Hoppa till innehåll

Uppföljning av Sjunde ramforskningsprogrammet

Vid trepartssamtalen som under den gångna våren hölls mellan ansvariga representanter för Europaparlamentet, rådet och kommissionen lyckades Gunnar få genomslag för rad förenklingar av deltagandereglerna efter att ett antal intressenter fått tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter från deltagandet i det Sjätte ramforskningsprogrammet. Förutom arbetsgruppen för deltagarreglerna kommer parlamentets uppföljningsgrupp att vara uppdelad i ett antal undergrupper med ansvar för de olika delprogrammen Idéer, Männsikor, Kapacitet och Samarbete. Uppföljningsarbetet kommer till en början att fortlöpa under ett års tid.