betänkandet men moderaterna valde att ta ställningen mot ett antal punkter rörande stöd till kommersiell biogasproduktion. /IL

Budget – EU:s solidaritetsfond

Europaparlamentet har röstat för att bevilja medel ur solidaritetsfonden till Storbritannien för att täcka delar av förluster i samband med de allvarliga stormar som drabbade landet förra sommaren. Rapporterna täckte även vissa strukturella justeringar i budgeten. Virrankoski (ALDE, FI) A6 – 58/2008 samt Böge (EPP-ED, DE) A6 – 65/2008. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporterna. /CDR

Budget – Förvaltning av tillgångarna i EKSG

Europaparlamentet har godkänt kommissionens förslag om förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, av Kol- och stålforskningsfondens tillgångar. Böge (EPP-ED, DE) A6 – 62/2008. Syftet med förslaget till ändringar är att ytterligare förbättra de ekonomiska riktlinjernas effektivitet genom att anpassa dem till marknadsutvecklingen och klargöra vissa koncept. De ändringar av riktlinjerna som föreslås baserar sig på de erfarenheter som kommissionen har gjort under de sista fem verksamhetsåren och den senaste marknadsutvecklingen. Moderaterna och EPP-ED röstade för förslaget. /CDR

Industri – Ökad livskvalitet för äldre människor

Under sessionen antog parlamentet Gills (PSE, UK) betänkande ”Förordning om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att öka livskvalitén för äldre människor” (A6-0027/2008). Betänkandet behandlar KOM:s förslag om gemenskapens deltagande i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet för IT-stöd. Det övergripande målet med programmet är bland annat att förbättra äldres livskvalitet samt att hjälpa dem att fortsätta att vara aktiva på arbetet och/eller i samhället och därmed stärka den industriella basen i Europa. Rapportören begärde i sitt betänkande klargörande vad gäller forskningsinsatser och finansiering. Medbeslutandeförfarandet, första läsningen. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Industri – Europeiska institutet för innovation och teknik

Parlamentet röstade i veckan för Paasilinnas (PSE, FI) andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (A6-41/08). Parlamentet antog den gemensamma ståndpunkten utan några ändringar vilket innebär att EIT nu kan etableras. Medbeslutandeförfarandet, andra läsningen. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Industri – Den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi

Parlamentets ledamöter antog i veckan, med förenklat förfarande, Turmes (Gröna/ALE, LU) initiativbetänkande om den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi (A6-6/08). Rapportören understryker i sin rapport att fondens huvudmål bör vara förespråkandet av energieffektivitet, energisparande och förnybar energi, begränsningen av växthusgaser och andra risker, förbättring av tillgången till energiservice i de fattigaste länderna och diversifieringen av energikällor i utvecklingsländer. Vidare framhåller rapportören att det nuvarande hindren för den privata sektorns deltagande, framför allt i utvecklingsländerna, när det gäller utbyggnaden av förnybar energi och energieffektiv teknik. EPP-ED liksom moderaterna röstade för betänkandet. /HH

Industri – Förordning om energistatistik

Under sessionen röstade parlamentet Turmes (Gröna/ALE, LU) betänkande om energistatistik (A6-487/07). Förslaget innebär bland annat att det blir obligatoriskt för medlemsstaterna att delta i insamlingen av nödvändiga statistikuppgifter. Målet med förslaget är dock inte att upprätt en ny statistikdomän, utan snarare att tillhandahålla en rättslig grund för datainsamling vad gäller energi. Förenklat förfarande. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Ekonomiska – Finansiella redovisningsstandarderna (IFRS) och ledningen av IASB

Parlamentets ledamöter antog i veckan Radwans (EPP-ED, DE) betänkande om de internationella finansiella redovisningsstandarderna och ledningen av International Accounting Standards Board. Bland annat förordas en konsekvent användning av internationella redovisningsstandarder i EU och man anser att denna måste beaktas starkare inom ramen för IASB:s arbete. Förenklat förfarande. EPP-ED liksom moderaterna röstade för. /HH

Ekonomiska – Blyfri bensin och dieselbrännolja

Under sessionen antog parlamentet Schmidts (ALDE, SE) betänkande om ”Särskilda skatteregler för dieselbrännolja och samordning av beskattningen av blyfri bensin och dieselbrännolja som används som motorbränsle” (A6-30/08). Parlamentet röstade för den kompromiss som det ekonomiska utskottet kommit fram till vad gäller rekommendationen till rådet om minimiskattesatser på blyfri bensin och diesel för yrkesmässig användning. Syftet med KOM:s förslag som ligger inom ramen för ändring av energiskattedirektivet är att minska snedvridningen av konkurrensen på vägtransportmarknaden samt begränsa ”bränsleturismen”. Kompromissen innebär att man ställer sig bakom en höjning av minimisatsen till 359 euro/m3, vilket inte påverkar Sverige eftersom den svenska skattesatsen i dagsläget är 399 euro/m3. EPP-ED liksom moderaterna röstade för./HH

Jämställdhet – Kvinnor på landsbygden

Jämställdhetsintegrering på landsbygdssektorn ska förhindra utflyttning och bidra till en starkare ekonomisk tillväxt. Med stöd av lokala myndigheter och företag ska incitament skapas för att öka kvinnors deltagande på arbetsmarkanden. MS uppmanas att stötta företag som investerar i landsbygdsområden och erbjuder kvinnor sysselsättning. Kvinnligt företagande ska främjas och regionala resurscentrum kan vara ett sätt att hjälpa kvinnor som drabbats av arbetslöshet. För att säkra landsbygdsområdenas framtid är det också nödvändigt att ha tillgång till posttjänster, bredbandstjänster, kultur- och idrottscentrum, brandkår, fungerande infrastruktur och allmänna offentliga tjänster.

Stor vikt läggs vid medhjälpande makar/makor (till personer med egen rörelse) vilka ofta har en oklar rättsställning vilket kan medföra ekonomiska och rättsliga problem. Moderaterna är mycket positiva till Klass (EPP-ED, DE) betänkande om kvinnors situation på landsbygden A6-0031/2008, och röstade liksom EPP-ED för rapporten som godtogs av parlamentet med stor majoritet. /CH

Jämställdhet – Kvinnor i fängelse

Panayotopoulos-Cassiotous (EPP-ED, GR) initiativbetänkande uppmärksammar kvinnors särskilda situation i fängelser och hur det sociala livet och familjelivet påverkas av att någon förälder sitter fängslad A6-0033/2008.

Knappt fem procent av fångarna i Europas fängelser är kvinnor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att integrera jämställdhetsperspektiv i sin kriminalvårdspolitik genom att anpassa och modernisera fängelserna till kvinnors behov. Parlamentet röstade för en större geografisk spridning av kvinnoanstalterna. Gravida kvinnor i fängelser ska få bättre stöd för en hälsosam graviditet och alla fångar ska erbjudas möjlighet till omväxlande arbete med rimlig lön. Eftersom kriminalvård inte är en EU-kompetens valde moderaterna att avvika från EPP-ED och rösta emot rapporten. Åtgärder som rör besöksregler, drift av anstalterna, utbildning för anställda i kriminalvården, fångarnas fritidsaktiviteter eller sociala stödåtgärder är och bör förbli medlemsstaternas kompetens för att kunna anpassas och utvecklas efter nationella och lokala behov. Rapporten röstades igenom med 492 röster. /CH

Utrikes – EU:s roll i Irak

EP röstade i veckan igenom Gomes (PSE, PT) initiativbetänkande om EU:s roll i Irak. Rapporten slår fast att EU har både en moralisk skyldighet och ett egenintresse av att hjälpa Irak på vägen mot stabilitet och demokrati. Det är inte i första hand pengar som är problemet i återuppbyggnadsarbetet av Irak; snarare saknas expertis och kunnande för att så sakteliga förvandla ett land som aldrig känt något annat än centraliserat, auktoritärt styre till en mer demokratisk och mer pluralistisk rättsstat.

Parlamentet uttrycker därför i synnerhet sitt stöd till EU-insatser som EUJUST LEX som syftar till att bygga upp ett fungerande irakiskt rättsväsende, och ökade kontakter mellan det irakiska parlamentet och utländska demokratiska institutioner, inklusive EP. Vidare slår man fast att EU och MS måste stödja irakiska flyktingar såväl i regionen som i Europa. Man ser även över åtgärder som skulle kunna hjälpa att återbygga en fungerande ekonomi, integrerad i det globala ekonomiska systemet, i Irak.

Moderaterna ställde sig bakom rapporten (A6-0052/2008) som röstades igenom nära nog enhälligt i plenum. /PB

Utveckling – Kvinnors roll i utvecklingssamarbetet

Rapportör Ucas (GUE/NGL, DE) initiativbetänkande (A6-0035/2008) om hur EU ska närma sig kvinno- och genusfrågor i sitt utvecklingsarbete samt vad EU kan göra för att stärka kvinnors ställning i utvecklingsländer röstades i veckan igenom i plenum. Mycket av innehållet går åt till att se över, och ställa krav på, de målsättningar och ramar EU har satt upp för kvinno- och genusfrågor i sitt arbete. Vidare behandlar rapporten exempelvis kvinnors hälsa, kvinnors roll i krig och kriser, samt kvinnors roll i utvecklingsländernas ekonomier.

Mycket av debatten kring rapporten kom dock att handla om den handfull referenser till sexuell och reproduktiva hälsa och rättigheter som inkluderats i texten. Det är allmänt antaget att det i detta begrepp innefattas kvinnors rätt till abort, och en betydande minoritet av EP vände sig starkt emot alla referenser som skulle kunna tänkas antyda att EU stödde och gav pengar till aborter i utvecklingsländerna. Moderaterna ställer sig inte emot att EU arbetar för sexuell och reproduktiva hälsa och rättigheter i utvecklingsländer, och vi röstade därför mot alla ändringsförslag som syftade till lyfta ut referenser till detta ur texten, samt för rapporten i sin helhet. /PB

Transport – Hållbar europeisk transportpolicy

På tisdagen röstade EP igenom rapportör Albertinis (EPP-ED, IT) betänkande om en hållbar europeisk transportpolicy. Rapporten är mycket allmänt och koncist hållen, och fokuserar på att gå igenom åtgärder som kan vidtas inom alla transportsätt samt inom särskilt känsliga geografiska områden för att främja en hållbar utveckling inom Europas transportsektor. Tonen i rapporten är överlag sansad, och rapportör Albertini betonar att man måste undvika extrema åtgärder, samt se till att använda en kombination av ekonomiska styrmedel, teknologisk utveckling och information till användare för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Vad gäller åtgärder för särskilda transportsätt uttrycker rapporten stöd för många av de initiativ EU har genomfört de senaste åren, såsom handel med utsläppsrätter för flygplan och krav på minskade koldioxidutsläpp från personbilar. Man vill dock se att man fortsätter att utveckla insatser för minskade utsläpp inom dessa områden, och stödjer exempelvis fortsatta initiativ från KOM:s sida att arbeta för att internalisera externa kostnader inom transportsektorn, samt att MS inför skatteincitament för miljöbilar.

EPP-ED och moderaterna ställde sig bakom rapporten (A6-0014/2008) som antogs med stor majoritet i plenum. /PB

Miljö – Statistik för växtskyddsmedel

Under veckans session i Strasbourg röstade Europaparlamentet igenom ett betänkande (A6-0004/2008) av Staes (Verts/ALE, BE) om statistik för växtskyddsmedel. Betänkandet är en konsekvens av det lagstiftningspaket om växtskyddsmedel som parlamentet antog i höstas. Betänkandet syftar till att harmonisera insamlingen av statistik om försäljning och användning av växtskyddsmedel. Europaparlamentet röstade bland annat för att i betänkandet använda ordet bekämpningsmedel istället för ordet växtskyddsmedel. Betänkandet innehåller regler för hur ofta data ska samlas in, hur den ska samlas in och hur den ska rapporteras till KOM. Parlamentet valde även att vidga kretsen för vilka näringar som man ska samla in data för. KOM hade föreslagit att statistiken enbart skulle omfatta användningen av växtskyddsmedel i jordbruket, men parlamentet valde att vidga den kretsen till att även gälla trädgårdsodlingen samt den professionella användningen utanför jordbruket, såsom inom grönområden för allmänheten och vid väg- och järnvägsunderhåll. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för betänkandet som var medbeslutandeförfarande i första behandlingen. GZ

Fiske – Fiskeavtal med Guinea-Bissau

Europaparlamentet röstade under veckan inom ramen för samrådsförfarande för ett betänkande (A6-0053/2008) om fiskeavtal med Guinea-Bissau av Capoulas Santos (PSE, PT). Moderaterna röstade – enligt den sedan några år fastlagda moderata linjen – emot betänkandet och avtalet. Moderaterna stödde även ett ändringsförslag ifrån IND/DEM om att låta de fiskebåtar som drar nytta av fiskeavtalet också få stå för kostnaderna för detta. /GZ

Fiske – Fiskeavtal med Elfenbenskusten

Europaparlamentet röstade under veckan inom ramen för samrådsförfarande för ett betänkande (A6-0054/2008) om fiskeavtal med Guinea-Bissau av Varela Suanzes-Carpegna (EPP-ED, ES). Moderaterna röstade – enligt den sedan några år fastlagda moderata linjen – emot betänkandet och avtalet. Moderaterna stödde även ett ändringsförslag ifrån IND/DEM om att låta de fiskebåtar som drar nytta av fiskeavtalet också få stå för kostnaderna för detta. /GZ

Utskott

Industri – Eldirektivet

Under veckan lade också Gunnar Hökmark, som ansvarig inom EPP-ED för eldirektivet, ett flertal ändringsförslag. Bland annat ska elkonsumenter kunna sluta kontrakt med flera elproducenter samtidigt och i ytterligare ändringsförslag vill Hökmark säkerställa att avveckling av elproduktion som inte genererar utsläpp av koldioxid inte räknas som ett framsteg i arbetet med att uppnå klimatmålen. Om länder som avvecklar kärnkraften ersätter denna med alternativ som ökar utsläppen av koldioxid, då borde de få skärpta målsättningar. Eldirektivet ingår i KOMs inre marknadspaket och kommer sannolikt att röstas under junisessionen.

Nästa vecka

Nästa vecka är det påskuppehåll och veckan därpå utskottsmöten i Bryssel. Veckorapporten åter den 28 mars.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sysselsättning = Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED = Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE = Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE = Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE = Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL = Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN = Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM = Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
NI = Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
PB Petter Bryman, +32 2 283 77 75, petter.bryman@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 15 64, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
HH Helena Hånell, +32 2 283 78 22, helena.hanell@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
GZ Gabriel Zsiga, +32 2 283 75 36, gabriel.zsiga@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu