Hoppa till innehåll

Veckorapport Europaparlamentet v 50

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 50

2006-12-15

Parlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. Kemikaliedirektivet
REACH och TV-direktivet Television utan gränser antogs, efter en lång tids
behandling. REACH efter en kompromiss mellan de tre största partigrupperna
och Television utan gränser efter avsevärda förbättringar. Även EU:s
budget för 2007 antogs av parlamentet. Dessutom bestämde sig parlamentet
för att försöka hindra att människor skadar sig under sportutövning, på
fritiden, i trafiken, i samband med alkoholkonsumtion och under andra
omständigheter. Rapporter för ärenden från rättsliga och medborgerliga
utskotten kommer att finnas på delegationens hemsida måndag förmiddag. /GL

Moderaternas Brysseldelegation önskar veckorapportens alla läsare en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Miljö – Kemikaliedirektivet

Efter att ha behandlat det nya kemikaliedirektivet, REACH, i över tre års
tid i Europaparlamentet har parlamentet nu med bred majoritet röstat för
den kompromiss som arbetats fram tillsammans med Rådet. Sacconi (PSE, IT),
A6 – 352/06 samt A6 – 345/06.

Detta är den största sammanhållna lagstiftning som parlamentet antagit och
den har varit mycket diskuterad och debatterad. Huvudsyftet med direktivet
är att ha en gemensam lagstiftning för hela unionen som omfattar de
kemikalier som finns omkring oss. REACH kommer att ersätta 40 existerande
rättsakter och genom en förordning och ändring av tidigare direktiv skapa
en gemensam, harmoniserad lagstiftning för alla EU:s medlemsstater.

Vi moderater har under processen arbetat för att få ett kemikaliedirektiv
som fungerar, både för de som ska implementera det och för människor och
miljö. Vi har drivit frågan om att naturligt förekommande, sedan länge
kända och använda ämnen skall undantas lagstiftning. I direktivet är nu
exempelvis pappersmassa undantaget vilket vi tycker är bra. Att hitta en
balans mellan byråkrati och effektivitet har i detta fall inte varit
enkelt men vi anser att den kompromiss som nu ligger är acceptabel.
Kostnaderna för företag som producerar och/eller hanterar kemikalier
kommer att vara stora men nyttan och de positiva effekterna bedömer vi
ändå som än större.

Parlamentet har ända från början kämpat för målsättningen att farliga
ämnen obligatoriskt ska ersättas när så är möjligt. Rådet har däremot
ansett att det för flertalet farliga ämnen (med undantag för långlivade,
bioackumulerande och toxiska, eller mycket långlivade och mycket
bioackumulerande, cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen)
kan tillåtas, förutsatt att de omfattas av en adekvat kontroll.
Tillståndens längd ska sedan avgöras från fall till fall om omfattas av
översyner.

Tillstånd ska vara tidsbegränsade och när det gäller de farligaste
substanserna måste en substitutionsplan finnas om tillstånd ska beviljas.
Substitutionsplanen ska syfta till att ersätta dessa farliga substanser
med mindre farliga ämnen när så är möjligt. Vid denna bedömning deltar den
ekonomiska och sociala kommittén vid kemikaliemyndigheten. Om inga bättre
alternativ finns att tillgå måste en forsknings- och utvecklingsplan tas
fram av tillverkaren för att försöka hitta en ersättning. För mindre
farliga ämnen räcker det att det finns garantier om ”adekvat
kontroll”. Hormonstörande ämnen, som inledningsvis tillhörde
kategorin med de allra farligaste ämnena och därmed omfattades av stränga
tillståndkrav, omfattas nu av bestämmelserna om adekvat kontroll, men man
har enats om en översynsklausul.

Försiktighetsprincipen skrivs inte in i själva den bindande lagtexten, men
den anges som en allmän princip i ett av skälen. Skrivningen anger att
förordningen grundas på principen att det är tillverkare, importörer och
nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar,
släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och
miljöeffekter under normala eller rimligen förutsebara förhållanden.

Alla producenter eller importörer av en vara som innehåller ett farligt
ämne i en koncentration över 0,1 viktprocent av den totala produktens
volym ska tillhandahålla alla mottagare av varor i distributionskedjan,
inklusive – på begäran – konsumenter, information om detta. Kommissionen
åläggs också att försöka inrätta en EU-kvalitetsmärkning för kemiska
produkter.

Skyddet av immaterialrätten har stärkts och skyddet av dataskyddet
förlängs från 3 år till 6 år. Företagen kan av kommersiella skäl välja att
vänta med att dela av sig av information om ämnen som ingår i deras
produkter.

De tre största partigrupperna, EPP-ED, PSE och ALDE ställde sig bakom
kompromissen vilket även moderaterna gjorde. /CDR

Kultur – Television utan gränser

Under onsdagen antog Europaparlamentet inom ramen för
medbeslutandeförfarandet Hieronymis (EPP-ED, DE) betänkande om KOM:s
revidering av TV-direktivet (A6-0399/06.) Till stöd för
ursprungslandsprincipen antogs en formulering som rör leverantörer av
medietjänster som etablerar sig i en medlemsstat med en viss jurisdiktion
”i syfte att kringgå striktare bestämmelser på områden”. Den
mottagande staten får i sådana fall vidta lämpliga åtgärder för att
förhindra missbruk. Eftersom det rör sig om minimibestämmelser ska MS ha
rätt att anta mer detaljerade regler på vissa grunder. Både linjära
tjänster (traditionell TV) och icke-linjära tjänster
(beställningstjänster) omfattas av åtminstone en grunduppsättning
samordnade regler i syfte att garantera en tillräcklig skyddsnivå för
minderåriga samt respekten för grundläggande fri- och rättigheter.
Produktplacering (PP) är förbjuden i nyhets- och samhälls-, barn-,
rådgivningsprogram och dokumentärer men tillåts i biograffilmer,
TV-filmer, TV-serier och sportsändningar.
PP ska identifieras på lämpligt sätt i början och slutet av programmet
samt genom en signal åtminstone var tjugonde minut under programmets gång.
Reklam för alkoholhaltiga drycker får inte riktas till minderåriga och
inte heller uppmuntra till överkonsumtion. Med en rösts skillnad antogs
ett förslag att TV-filmer, biograffilmer, barnprogram och nyhetsprogram
får avbrytas av reklam en gång varje fullständig 30-minutersperiod (och
inte varje 45-minuters period som tidigare antagits i kulturutskottet.) MS
och KOM bör uppmuntra till framtagandet av en uppförandekod för
barnprogram som innehåller eller avbryts av reklam för ohälsosamma
livsmedel som innehåller mycket fett, socker, salt eller alkohol.
Moderaterna liksom EPP-ED röstade för betänkandet. Rådet kommer nu att ta
ställning till parlamentets ändringar. /DC

Budget – 2007 års budget

Europaparlamentet har antagit EU:s budget för EU för 2007 (Elles (EPP-ED,
UK) och Grech (PSE, MT), A6-0451/2006) och parlamentets talman Borrell har
undertecknat den tillsammans med representanter från rådet och
kommissionen,. Totalt uppgår budgeten till 125,8 miljarder i
åtagandebemyndiganden och 115,5 miljarder euro i betalningsåtaganden.
Budgeten på 125,8 miljarder i åtagandebemyndiganden och 115,5 miljarder
euro i betalningsåtaganden motsvarar 0,99 % av BNI för EU 27 med och
Bulgarien och Rumänien som nya medlemsstater.

Tack vare en ovanligt stor samsyn mellan de politiska grupperna kunde hela
kommissionen budget antas i ett block. Ledord i budgeten är Valuta för
pengarna, och även om vi moderater hade synpunkter på bland annat
skrivningar om budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken, så är detta
en bra budget om man vill ha valuta för pengarna.

En dragkamp som EP fört gentemot rådet är större insyn i den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Nu har rådet förbundit sig att
hädanefter ”i tid informera parlamentet om alla åtgärder inom den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets-
och försvarspolitiken” som rådet har för avsikt att vidta. Detta rör
t.ex. det tänkbara uppdraget i Kosovo vars målsättningar och kostnader
parlamentet kommer att informeras om. Budgeten för GUSP fastsälls till
159,2 miljoner.

Moderaterna och EPP-ED röstade för budgeten. /CDR

Miljö – Skydd mot skador

I en rapport av Sinnott (IND/DEM, IR) Förebyggande av skador och främjande
av säkerhet, A6 – 398/06 kommer kommissionen och parlamentet med
rekommendationer till medlemsstaterna. Syftet är att förhindra att
människor skadar sig. Grupper man vill fokusera på är äldre, yngre,
kvinnor och de i lägre socialklasser. Förslagen omfattar bland annat
fritid, sport, trafik, självvållade skador samt skador man tillfogar sig
själv eller andra i samband med alkoholkonsumtion.

Moderaterna röstade till skillnad från EPP-ED emot rapporten. /CDR

Miljö – Grundvatten

Parlamentet har godkänt den kompromiss som träffats mellan rådet och
parlamentet om innehållet i direktivet om skydd av grundvatten mot
föroreningar och försämring. Klass (EPP-ED, DE), A6-0446/2006. Parlamentet
har lyckats uppnå strängare normer och regler för att förhindra att
grundvattnet förorenas. MS skyldigheter att hindra eller begränsa
tillförsel av farliga ämnen i grundvattnet har skärpts av parlamentet.
Bland dessa farliga ämnen ingår bl.a. cyanid, arsenik, biocidprodukter och
andra ämnen som finns listade i bilagorna till ramdirektivet som antogs i
oktober 2000. Bestämmelserna i direktivet om skydd mot att vatten
förorenas av nitrater från jordbruket med gränsvärden på 50 mg/l ska
fortsätta att gälla.

Med undantag för normer för pesticider inför inte direktivet några
gemensamma standarder på EU-nivå utan syftar till att samordna metoder för
att mäta potentiella föreoreningar. Om ett land av folkhälsoskäl vill
fastställa strängare värden för förorenande ämnen medges detta
uttryckligen. MS kan för att hindra eller begränsa tillförsel av
förorenande ämnen i grundvattenförekomster också fastställa skyddsområden
för dessa vattenförekomster. Parlamentet fick igenom ett explicit tillägg
om att sådana skyddsområden också kan omfatta en medlemsstats hela
territorium.

Moderaterna röstade liksom EPP-ED för förlikningsresultatet. /CDR

Jordbruk – Bananer

Kommissionen vill förändra stödet till bananodlingar inom EU så att de
behandlas mer som andra grödor. Parlamentet vill se mer stöd till fram för
allt de yttersta randområdena och hävdar att det finns odlare som inte kan
få sin försörjning på något annat sätt. Fruteau (PSE, FR), A6 – 422/06. Vi
moderater anser att kommissionens vilja till förändring är bra och röstade
därför, till skillnad från vår grupp, emot parlamentets ändringar. /CDR

Jordbruk – Avyttring av foderblandningar

I en rättelse av ett tidigare direktiv slår parlamentet fast riktlinjer
för hur detaljerade innehållsförteckningarna för djurfoder skall vara.
Ledamöterna röstade för en linje där detaljnivån inte behöver vara så hög
men det ska vara möjligt för myndigheter att få mer information vid
epidemier. Graefe zu Baringdorf (VERTS, DE), A6- 411/2006. EPP-ED och
moderaterna röstade för förändringen. /CDR

Jordbruk – Utgifter inom veterinärområdet

Vid tidigare epidemier i djurbestånd har EU haft oklara regler kring
ersättningar till de som drabbats. Nu gör man det möjligt för EU att gå in
ekonomiskt för att vara med att förhindra spridning av sjukdomar.
Figueiredo (GUE, PT), A6- 409/2006. Moderaterna och EP-ED röstade för
förslaget. /CDR

Miljö – TSE

Förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel
spongiform encefalopati, Roth-Behrendt (PSE, DE), A6- 445/2006.
Moderaterna och EPP-ED röstade för detta betänkande som stödjer insatserna
mot TSE, en djursjukdom av samma typ som galna ko-sjukan. /CDR

Fiske – Rapportering

Rapportering av uppgifter om landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna,
Morillon (ALDE, FR), A6- 400/2006. Syftet är att förenkla och förbättrat
förfarandena kring rapporteringen av landade fiskeriprodukter vilket vi
moderater liksom vår grupp stödjer. /CDR

Miljö – Näringspåståenden, vitaminer och läkemedel

I tre rapporter som i sak har varit omdebatterade, görs nu förändringar i
den interna. Rapporterna är i detta skede okontroversiella.
Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, Poli Bortone (UEN,
IT), A6- 404/2006; Tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa
andra ämnen i livsmedel, Scheele (PSE, AT), A6- 403/2006; Läkemedel som
används inom pediatrik, Grossetête (EPP-ED, FR), A6-0396/2006.

EPP-ED och moderaterna röstade för rapporterna. /CDR

Budget – Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

Budgetförordningen ses över vart tredje år eller tidigare om det
föreligger behov. Nu är det tre år sedan den senaste översynen. I denna
rapport fokuserar parlamentet på effektivitet och öppenhet för fördelning
av medel, transparens, samt metoder att förhindra fusk. Gräßle (EPP-ED,
DE), A6- 447/2006.

Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Budget – Två justeringar

Parlamentet antar kommissionens förslag om företagsstrukturen i jordbruket
men lägger till ett klargörande att Rumänien och Bulgarien ska vardera ha
2 miljoner, Lewandowski (EPP-ED, PL), A6- 424/2006. Parlamentet accepterar
rådets förslag på tilläggsbudget nr 6 för 2006. Pittella (PSE, IT), A6-
444/2006.

Moderaterna och EPP-ED röstade för båda rapporterna. /CDR

Miljö – Utsläpp av motorfordon

Parlamentet röstade för rapporten Typgodkännande av motorfordon med
avseende på utsläpp och om tillgång till reparationsinformation, Groote
(PSE, DE), A6-0301/2006.

Som ett led i att förbättra luftkvaliteten i unionen föreslår kommissionen
strängare utsläppsregler för personbilar. Förslaget kallas också Euro 5.

Rapportören ville gå ett steg längre, redan till Euro 6 men har inte fått
igenom sina förslag. Nu antogs en kompromiss som moderaterna och EPP-ED
ställde sig bakom. /CDR

Jordbruk – Socker

Den gemensamma organisationen av marknaden för socker (tillfällig ordning
för omstrukturering av sockerindustrin till följd av utvidgningen), Daul
(EPP-ED, FR), A6- 412/2006. Även Rumänien och Bulgarien skall få ta del av
den gemensamma organisationen av marknaden för socker. Vi anser att
sockermarknaden måste liberaliseras men så länge den existerar måste även
nya MS vara en del i den varför vi liksom EPP-ED röstade för förslaget.
/CDR

Inre marknaden – Tullåtgärder

Under sessionen röstades ett paket med tullåtgärder igenom i kammaren
(Fourtou, ALDE, FR, A6-0428/2006 och A6-0429/2006 samt Heaton-Harris
(EPP-ED, UK, A6-0407/2006). Inom ramen för det nya tullåtgärdsprogrammet
”Tull 2013” kommer utvecklingen av ett nytt, elektroniskt
tullsystem att stödjas och tullkodexen att moderniseras. Därutöver kommer
en fortsatt utbyggnad av det internationella tullsamarbetet och
informationsutbytet att främjas. Moderaterna röstade, liksom
EPP-ED-gruppen, för samtliga program. /CT

Inre marknaden – Konsumentpolicy

Utan att några ändringsförslag lagts röstade kammaren igenom det nya
åtgärdsprogrammet för konsumentpolicyn 2007-2013 (Thyssen, EPP-ED, BE,
A6-0408/2006). Inför denna andraläsning hade en överenskommelse träffats
med rådet och kommissionen, och de flesta av Europaparlamentets åsikter
från första läsningen har tillgodosetts i denna kompromiss. Moderaterna
följde sin partigrupp EPP-ED och röstade för det nya förslaget, som
innebär en stramare budget med färre åtgärdsområden. /CT

Inre marknaden – Bidrag till Irland

EU är största bidragsgivare i den Internationella fonden för Irland som
skapades för att förbättra den ekonomiska och social situationen i landet.
Fonden kommer att upphöra 2010, men EU föreslås bidra med €15 per år i
ytterligare 4 år. Den huvudsakliga tvistefrågan under denna session gällde
den rättsliga grunden. Eftersom moderaterna anser att Europaparlamentet
ska få möjlighet till medbeslutande i frågan röstade vi för det
ändringsförslag som ändrade denna, men till skillnad från EPP-EDgruppen
röstade vi emot rapporten i sin helhet. Även om de problem som fonden
riktar in sig mot i och för sig är viktiga att hantera, finns det inget
som motiverar att EU i denna form bidrar till integrationspolitiken i ett
av unionens rikaste medlemsstater. /CT

Ekonomiska – Statistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet

En rapport som syftar till att inrätta gemenskapsstatistik över utländska
dotterbolags struktur har antagits av Europaparlamentet denna vecka,
A6-332/05. De gemensamma reglerna för statistik ska göra att man lättare
ska kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen. Framför allt ska de
insamlade uppgifterna tillhandahålla information om bland annat
kapitalrörelser, direktinvesteringar, gränsöverskridande sysselsättning
och teknisk utveckling. Moderaterna och EPP-ED följde föredraganden Klinz
(ALDE, DE) och röstade för betänkandet./JA

Ekonomiska – Moms på e-tjänster

Parlamentsledamöterna har ställt sig bakom ett betänkande av Becsey
(EPP-ED, HU)som föreslår en förlängning av en tillfällig ändring av
direktivet om moms på e-tjänster, A6-440/06. Bakgrunden till ändringen är
att EU-baserade företag betalade moms på e-tjänster till tredje länder
medan tjänsteleverantörer utanför EU var befriade från att betala moms.
Man förlänger nu tillämpningstiden för momssystemet på e-tjänster för att
ge mer tid åt ECOFIN-rådet att harmonisera de olika direktiven på området.
Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporten. /JA

Konstitutionella – EU:s förmåga att integrera nya medlemsstater

Europaparlamentet har antagit ett betänkande som behandlar de
institutionella aspekterna på EU:s förmåga att integrera nya MS,
A6-393/06. Föredraganden Stubb (EPP-ED, FI) påpekar att utvidgningen har
stärkt unionen, både ekonomiskt och som internationell aktör. Rapporten
understryker att termen ”absorptionsförmåga” är missvisande –
istället bör man prata om integrering av medlemsstater. Dock betonas att
integrationsförmågan är EU:s ansvar och inte kandidatländernas. Rapporten
konstaterar att man vid tidigare utvidgningar inte lyckats säkra effektivt
beslutsfattande inom EU och understryker att man innan ytterligare
utvidgning bör införa en rad reformer av bl.a. systemet för kvalificerad
majoritetsröstning i rådet och andra institutionella reformer som ingick i
konstitutionsfördraget. Den moderaterna delegationen röstade för
rapporten, men röstade emot en skrivning som föreslår att kommissionens
ordförande ska väljas av Europaparlamentet. /JA

Konstitutionella – Genomförandebestämmelser

I veckan antog man ett betänkande om en ändring av EP:s arbetsordning
gällande genomförandebestämmelser, A6-415/06. Förhandlingar mellan EP, KOM
och rådet har resulterat i ett nytt avtal och kommittéförfarande, och
Corbetts (PSE, UK) betänkande syftar till att göra terminologin i beslutet
enhetligt med EP:s arbetsordning, artikel 81. Moderaterna och EPP-ED
röstade för betänkandet. /JA

Konstitutionella – Val av kvestorer och utskottspresidium

Med anledning av Rumäniens och Bulgariens anslutning till EU den 1 januari
2007 och detta innebär att antalet ledamöter ökar har Europaparlamentet
beslutat att utöka antalet poster med särskilda uppdrag, A6-464/06.
Rapportör Leinen (PSE, DE) föreslog att EP fram till juli 2009 då antalet
ledamöter minskas ska ha sex kvestorer och upp till fyra vice ordförande i
utskottspresidierna. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /JA

Kultur – Europeiska året för interkulturell dialog

Under tisdagen antog Europaparlamentet i en andra läsning utan
ändringsförslag, en rekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt om det
Europeiska året för interkulturell dialog 2008 (A6-0435/06.)
Hennicot-Schoepges (EPP-ED, LU) betänkande framhåller att syftet med det
tematiska europaåret är att föra Europas medborgare närmare varandra och
göra befintliga kulturprogram mer synliga. Budgeten för programmet kommer
att vara 10 miljoner Euro. I den första läsningen röstade moderaterna för
betänkandet men lämnade in en röstförklaring som klargjorde att vi är
skeptiska till centralt utarbetade kampanjer och opinionsbildning. Rådet
och parlamentet kunde inför den andra läsningen enas om att minska det
finansiella anslaget till informationskampanjer från 45 % till 34 % av den
totala budgeten./DC

Kultur – Rätt till genmäle för nätverksbaserade tjänster

Europaparlamentet antog under onsdagen en andrabehandlingsrekommendation
(A6-0433/06) om möjlighet för MS att vidta åtgärder för att stärka skyddet
för minderåriga och människans värdighet vid användning av vissa
nätbaserade tjänster. Betänkandet av De Sarnez (ALDE, FR) föreslår
åtgärder på EU-nivå som kan bidra till att skydda de mest utsatta
grupperna genom att stärka möjligheten att utöva rätten till genmäle. Den
gemensamma ståndpunkten innehåller förslag om att MS ska genomföra
informationskampanjer för att göra medborgarna medvetna om risker med
Internet, samt dela ut informationspaket om hur man surfar säkert.
Moderaterna röstade emot betänkandet i första läsningen och avvek från
EPP-ED. Inför den andra läsningen fanns inga ändringsförslag och heller
inget förslag om att avvisa rådets gemensamma ståndpunkt. Den gemensamma
ståndpunkten antogs av parlamentets ledamöter./DC

Industri – Europeisk strategi för framtida energiförsörjning

Europaparlamentet antog under torsdagen en rapport av Morgan (PSE, UK)
(A6-0426/0) som behandlar KOM:s grönbok om hållbar, konkurrenskraftig och
trygg energiförsörjning. Ledamöterna ställer sig bakom ett bindande mål
för CO2-utsläpp år 2020 och ett indikativt sådant för 2050. I betänkandet
erkänns den funktion som kärnkraften har i vissa MS som en del av
energimixen, men man understryker att beslut som rör kärnkraft ska fattas
på MS-nivå. Konsumenten ska spela en central roll i den framtida
energipolitiken, denne ska få tillgång till prisinformation och ha
möjlighet att byta energileverantör. EU bör tala med en gemensam röst
gentemot tredjeländer, i synnerhet Ryssland, för att bättre kunna
förhandla med energiproducerande stater. Parlamentet ställer krav på
Ryssland att ratificera europeiska energistadgefördraget och
energistadgeprotokollet som båda är fundamentala för att fortsatta
investeringar ska göras i rysk energiinfrastruktur. Moderaterna och EPP-ED
röstade för initiativbetänkandet./DC

Industri – Inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetsstöd

Inom ramen för samrådsförfarandet antog parlamentets ledamöter ett
betänkande (A6-0397/06) av Seppänen (GUE/NGL, FI) som behandlar
inrättandet av ett instrument för kärnsäkerhetsstöd. Det har sitt ursprung
i ett beslut att alla åtgärder som grundades på artikel 203 i
Euroatomfördraget ska finansieras enligt ett separat instrument för
kärnsäkerhetssamarbete. Dess syfte är att täcka bistånd och samarbete
mellan EU och tredjeländer på kärnsäkerhetens område. Betänkandet
understryker vikten av att principen ”förorenaren betalar”, ska vara
gällande. Rådet rekommenderas att prioritera sådana
kärnkraftsinstallationer som kan väntas få effekter som påverkar EU:s MS.
Mot rapportörens vilja antog ledamöterna ett ändringsförslag som gör det
möjligt för ekonomiskt bistånd att också utgå till nya anläggningar på
planeringsstadiet och inte enbart till befintliga. Moderaterna liksom
EPP-ED röstade för betänkandet./DC

Industri – Avtal om forskningsverksamhet för intelligenta
tillverkningssystem

Parlamentet antog genom förenklat förfarande Chichesters (EPP-ED, UK)
betänkande A6-0418/06 om förnyelse och ändring av avtalet om forsknings-
och utvecklingsverksamhet för intelligenta tillverkningssystem mellan EU
och Australien, Kanada, EFTA-länderna, Norge, Schweiz, Sydkorea, Japan och
USA. Moderaterna och EPP-ED ställde sig bakom betänkandet som antogs med
handuppräckning. /DC

Industri – En strategi för biomassa och biobränslen

På torsdagen antog Europaparlamentets ledamöter en initiativrapport av
Langen (EPP-ED, DE) (A6-0347/06) om biomassa och biodrivmedel. Rapporten
har delvis författats med anledning av KOM:s grönbok om hållbar,
konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning. Samtliga politiska grupper
är eniga om att biomassa bör nämnas som en viktig beståndsdel för att
förverkliga dessa mål. Ökad användning av biomassa kan reducera beroendet
av import och fossila bränslen. Betänkandet uppmanar MS att skapa
enhetliga rambestämmelser i syfte att låta marknaden avgöra den optimala
användningen av biobränslen. Åtgärder bör vidtas för att eliminera
barriärer som uppstår på marknaden mellan och inom MS. Produktion och
användning av biobränslen bör göras mer attraktiv genom
investeringsincitament. Parlamentet uppmanar till en Action Plan för
skogsindustrin men understryker att användningen av sådan biomassa inte
får leda till ökat utnyttjande av naturliga skogar. Moderaterna liksom
EPP-ED röstade för betänkandet./DC

Transport – Körkortsdirektivet

Parlamentet röstade i andra läsningen igenom ärendet om körkortsdirektiv
(A6-0414/2006) av Grosch (EPP-ED, BE). De viktigaste förhandlingsfrågorna
har gällt körkortsturism, tvåhjuliga fordon, släp samt minskning av antal
olika körkort. Körkortsturism innebär att medborgare som varit tvungen att
lämna ifrån sig sitt körkort i sitt hemland på grund av allvarligt brott,
skaffar sig nytt körkort i annan MS som sedan måste erkännas i deras
hemländer. För att komma till rätta med detta problem ska en MS vägra
utfärda ett körkort om en sökandes körkort har begränsats, omhändertagits
eller återkallats av en annan MS. För att underlätta samarbetet bör ett
närverk för EU-körkort införas för datautbyte. När det gäller motorcyklar
ska säkerhet vinnas genom erfarenhet av små cyklar innan man byter till
större. Åldersgränsen för direkt tillträde till de största cyklarna höjs
till 24 år. De nuvarande mer än 110 körkortsmodellerna ska ersättas av en
enda körkortsmodell i kreditkortsformat. Senast om sex år måste alla nyutfä
rdade körkort motsvara den nya modellen och 26 år efter att direktivet
trätt i kraft ska alla körkort omfattas. Körkort ska endast vara giltiga i
15 år. /CH

Utrikes – Finansieringsprogram för demokrati och mänskliga rättigheter

Syftet med förslaget till nytt finansieringsprogram (A6-0376/2006) är att
skapa en rättslig grund för det program som skall ersätta Europeiska
initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR) vilket bygger
på två förordningar som löper ut 2006. Instrumentet ska göra biståndet mer
effektivt i planering och tillhandahållande av stöd. Det ska främja
mänskliga rättigheter och demokrati inom ramen för de yttre
förbindelserna. Biståndet är av övergripande natur och ska komplettera
andra instrument som finns för EU:s politik för demokrati och HR (ex
grannskaps- och partnerskapsinstrument, instrument för
utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete och
föranslutningsinstrument). De är således inte bundna till särskilda
geografiska områden eller särskilda kriser. Nyckelordet för skapandet av
nya instrumentet har varit flexibilitet. Dels för att för att kunna stödja
särskilda åtgärder som inte är bundna till vare sig geografiska områden
eller särskilda kriser och dels för at kunna stödja oberoende åtgärde
r. KOM föreslog först en tematisk utformning (som EIDHR hade) men har
sedan gått med på EP:s förslag om en separat förordning. Budgeten för
2007-2013 är 1 103.702 000 varav EP föreslår att minst 66 procent ska gå
till åtgärder från ideella, icke-statliga aktörer. Rapportörer för ärendet
har varit Flautre (Verts/ALE, FR) och McMillan-Scott (EPP-ED, UK). EPP-ED
och moderaterna stödde förslaget som röstades igenom av parlamentet. /CH

Sociala – Globaliseringsfonden

Europaparlamentet röstade i veckan igenom betänkandet om
globaliseringsfonden (A6-0385/2006) av Roselyne Bachelot-Narquin (EPP-ED,
FR). Fonden som redan existerar, har skapats i syfte att stödja
arbetstagare som förlorat sitt arbete till följd av genomgripande
strukturförändringar inom världshandeln. Diskussioner har förts om vilka
kriterierna ska vara för att söka bidrag ur fonden samt vilka stödåtgärder
som ska ges till förmånstagarna. EP föreslår att bidrag ska ges när minst
1000 arbetstagare sägs upp under en 12-mån period på ett eller flera
företag (KOM föreslår 6-mån) eller när mindre arbetsmarknader om
uppsägningarna, av minst 500, har allvarliga följder för den lokala
ekonomin. Åtgärder ska ges i form av stöd till arbetssökande, flyttbidrag,
utbildning men inte till att finansiera passiva socialskyddsåtgärder
vilket KOM har föreslagit. Till skillnad från KOM anser EP att stöd från
fonden kan kompletteras genom bistånd från andra finansieringsinstrument
från EU, särskilt från ESF (Europeiska socialfon
den). Globaliseringsfonden är budgeterad till 500 miljoner per år och det
ekonomiska stödet ska ges i form av enskild utbetalning. Moderaterna avvek
från EPP-ED och röstade mot betänkandet. /CH

Utrikes – Utvidgningsstrategi

Europaparlamentet röstade i veckan ja till utvidgningsstrategin
(A6-0436/2006) av Brok (EPP-ED, DE). Betänkandet håller stram ton och
manar till eftertanke och mer ingående granskningar av kandidatländer före
fler utvidgningar görs. Enligt betänkandet är EU:s absorptionsförmåga
beroende av flera faktorer; institutionella, finansiella och inte minst
politiska. Bland annat vill EP uppmärksamma frågan om rättstatsprincipen i
högre utsträckning än tidigare och uppmanar dessutom rådet att spela en
mycket aktivare roll när det gäller övervakningen av anslutningsprocessen.
Parlamentet förespråkar att konstitutionsprocessen bör få ett avslut före
2009 och nästa val till Europaparlamentet eftersom Nicefördraget inte
lämpar sig för vidare utvidgning. Rapportör Brok som är
utvidgningsskeptisk, menar att EU bör undersöka om det finns andra former
för nära samarbete som alternativ till fullt medborgarskap. EP lovar dock
fullfölja de pågående förhandlingarna, i synnerhet med Kroatien. Turkiet
får påbackning vad gäller ref
ormprocessen och landets skyldighet att ratificera och tillämpa
tilläggsprotokollet, det s.k. Ankaraprotokollet, som utvidgar
associeringsavtalet mellan EU och Turkiet till att omfatta de tio nya
medlemsstaterna, inklusive Cypern. Moderata delegationen tillsammans med
EPP-ED, röstade för initiativbetänkandet. /CH

Utveckling – Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

Europaparlamentet röstade efter två års arbete igenom Mitchells (EPP-ED,
IR) rapport om finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
(A6-0448/2006). Arbetet har handlat om hur bistånd på bästa sätt ska kunna
hjälpa behövande i u-länder, både vad gäller geografiska som tematiska
områden. Hälsa och utbildning har varit prioriterade områden och tjugo
procent av den totala budgeten kommer att gå till dessa områden. Budgeten
har fått en ny rättslig grund för arbetet. Utgifterna är uppdelade genom
en finansiering per program. EP:s rätt till medbeslutande kvarstår efter
lång förhandling. EPP-ED gruppen är delade i åsikterna om huruvida
reproduktiv hälsa bör vara med i rapporten eller inte. Moderaterna stöder
rätten till reproduktiv hälsa och att biståndspengar ska kunna ges till
att exempelvis genomföra aborter. /CH

Transport – Krav på dubbelskroviga oljetankfartyg

År 2002 antogs förordningen om införandet av krav på dubbelskrov för
oljetankfartyg. Förordningen omfattade en tidsplan för utfasning som nu
ska påskyndas. Inget oljetankfartyg som transporterar tunga oljor,
oberoende av flagg, skall tillåtas anlöpa hamnar eller ankringsplatser som
omfattas av en MS behörighet, om inte oljetankfartyget har dubbelskrov.
Parlamentet röstade med förenklat förfarande igenom ärendet (A6-0417/2006)
med stöd av moderaterna och EPP-ED. Rapportör för betänkandet var Le
Rachinel (NI, FR). /CH

Tranport – Ingående av avtal mellan EU och Paraguay om vissa
luftfartsaspekter.

Europaparlamentet röstade med förenklat förfarande för avtalet mellan EU
och Paraguay om avtal om vissa luftfartsaspekter (A6-0406/2006) av Costa
(ALDE, IT). EG-domstolen har fastslagit att EU har exklusiv behörighet när
det gäller olika aspekter av de yttre förbindelserna på luftfartsområdet
vilket tidigare reglerats genom bilaterala luftfartsavtal. Rapporten
ersätter vissa bestämmelser i det befintliga avtalet. Ändringarna avser
utseende av lufttrafikföretag, beskattning av flygbränsle och
flygtransportpriser. Moderaterna och EPP-ED stödde förslaget. /CH

Jämställdhet – Europeiskt jämställdhetsinstitut

I andra läsningen av betänkandet om det europeiska jämställdhetsinstitutet
(A6-0455/2006) godtog parlamentet förslaget av rapportörerna Groener (PSE,
DE) och Sartori (EPP-ED, IT). Institutets uppgift är att tillhandahålla
tekniskt stöd för MS och EU-institutionerna i syfte att föra en bättre
jämställdhetspolitisk. Moderaterna var emot upprättandet av institutet.
Denna gång avsåg dock rapporten sakfrågor utan organisationsstruktur så
som styrelsens sammansättning. Trepartsdialog har ägt rum. EP har hållit
god linje och kämpat för en bantad styrelse. Utnämning av direktör sker av
KOM och styrelsen. Rådet har gått med på att ersätta presidiet med ett
expertforum bestående av bland annat en företrädare per MS. Rådet
förlorade tyvärr sin protest om representations- fördelningen av styrelsen
vilken nu sätts till minst 40 procent för varje kön. Moderaterna och
EPP-ED röstade för betänkandet. /CH

Resolutioner

Resolution om samordning av lagar som avser fondföretag (UCITS)

Europaparlamentet har antagit ett förslag till resolution av Klinz (ALDE,
DE) beträffande samordning av lagar och andra författningar avseende
företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag), B6-643/06. I resolutionen understryks att definitionerna
för valbara investeringar måste förtydligas för att kunna förverkliga den
inre marknaden, och menade att en förordning i denna fråga är lämpligare
än ett direktiv. Moderaterna och EPP-ED röstade för resolutionen. /JA

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskottsmöten i Bryssel, därefter juluppehåll,
gruppmöten och session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 19 januari.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter
i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter
parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i
utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller
politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan
kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark,
EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern,
IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta,
NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien,
SK/Slovakien, UK/Storbritannien