Hoppa till innehåll

Underskatta inte Sveriges roll i Europa

  • av

DI debatt publicerad den 13 juni 2022

Med steget in i Nato tar Sverige ett ytterligare steg in i europeisk gemenskap och får en starkare ställning i EU. I alla de frågor som rör gemensam europeisk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik blir vi nu en likvärdig partner med alla de andra länder i EU som är delar av Natos europeiska ben. Vi blir nu en del i den gemensamma försvarsstruktur som utgör grunden för EU:s säkerhetspolitiska samarbete. 

Det innebär också att det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 ger oss nya möjligheter att driva på för att utveckla och fördjupa samarbetet i alla de delar där Europa måste stå starkt inför de geopolitiska utmaningarna. Som mer fullvärdiga medlemmar, även om vi fortfarande står utanför valutasamarbetet, kommer vi ha en större genomslagskraft i alla frågor, men framför allt när det gäller att prioritera det som måste vara EU:s viktigaste gemensamma uppgifter. 

Det får inte, som vid tidigare försök att sätta agendan, handla om att försöka göra svensk inrikespolitik i EU, utan i stället att värna svenska intressen av ett säkert, stabilt och starkt Europa. Självmålet från toppmötet i Göteborg 2017 att utveckla en social dimension som tränger ut medlemsstaternas ansvar för arbetsmarknad och välfärdsfrågor, som Sverige sedan dess har försökt blockera konsekvenserna av, får inte upprepas. Istället måste Sverige vara tydligt med att EU ska prioritera det som kräver gemensamma beslut och där gemensamma beslut stärker oss globalt.  

Detta kräver en positiv agenda som andra får förhålla sig till. Det är enkelt att utpeka huvudpunkterna i en sådan agenda. 

Sverige bör öka takten i EU:s digitalisering. Ska Europa ha globalt ledande företag måste vi vara globalt ledande när det gäller digitalisering, ultrasnabba och mobila bredband samt hela utbyggnaden av 5G och 6G. 

Sverige måste klargöra att Europas förmåga att leda den globala klimatomställningen måste ligga i innovationer som kan spridas världen över. Det handlar inte minst om en fri handel som sprider inte bara teknologier utan också välstånd som gör omställningen möjlig, liksom en ekonomisk tillväxt som visar att en CO2-fri ekonomi är förenlig med hög sysselsättning, välstånd och social trygghet.  

Sverige måste driva fram en prioritering av EU:s budget som innebär ökade satsningar på digitalisering, innovationer och den gemensamma forskning som måste sträva efter excellens och ledarskap. Det är genom innovationer och forskning vi kan bidra till att forma internationella standards även när andra ekonomier är större. Det är genom tillväxt som vår globala styrka kan manifesteras och vår globala konkurrenskraft kan säkerställas.  

Sverige måste bidra till att fördjupa den inre marknaden och dess digitalisering för att EU ska kunna bli en modern och integrerad ekonomi som är en avgörande och viktig handelspartner för resten av världen. 

Sverige behöver se till att den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken formas för att ge Natos europeiska ben försvarsindustriell styrka och samhällelig förmåga att stå emot den krigföring som redan i dag, i en gråzon, pågår mot våra länder.

Det är dessa prioriteringar som kan ge innehåll åt en grön agenda, digitaliseringens vita och konkurrenskraftens blåa. De hänger intimt samman och vår trovärdighet hänger intimt samman med vår vilja att söka den bästa gemensamma europeiska agendan inom alla dessa områden. Vårt åtagande genom medlemsansökan till Nato bidrar till vår europeiska kraft. 

Men det finns också en annan och försummad kraft som kan ge legitimitet och trovärdighet åt en svensk Europaagenda av detta slag – nämligen svenska ledande globala företag och den ledande forskning som finns i Sverige. En lång rad svenska företag är precis de globala spjutspetsar som efterlyses i europeisk debatt. 

De svenska företagen är utmärkta exempel på att globala spjutspetsföretag inte växer fram genom offentlig dirigism och politiskt beslutade investeringar, utan genom marknadsekonomi, konkurrens, fri handel och ett öppet företagsklimat. Det är inte politisk styrning på europeisk nivå, protektionism för att skydda europeiska företag eller politiskt beslutade investeringar som behövs för att Europa ska kunna utveckla fler företag av en kaliber som kan bidra till vår geopolitiska styrka. Det svenska näringslivets ledande företag utgör konkreta bevis på motsatsen. 

Sverige bidrar, tillsammans med Finland, till att Europa – inte USA – är globalt ledande när det gäller avancerad telekom och stegen in i 5G- och 6G. Tack vare Sverige besitter Europa inom detta fullkomligt avgörande område förutsättningar för avancerad digitalisering, artificiell intelligens och global excellens. 

Vi har i Sverige också globalt ledande företag vad gäller kraftöverföring. Vi har vad som sannolikt är världens mest avancerade kluster av lastvagnsproduktion och vi är ledande när det gäller elektrifiering av tunga transporter. 

I Kiruna finns en för Europa alldeles unik möjlighet att skjuta upp raketer ,och även satelliter framöver, vilket tillsammans med den forskning som här kan bedrivas är en unik tillgång inte bara för Sverige utan för hela Europa. 

När det gäller medicinsk forskning och life-science finns i Sverige ett av världens bästa forskningssjukhus tillsammans med ett internationellt ledande medicinskt universitet. 

I forskningen om nya material och användningen av mineraler har vi en global excellens, som tillsammans med världsledande forskning om partiklar, neutroner och grafen ger oss flera olika europeiska centers of excellens. 

Lägg till detta den svenska skogens framsynta utveckling, avancerad verktygsindustri som inom sina olika områden är världsledande, gruvteknologi, modern stålproduktion på väg in i CO2-fria teknologier liksom motsvarande initiativ inom andra tunga och energiintensiva områden. 

Inom dessa områden har vi vad som är europeiska centers av excellens, som svenska politiker i förhandlingar om EU:s utveckling mot ökad konkurrenskraft och innovationsinriktning bör använda. Men även företagen själva bör klargöra att de är just europeiska globala spjutspetsar och centers av excellens som sätter dem i fokus för en framsynt och öppen europeisk industripolitik utan dirigism men där de ges stöd för sin verksamhet runt om i världen.

Deras framgångar borde i betydligt större utsträckning än i dag vara utgångspunkten för hur Europeiska unionen ska utveckla en inre marknad som präglas av dynamik och konkurrenskraft. Sverige har en viktig roll för Europas geopolitiska styrka. 

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är ordförande i tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker.