Hoppa till innehåll

Veckorapport från Blackpool och Bryssel

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 40

2007-10-05

Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I det konstitutionella utskottet har ett betänkande om mandatfördelningen i parlamentet antagits. Gunnar Hökmark har deltagit i förhandlingarna och den uppgörelse som – med all sannolikhet – kommer att gå vidare till rådet, efter behandling i plenum, innebär att Sverige kommer att få 20 mandat efter 2009 års val, i stället för de 18 mandat Göran Persson accepterade i Nice. Sveriges representation i parlamentet kommer nu att stå i proportion till landets storlek. Budgetutskottet har avverkat första läsningen av 2008 års budget. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Konstitutionella – Europaparlamentets sammansättning

I konstitutionella utskottet har man antagit ett betänkande av Lamassoure (EPP-ED, FR) och Severin (PSE, RU) om mandatfördelningen i EP. Parlamentet har av europeiska rådet i Bryssel i juni 2007 fått i uppdrag att komma med ett förslag i frågan. Utskottet anser att parlamentets nya sammansättning bör ligga närmare den demografiska verkligheten, och förslaget innebär en övergripande gräns på 750 platser, med högst 96 platser per MS, lägst 6 platser och däremellan en fördelning enligt degressiv proportionalitet. Sverige skulle på så sätt få 20 mandat, dvs. 2 fler än vi skulle ha fått enligt den uppgörelse som nåddes sist fördraget reviderades. /JA

Budget – Budget 2008

Budgetutskottet har denna vecka antagit 2008 års budget inför en första läsning. Ansvariga rapportörer är Virrankoski (ALDE, FI) för den större delen av budgeten och Itälä (EPP-ED, FI) för den mer administrativa delen. Eftersom vi är i början av det finansiella perspektivet innefattar inte budgeten några stora förändringar och ej heller något oväntat. EPP-ED har i utskottet verkat för en relativt strikt budget samtidigt som man har drivit igenom en förstärkning av Frontex budget då problemen med flyktingströmmar har förvärrats. EPP-ED stödde liksom majoriteten en stor del av de föreslagna förändringarna. /CDR

Regionala – De regionala konsekvenserna av jordbävningar

Utskottet för regional utveckling röstade i veckan igenom Vakalis (EPP-ED, GR) förslag till betänkande om de regionala konsekvenserna av jordbävningar. Jordbävningar har en negativ påverkan på regionernas sociala och ekonomiska sammanhållning och Kommissionen uppmanas därför att omedelbart utvärdera vilket hot jordbävningar utgör, samt föreslå medel som kan lindra dess effekter (t.ex. information, seismiska utvärderingar och en förbättring av det regionala civilskyddet). EPP-ED var för Vakalis betänkade, som också röstades igenom av en stor majoritet i utskottet. /CZ

Ekonomiska – Företagsregister för statistiska ändamål

Utskottet har ställt sig bakom ett betänkande av Martin (NI, AT) om inrättandet av en gemensam ram för företagsregister, dvs. statistiken om de företag som är verksamma i EU, för statistiska ändamål. EP antog i juni förra året 22 ändringsförslag, men sedan dess har ett rådsbeslut infört ett nytt förfarande som ska tillämpas vid utövandet av KOMs genomförandebefogenheter. Detta har gjort en andra läsning nödvändig, denna gång med bara två ändringsförslag som syftar till att lösa ett juridiskt problem. /JA

Medborgerliga – Verkställighetsbeslut och överföring av dömda personer

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Ioannis Varvitiotis (EPP-ED, GR) förslag till betänkande (2007/0805(CNS)) om ett europeiskt verkställighetsbeslut och överföring av dömda personer . Betänkandet behandlar principen om ömsesidigt erkännande som slogs fast under Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999. Syftet med rambeslutet ifråga är att medlemsstaterna skall kunna erkänna och i vissa fall verkställa en påföljd som utdömts i en annan medlemsstat så att den dömde t.ex. kan få avtjäna sitt straff i sitt hemland. EPP-ED röstade för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Erkännande och övervakning av påföljder

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i veckan för Maria da Assuncao Esteves (EPP-ED, PT) förslag till betänkande (2007/0807(CNS)) om erkännande och övervakning av uppskjutna påföljder och alternativa och villkorliga påföljder. Betänkandet behandlar ett rambeslut vars syfte bl.a. består av att förbättra skyddet för brottsoffer, underlätta dömda personers sociala återanpassning, underlätta verkställande av lämpliga uppskjutna påföljder, alternativa påföljder och villkorliga påföljder när det gäller personer som dömts för brott i en annan medlemsstat än den där de är bosatta. EPP-ED röstade för betänkandet. /LE

Rättsliga – Effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i EU

Utskottet för rättsliga frågor röstade i veckan för Kurt Lechners (EPP-ED, DE) förslag till betänkande om en effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i EU gällande kvarstad av bankmedel. Syftet med förslaget är att införa ett snabbt och effektivt förfarande för kvarstad på bankmedel inom EU. Genom detta introduceras en principiell möjlighet att kvarstadsbelägga bankmedel i en annan medlemsstat. I dagens läge kan det i praktiken vara både kostsamt och tidskrävande för en borgenär att kvarstadsbelägga i ett annat medlemsland vilket i sin tur gör det lättare för gäldenärer att undslippa åtgärder från sina borgenärers sida. Detta inverkar negativt på den inre marknaden och dess förmåga att fungera på avsett vis. Med anledning av detta föreslås därför att, utöver och parallellt med de nationella bestämmelserna, ett oberoende förfarande införs. Förfarandet gäller endast gränsöverskridande fall, och det omfattar endast bankmedel och inte några andra tillgångar. EPP-ED röstade, liksom Moderaterna, för betänkandet. /LE

Utrikes – Resolution om Turkiet

Europaparlamentet har i veckan röstat för en resolution av Ria Oomen-Ruiten (EPP-ED, NL) om förbindelserna mellan EU och Turkiet. Resolutionen riktar sig till kommissionen och syftet är att bidra till KOM:s framstegsrapports om Turkiet som kommer att presenteras i november. Turkiet har slagit av på reformtakten de senaste åren och EP uppmanar nu den nya regeringen att öka takten. Att skydda religiösa minoriteter, höja rättsäkerheten och stärka den sociala dialogen menar EP bör vara prioriterade reformåtgärder. Likaså finns ett ökat energisamarbete mellan EU och Turkiet på önskelistan. Moderaterna och EPP-ED röstade för resolutionen som var bred och allmänt hållen vilket gjorde att den kunde accepteras av en bred majoritet. /CH

Utveckling – Humanitärt bistånd

EU:s olika institutioner håller på att utarbeta en konsensus för en strategi för humanitärt bistånd. Parlamentets bidrag i form av en rapport från Cornillet (ALDE, FR) röstades i veckan igenom i utvecklingsutskottet. Målet är att utarbeta en mer sammanhängande och omfattande policy för humanitär hjälp.

Fyra principer ska vara grundläggande för EU:s humanitära arbete; humanitet, opartiskhet, självständighet och neutralitet. Stor vikt läggs även vid bättre koordination och samverkan mellan MS och EU för att göra de humanitära hjälpinsatserna mer effektiva. EP uppmanar MS att se över strategier för att förebygga humanitära kriser, och på att bygga upp bättre beredskap inför kommande kriser. /PB

Utveckling – Förbindelserna mellan EU och Afrika

Inför toppmötet EU-Afrika i december röstade utvecklingsutskottet i veckan igenom Martens (EPP-ED, NL) rapport om förbindelserna mellan EU och Afrika som tar avstamp i den ”Outline for the Joint EU-Africa Strategy” som antogs tidigare i år.

EP anser sig varit förbisedda i EU:s utvecklande av en europeisk Afrikastrategi och vill därmed ändra på det. Fred och säkerhet; styre; tillväxt och handel, hälsa och utbildning är de fyra områden EP vill se prioriteras. Parlamentet hoppas att EU kan bygga ett partnerskap mellan jämlikar där målet måste vara att sann förändring bara kan komma på de afrikanska ländernas egna initiativ. /PB

Miljö – Handel med utsläppsrätter för luftfartsverksamhet

Miljöutskottet röstade på tisdagen om Lieses (EPP-ED, DE) rapport om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen. Rapporten innehåller flera frågor som varit kontroversiella, framförallt startdatum, hur utsläppsrätterna skall fördelas och hur flygplan från tredje land skall behandlas. Utskottet beslutade att stödja rapportörens förslag om 1 januari 2010 – jämfört med kommissionens förslag om 2010 – som startdatum. Detta startdatum gäller både för interna och internationella flygningar med start eller landning i EU. Fördelningen av utsläppsrätter skall enligt den antagna rapporten till 50 % ske genom auktion. Moderaterna föreslog till 100 % med auktion, medan kommissionens förslag var 10 % auktion. /GZ

Miljö – Gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet

Miljöutskottet röstade under tisdagen även om Scheeles (EPP-ED, AT) rapport om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet. Rapportören föreslog inga ändringar till kommissionens förslag. Ändringar föreslogs däremot av Krupa (IND, PL), vilka EPP-ED motsatte sig men som ändå antogs av utskottet. Även sysselsättningsutskottet föreslog ändringar vilka antogs. GZ

Miljö – Strategi för markskydd

Under onsdagen röstade miljöutskottet om Prodis (ALDE, IT) rapport om den temainriktade strategin för markskydd. Moderaterna – genom Christofer Fjellner – fick igenom två ändringsförslag som värnar subsidiaritetsprincipen. Överhuvudtaget tar det antagna förslaget till rapport hänsyn till nationella lösningar och subsidiaritetsprincipen. Vad gäller finansiering av de kostnader som kan uppstå lämnar rapporten dock obesvarade frågor. /GZ

Industri – Vetenskapligt samarbete mellan EG och Schweiz

I utskottet antogs i veckan Nieblers (EPP-ED, DE) betänkande om avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz. Avtalet innebär i praktiken att samarbetet inom ramen för sjätte ramprogrammet fortsätter med sjunde ramprogrammet. EPP-ED:s ledamöter röstade för. /HH

Industri – Stadgar för Euroatoms försörjningsbyrå

I utskottet röstades i veckan Jorand Cizeljs (EPP-ED, SI) betänkande om Stadgar för Euroatoms försörjningsbyrå. Rapportören anser att försörjningsbyrån mål ska bli tydligare i syfte att tydligt ange vilka åtgärder byrån får vidta i ett nytt energisammanhang. EPP-ED:s ledamöter röstade för. /HH

Kultur – Interoperabiliteten för digitala interaktiva televisionstjänster

I kulturutskottet behandlades i veckan Webers (PSE, FR) intiativbetänkande om interoperabiliteten för digitala interaktiva televisionstjänster.

Betänkandet behandlar övergången från analogt till digitalt TV-nät. Fokus ligger på hur digital-TV gör TV-tittaren till ”TV-aktör” tack vare informations- och kommunikationstekniska tjänster och verktyg. Mot bakgrund av detta anser rapportören att det är nödvändigt att undersöka målen, medlen och ändamålen med interoperabiliteten (”att flera system kan kommunicera utan tvetydighet och fungera tillsammans”), hos den utrustning som används i de digitala televisionstjänsterna.

Rapportören håller med KOM om att anförandet av en gemensam norm på rättslig väg inte är rätt lösning för att generera interoperabilitet, men anser likafullt att skyddsmekanismer på såväl nationell och europeisk nivå måste inrättas för att undvika att endast konkurrensen och marknaden bestämmer förutsättningarna för verksamheten, också sociala och kulturella hänsyn måste tas. EPP-ED:s ledamöter röstade för. /HH

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 15 64, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
HH Helena Hånell, +32 2 283 78 22, helena.hanell@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
GZ Gabriel Zsiga, +32 2 283 75 36, gabriel.zsiga@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu