Hoppa till innehåll

Veckorapport Europaparlamentet v 5 Bulgariens president, liksom Rumäniens och en hel del annat

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 5

2007-02-02

Europaparlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel. Under sessionen antogs ett initiativbetänkande om kostvanor och fetma. I rapporten slås fast att fetma är en kronisk sjukdom. Till skillnad från andra kroniska sjukdomar kan den dock botas om reklam för livsmedel som innehåller fett, socker och salt stoppas, anser parlamentet. Moderaterna röstade mot rapporten. Miljöutskottet har voterat om ingredienserna i vodka. Christofer Fjellner ansåg att det inte fanns något behov av att reglera dryckens innehåll, men hans kollegor var av annan uppfattning. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Val

Moderater leder beredning

Gunnar Hökmark valdes i veckan till ordförande för den arbetsgrupp inom EPP-ED som samordnar politiken och bereder gruppens ställningstaganden i det sociala utskottet, industri-, energi- och forskningsutskottet, utskottet för kultur och utbildning, samt jämställdhetsutskottet. Charlotte Cederschiöld utsågs till vice ordförande för den arbetsgrupp som hanterar utskotten för inre marknaden, ekonomi, miljö och hälsa, samt transport och turism. /GL

Utskottsfördelning

Parlamentets utskottsindelning fastställdes i onsdags. Förändringarna för moderaternas del är små. Charlotte Cederschiöld har bytt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter mot utskottet för rättsliga frågor. I övrigt ser utskottsfördelningen ut som följer:

Gunnar Hökmark är ledamot av utskottet för ekonomi och valutafrågor, samt ersättare i utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Charlotte Cederschiöld är ledamot av utskottet för inre marknaden och konsumentskydd, samt ledamot av utskottet för rättsliga frågor.

Anna Ibrisagic är ledamot av utskottet för utrikesfrågor, ersättare i utskottet för sysselsättning och sociala frågor, samt ledamot av underutskottet för säkerhet och försvar.

Christofer Fjellner är ledamot av budgetkontrollutskottet, ledamot av utskottet för internationell handel, samt ersättare i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. /GL

Presidieval klara

Under onsdagen och torsdagen höll utskotten sina konstituerande sammanträden. EPP-ED-gruppen tilldelades 9 av 22 ordförandeposter. Jacek Saryusz-Wolski (PL) leder utrikesutskottet, Reimer Böge (DE) budgetutskottet, Miroslav Ouzký (CZ) miljöutskottet, Angelika Niebler (DE) industriutskottet, Gerardo Galeote (ES) regionala utskottet, Neil Parish (UK) jordbruksutskottet, Giuseppe Gargani (IT) rättsliga utskottet, Anna Záborská (SK) jämställdhetsutskottet och Karl von Wogau (DE) underutskottet för säkerhet och försvar.

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, från rumänska extrema Partidul România Mare, kandiderade som förste vice ordförande för kulturutskottet, men kuppades bort med 36 röster mot och 4 röster för. Moisuc tillhör den nya partigruppen ITS, där franska Front National, belgiska Vlaams Blok, italienska Lista Mussolini, österrikiska FPÖ samt antisemitiska partier från Bulgarien och Rumänien ingår. Gruppen var berättigad till posten enligt D’Hondt-systemet, som styr fördelningen av uppdrag i parlamentet, men detta frångicks.

Däremot kan Helmuth Markov, tyska PDS, numera presentera sig som ordförande för utskottet för internationell handel, även om hans demokratiska trovärdighet lämnar en del i övrigt att önska. PDS styrde som bekant DDR mellan 1946 och 1989, men då under beteckningen SED. Markov anslöt sig till Erich Honeckers parti redan 1973… /GL

Rapporter

Miljö – Fetma

Europaparlamentet antog en initiativrapport av Ries (ALDE, BE); ”Främja goda kostvanor och motion: en europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar.” A6 – 450/06. Rapporten pekar på problemen med övervikt och har olika förslag på lösningar, allt från att stoppa reklam för livsmedel med för stor andel fett, socker eller salt, till speciella projekt för att få barn och ungdomar att röra mer på sig. Då detta är en initiativrapport är det inga lagförslag men det efterfrågades lagstiftning på området. Då rapporten behandlades i miljöutskottet och efter behandling i plenum har många av de subsidiaritetsinskränkande förslagen tagits bort. Trots det anser vi moderater att de här problemen löses bättre antingen av individer själva eller i vissa fall på nationell nivå. EPP-ED röstade för förslaget men moderaterna röstade emot. /CDR

