Hoppa till innehåll

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 47

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 47

2005-11-25

Parlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel.

Medborgerliga (och Inre marknaden) – Datalagring

Utskottet för Medborgerliga fri- och rättigheter röstade på torsdagen
igenom det kraftigt debatterade och politiskt känsliga förslaget om
datalagring.

Moderaterna har länge varit mycket skeptiska till denna typ av övervakning
av samtliga EU-medborgare. Förslaget innebär att trafikdata för alla fasta
och mobila telefonsamtal skall sparas, inklusive ”location data”, dvs vem
man ringde, när, hur länge man pratade, var man befann dig vid samtalets
början. Vidare ingår även viss kontantkortsinformation efter dagens
omröstning. Även internet-trafikdata (IP- adresser) ingår. Charlotte
Cederschiöld, som är ledamot av utskottet, har kämpat hårt för att strama
upp förslaget. Det som bland annat oroar är ändamålsglidningen av
förslaget. Från början var det sagt att data endast skulle lagras för
allvarliga brott, såsom terrorism och organiserad brottslighet. Nu
försöker Rådet (bland annat Sveriges regering och de svenska
socialdemokraterna i parlamentet) samt delar av utskottet att utvidga
omfattningen av lagförslaget till att gälla samtliga brott. Detta skulle
bland annat innebära att fildelning och folkbokföringsbrott ingår.
Plötsligt hör Walt Disney, Antipiratbyrån
och Universal av sig och är intresserade av denna lagstiftning som är
sagd att vara mot terrorsim. Att tillåta denna typ av ändamålsglidning är
att skada förtroendet för lagstiftaren och förutsebarheten för medborgarna
av lagstiftningen.

Moderaterna har under hela processens gång varit mycket skeptiska till
denna typ av storbrorssamhälle som denna lagstiftning skulle innebära. Den
är integritetskränkande och saknar proportioner. Det är tveksamt om den är
effektiv och en ordentlig konsekvensutredning saknas. Kostnaderna för att
lagra all denna information är mycket höga och Sveriges Regering har
uttryckligen sagt att de inte har för avsikt att ersätta operatörerna för
de extra kostnader denna datalagring kommer att innebära. Vidare saknar
förslaget möjligheter att garantera säkerheten för den ihopsamlade datan.
Detta skall lagras hos operatörerna, och hur skall staten kunna garantera
att uppgifterna inte kommer att läcka? Dessa stora register kommer
naturligtvis att bli mycket värdefulla.

Omröstningen i utskottet under torsdagen innebar att förslaget stärktes
upp något, bland annat inkluderades regler om dataskydd i själva förslaget
och de lagtekniska möjligheterna för Kommissionen att ”fylla på”
direktivet mera lagringskrav begränsades, vidare antog utskottet förslag
som innebär att innehållet i kommunikationen inte får sparas, bara själva
trafikdatan.

Charlotte Cederschiöld, som även är ledamot av utskottet för Inre marknad,
hade från inre marknadsutskottet, fått ansvara för detta utskotts yttrande
till utskottet för Medborgerliga fri- och rättigheter. Detta yttrande
röstades under tisdagen och hon lyckades bland annat införa ett
ändringsförslag som säger att innan denna lagstiftning skall få träda
ikraft skall en ordentlig utvärdering göras av förslaget till datalagring.
Denna utvärdering skall inkludera alla parter, såväl brottsbekämpande
myndigheter som mänskliga rättighetersorganisationer och operatörer. I
dagsläget saknas en sådan studie pga. av den otroligt snabba
lagstiftningsprocess som detta förslag skall tas med (se nedan).

Detta förslag skall röstas i plenum den 13 december och tas i s.k. första
läsningen, dvs. Rådet, parlamentet och Kommissionen förhandlar innan
omröstningarna är klara så att alla är överrens och man slipper en andra
läsning. Det betyder att tanken är att detta förslag skall vara klart och
alla parter överrens i mitten på december och denna lagstiftning skall
sedan kunna införas omedelbart i samtliga medlemssstater. Moderaterna
anser att detta är ett synnerligen tveksamt, odemokratiskt och
otransparent sätt att stifta lag på.

Bakgrunden till detta förslag är ett förslag till ramlag som Sverige,
Storbritannien, Irland och Frankrike tidigare lagt på Rådsnivå. Ett
förslag till ”ramlag på Rådsnivå” betyder att det lagts i den s.k. tredje
pelaren där Europaparlamentet inte har något medbeslutande, dvs. inte kan
påverka lagstiftningsprocessen. Parlamentet kan bara avge ett yttrande. Vi
har redan från Parlamentets sida förslagit att detta förslag skall
förkastas eftersom det är oproportionerligt och ineffektivt. Detta gjorde
vi senast i juli i år. När Rådet ensamt stiftar lag ”rambeslut” måste alla
vara eniga, dvs. 25 av 25 medlemsstater måste rösta ja. Så skedde inte i
Rådet.

När Storbritannien tog över ordförandeklubban i Rådet i juli, strax efter
det att parlamentet återigen rekommenderat Rådet att förkasta detta
förslag till datalagring, inträffade bombdåden i London. Det brittiska
ordförandeskapet gjorde då kampen mot terrorism som en av sina främsta
uppgifter under sina sex månader som ordförande i Rådet. Förslaget om
datalagring kom då tillbaka, denna gång som ett förslag till direktiv. Ett
direktiv är ett lagförslag som kommer från Kommissionen och som behandlas
av både Rådet och parlamentet. I ett direktivförslag har parlamentet
medbeslutande, dvs. kan påverka lagstiftningsprocessen. För att ett
direktiv skall antas krävs bara att en majoritet av Rådets medlemsstater
godkänner det samt en majoritet av parlamentets ledamöter. Normalt har man
två läsningar. På detta sätt kunde parlamentets lagstiftningsmakt utökas
och Rådet lyckas få fram en lag om datalagring utan att nå enhällighet. /RA

Inre marknaden – Tjänstedirektivet

I veckan röstades även det omdebatterade förslaget till Tjänstedirektiv i
Inre Marknadsutskottet. Omröstningen omfattade 1554 ändringsförslag (nytt
rekord) och tog totalt c:a 4 timmar. För att undvika att rösta på alla
enskilda förslag hade breda kompromisser arbetats fram. Generellt sett var
omröstningen en vinst för vår grupp, EPP-ED. Parlamentarikerna röstade för
ett verkligt tjänstedirektiv och förkastade den sektoriella approach vissa
ledamöter tidigare förespråkat. Vidare klargjordes tjänstedirektivets
förhållande till andra direktiv, främst utstationeringsdirektivet och
direktivet om professionella yrkeskvalifikationer. En gång för alla
klargjordes även att tjänstedirektivet inte är (eller varit) avsett att
påverka nationell arbetsrättslagstiftning.

Socialdemokraternas förslag att byta ursprungslandsprincipen till en
princip om att värdlandets lagstiftning skulle gälla (alltså status quo
för tjänstehandeln) röstades ned och istället blev resultatet en (något
utvattnad) ursprungslandsprincip, som dock kallas ”principen som styr
gränsöverskridande tjänstetillhandahållare”.

Omfattningen av direktivet var inte en lika stor vinst för vår grupp;
hälso- och vårdtjänster, sociala tjänster, transport, spel, bank, vatten
och audiovisuella tjänster exkluderades från direktivets omfattning.
Däremot vann EPP-ED den hårda striden om att direktivet skall omfatta
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (dock saknas en definiering på EU-
nivå av innebörden av detta uttryck).

Slutligen vann vi den kompromiss som syftade till att underlätta den
administrativa bördan för tjänstetillhandahållare över gränserna och
närmade oss därmed kommissionens ursprungsförslag, som förbjuder vissa
typer av administrativa krav som medlemsstaterna inte får använda mot
tjänstetillhandahållare från andra medlemsländer i protektionistiskt syfte.

Moderaterna har under hela behandlingen kämpat för ett starkt direktiv för
att underlätta den fria rörligheten på den inre marknaden. /RA

Utrikes – Bulgariens anslutning

Efter det att anslutningsförhandlingarna avslutades den 14 december 2004
undertecknade Bulgarien anslutningsfördraget den 25 april 2005 och
ratificerade det den 11 maj 2005. Utrikesutskottet antog i veckan ett
betänkande som fastslår att Bulgarien fortfarande är på rätt väg för att
uppfylla de skyldigheter som ett EU-medlemskap medför i tid för att nå det
gemensamma målet för anslutning till EU den 1 januari 2007. Betänkandet
antogs med 52 röster för, ingen emot och 6 nedlagda röster. Bulgariens
anslutning bör, vilket EP har betonat upprepade gånger, enbart bero på
egna meriter och skall inte kopplas till några andra länders
anslutningsprocess.

Utrikesutskottet välkomnar den allmänt positiva bedömningen av Bulgariens
framsteg
mot anslutning i KOMs övergripande uppföljningsrapport för Bulgarien 2005
och uppmanar Bulgariens regering och myndigheter att uppmärksamma de
områden där det krävs ökade insatser. EP konstaterar att Bulgarien
fortsätter att uppfylla de politiska kriterierna, och uppmanar Bulgarien
att lägga största möjliga politiska, finansiella och administrativa kraft
på att praktiskt genomföra lagstiftning och strategier, för att nå
konkreta resultat. Slutligen erkänner EP Bulgariens avsevärda bidrag till
stabiliteten i sydöstra Europa i vidsträckt bemärkelse, och landets
fortsatta roll i främjandet av regional säkerhet och regionalt välstånd.
/SK

Utrikes – Rumänien anslutning

I ett betänkande som antogs i utrikesutskottet i veckan bekräftas på nytt
att Rumäniens anslutning är ett gemensamt mål för EU och Rumänien. Sedan
KOMs senaste rapport kan avsevärda förbättringar konstateras. Men på flera
områden har framstegen inte varit tillräckliga, och Rumänien bör
omedelbart vidta åtgärder för att fylla dessa luckor och därmed kunna
ansluta sig till EU den 1 januari 2007.

Utsikterna till anslutning fungerar som en kraftfull katalysator för
reformer genom att de olika politiska, ekonomiska och sociala aktörerna
mobiliseras. EP betonar att de reformer som EU kräver av Rumänien ligger i
båda parters intresse och kommer att göra det möjligt för Rumänien att
till fullo utnyttja medlemskapets fördelar, samtidigt som det garanteras
att anslutningen sker under bästa möjliga förhållanden. Anna Ibrisagics
hade lagt ändringsförslag om att betona utvidgningens positiva effekter
för hela regionen, som antogs av utskottet. /SK

Miljö – Batterier

Miljöutskottet antog en kompromiss inför en andra läsning av Bloklands
(IND/DEM, NL) rapport Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier
och ackumulatorer. Direktivet omfattar bärbara batterier, det vill säga
batterier som främst är ämnade för privat bruk. Syftet är att minska
utsläppen av tungmetaller som finns i batterierna vilket ska ske genom tre
olika sorters åtgärder; begränsningar av hur man får kasta batterier,
minska produktionen av batterier samt öka återvinningsgraden. EPP-ED fick
gehör för många av sina synpunkter, bland annat gällande undantag för
batterier som används i medicinska syften samt anpassningar av
återvinningsnivåerna till något som är realistiskt i medlemsstaterna.
Moderaterna och EPP-ED stödde rapporten i slutomröstningen. /CDR

Miljö – Miljöaspekter av en hållbar utveckling

Ferreira (PSE, FR) lade fram en initiativrapport om en hållbar utveckling.
Rapporten var mycket kritisk till dagens samhälle och dess påverkan på
miljön samt skillnaderna mellan den rika och den fattiga världen. EPP-ED
fick igenom ett stort antal ändringsförslag som drog rapporten i rätt
riktning men moderaterna valde trots det att rösta emot rapporten i sin
helhet. /CDR

Miljö – Skog

Christofer Fjellners yttrande om en europeisk skogsstrategi antogs
enhälligt av miljöutskottet. Yttrandet är till en rapport i
jordbruksutskottet. Ledamöterna slog fast att EU inte bör ha någon
skogspolitik medan det däremot finns visst behov av samordning kring
direktiv som rör skogen och skogsnäringen. /CDR

Handel – Socker

Handelsutskottet skrev tre yttranden om sockerreformen och
ersättningsnivåer för europeiska sockerbönder, samtliga yttranden av
Glattfelder (EPP-ED, HU). Glattfelder hade föreslagit betydligt högre
ersättningsnivåer för de europeiska sockerbönderna, med nedskärningar på
25 % i stället för kommissionens förslag på 39%. Dessutom föreslog
Glattfelder andra åtgärder för att ytterligare skydda den europeiska
sockerproduktionen. Moderaterna valde att gå emot EPP-ED:s linje till
förmån för en mer frihandelsinriktad och fällde EPP-ED:s förslag.

Jordbruksutskottet är ansvarigt för rapporten. /CDR

Veckans citat

”Junilistan har blivit en toppstyrd organisation med en extremt liten
ledning under Nils Lundgren.” Junilistans sjättenamn Tom Heyman förklarar
varför han lämnar partiet (2005-11-24).

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter
i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter
parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i
utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller
politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan
kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark,
EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern,
IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta,
NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien,
SK/Slovakien, UK/Storbritannien