Hoppa till innehåll

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 8

Den moderata delegationens veckorapport Europaparlamentet Vecka: 8

2006-02-24

Parlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter har Charlotte Cederschiöld varit skuggrapportör för en rapport om tillgång till institutionernas handlingar. I det ekonomiska utskottet antogs ett yttrande från Gunnar Hökmark över en rapport om transatlantiska ekonomiska förbindelser. Christofer Fjellner är skuggrapportör i utskottet för internationell handel. Det sociala utskottet har haft utfrågning om utstationeringsdirektivet.

Rapporter

Ekonomiska – Transatlantiska relationer

Det ekonomiska utskottet antog på måndagen med stor majoritet Gunnar Hökmarks yttrande om transatlantiska ekonomiska förbindelser. Yttrandet är till en rapport i det internationella handelsutskottet där Cristoffer Fjellner är skuggrapportör. Utskottet slog fast att man bör underlätta investeringar mellan EU och USA och successivt avskaffa alla handelshinder genom bland annat harmonisering av redovisningsnormer och en ömsesidigt rättvis konkurrenspolitik. /JA

Medborgerliga – Tillgång till institutionernas handlingar

Moderaterna röstade i veckan för en initiativrapport om tillgång till institutionernas handlingar. Rapportören (Cashman, PSE, UK) hade skrivit ett långtgående förslag som bl.a. innebär att alla förberedande och bakgrunds handlingar till rapporter skall presenteras. Charlotte Cederschiöld som var skuggrapportör la ett flertal ändringsförslag – egna och tillsammans med rapportören. Slutresultatet blev en balanserad rapport som antogs enhälligt i utskottet. Vidare röstade utskottet igenom en initiativrapport om utvärdering av den europeiska arresteringsordern (Hazan, PSE, Fr). Moderaterna gick emot utskottet och röstade mot rapporten på grund av att det ändringsförslag som Charlotte Cederschiöld la rörande EU-lagstiftningen om arresteringsordern bör föreskriva att medlemsstaternas alltid skall respektera de grundläggande rättigheterna inte antogs.

Utskottet hade också besök av invandrarminister Barbro Holmberg. Invandrarministern, som var på besök i Bryssel i ett annat ärende, passade på att med kort varsel bjuda in sig själv i utskottet, något som visade sig vara tämligen impopulärt bland medlemmarna. Hon gav ett kortare anförande där hon presenterade vad hon ansåg vara den gemensamma migrationspolitikens främsta utmaningar för framtiden. Bland annat att trycket på EU stadigt ökar från Afrika och öst och att det är av högsta vikt att migrationen sker i ordnade former samt att asylrätten värnas. Olaglig invandring måste bekämpas./KT

Handel – Uppföljning av Hong Kong

Vi röstade för Papastamkos (EPP-ED, GR) rapport ”Utvärdering av Doha-rundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong.” Rapporten har ett generellt positivt anslag, både till globalisering och handel, och till konferensen i Hong Kong. Vi vill inte se något alternativ till multilaterala överenskommelser inom WTO, men vi ska heller inte försöka reformera WTO till ett internationellt organ för socialpolitik eller miljöpolitik.

Det finns fortfarande ett antal frågor där vi behöver och kan nå längre, till exempel inom tjänstehandel, icke-jordbruksprodukter och syd till syd handel. Även EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Inre marknad – Gemenskapens handlingsprogram för konsumentskydd (2007-2013)

Moderaterna röstade i veckan för Marianne Thyssens (EPP-ED) rapport om ett handlingsprogram för konsumentskydd. Enligt förslaget från KOM skulle de nuvarande två separata programmen för konsumentskydd och folkhälsa ersättas av ett integrerat program för att göra gemenskapspolitiken mer sammanhängande och effektiv. I rapporten däremot förespråkas en fortsatt uppdelning i ett nytt program för konsumentskydd och ett för folkhälsa, då såväl innehållsmässiga som institutionella och budgetmässiga skäl talar för två separata program. Enligt rapporten bör mer uppmärksamhet ägnas åt värnlösa konsumenter liksom nya medlemsstater som inte har så lång tradition av konsumentskydd. Vikten av att kriterierna för tilldelning av medel är fortsatt tydliga och av att bevara maxnivån för bidrag betonas i rapporten, och ändringsförslag som säkerställde detta röstades igenom, liksom skrivningar som gör inventering av lagstiftning i MS till en åtgärd som skall vidtas för att garantera ett fullgott konsumentskydd. Rapporten antogs enhälligt i utskottet./ED

Miljö – Kvicksilverstrategi

Miljöutskottet antog en initiativrapport om kvicksilver av Matsakis (ALDE, GR). Huvudsyftet med rapporten är att minska kvicksilveranvändning och begränsa utsläpp av det kvicksilver som idag finns i omlopp. I kommissionens meddelande föreslås en strategi som bland annat skall minska utsläppen, minska utbudet och efterfrågan, hantera det långsiktiga problemet med det kvicksilver som finns i omlopp idag samt verka för internationell samverkan. Utskottet lade i rapporten bland annat till förslag om exportförbud för nyutvunnet kvicksilver till 2010, hantering av amalgam och kremering samt säkrare hantering vid förvaring. Rapporten antogs i princip enhälligt. /CDR

Fiske – Ekologiskt fiske

Fiskeriutskottet antog enhälligt en initiativrapport om ekologiskt fiske, O’Neachtain (UEN, IR). Rapporten uppmanar kommissionen att utvärdera möjligheterna att få ett med ekologiskt fiske. Några av de metoder som föreslås är utveckla bättre fiskeredskap och fånga upp fiskeredskap som ligger herrelösa i våra vatten. Dessutom konstaterar utskottet att det finns en direkt koppling mellan ekonomi och ekologi för fiskarna. /CDR

Utfrågningar

Sociala – Utfrågning om utstationeringsdirektivet

I kölvattnet av omröstningen av tjänstedirektivet har nu ett annat direktiv som berör den fria rörligheten av tjänster kommit upp på tapeten. Det är det så kallade utstationeringsdirektivet kom upp för diskussion, i utskottet för sysselsättningsfrågor. Under en utfrågning med experter, fyra till antalet och samtliga från EU:s gamla MS, belystes problemen med implementeringen av direktivet. Exempelvis är det ofta som den utstationerade arbetstagaren inte omfattas av samma villkor gällande exempelvis semester, vilotid och lön, som värdlandets arbetstagare. Det var uteslutande ledamöter från PSE, vänstern och de gröna som deltog på utfrågningen och de krävde att KOM nu måste ta i hårdhandskarna för att få bukt på problemen. Exempelvis efterlystes stränga straff för de arbetstagare som inte respekterar direktivet och att KOM ställer tydliga krav på MS att implementeringen är god. En polsk ledamot från EPP-ED påpekade att det inte fanns en enda representant från de nya MS och heller inte någon representant från arbetsgivarsidan. KOM gav sitt medhåll till polacken om att utfrågningen skulle gett en bättre helhetsbild av situationen i EU om alla sidor fått komma till tals.

KOM har just avslutat en diskussion med samtliga intressenter i EU för att presentera en rapport om implementeringen av direktivet i mitten eller slutet av april. Där kommer man att presentera riktlinjer och råd om genomförandet av direktivet, som är icke-bindande. KOM har däremot inte mandat att gå in på detalj och ge pekpinnar åt MS eller enskilda arbetsgivare. KOM kan förstås använda sig av hotet om att dra enskilda MS inför domstol om de inte har implementerat direktivet tillfredställande Eftersom det handlar om ett direktiv skall respektive MS införliva det i sin nationella lagstiftning, och det ser förstås lite olika ut i olika länder.

Vissa ledamöter krävde också att KOM skulle göra en ordentlig revidering av direktivet. Det är högst otroligt att detta skulle ske eftersom utfallet av att öppna upp ett sådant viktigt direktiv skulle vara osäkert. Dessutom ligger det inte i KOMs intresse att öppna upp för en ny politisk strid mellan gamla och nya MS. KOM menade att många problem med genomförandet av direktivet kan lösas med hjälp av bättre information och samarbeta på det praktiska planet mellan MS institutioner. /SK

Nästa vecka

Nästa vecka befinner sig ledamöterna i valkretsen. Därefter är det gruppvecka i Bryssel och session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 17 mars.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för Europeiska Folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (Moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialdemokratiska partiets grupp (Socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (Folkpartiet och Centern)
Gröna/ALE Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (Miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (Vänsterpartiet)
UEN Gruppen Union för nationernas Europa (Höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (Junilistan)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 77 75, julia.altenhofer@moderat.se
ED Emma Dufva, +32 2 284 78 23, emma.dufva@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
UE Ulf Emanuelli, +32 2 284 78 22, ulf.emanuelli@moderat.se
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 75 36, catharina.hermansson@moderat.se
PJ Pål Jonson, +32 2 283 78 22, pal.jonson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jkraft@europarl.eu.int
SK Sofia Krigsman, +32 2 284 77 75, sofia.krigsman@moderat.se
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
KT Katarina Tunhammar, +32 2 284 78 23, katarina.tunhammar@moderat.se

Moderaterna i Europaparlamentet har en egen website, som finns på http://www.europa.moderat.se
Information om aktiviteterna i Europaparlamentet, på engelska och franska, finns på internet.
Http://www.europarl.eu.int
Sammanfattningar på svenska av ärenden inför sessionerna och av debatterna finns på:
Översikten: http//www.europarl.eu.int/dg3/sdp/brief/sv/index.htm
Dagens debatt: http://www.europarl.eu.int/dg3/sdp/journ/sv/index.htm
EPP: epp-ed@epp-ed.org