Miljö – Definitioner av spritsorter

Miljöutskottet har i veckan röstat om det omdiskuterade förslaget om definitioner av spritprodukter. Det finns sedan länge officiella definitioner på olika spritsorter inom unionen, vad de får innehålla och heta. Det har däremot saknats definition på brännvin och vodka vilket har fått än större aktualitet sedan utvidgningen 2004 då vi fick in fler länder där vodka och ren sprit dricks i större omfattning. Kommissionen föreslog att det vi kallar vodka skulle klassas som ”övrig spritdryck” vilket skulle ge denna ädla dryck lägre status än övriga spritdrycker. En annan stötesten är vad som får ingå i vodka. Länderna i vodkabältet vill ha en snäv definition där endast sprit baserad på potatis, spannmål och sockerbetor ska få klassas som vodka medan länder längre söderut anser att vodka även kan tillverkas på andra jordbruksprodukter som till exempel druvor.

Rapportören Schnellhardt (EPP-ED, DE) föreslog en kompromiss där vodka kan få tillverkas av andra spannmålsprodukter men det ska då tydligt vara utmärkt på etiketten. Kompromissen röstades igenom i utskottet men enligt parlamentets jurister är denna konstruktion inte legalt möjlig.

Moderaterna lade fram ett förslag om att förkasta hela förslaget med hänvisning till att det inte behövs reglering på området men det förslaget avvisades. Moderaterna valde då att stödja förslag om att ge vodka status som spritdryck på motsvarande sätt som exempelvis gin och whiskey. /CDR

Internationell handel – Tekniskt regelverk för motorfordon

Inom FN:s ekonomiska kommission för Europa strävar man bland annat efter att etablera ett harmoniserat tekniskt regelverk för motorfordon. Syftet är att förhindra uppkomsten av tekniska handelshinder, samtidigt som föraren garanteras en hög nivå av säkerhet. Europaparlamentet röstade i veckan igenom Barón Crespos (PSE, ES) två rekommendationer (A6-0472/2006 och A6-0473/2006) som medger kommissionen att å gemenskapens vägnar ansluta EU till de gemensamma föreskrifterna. De två regleringarna ifråga gäller förarens siktfält framåt, samt avskiljningsanordningar för skydd mot rörelser i bagaget. Moderaterna, liksom EPP-ED, röstade för rekommendationerna. /SN & CDR

Budgetkontroll – Transeuropeiska nät inom transportsektorn (TEN-T)

Budgetkontrollutskottet röstade i veckan igenom Starkeviciutes (ALDE, LT) förslag till betänkande om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 6/2005 om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Gemenskapen bidrar till att upprätta transeuropeiska nät inom transportsektorn för att främja sammanhållning, samtrafikförmåga och driftskompatibilitet inom de nationella näten, samt tillträdet till sådana nät över hela unionen. Europeiska revisionsrätten har granskat i vilken utsträckning kommissionens förvaltningssystem bidrar till ett ekonomiskt, effektivt och ändamålsenligt TEN-T. Utifrån denna granskning pekar Europaparlamentet i sin rapport på de förändringar – bl.a. samordning av finansieringen av EU:s transportinfrastruktur och heltäckande utvärderingar som på ett tidigt stadium ska peka på vilka projekt som ger högt mervärde till gemenskapen – som bör genomföras för att förbättra den rådande situationen. Moderaterna, liksom EPP-ED, röstade för betänkandet. /SN & CDR

Fiske – Avtal med Gabon

Europaparlamentet antog en rapport av Arnaoutakis (PSE, GR), A6-0477/2006 om Partnerskapsavtalet mellan EG och Republiken Gabon om fiske. Parlamentets ändringar gällde detaljer vilka gjorde avtalet bättre, vilka vi röstade för. Däremot röstade moderaterna till skillnad från EPP-ED emot avtalet som sådant då vi anser att detta inte är ett bra sätt att driva vare sig fiskeri- eller biståndspolitik. /CDR

Budget – Justeringar

Parlamentet röstade med förenklat förfarande för ett antal olika budgetlinjer inom strukturfonderna och fiskeri, Elles (EPP-ED, UK), A6 – 10/07. Ändringarna är mellan olika budgetlinjer och merparten är budgetneutrala. Överenskommelse kring dessa träffades i november förra året. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för. /CDR

Industri – Samarbete med Sydkorea

Under torsdagen antog parlamentets ledamöter inom ramen för samrådsförfarandet Chichesters (EPP-ED, UK) betänkande om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea (A6-470/2006). Avtalet som syftar till ett förstärkt samarbete på forskningsområdet belyser EU:s och Koreas liknande forskningsmässiga prioriteringar med särskilt fokus på IT, telekommunikation och förnybar energi. Unionen liksom Korea är båda medlemmar av ITER som är en experimentanläggning som utvecklar teknik i syfte att göra fusionsenergi till en möjlig framtida energikälla. Betänkandet antogs med förenklat förfarande och stöddes av EPP-ED liksom av moderaterna./DC

Rättsliga – Preskriptionstider

Europaparlamentet röstade i veckan för Diana Wallis (UK, ALDE) initiativbetänkande (A6- 405/06) om en rekommendation till kommissionen att göra en utredning för att sen lägga fram en rapport om följderna av skillnaderna i preskriptionstid inom EU. Dessa skillnader har visat sig få oönskade följder för olycksoffer som kommer från ett land men som skadat sig i ett annat. Det har ibland visat sig vara mycket komplicerat för skadade personer att utöva sin rättighet i andra medlemsstater. Syftet med utredningen är sedan att eventuellt lägga fram ett förslag till rättsakt om preskription när det gäller skadeståndsanspråk vid fall av kroppsskador och dödsolyckor i gränsöverskridande rättstvister. Enbart grundprinciperna skall fastställas i rättsakten eftersom skillnaderna är alltför stora för att harmonisera helt. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet./LE

Rättsliga – Europeiska privata aktiebolag

Europaparlamentet röstade i veckan för Klaus-Heiner Lehnes (EPP-ED, DE) initiativbetänkande (A6-434/06) om en rekommendation till kommissionen att lägga fram förslag om en stadga för europeiska privata aktiebolag. Förlaget behandlar en företagsform som skall finnas, jämte nationella bolagsformer, och som ett företag kan välja att anta. Syftet med denna företagsform är att skapa ett alternativ som underlättar och undanröjer handelshinder för mindre och medelstora företag som verkar gränsöverskridande. I dagsläget finns redan de s.k. Europabolagen som omfattar stora företag. Stadgan skall innehålla materiella regler som blir tillämpliga då denna bolagsform väljs istället för att ha hänvisningar till nationell rätt vilket bara skapar komplikationer och rättsosäkerhet. Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet./LE

Medborgerliga – Respekten för stadgan om de grundläggande rättigheterna

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor röstade i veckan för Johannes Voggenhubers (Gröna/ALE, AT) förslag till betänkande (2005/2169 (INI)) om hur respekten för stadgan om de grundläggande rättigheterna skall upprätthållas i kommissionens lagstiftningsförslag. Förslaget syftar till att utarbeta ett förfarande för att få bättre insyn i kommissionens lagstiftningsarbete för att kontrollera att stadgan och de grundläggande rättigheterna efterföljs. Voggenhuber föreslår metoder för en systematisk och strikt kontroll av varje lagstiftningsförslag. EPP-ED valde liksom majoriteten att rösta för förslaget. /LE

Medborgerliga – Ingående av återtagandeavtal mellan EG och Ryssland

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor röstade i veckan för Maria da Assunção Esteves (EPP-ED, PT) förslag till betänkande om EG:s ingående av avtal om återtagande med Ryssland. Europaparlamentet har i denna fråga enbart en rådgivande roll till rådet som beslutar. Föredragande välkomnar avtalet i sig eftersom det utgör en del av EU:s mer omfattande strategi för hantering av migrationsströmmar och som främst ska fungera förebyggande och grunda sig på samarbete med ursprungs- och transiteringsländerna. Föredraganden betonar dock starkt att de mänskliga rättigheterna måste inta första plats i återtagandeavtalet. Därför krävs även en intensiv dialog med Ryssland om de mänskliga rättigheterna samt om vikten av att ratificera befintliga internationella avtal och konventioner om mänskliga rättigheter. EPP-ED valde liksom majoriteten att rösta för förslaget. /LE

Medborgerliga – Avtal mellan EG och Ryssland

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor röstade i veckan för Maria da Assunção Esteves (EPP-ED, PT) förslag till betänkande om EG:s ingående av avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse. Europaparlamentet har i denna fråga enbart en rådgivande roll till rådet. Syftet med avtalet är att förenkla för resande mellan EU och Ryssland. I dagens läge råder i många fall en oerhört komplicerad och byråkratisk process för alla former av in – och utresa, även de allra kortaste varianterna. För att förbättra läget har nu förhandlingar inletts för att förenkla procedurerna. EPP-ED valde liksom majoriteten att rösta för förslaget. /LE

Jämställdhet – Om diskriminering av kvinnor och flickor utbildning

Parlamentet godtog i veckan Flasarovas (GUE/NGL, CZ) initiativbetänkande
om diskriminering av kvinnor och flickor i utbildning A6-0416/2006. Syftet är att främja utbildning för kvinnor, framför allt lågutbildade kvinnor och minoriteter som till exempelvis romer. Detta ska göras genom att anpassa utbildningsprogrammen efter behov så att till exempelvis kvinnor med barn, eller ungdomar som arbetar, kan studera. Parlamentet framhäver också vikten av att främja livslångt lärande. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för betänkandet men hade invändningar vad gäller genusbudgetering samt att jämställdhetsfrågorna skall ingå i utbildningen på lärarhögskolor och andra fakulteter. Det ligger inte inom EU:s kompetens att fatta beslut på dessa områden. Dessa punkter röstades dock aldrig separat utan inkluderades i parlamentets godkännande. /CH

Utveckling – Om EU:s förbindelse med öarna i Stillahavsområdet

Flera länder i Stillahavsområdet brottas med problem som karakteriseras av hög befolkningstillväxt, lågt utbildad arbetskraft, låg ekonomisk tillväxt och etniska oroligheter. Samtidigt har länderna god potential att ta tillvara på sina naturresurser och att utveckla turistnäringen. Parlamentet understryker vikten av interregional handel med EU och att öka det ekonomiska välståndet i området. Stor tonvikt läggs också vid ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling för fiske. Länderna uppmuntras till god fiskeförvaltning för att motarbeta överfiske och destruktiva fiskemetoder. Parlamentet uppmuntrar satsningar på infrastruktur vilka bör prioriteras för att främja turismnäringen. Även ökat stöd till lokalt ägande förespråkas. Moderaterna och EPP-ED stödde rapporten som röstades igenom med stor majoritet. Rapportör för initiativbetänkandet A6-0325/2006 är Deva (EPP-ED, UK). /CH

Utveckling – Hållbart utvecklingssamarbete

Rapporten om integrering av hållbarhetsperspektivet i politiken för utvecklingssamarbete A6-0474/2006 av Budreikaite (ALDE, LT), röstades i veckan igenom med förenklat förfarande. Moderaterna och EPP-ED stöder rapporten som syftar till att främja global hållbar utveckling där utrotning av fattigdomen är det övergripande målet. Parlamentet föreslår att skydd av den biologiska mångfalden görs till en nyckelfråga vid sidan av de övergripande prioriteringarna; miljöskydd, social rättvisa samt ekonomiskt välstånd. Vad gäller miljösatsningar vill EP bekämpa utsläpp av växthusgaser genom att stödja alternativ energiteknik och inleda projekt med europeiska företag specialiserade på förnybar energi. Här är det också viktigt att hjälpa utvecklingsländerna att vidta åtgärder mot klimatförändringarna. Moderaterna stöder parlamentets skrivningar om att avskaffa exportsubventionerna och se över den skadliga effekt de har på utvecklingsländerna. /CH

Utveckling – Om människorättsläget för daliterna i Indien

Parlamentet har genom artikel 90 (utan debatt och omröstning) godkänt resolutionen om människorättsläget för Daliterna i Indien B6-0021/2007. Indiens kastlösa -daliterna, utgör cirka sjutton procent av befolkningen. Trots officiella förbud mot all diskriminering sker dagligen orättvisor mot denna grupp. Det handlar till exempelvis om offentliganställda sjukvårdare som vägrar besöka daliters hem, att daliterna nekas tillträde till vattenkällor eller att de inte får sin post utburen till sina hem. Indien har i sin konstitution genomfört lagar för att främja och skydda daliternas rättigheter. Dessa lagar efterlevs dock inte varav EP med denna resolution vill utöva påtryckningar mot indiska regeringen för att främja daliternas rättigheter. /CH

Nästa vecka

Nästa vecka är det gruppmöten i Bryssel och därefter session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 16 februari.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu (tjänstledig)
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu