Hoppa till innehåll

Veckorapport v 11 från Europaparlamentet.

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 11

2007-03-16

Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. På agendan fanns bland annat ett betänkande med förslag om hur stadgan för grundläggande rättigheter ska inkorporeras i EU-kommissionens lagstiftningsförslag. Andra ärenden handlade om sociala tjänster av allmänt intresse och om företags sociala ansvar. I utrikesutskottet behandlades en rapport om situationen i Kosovo. Ett förslag om uttalande till förmån för självständighet avslogs, men frågan kommer så småningom upp i plenum och där kan beslutet bli ett annat. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Utrikes – Kosovos framtid

Bakgrunden till Kosovo-rapporten, som röstats i utrikesutskottet, är situationen som uppstod efter Marti Ahtisaaris misslyckade försök att få parterna i konflikten (Serber och Kosovoalbaner) att enas kring en gemensam kompromiss i februari i år. När inget avtal kom till stånd föreslog Ahtisaari själv en sorts ”övergångslösning” men denna var ingen av parterna nöjda med. Kosovoalbanerna kräver fullständig självständighet och Serberna går med på allt utom just fullständig självsäkerhet. Kosovoalbanerna hotar med att själva utropa självständighet utan att vänta på Ahtisaaris nya och slutgiltiga förslag till lösningen som väntas snart.

Själva rapporten uppmanar parterna att enas kring ett gemensamt förslag och kommer med ett antal bra förslag om olika reformer och hur demokratiutvecklingen och skydd av minoriteter skall kunna utvecklas. Den innehöll dock ett tydligt ställningstagande i fråga om Kosovos självständighet där det föreslogs att Kosovo får status av ett självständigt land. Den delen av texten förlorade vi i utskottet, men kommer förmodligen att vinna i plenum. /CH

Medborgerliga – Om respekten för stadgan om grundläggande rättigheter

Europaparlamentet röstade i veckan för Johannes Voggenhubers (PSE, AT) betänkande (A6-34/07) om hur respekten för stadgan om de grundläggande rättigheterna skall upprätthållas i kommissionens lagstiftningsförslag. Syftet med förslaget är att utarbeta en systematisk och strikt kontroll av de lagstiftningsförslag som kommer från kommissionen för att säkerställa att de medborgerliga rättigheterna respekteras trots att stadgan om de grundläggande rättigheterna inte ännu är rättsligt bindande. Kontrollförfarandet utgör även ett led i att generellt sett få en bättre insyn i kommissionens lagstiftningsarbete. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för betänkandet. /LE

Sociala – Sociala tjänster av allmänt intresse – SSGI

EPP-ED och PSE hade inför omröstningen kompromissat vilket innebar en förbättring av rapporten samt att nästan alla ändringsförslag från dessa grupper drog tillbaks. En del i syftet med rapporten om tjänster av allmänt intresse för EU A6-0057/2007, är att skapa en begreppsmässig och rättslig ram för dessa tjänster samt att stärka Lissabonsstrategins sociala dimension. Förslaget att skapa en begreppsmässig och rättslig ram överges och istället välkomnar EP kommissionens avsikt att fortsätta konsultationsprocessen för att närmare redogöra reglerna kring SSGI samt förlänga överläggningarna till mitten på 2007. KOM ska också undersöka om det finns behov av sektorsspecifik lagstiftning.

Företag välkomnas att inom ramen för företagens sociala ansvar, bidra till SSGI genom finansiering och stöd. KOM och medlemsländerna uppmanas involvera sociala parter att i ökad utsträckning bidra till bättre utvecklingen inom ramen för varje MS praxis.

Förslaget att undersöka den juridiska möjligheten att inkludera hälso- och sjukvårdstjänster i SSGI togs bort. Kommissionen avsåg heller aldrig att omfatta dessa tjänster. Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten av Hasse Ferreira (PSE, PT). /CH

Sociala – Ökat socialt ansvar för företag

Rapporten om företagens sociala ansvar A6-0471/2006, innehåller en rad initiativ för att företag ska ta ett mer direkt ansvar för sociala och miljömässiga konsekvenser av sin verksamhet. Goda frivilliga initiativ görs redan på detta område. Moderaternas grundsyn är reducera byråkratin och därför är tvingande ansvar negativt, inte minst för små- och medelstora företag. I detta stadium är både EP och KOM överens om att politiska åtgärder bör främjas utifrån företagens egna meriter och inte i form av lagstiftning. De går dock längre än vad som är önskvärt. EP vill inrätta en ram med kvalifikationer för socialt ansvar och upprätta en förteckning över vilka kriterier som socialt ansvarstagande företag ska följa. Trots att EPP-ED kompromissat framgångsrikt återstod några förslag som moderaterna röstade emot: förslaget om en Europisk standard för varumärkning samt tillsättning av en EU-ombudsman för företagens sociala ansvar. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet skrivet av Howitt (PSE, UK). /CH

Rättsliga – Kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt

Europaparlamentet röstade i veckan för Katalin Lévais (PSE, HU) betänkande (A6-53/07) om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet. Betänkandet är baserat på kommissionens rekommendation om ämnet i fråga. Tidigare erfarenheter visar att det till viss del kan behövas en mer gemensam och kollektiv förvaltning av dessa rättigheter men problemet, menar många, är att kommissionen inte utrett frågan tillräckligt. Ingen konsekvensanalys har heller gjorts. Särskilt upphovsrättsinnehavarna själva anser sig inte ha fått vara en del av utarbetandet av rekommendationen som trots allt innehåller en hel del regler som berör dem.
Lévais betänkande utgör därför en kritik av kommissionens rekommendation med förslag att den dras tillbaka och att ett nytt förslag presenteras efter att en mer utförlig utredning gjorts av gällande läge. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för betänkandet. /LE

Jordbruk – Saluföring av kalvkött

Europaparlamentet har antagit rapporten Saluföring av nötkött från djur på högst tolv månader, Bourzai (PSE, FR), A6-0006/2007. Syftet med förslaget är att skapa större insyn i handeln med nötkött från djur på högst tolv månader. För att förbättra den inre marknadens funktion bör saluföringen av nötkött från djur på högst tolv månader organiseras på ett så transparent sätt som möjligt. Förslaget omfattar även tillagat kött. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för förslaget. /CDR

Jordbruk – Konsumtionsmjölk i Estland

Kommissionen föreslår att ge Estland samma förlängning av undantag från regeln om 3.5% fetthalt i mjölk som flera andra länder haft sedan tidigare. Förlängningen av undantag föreslås vara fram till 209. Parlamentet, genom Parish (EPP-ED, UK) rapport A6 – 51/07, samrådde till förslaget. Även moderaterna och EPP-ED gav sitt bifall. /CDR

Jordbruk – Räntekostnader

Finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ). Parish (EPP-ED, UK) rapport, A6- 38/2007, godkänner kommissionens förslag att MS ska kunna bli ersatta full ut för de räntekostnader de tar i samband med offentliga interventionsuppköp vilka är reglerade genom CAP. Moderaterna och EPP-ED röstade för förslaget. /CDR

Budget – Budgetdiciplin

Den tidigare förordningen kan upphävas eftersom det finns nya budgettak som täcker samtliga områden. Moderaterna och EPP-ED röstade för Lewandowskis (EPP-ED, PL) förslag A6 – 56/07. /CDR

Jämställdhet – Färdplan för jämställdhet

Eftersom vi anser att det är självklart att jämställdhet skall råda mellan män och kvinnor har vi röstat för rapporten om färdplan för jämställdhet 2006-2010, A6-0033/2007 av Sartori (EPP-ED, IT).

Färdplanen som är rådgivande, innehåller en rad förslag som går utöver EU:s kompetensområde. De flesta handlingar för att uppnå jämställdhet vilar på enskilda människor. Eftersom de åtgärder som kräver lagstiftning oftast är nationell kompetens har vi röstat emot en lång rad enskilda förslag i rapporten. Vi anser exempelvis inte att EU skall besluta om vare sig barnomsorg, föräldraledighet eller abortlagstiftning i medlemsländerna. Vi är också emot förslaget att införa en genusdimension i EU:s budget, det vill säga öronmärka pengar för kvinnoprojekt. EPP-ED gruppen är splittrade på ett antal frågor, t.ex. reproduktiv hälsa och därför tillämpades fri omröstning. Ärenden som rörde kvotering och obligatorisk pappaledighet röstades ner men däremot stöddes inrättandet av ett Europeiska jämställdhetsinstitutet och att föräldraskapets kostnader ska bäras av samhället. Rapporten röstades igenom och moderaterna och EPP-ED röstade i slutomröstningen för. /CH

Utrikes – Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina knackar på dörren för et medlemskap i EU. I den här rapporten formulerar EP en rad rekommendationer till länderna för att närma sig gemenskapen. Den viktigaste förändringen för Bosnien och Hercegovina är polisreformen. Reformen är en förutsättning för stabiliserings- och associeringsavtalet med EU och innebär att alla budgetbefogenheter överförs till statlig nivå och att all politisk inblandning upphör. Andra reformer som behövs ses över avser rättsväsendet, offentlig förvaltning, näringslivet, veterinära områden och miljön. EP föreslår att ett utskott inrättas som ska utarbeta förslag till en författningsreform. Stor tonvikt läggs vid utbildning som ses som det viktigaste verktyget till försoning mellan etniska grupper. För att det ska lyckas ska man utarbeta gemensamma läroplaner, ha gemensamma undervisningsformer i historia och fortbilda lärarna. Rapporten om EP:s rekommendationer till rådet om Bosnien och Hercegovina, A6-0030/2007 är skriven av Pack (EPP-ED, DE). /CH

Sociala – Ratificering ILO-konvention om arbetet till sjöss

Europaparlamentet röstade i veckan för betänkandet om ratificering av 2006 konsoliderade ILO-konvention om arbetet till sjöss, A6-0019/2007 av McDonald (GUE/NGL, IE). I och med detta godkännande kommer alla gamla konventioner och rekommendationer som ILO antagit sedan 1919, att samlas i en enda text. Sjöfartskonventionen innehåller bland annat minimikrav om sjömäns arbete, arbetsförhållanden och sysselsättningsvillkor. EP:s enda ändring till betänkandet är att lyfta ut ordet ”konsoliderad” eftersom ILO-konventionen efter genomförandet inte längre kan betraktas som sådan. EPP-ED och moderaterna röstade för rapporten. /CH

Transport – Utökad behörighet för Europeiska byrån för luftfartsäkerhet -EASA

Idag ansvarar Europeiska luftfartssäkerhetsbyrån, EASA för teknisk expertis, övervakning av tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, utför typcertifiering av produkter samt utfärdar certifikat för organisationer i tredjeland. Byrån inrättades 2002 i syfte att bistå KOM med dessa uppgifter som tidigare sköttes av varje MS på grundval av internationella miniminormer. Detta betänkande innehåller förslag om att utöka byråns befogenheter så att säkerhetsreglerna även omfattar luftfart, certifiering av piloter och luftfartyg från tredjeland. Förslaget ger byrån en utökad roll när det gäller att ta fram gemensamma säkerhetsnormer för alla flygbolag som är verksamma i EU oavsett om de är baserade i unionen eller inte. Britterna i EPP-ED är emot att byrån ska få ytterligare befogenheter medan övriga ledamöter i EPP-ED röstade för betänkandet. /CH

Utrikes – Associeringsavtal mellan EU och Andinska gemenskapen

Avtalet mellan EU och Andinska gemenskapen ska främja hållbar mänsklig utveckling och social sammanhållning. Genom att öka demokratin och befästa rättstatsprinciper kan säkerheten ökas och terrorismen bekämpas. Fattigdomsbekämpning är en prioriterad fråga liksom utbildning som ska vara ett verktyg för att minska fattigdomen. Parlamentet vill öka den regionala integrationen i Andinska gemenskapen, i synnerhet vad gäller infrastruktur som transporter, kommunikation och energi. Partigrupperna på vänsterkanten lade ett flertal ändringsförslag som ville ta bort en del av syftet med avtalet, nämligen att stegvisa avreglera handeln. Samma personer är även emot upprättande av ett frihandelsområde mellan EU och Andinska gemenskapen. Rapporten A6-0025/2007 som är skriven av Yanes-Barnuevo Garcia (PSE, ES) och röstades igenom med stöd av EPP-ED och moderaterna. /CH

Utrikes – Associeringsavtal mellan EU och Centralamerika

Syftet med avtalet mellan EU och Centralamerika är att skapa ett politiskt och ekonomiskt partnerskap. Parlamentet vill också inkludera liberalisering av handeln som ett tydligt syfte. Rapporten innehåller ett flertal goda marknadsfrämjande förslag som tullunioner, fri rörlighet för importerade varor och tillträde till nya marknader. Mycket av detta försökte vänsterfalangen motarbeta i sina ändringsförslag. EP uppmanar rådet att inte införa något villkor som kan äventyra avtalet beroende på hur förhandlingarna inom ramen för WTO-rundan fortskrider. Avtalet ska utveckla demokratin och fokusera på områden som demokratiskt styre, säkerhet och konflikthantering. Rådet uppmanas att behandla nya frågor som fattigdom, stöd till social sammanhållning och bekämpning av brottslighet. I synnerhet våld relaterat med narkotika, människohandel och organiserade ungdomsgäng. För att uppnå ett positivt resultat krävs det att det civila samhället deltar i den politiska dialogen. Därtill måste regelverk och institutioner stärkas för att öka representativiteten och legitimiteten. EPP-ED och moderaterna röstade för associeringsavtalet A6-0026/2007, vilket röstades igenom av parlamentet. Rapportör för betänkandet är Meyer Pleite (GUE/NGL, ES). /CH

Medborgerliga – Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd

Europaparlamentet röstade i veckan för Ewa Klamts (EPP-ED, DE) betänkande (A6-4/07) om en förordning om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd. Det har visat sig föreligga ett behov av en övergripande och sammanhängande ram för framtida åtgärder för att förbättra statistiken och därför har förordningen i fråga tagits fram. Syftet med förordningen är att på gemenskapsnivå i större utsträckning samordna inhämtandet av den aktuella statistiken samt även att införa olika termer för att lättare kunna jämföra de olika ländernas statistik. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för betänkandet. /LE

Ekonomiska – Tillsynsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn

Parlamentet har antagit ett direktivförslag från KOM om ändringar i regelverket för hur tillsynsmyndigheterna gör sina bedömningar vid förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn, A6-27/07, Klinz (ALDE, DE). Vid övertag och sammanslagningar av finansorgan granskar man inte bara ur konkurrenshänseende utan även hur stabiliteten påverkas, och syftet med direktivförslaget är att få jämförbara regler i hela finanssektorn. Förslaget är en kompromiss mellan rådet och parlamentet som kommer att antas i en första läsning. Det innehåller ändrade regler om ägarprövning och syftar till en klarare ägarprövningsprocess hos tillsynsmyndigheterna, bl.a. genom fem fastställda kriterier för prövningen och fasta tidsfrister för processen (60 dagar). EPP-ED och moderaterna röstade för rapporten. /JA

Internationell handel – Frihandelsområde för EU och länderna kring Medelhavet

I Barcelona år 1995 bestämde EU:s utrikesministrar och utrikesministrarna i 12 partnerländer i Medelhavsregionen att man skulle intensifiera samarbetet mellan EU och länderna i södra och östra Medelhavsområdet. Den ekonomiska aspekten av överenskommelsen innebar bl.a. upprättandet av ett frihandelsområde till år 2010. Europaparlamentet röstade i veckan igenom ett betänkande (A6-0468/2006) av Kader Arif (PSE, FR) som analyserar det ekonomiska resultatet av samarbetet inom Barcelonaprocessen och förutsättningarna för etablerandet av ett frihandelsområde. Det är ett i grunden bra betänkande eftersom det lyfter fram handelns betydelse för utveckling och välstånd i regionen, även om det fastställer att årtalet 2010 för inrättandet av frihandelsområdet förmodligen kommer att få omprövas då integrationsprocessen inte har gått så fort framåt som man hade hoppats. Moderaterna, liksom EPP-ED, röstade för betänkandet. /SN

Inre marknaden – Öarna och naturliga och ekonomiska hinder inom regionalpolitiken

Den sicilianske rapportören Musotto (EPP-ED, IT) konstaterade i sin rapport (A6-0044/2007) att EU:s öregioner, trots inbördes skillnader, dras med liknande problem såsom höga transport- och energikostnader, känslig miljö och omfattande illegal immigration. Av den anledningen ansåg italienaren att dessa regioner förtjänar särskild uppmärksamhet i EU:s övriga policyområden, och att kommissionen skall se över sina regler för statsstöd till desamma. Moderaterna röstade, liksom partigruppen, för rapporten vilket inte betyder att vi håller med om alla de lösningar på problemen som presenterades i dokumentet. /CT

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskottsmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu