Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 48

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 48

2005-12-02

Parlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession,
i Bryssel.

Miljö – Stöd för export av generiska läkemedel

Bättre tillgång till läkemedel till överkomliga priser är en viktig insats
som EU bör göra så mycket som möjligt för att stödja, anser
Europaparlamentet. Det har antagit ett betänkande (A6-0242/2005) av Van
Hecke (ALDE/ADLE, BE) om kommissionens förslag till förordning om
tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för
export till länder med folkhälsoproblem.

Enligt WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrättigheter
(TRIPS) från 1991, kan länder med allvarliga folkhälsoproblem
tvångslicensiera tillverkningen av patenterbart läkemedel. De flesta
utvecklingsländer saknar emellertid produktionskapacitet i
läkemedelssektorn och kan därför få svårt att använda tvångslicensiering
på ett effektivt sätt. Doha-deklarationen (14 november 2001) betonar att
TRIPS-avtalet ska tolkas flexibelt, inte bara för utvecklingsländerna utan
också för exportländer. Den 30 augusti 2003 fattade WTO:s allmänna råd
beslut om under vilka omständigheter länder utan produktionskapacitet inom
läkemedelssektorn kan importera generiska versioner av läkemedel som
fortfarande skyddas av patent.

Enligt kommissionens ursprungliga förslag berörs endast WTO-medlemmar.
Parlamentet vill utöka förordningens räckvidd till att gälla alla
utvecklingsländer med folkhälsoproblem. Europaparlamentet insisterar
dessutom på hur ytterst angeläget det är att främja tekniköverföring och
kapacitetsuppbyggnad i länder med otillräcklig eller ingen
tillverkningskapacitet inom läkemedelssektorn, för att underlätta och öka
egentillverkning av läkemedel i dessa länder.

För att förenkla licensieringssystemet har parlamentet kommit överens med
rådet om att en begäran kan komma från: godkända företrädare för det eller
de importerande länderna, eller en icke-statlig organisation som agerar
med formellt tillstånd av ett eller flera importerande länder, eller
FN-organ eller andra internationella hälsoorganisationer. Dessa aktörer
ska också ha rätt att distribuera läkemedel. Licensinnehavaren ska ansvara
för att det till rättighetshavaren utbetalas en rimlig ersättning som
fastställts av den behöriga myndigheten.

Genom särskild märkning ska det tydligt framgå att produkter som
tillverkats under licensen tillverkats i enlighet med förordningen. Med
hjälp av särskilda förpackningar och/eller särskilda färger/former,
förutsatt att en sådan distinktion är genomförbar och att den inte får
någon stor inverkan på priset, ska det gå att skilja produkterna från
produkter som rättighetshavaren tillverkat.

Moderaterna röstade liksom EPP-ED för förslaget. /CDR

Handel – EU:s prioriteringar inför WTO:s ministerkonferens i Hongkong

Europaparlamentet har antagit en resolution om EU:s prioriteringar inför
WTO:s ministerkonferens i Hongkong 13-18 december. En delegation från
Europaparlamentet kommer att resa till Hongkong. Fyra politiska grupper
(EPP-ED, PSE, ALDE och UEN) lade fram ett resolutionsförslag
(RC-B6-0622/2005).

Europaparlamentet betonar i resolutionen att det är av grundläggande
betydelse att Doharundan lyckas för att stärka det multilaterala
handelssystemet och för att säkerställa att världsekonomin går framåt och
utvecklas på ett harmoniskt sätt. Förhandlingarna måste bidra till att
utrota fattigdomen och åstadkomma en rättvisare fördelning av
globaliseringens vinster, enligt resolutionen. Vidare beklagas att det har
gått trögt att åstadkomma resultat i förhandlingarna före mötet i
Hongkong. Parlamentet uppmanar kommissionen och andra handelspartner att
respektera det ambitiösa programmet i utvecklingsagendan från Doha och
helt och fullt ta hänsyn till utvecklingsdimensionen. Alla berörda parter,
i synnerhet alla utvecklade och mera avancerade länder uppmanas att ta
sitt ansvar inför Hongkongmötet för att föra rundan närmare ett
framgångsrikt slutförande.

På jordbruksområdet nämns bland annat att resultat som uppnås i Hongkong
måste inbegripa en tidsmässigt rimlig avveckling av samtliga
exportsubvention som genomförs av samtliga utvecklade WTO-medlemsländer.
Resolutionen stöder en reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och
betonar att EU-jordbrukets mulitfunktionella karaktär måste respekteras
inom handelsförhandlingarna.

Europaparlamentet framhåller att WTO-förhandlingarna om produkter som inte
är jordbruksprodukter (NAMA) bör skyndas på så snart som möjligt.
Parlamentet anser att det är viktigt att ministerkonferensen i Hongkong
lägger grunden för ett ambitiöst avtal för tjänstehandeln, som dels
stärker marknadstillträdet för tjänsteleverantörer i EU, dels skyddar alla
WTO-medlemmars möjlighet att i enlighet med GATS-avtalet reglera sina
tjänstesektorer.

Vidare konstaterar Europaparlamentet att handel kopplat med bistånd och
skuldavskrivningar är av avgörande betydelse för at nå
2015-millenniemålen. Resolutionen uppmanar de utvecklade länderna att
öppna sina marknader genom att utan kvoter och tullar ge tillträde för
varor från de minst utvecklade länderna – något som EU redan tillämpar –
särskilt som en följd av initiativet ”allt utom vapen”. Resolutionen
efterlyser dessutom en permanent lösning på TRIPS- och TRIMS-området
(handelsrelaterade immaterialrättsfrågor samt handelsrelaterade
investeringsåtgärder) för att säkerställa tillgången till medicin för
länder som saknar tillverkningskapacitet och står inför folkhälsoproblem.

Ytterligare områden som resolutionen tar upp är bland annat vikten av
konkreta resultat när det gäller striktare multilaterala bestämmelser
avseende antidumpning, subventioner och utjämningsåtgärder, med tanke på
utvecklingsländernas och de minst utvecklade ländernas behov. Slutligen
tar parlamentet upp det stora behovet av en reform av WTO för att
förbättra effektiviteten och insynen.

Moderaterna röstade liksom EPP-ED för resolutionen och stödde dessutom de
ändringsförslag som betonade vikten av reformer av den europeiska
jordbrukspolitiken. /CDR

Jordbruk – Aviär influensa

Europaparlamentet vill förstärka EU:s beredskap mot fågelinfluensa. Det
vill förbättra systemet för tidig varning, så att myndigheterna snabbt
informeras om virusutbrott, även av lågpatogen aviär influensa eftersom
den kan övergå till en dödlig högpatogen form. Parlamentet kräver också
utveckling av vaccin till låg kostnad för fjäderfä, och en samordnad
krisplan i händelse av mänsklig smitta.

Europaparlamentet har antagit två betänkanden som rör aviär influensa. Det
ena betänkandet (A6-0327/2005) av Parish (EPP-ED, UK) syftar till att
förstärka EU:s beredskap om fågelinfluensan skulle bryta ut i Europa. Det
andra, A6-0326/2005, av Figueiredo (GUE/NGL, PT), handlar om utgifter inom
veterinärområdet.

Om en kris inträffare kan tillfälliga restriktioner införas för
förflyttning av fjäderfä, andra fåglar och ägg, i väntan på att den
epidemiologiska undersökningen ska genomföras. Fjäderfä och andra fåglar
får inte flyttas förrän det är klarlagt att de inte längre är smittbärare.

Åtgärderna måste också stärkas för om EU:s grannländer drabbas av ett
utbrott. Här föreslårs bland annat begränsningar för förflyttningar och
import från länder utanför EU, och att vaccin ska finnas tillgängligt för
länder som inte kan bekämpa ett utbrott utan bistånd från andra länder.
Vad gäller mänsklig smitta påpekar Europaparlamentet att en effektiv och
samordnad kommunikation bör garanteras i syfte att öka allmänhetens tillit
och förtroende. Beredskapsplaner bör omfatta medel och åtgärder som snabbt
kan sättas in vid händelse av en epidemi. Om en influensapandemi skulle
bryta ut i EU eller i de angränsande staterna, ska kommissionen inom 24
timmar kunna vidta krisåtgärder, såsom karantän och desinfektionsåtgärder
på flygplatserna i förbindelse med flyg från vissa regioner samt
reserestriktioner.

I Figueiredos betänkande behandlas utgifter inom veterinärområdet. Behovet
av jämställd samfinansiering av kostnaderna för utbrott av lågpatogen och
högpatogen aviär influensa understryks. Ledamöterna anser att
gemenskapsbidraget ska uppgå till 50 % i båda fallen.

Moderaterna följde EPP-ED och röstade för båda rapporterna. /CDR

Regionala – Euroregioner

Paralmentet antog under mini- sessionen ett betänkande (A6-311/2005) av
Kyriacos Triantaphyllides (GUE/Cy) om EU- regionernas roll i utveckling av
regionalpolitiken. Rapporten var ett eget initiativbetänkande av
Triantaphyllides och den pekade på de problem som vissa ”Euroregioner”
har. En Euroregion är en enhet som består av gränsregioner eller andra
lokala enheter. Idag finns det c:a 70 Euroregioner inom EU. En Euroregion
saknar rättstatus och kan därför bland annat inte sluta avtal eller ansöka
om bidrag. Rapportören anser att medlemsländerna bör gynna användningen av
s.k. Euroregioner och se till att den juridiska osäkerhet som omgärdar
dessa försvinner, genom att anta EGCC- regleringen (European Groupings of
Cross-border Co-operation). Denna innebär bland annat att en
gränsöverskridande region kan bilda en separat juridisk enhet och på så
sätt ta del av regionalstöd och därigenom skulle synergieffekter uppstå.
Moderaterna, som är skeptiska till denna form av bidrag, följde trots allt
EPP-ED och röstade
för betänkandet, för att kunna främja bättre effektivitet inom de
stödsystem som finns idag. /RA

Industri – En förbättrad inre marknad för elektronisk kommunikation

Ett initiativbetänkande av Toia (ALDE, IT) antogs av EP. Betänkandet
föreslår åtgärder som syftar till att främja sund konkurrens mellan
operatörer och en förbättrad inre marknad för elektronisk kommunikation
(A6-0305/2005).

EP beklagar att vissa medlemsstater ännu inte har införlivat regelverket
på området fullt ut eller inte har tillämpat det korrekt. Ett snabbt,
harmoniserat och korrekt genomförande är nödvändigt för att den europiska
marknaden för elektronisk kommunikation skall bli verkligt
konkurrenskraftig. Därför uppmanar EP dessa MS att omedelbart se till att
full förenlighet med gemenskapslagstiftningen om elektronisk kommunikation
uppnås. Vidare betonar EP att KOM har en central roll i genomförandet och
den korrekta tillämpningen av regelverket.

Frågan om datalagring tas också upp i betänkandet. EP understryker vikten
av datasekretess och noterar att operatörerna på marknaden för elektronisk
kommunikation sedan länge samarbetar med de brottsbekämpande myndigheterna
inom en tydlig rättslig ram med utgångspunkt i enskilda fall.
Slutligen betonar EP att det är viktigt att upprätthålla möjligheten att
ge alternativa operatörer tillgång till den nya infrastrukturen på
rättvisa och skäliga villkor. EP understryker dessutom att det är viktigt
att undanröja alla hinder för den fulla utvecklingen av tredje
generationens kommunikation. Moderaterna och EPP-ED röstade för
betänkandet. /UE

Ekonomiska – Övergång till euron

Europaparlamentet antog ett betänkande av Rosati (PSE, PL) om
förberedelser för en utvidgad eurozon, A6-000/2005. Betänkandet behandlar
den rättsliga ram som skall ligga till för nya medlemsstater som vill anta
euron som egen valuta, om möjligt så tidigt som januari 2007. EP
accepterar KOMs plan men föreslår förändringar till datumen för övergången
till eurokontanter.

EP anser att övergångsperioden kan minskas till noll om en medlemsstat
anser att en längre övergångsperiod inte behövs. Den maximala perioden för
införande av sedlar och mynt ska inte vara mer än ett år. EP anser vidare
att perioden då sedlar och mynt i euro och i nationella valutor är i
omlopp samtidigt ska vara två månader, och att banker under ytterligare
tre månader avgiftsfritt ska kunna växla sedlar och mynt i nationell
valuta mot sedlar och mynt i euro.

För att säkerställa att de länder som vill införa euron från och med
januari 2007 (Estland, Litauen och Slovenien) har tid att göra
tillräckliga förberedelser är det nödvändigt att bestämmelserna träder i
kraft slutet av 2005. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /UE

Ekonomiska – Moms

Två betänkanden om mervärdesskatt antogs av Europaparlamentet. Rapportör
för de två betänkandena är Beczey (EPP-ED, HU). Dessa handlar om ändring
av miniminivån på medlemsstaternas normalskattesats (A6-0323/2005) samt
regler för återbetalning av mervärdesskatt till momspliktiga personer
etablerade i ett annat EU-land (A6-0324/2005).

Det första betänkandet behandlar normalskattesatsen för moms och fastslår
att skattesatsen ska fastställas av varje medlemsstat som en viss
procentsats av beskattningsunderlaget och ska vara densamma för leverans
av varor och tillhandahållande av tjänster. EP anser att denna procentsats
från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010 inte ska
vara lägre än 15 % och inte högre än 25 %.
Beczeys andra betänkande om återbetalning behandlar KOMs förslag om
återbetalning av mervärdesskatt till momspliktiga personer som är
etablerade i en annan medlemsstat syftar till att undanröja skillnader för
mervärdesskatt. Ett system för återbetalning föreskrivs i Kommissionens
förslag till direktiv som ska garantera återbetalning. I fråga om detta
förslag vill utskottet bland annat ge skattemyndigheten i den
återbetalande medlemsstaten ytterligare ett rättsligt klargörande för att
undvika missförstånd när det gäller de rättsliga skyldigheterna i samband
med tidsperioden för ansökan om återbetalning av mervärdesskatt.
Moderaterna och EPP-ED röstade för de båda betänkandena. /UE

Konstitutionella – Nya riktlinjer för godkännande av Europeiska
kommissionen

Andrew Duffs (ALDE, UK) betänkande antogs om hur tillvägagångssättet för
Europaparlamentets utfrågningar av kandidater till Europeiska Kommissionen
kan ses över och förbättras A6-0179/2005. Duffs förslag syftar till att
garantera en rättvisare utfrågning av kandidaterna, en bättre dialog
mellan Kommissionen och parlamentet samt tydligare omdömen.
Initiativbetänkandet föreslår att riktlinjerna ska inkluderas i
Europaparlamentets arbetsordning. Betänkandet föreslår bland annat
förändringar vad gäller bedömningskriterierna, utfrågningarna och beslut.
Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /UE

Veckans citat

”Where is my fish? Where is my fish? How do I get fish here?” En upprörd
Lars Wohlin (junilistan), som trängt sig före i kön för fågel och grillat
kött i Europaparlamentets personalmatsal, förstår inte varför
serveringspersonalen ignorerar hans fiskbeställning (2005-11-29).

Nästa vecka

Nästa vecka är det gruppmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter
i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter
parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i
utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller
politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan
kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark,
EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern,
IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta,
NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien,
SK/Slovakien, UK/Storbritannien