Hoppa till innehåll

Världsledande forskning avgörande för EU:s konkurrenskraft – pressmeddelande

  • av

”Forskningsexcellens ska vara det tyngst vägande kriteriet i EU:s nya forskningsprogram. Genom att uppmuntra världsledande grund – och spjutspetsforskning kan vi skapa globalt ledande kunskapscentrum i Europa”

Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, efter att han presenterat sina ändringsförslag förslaget om ett nytt Europeiskt forskningsprogram (2014-2020)

”Enkla, tydliga och enhetliga regler är avgörande för att öka forskningsprogrammets attraktionskraft. Därför har jag föreslagit att reglerna måste bygga på förtroende där forskare och näringsliv kan använda nationellt vedertagna redovisningsprinciper, utan att behöva anpassa sig efter krånglig EU byråkrati”, säger Hökmark.

”Universitet som leder Europeiska forskningsprojekt ska ersättas för koordinering – och overheadkostnader. Därmed ökar vi möjligheten för svenska universitet att vara fortsatt framgångsrika i EU:s forskningsprogram, säger Hökmark.

”Spridning av högklassig forskning i Europa får inte ske på bekostnad av excellenskravet. Jag har därför föreslagit att EU:s strukturfonder ska kunna användas till att i större utsträckning finansiera forskningsinfrastruktur och kunskapsbyggande, istället för att cementera föråldrade strukturer, understryker Hökmark.

”Genom att inrätta en forskningspeng som följer med forskare när de flyttar till universitet i andra medlemsstater skapas incitament för universiteten att tävla om de bästa forskarna. På så sätt skapas bästa möjliga forskningsmiljöer vilket är en förutsättning om Europa ska bli ledande vad gäller spetsforskning”, avslutar Hökmark.

Läs ändringsförslagen här:

HOKMARK AM RULES FOR PARTICIPATION

HÖKMARK AM FRAMEWORK PROGRAM